Tuan Speaker dan Ahli – Ahli Yang Berhormat sekalian. Tujuan Rang Undang – Undang ini ialah untuk pengeluaran sejumlah wang tidak melebihi Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta, Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu, Empat Puluh Empat Ringgit dan Empat Puluh Dua Sen (RM 2,351,559,044.42) daripada Kumpulan Wang Disatukan Negeri untuk perkhidmatan bagi tahun 2015 adalah dibenarkan, dan jumlah wang itu diperuntukkan bagi maksud yang dinyatakan dalam Jadual.

PENDAHULUAN

1. Syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana dengan izin dan limpah kurniaNya maka saya dapat bersama – sama Yang Berhormat Ahli – Ahli Dewan Negeri menyertai Mesyuarat Ketiga, Penggal Kedua, Persidangan Dewan Negeri Selangor ke 13, Tahun 2014 demi menyuarakan hasrat dan aspirasi rakyat Negeri Selangor dalam merangka dasar pembangunan yang berkualiti (quality growth) dan mendukung program peduli rakyat.

2. Marilah bersama menggalas amanah kepimpinan yang amat berat demi menyahut harapan umat. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu Wata’ala memberikan kita kekuatan dan bimbingan untuk melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya.

3. Kerajaan Negeri tuntas untuk menjadikan prinsip keadilan sosial sebagai teras dalam amalan pentadbiran. Menginsafi kemajmukan dan kerencaman masyarakat serta cabaran baru pada hari ini, kita mahu seluruh rakyat Selangor disantuni dan dipelihara kepentingannya dengan penuh tanggungjawab tanpa mengira ras, agama, faham politik dan gender.

4. 38 hari lagi, kita akan memasuki tahun ke – 15, abad ke – 21. Pelbagai petunjuk memperkukuhkan pendapat dan ramalan bahawa abad ini adalah milik Asia. Kini, 4 bilion mewakili 60 % dari penduduk dunia berada di Asia. Setelah selama 300 tahun Eropah dan Amerika Utara mendominasi ekonomi dunia, dalam abad ke 21 ini, anjakan dan transformasi raksasa sedang berlaku yang akan menjadikan Asia paksi kepada kegiatan ekonomi dunia.

5. Hanya beberapa tahun sahaja lagi, China akan mengatasi Amerika Syarikat sebagai ekonomi terbesar di dunia. Kerancakan ekonomi India, Asia Timur dan Asia Tenggara akan menyertai China melahirkan jumlah penduduk kelas menengah yang melebihi keseluruhan penduduk Eropah dan Amerika Utara. Justeru itu, dalam dekad akan datang, kemakmuran dunia akan bergantung kepada kesihatan dan kedinamikan ekonomi Asia. Sekiranya Asia bersin, maka seluruh dunia akan demam.

6. Sebagai sebahagian dari Asia, kita tentu berbangga dengan kedatangan Abad Asia. Ia memberikan kita keyakinan baru. Namun, kita jangan dijangkiti dengan keangkuhan seperti yang berlaku pada kuasa Eropah di Abad Eropah dan pada kuasa Amerika Syarikat di Abad Amerika. Kita perlu belajar dari nilai, pengalaman, sains dan teknologi mereka. Nilai murni Asia dan ajaran agama perlu kita rangkul dalam mengemudi ekonomi pasaran, politik demokrasi dan kebudayaan yang kosmopolitan.

7. Nilai murni dan agama tidak melarang manusia sebagai individu dan masyarakat untuk mengejar harta dan kekayaan selagi kegiatan tersebut tidak mendobrak atau melanggari batasan moral dan agama. Dalam ketakjuban ekonomi Asia, terkandung aspek yang menimbulkan kegusaran moral khususnya kesenjangan pendapatan yang menjolok mata. Melalui bukunya yang amat berpengaruh, Capital in the 21st Century, Thomas Piketty telah membawa isu kesenjangan pendapatan ke tengah panggung wacana ekonomi dunia sebagaimana filasuf John Rawls meletakan distributive justice, keadilan dalam pengagihan, di tengah – tengah falsafah politik. Piketty menegaskan bahawa kesenjangan pendapatan merupakan cabaran dan bahaya terbesar kepada demokrasi abad ke – 21.

8. Bertolak dari kesedaran moral, ruh agama, renungan filasuf dan kajian ekonomi, adalah penting bagi kita memiliki gagasan pembangunan yang bertujuan untuk menjamin kesinambungan perkembangan ekonomi yang dinamis, penciptaan kekayaan tetapi diseimbangkan dengan tuntutan keadilan sosial melalui keadilan dalam pengagihan.

SENARIO EKONOMI

9. Peri penting kesihatan ekonomi Asia terkelihatan dalam senario ekonomi dunia semasa yang masih bergelut dan belum pulih sepenuhnya dari kesan krisis kewangan yang bermula di Amerika Syarikat dalam tahun 2007.

10. Oktober lalu, Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) mengunjurkan ekonomi dunia berkembang hanya pada kadar 3.3 % dalam tahun 2014, merosot sebanyak 0.4 % dari unjuran yang dibuat 6 bulan sebelumnya. IMF juga memberi peringatan kebanyakan negara tidak akan mencapai paras pertumbuhan yang pernah dicatatkan sebelum dilanda krisis kewangan. Sementara itu, Bank Dunia meramalkan ekonomi rantau Asia Timur dan Pasifik akan mengalami penyesuaian akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang lemah dan kadar pertumbuhan yang menyederhana di China dan krisis politik di Thailand.

11. Bagi tahun 2015, IMF mengunjurkan ekonomi global akan tumbuh pada kadar 3.8 % berikutan kerancakan ekonomi di Amerika Syarikat, Eropah dan ASEAN. IMF juga menganggarkan kenaikan pertumbuhan ekonomi di kalangan negara – negara ASEAN dari 4.7 % kepada 5.4 %.

12. Namun, terdapat pakar ekonomi yang meramalkan ekonomi global pada tahun depan akan tumbuh pada kadar yang sedikit rendah dari yang diramalkan sekarang. Ini adalah kerana beberapa negara Euro Zone berada dalam keadaan statik dan beberapa negara menuju ke arah kemelesetan. Di Asia, Jepun mengalami kemelesetan dalam suku ketiga tahun ini, dengan KDNK menguncup pada kadar 1.6 % berbanding dengan pertumbuhan sebanyak 2.2 % yang diramalkan.

13. Berdasarkan senario antarabangsa, ekonomi Malaysia dalam tahun 2014 tumbuh pada kadar 5.5 %. Kadar pertumbuhan ini adalah membanggakan berbanding negara – negara ASEAN dan negara Asia Timur yang ekonominya cemerlang seperti Korea Selatan yang tumbuh dalam lingkungan 3 % sahaja.

14. Namun, kesegaran ekonomi Malaysia dicacatkan oleh jurang pendapatan yang semakin melebar. Peningkatan gini coefficient di Malaysia membuktikan Putrajaya gagal memberi fokus secukupnya dalam usaha mencapai keadilan sosial dan keadilan dalam pengagihan.

15. Mengambil kira faktor ini, Selangor akan melaksanakan dasar ekonomi yang bersifat pembangunan atau developmental. Falsafah ekonomi Selangor adalah berteraskan konsep pertumbuhan yang berkualiti, peningkatan mutu kehidupan dan merangsang kreativiti dan inovasi.

16. Pagi ini, buat julung kalinya saya membentangkan Belanjawan Negeri Selangor dengan bertemakan “Pembangunan Berkualiti, Rakyat Dipeduli”.

BELANJAWAN 2015

17. Kedudukan kewangan Kerajaan Negeri Selangor terus mantap. Kumpulan Wang Disatukan pada 19 November 2014 berjumlah RM 3.31 bilion. Jumlah tersebut terdiri daripada aset berbentuk wang tunai RM 108.68 juta dan pelaburan sejumlah RM 3.2 bilion. Kumpulan Wang Disatukan meningkat sebanyak RM 400.8 juta kepada RM 3.307 bilion iaitu 13.78 % berbanding RM 2.907 bilion pada tahun 2013.

18. Kutipan hasil Negeri Selangor bagi tahun 2015 dianggarkan meningkat 6.49 % kepada RM 1.97 bilion berbanding RM 1.85 bilion pada tahun 2014.

19. Berdasarkan kedudukan kewangan negeri yang kukuh dan meyakinkan, maka Kerajaan Negeri mencadangkan agar anggaran perbelanjaan 2015 berjumlah RM 2,422,500,000 bagi melaksanakan semua rancangan pembangunan kerajaan khususnya program kesejahteraan rakyat. Daripada jumlah tersebut, RM 1,288,530,000 atau 53.19 % adalah bagi peruntukan perbelanjaan mengurus dan RM 1,133,970,000 atau 46.81 % bagi perbelanjaan pembangunan.

20. Di bawah peruntukan mengurus, RM 385 juta adalah bagi emolumen dan RM 443.5 juta disediakan bagi perkhidmatan dan bekalan. Manakala, RM 17.6 juta diperuntukkan kepada pembelian aset. Sejumlah RM 426.5 juta disediakan untuk pemberian dan kenaan bayaran tetap dan RM 16 juta untuk perbelanjaan lain.

21. Bagi peruntukan pembangunan pula, sejumlah RM 277.3 juta diperuntukkan bagi program – program Merakyatkan Ekonomi Selangor (MES) dan RM 106.6 juta disediakan bagi perkhidmatan masyarakat, pembangunan luar bandar, sektor perbandaran dan pembangunan usahawan. Seterusnya, RM 100.2 juta diperuntukkan bagi pembangunan sosial termasuk pendidikan, perumahan, pembangunan belia dan sukan dan pembangunan insan. Sejumlah RM 48.9 juta akan diperuntukkan bagi pembangunan khas negeri dan RM 44.4 juta bagi pengambilan balik tanah. Bagi pentadbiran am, sejumlah RM 33.8 juta diperuntukkan manakala bagi pembangunan adat Melayu dan warisan serta pelancongan sejumlah RM 9.25 juta disediakan.

STRATEGI BELANJAWAN 2015

22. Sebahagian besar Negeri Selangor terletak di dalam Lembah Klang. Ini memberi kelebihan kepada Selangor untuk berperanan sebagai pusat pembangunan utama negara. Daerah Petaling, Klang, Gombak, Hulu Langat dan Sepang merupakan pusat pertumbuhan yang sedang rancak menerima pembangunan.

23. Selaras dengan perkembangan ini, Selangor perlu bersedia untuk menerima tekanan pembangunan dari segi pembangunan ekonomi (seperti pelaburan, perindustrian, peluang pekerjaan), pembangunan fizikal dan infrastruktur (seperti perumahan, sistem pengangkutan awam), pembangunan sosial dan utiliti (seperti kemudahan pendidikan, bekalan air, elektrik, komunikasi ICT).

24. Dalam memberi penekanan kepada pembangunan, Kerajaan Negeri tidak boleh mengabaikan keperluan menjaga dan memelihara alam sekitar, sumber dan warisan semulajadi, sejarah dan budaya.

25. Selangor sebagai penyumbang terbesar kepada ekonomi Malaysia perlu bercita – cita bukan sahaja untuk memastikan ekonomi berkembang lebih cepat tetapi juga untuk memastikan pertumbuhan yang berkualiti dari pelbagai penilaian berasaskan petunjuk sosio – ekonomi.

26. Tumpuan harus diberikan kepada sektor sebenar ekonomi. Walaupun Pelaburan Langsung Asing (FDI) perlu memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi, usaha juga perlu dibuat untuk memanfaatkan potensi yang belum diterokai dalam pelaburan domestik termasuk mencipta peluang pekerjaan, peningkatan produktiviti dan peningkatan dalam rantaian nilai daripada aktiviti berasaskan pekerja yang berkemahiran rendah kepada aktiviti pekerja berkemahiran tinggi.

27. Maka, strategi Belanjawan Negeri Selangor 2015 adalah :

1. Membesarkan lapisan kelas menengah.

2. Menjana pertumbuhan berkualiti.

3. Memberdaya ekonomi hawa dan generasi muda.

4. Pembangunan kejiranan hijau.

5. Menjana industri budaya dan intelektual.

6. Menyemarak ekonomi desa.

TERAS BELANJAWAN 2015

Strategi 1 : Membesarkan lapisan kelas menengah melalui Program HIJRAH

28. Dalam usaha kita untuk mencapai keadilan sosial dan pengagihan yang adil, kemiskinan perlu dibasmi di Negeri Selangor. Sekiranya kita menggunakan ukuran kemiskinan tegar Kerajaan Persekutuan iaitu pendapatan isi rumah di bawah RM 520, maka Selangor telah bebas dari belenggu kemiskinan tegar.

29. Walau bagaimanapun, pada kadar Purata Garis Kemiskinan Kebangsaan RM 830 bagi isi rumah, Negeri Selangor masih mencatatkan insiden kemiskinan 0.4 %. Sebagai negeri termaju, Selangor tidak boleh menggunakan kriteria paras kemiskinan Putrajaya. Oleh itu, Kerajaan Negeri telah menetapkan paras yang realistik dan bertanggungjawab iaitu RM 1,500 sebagai garis kemiskinan di Negeri Selangor. Menurut kriteria ini, 30 % daripada penduduk Selangor berada di bawah garis kemiskinan.

30. Menyedari hakikat ini, Kerajaan Negeri perlu melipat gandakan usaha untuk memartabatkan kelompok ini supaya mereka diupayakan untuk keluar dari putaran ganas kemiskinan. Maka, dana bagi mereka menceburkan diri dalam bidang keusahawanan perlu ditingkatkan. Kerajaan Negeri akan memperkasakan pembiayaan melalui Skim Mikrokredit Selangor (SkimSel) dan Program Mikrokredit Miskin Bandar (MiMBAR). Kerajaan Negeri akan menaikkan siling peruntukan untuk kedua – dua dana kepada RM 100 juta berbanding hanya RM 70 juta sebelum ini. SkimSel ditingkatkan kepada RM 60 juta manakala MiMBAR dinaikkan kepada RM 40 juta.

31. Semua program ini akan disepadukan di bawah inisiatif HIJRAH untuk melonjakkan golongan miskin ini berhijrah memasuki kumpulan berpendapatan menengah.

Strategi 2 : Menjana Pertumbuhan Berkualiti – Pelaburan, Pendidikan, Perumahan Rakyat dan Pelancongan

32. Kerajaan Negeri menyedari kepentingan pelaburan yang mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat Selangor, mencipta kawasan baru yang menyokong kegiatan perkilangan dan pengembangan sektor perkhidmatan. Pelaburan juga mempunyai kesan gandaan (multiplying effect) dari sektor perkilangan untuk membantu industri lain seperti perumahan, komersil, logistik, pusat latihan / kemahiran, perkhidmatan kesihatan, industri makanan dan perhotelan.

33. Prestasi pelaburan negeri dalam tahun 2014 terus meningkat. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi projek yang telah diluluskan berbanding negeri – negeri lain, iaitu sebanyak 153 projek diluluskan dengan nilai berjumlah RM 4.58 bilion. Daripada jumlah modal pelaburan tersebut, sebanyak RM 2.70 bilion atau 59 % adalah daripada pelabur tempatan dan sebanyak RM 1.88 bilion atau 41 % adalah daripada pelaburan asing. Sejumlah 9,659 peluang pekerjaan diwujudkan.

34. Bagi memperkukuhkan lagi sektor pelaburan, perindustrian dan perdagangan, Kerajaan Negeri telah mengambil langkah pro – aktif dengan melaksanakan penjenamaan semula Selangor State Investment Centre (SSIC) dengan nama baru iaitu Invest Selangor Berhad. Penjenamaan ini akan memberikan imej baru di peringkat tempatan dan antarabangsa dalam mempromosikan Selangor sebagai destinasi pelaburan dan perdagangan terunggul di peringkat Malaysia dan Asia.

35. Pada tahun 2014, peruntukan belanja mengurus untuk Jawatankuasa Tetap Pelaburan, Perindustrian (IKS) dan Perdagangan adalah RM 5 juta dan promosi pelaburan berjumlah RM 1.6 juta. Memandangkan sektor pelaburan amat penting untuk menjana pertumbuhan ekonomi, Kerajaan Negeri mencadangkan sejumlah RM 16.6 juta diperuntukkan bagi tahun 2015 dengan memberi tumpuan kepada aktiviti dan promosi pelaburan melalui usaha ekspo perdagangan bertaraf antarabangsa dan usaha E – Commerce.

36. Kita bersyukur Negeri Selangor menyumbang 23.7 % kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Malaysia. Sumbangan Selangor dan Kuala Lumpur dalam ekonomi negara adalah sebanyak 39.2 %. Penerusan kerancakan ekonomi ini memerlukan sokongan keupayaan penyediaan bekalan elektrik yang mencukupi dan konsisten.

37. Pada masa kini, kawasan tengah Semenanjung Malaysia yang meliputi Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan menggunakan sebanyak 7,537 MegaWatt per hour (MWh) iaitu 40 % daripada permintaan tenaga elektrik di Malaysia. Daripada jumlah tersebut, 28.1 % merupakan keperluan penggunaan di Negeri Selangor. Permintaan bekalan elektrik dijangkakan terus meningkat daripada 7,752 MWh dalam tahun 2016 kepada 8,242 MWh dalam tahun 2018.

38. Sekarang berlaku ketidakseimbangan dalam permintaan dan bekalan tenaga elektrik di Selangor. Setelah meneliti penawaran dan permintaan bekalan elektrik serta kesannya kepada ekonomi negara, keselamatan dan keselesaan hidup rakyat, maka Kerajaan Negeri telah mengambil langkah proaktif membenarkan pihak TNB melaksanakan projek talian penghantaran elektrik untuk mengatasi masalah ketidakcukupan bekalan elektrik dan mengelakkan kemungkinan tragedi black out berlaku di Negeri Selangor.

39. Projek ini juga akan memberi pulangan bernilai RM 20.5 juta kepada Negeri Selangor melalui pengenaan bayaran ganti rugi pembinaan talian penghantaran di atas tanah kerajaan.

Tuan Speaker,

40. Pendidikan adalah pelaburan modal insan untuk menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang rancak dan dinamis. Kerajaan Negeri mahu pembangunan pendidikan sebagai inisiatif rakyat untuk mengangkat mutu pendidikan negara yang berkualiti dan bertaraf global.

41. Demi membudayakan tradisi keilmuan di kalangan masyarakat, Kerajaan Negeri telah membelanjakan sejumlah RM 60 juta kepada Universiti Selangor (UNISEL) bagi menjamin suasana pembelajaran yang kondusif, iaitu sebanyak RM 23.05 juta bagi tujuan membaik pulih asrama UNISEL dan sebanyak RM 40.73 juta bagi membaik pulih sistem pembentungan di Kampus Bestari Jaya. Untuk tujuan pembangunan ICT, satu peruntukan sebanyak RM 2.65 juta turut dibelanjakan oleh Kerajaan Negeri bagi menaiktaraf sistem rangkaian komputer.

42. Kerajaan Negeri memahami keperluan kewangan untuk membiayai pendidikan anak – anak Selangor. Justeru, mulai tahun 2015, Kerajaan Negeri bercadang untuk memperuntukkan sejumlah RM 10 juta setahun untuk Tabung Biasiswa Selangorku khusus untuk anak Selangor dari desa dan keluarga berpendapatan rendah yang menuntut di Universiti Selangor (UNISEL) dan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).

43. Untuk menjayakan prinsip kepelbagaian sejajar dengan falsafah pendemokrasian pendidikan tinggi, Kerajaan Negeri menawarkan 10 tempat di UNISEL untuk anak – anak orang asli yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri. Adalah dicadangkan tabung biasiswa ini akan dikenali sebagai Biasiswa Sagong Tasi.

44. Pada masa yang sama, Kerajaan Negeri juga bercadang memperkenalkan Dana Bantuan Sara Diri Anak Selangor untuk mahasiswa UNISEL dan KUIS dengan peruntukan berjumlah RM 12 juta setahun sebagai bantuan awal sebelum mereka menerima wang pendahuluan pembiayaan daripada PTPTN atau pembiayaan pendidikan lain.

45. Kerajaan Negeri juga akan meneruskan Tabung Kumpulan Wang Biasiswa Negeri Selangor berjumlah RM 16 juta yang memberikan kemudahan pinjaman boleh ubah (convertible loans) kepada pelajar cemerlang di Selangor.

46. Program Hadiah Anak Masuk Universiti akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak RM 8 juta, khusus kepada pelajar Sarjana Muda dan Diploma sepenuh masa dari keluarga yang berpendapatan kurang RM 3,000 sebulan. Setiap mereka akan menerima RM 1,000 selepas mendaftarkan diri untuk tahun pertama di universiti.

47. Kerajaan Negeri ingin membesarkan ‘brain bank’ Negeri Selangor dengan mengadakan sejumlah 10 biasiswa bagi pengajian bidang – bidang strategik dan kritikal di peringkat Doktor Falsafah (PhD) di kalangan anak Selangor. Untuk maksud ini, Kerajaan Negeri bercadang memperuntukkan RM 5 juta. Atas hasrat yang sama, Kerajaan Negeri akan memperuntukkan geran awal RM 2 juta bagi mewujudkan Institut Darul Ehsan (IDE) sebagai wahana untuk merangka kebijakan – kebijakan serta menerapkan pemikiran progresif demi kecemerlangan Negeri Selangor.

48. Ikhtiyar ini membuktikan komitmen kerajaan terhadap agenda pendidikan dan pengembangan keupayaan serta kecendekiawanan. Dana yang diperuntukkan bagi tujuan pendidikan, bukan hanya merupakan pelaburan kerajaan demi masa depan, akan tetapi turut merupakan inisiatif permuafakatan bersama mahasiswa, para pensyarah, warga alumni dan masyarakat khususnya rakyat Negeri Selangor.

49. Tanpa terlepas pandang mengenai pembangunan rohani untuk mengimbangi pembangunan material, Kerajaan Negeri mengambil berat sektor pendidikan tinggi agama. Kerajaan Negeri bersetuju sejumlah RM 2 juta khusus bagi Program Pendidikan Pengajian Tahfiz Al Quran dan Al Qiraat yang ditawarkan oleh KUIS akan dibiayai oleh Kerajaan Negeri dengan kerjasama Perbadanan dan Anak Syarikat Negeri. Dengan demikian, KUIS akan segera berstatus universiti penuh.

Tuan Speaker,

50. Dasar perumahan Negeri Selangor yang berkonsepkan perumahan mampu milik atau Rumah Selangorku adalah untuk merealisasikan matlamat ‘Satu Keluarga Satu Kediaman Yang Sempurna’ khususnya di kalangan pembeli yang berpendapatan rendah dan sederhana termasuk golongan muda atau pasangan muda untuk memiliki rumah mengikut kemampuan masing – masing.

51. Kerajaan Negeri mengambil maklum permintaan yang tinggi untuk rumah mampu milik. Justeru itu, Kerajaan akan berusaha bersama anak – anak syarikat Kerajaan Negeri dan pemaju swasta untuk membina rumah mampu milik pelbagai jenis bersesuaian dengan permintaan.

52. Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor (LPHS) telah mengemukakan data dan status pembinaan Rumah Kos Rendah (RKR), Rumah Kos Sederhana Rendah (RKSR) dan Rumah Kos Sederhana (RKS) oleh pemaju – pemaju yang telah diberikan kebenaran merancang dalam tempoh 5 tahun yang lalu. Kerajaan mendapati masih ramai pemaju yang besar di beberapa kawasan perbandaran utama seperti Shah Alam, Petaling Jaya, Subang, Klang dan Kajang yang mendahulukan dan menyiapkan pembinaan perumahan yang bernilai tinggi tetapi gagal memulakan projek Rumah Kos Rendah, Rumah Kos Sederhana Rendah dan Rumah Kos Sederhana.

53. Ini menyebabkan Kerajaan Negeri gagal mendapatkan unit – unit rumah kos rendah dan sederhana rendah bagi rakyat Negeri Selangor yang berpendapatan sederhana rendah dan sederhana. Pihak pemaju sering memberikan alasan bahawa subsidi yang mencecah RM 40,000 untuk seunit rumah kos rendah memberikan tekanan kewangan kepada mereka.

54. Kerajaan yang komited untuk menyediakan perumahan untuk rakyat perlu mengambil sikap yang proaktif dengan mengenalpasti kawasan yang strategik dan mempunyai infrastruktur yang baik untuk pembinaan rumah mampu milik secara besar – besaran dengan mewujudkan kerjasama yang konstruktif dengan pemaju swasta.

55. Kerajaan Negeri bercadang untuk memberi insentif berikut bagi menggalakkan penyertaan pemaju swasta dalam pembangunan rumah mampu milik bagi menjana pertumbuhan ekonomi yang berkualiti melalui pembangunan perumahan :

i. Kelulusan segera untuk meminda dari Dasar 20:20:10 kepada Dasar Rumah Selangorku yang berkonsepkan Rumah Mampu Milik (RMM).

ii. Peratusan Rumah Selangorku Jenis A dan B yang berbeza boleh ditentukan berdasarkan kepada pertimbangan seperti faktor permintaan dan penawaran semasa, lokasi perletakan tapak, kesediaan kemudahan infrastruktur di kawasan.

iii. Kerajaan Negeri memberi diskaun premium bagi tanah – tanah yang terlibat dengan pembangunan Rumah Selangorku pada kadar 10% dari nilaian tanah semasa.

iv. Kerajaan Negeri memberi pengecualian Caj Pemajuan bagi pembangunan tanah / lot yang terlibat dengan pembangunan Rumah Selangorku.

v. Kerajaan Negeri bersedia mempertimbangkan penambahan kepadatan (density) sehingga 120 unit per ekar tertakluk kepada keadaan tanah dan perletakan di kawasan pusat bandar.

vi. Kelulusan segera (fast track) bagi proses yang terlibat dengan agensi kerajaan termasuk Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

56. Pemberian insentif pembangunan rumah mampu milik ini dilaksanakan dengan syarat pembinaan dilakukan dalam tahun 2015 dan pemaju mesti menyiapkan pembinaan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun dari tarikh kelulusan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

57. Kerajaan Negeri Selangor mensasarkan sejumlah 15,000 unit Rumah Selangorku pelbagai jenis akan dibina dalam tempoh 3 tahun mulai 2015.

58. Kerajaan Negeri mengambil maklum wujud pelbagai masalah bagi warga peneroka bandar yang mendapat tawaran rumah kos rendah, untuk mendapat pembiayaan pinjaman perumahan seperti tiada pendapatan tetap, faktor umur dan komitmen yang tinggi.

59. Kerajaan Negeri akan melaksanakan Skim Pembiayaan Perumahan Selangorku (Dana – Sel) dengan peruntukan permulaan sebanyak RM 10 juta kepada Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) untuk tujuan menyelesaikan masalah peneroka bandar dengan menggunakan konsep sewa dan milik. Melalui skim ini, golongan peneroka bandar akan diberikan rumah kos rendah untuk disewa dan seterusnya memiliki rumah tersebut setelah tempoh penyewaan mencapai satu tempoh matang yang ditetapkan mengikut terma – terma dan syarat – syarat perjanjian sewa dan milik.

60. Kerajaan Negeri amat prihatin terhadap permasalahan projek terbengkalai akibat ketidakcekapan pemaju dalam menyiapkan projek yang dirancang. Justeru itu, Kerajaan Negeri akan menubuhkan Tabung Pemulihan Projek Terbengkalai atau TEPAT dengan dana pusingan sebanyak RM 20 juta. Sebagai permulaan, bagi tahun 2015, empat (4) projek yang melibatkan 956 unit rumah kos rendah telah dikenal pasti untuk dipulihkan oleh TEPAT.

61. Kerajaan Negeri juga komited untuk menyelesaikan permasalahan perumahan untuk lebih 400 keluarga bekas pekerja ladang yang telah dipindahkan daripada Ladang Perang Besar, Ladang Medingly, Ladang Galloway dan Ladang Sedgely ke Taman Permata Dengkil, Sepang kerana pelaksanaan projek Putrajaya. Kerajaan Negeri telahpun selesai proses pengambilan tanah seluas 30 ekar milik Sime Darby di Mukim Dengkil pada Oktober 2014 yang lalu dengan pampasan sebanyak RM 12.1 juta yang telahpun dibayar pada 18 November 2014.

62. Tapak milik Kerajaan Negeri ini akan dibangunkan oleh Kerajaan Persekutuan yang mengikut perjanjian bersetuju untuk membiayai kos pembinaan 400 unit rumah teres satu tingkat untuk tujuan pemindahan penduduk Taman Permata Dengkil, Selangor.

Tuan Speaker,

63. Kerajaan Negeri telah mengisyhtiharkan tahun 2015 sebagai Tahun Melawat Selangor. Peruntukan untuk Jawatankuasa Tetap Pelancongan telah dinaikkan kepada RM 6.7 juta berbanding RM 5.2 juta bagi tahun 2014. Tourism Selangor menyediakan 27 acara dalam Kalendar Acara Pelancongan yang terdiri daripada 9 acara utama untuk menarik 7 juta pelancong dari luar dan dalam negara yang disasarkan bagi tahun 2015. Tiga produk pelancongan yang menjadi tumpuan bagi tahun 2015 adalah eko – pelancongan, pelancongan sukan dan pelancongan warisan.

Strategi 3 : Memberdaya Ekonomi Hawa dan Generasi Muda

64. Kerajaan Negeri mengambil serius dengan tuntutan generasi muda serta kaum hawa yang memerlukan anjakan dan dokongan ekonomi digital khususnya dari sudut keusahawanan. Kewujudan internet berkelajuan tinggi membuka pelbagai ruang kemajuan kepada golongan muda dan kaum hawa serta meningkat connectivity sosial bandar dan desa.

65. Dalam abad ke – 21, internet merupakan keperluan asas bagi sebuah negeri maju seperti Selangor. Perhubungan dan komunikasi melalui internet laksana tingkap besar untuk menerobos ke setiap pelusuk dan seluruh dunia tanpa sempadan. Internet juga memainkan peranan besar dalam perancangan, pembangunan dan pentadbiran Negeri Selangor. Pada tahun 2013, Selangor hanya mempunyai 5,058 hotspot point iaitu lokasi yang terdapat perkhidmatan internet tanpa wayar.

66. Kerajaan Negeri sebelum ini telah menyediakan perkhidmatan WiFi Selangorku secara percuma. Namun, prestasinya hanya meliputi sebanyak 112 hotspots sahaja iaitu 2 hotspots bagi setiap kawasan DUN dengan membayar sewaan bulanan sebanyak RM 1,000 setiap hotspots. Dengan bilangan itu, kita belum boleh mengisytiharkan Selangor sebagai negeri yang memberi perkhidmatan WiFi percuma kepada rakyat.

67. Menyedari kelemahan ini, maka Kerajaan Negeri Selangor akan mencari jalan mengupayakan akses rakyat kepada internet. Dalam hal ini, Kerajaan Negeri akan bekerjasama dengan pihak pemberi perkhidmatan telekomunikasi untuk menyediakan secara percuma sekurang – kurangnya 2,500 hotspots yang berkelajuan 1 Mbps (megabits per second) dengan lingkungan perkhidmatan seluas 100 meter.

68. Lokasi 2,500 hotspots ini akan diletakkan di tempat tumpuan awam di kawasan luar bandar dan kawasan yang tidak mempunyai kemudahan internet. Dengan terlaksananya program ini, maka penggunaan ekonomi digital dapat dipertingkatkan dan membuka peluang untuk para usahawan berjaya dan meningkatkan taraf kehidupan masing – masing.

69. Dengan pola pemasaran terkini, penggunaan internet dijangka mencecah 25 juta menjelang tahun 2015. Kerajaan Negeri komited untuk mempersiapkan para usahawan di Selangor untuk merebut peluang perniagaan. Oleh yang sedemikian, Kerajaan Negeri akan memberi fokus kepada program pembangunan usahawan digital (digital entrepreneurs) termasuk melalui kerjasama bersepadu dengan anak – anak syarikat Kerajaan Negeri.

70. Pentadbiran ini juga akan membangunkan sistem maya, Wahana Pemasaran Keusahawanan Selangor (Selangor Entrepreneurship Marketing Platform) yang akan membolehkan semua usahawan di Selangor mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka. Sebagai galakan kepada usahawan muda untuk meningkatkan produktiviti dan memperluaskan pasaran, Kerajaan Negeri telah memperkasakan Dana Industri Kampung kepada Dana Usahawan Mikro Selangor dengan meningkatkan jumlah insentif daripada RM 10,000 kepada RM 30,000 bagi setiap permohonan.

Tuan Speaker,

71. Dalam usaha pembangunan bakat dan kebolehan generasi muda, latihan kemahiran teknikal amat strategik untuk membina ekonomi generasi muda khusus kepada 70% anak muda yang tidak berpeluang memasuki institusi pengajian tinggi.

72. Kerajaan Negeri mengenalpasti peranan SHRDC (Selangor Human Resource Development Centre) yang beroperasi untuk mencapai matlamat memberikan latihan teknikal dan vokasional yang diperlukan oleh pihak industri masa ini dan masa hadapan. Ia dianggotai oleh pihak industri dan turut melibatkan peranan Kerajaan.

73. Kerajaan Negeri dan SHRDC akan mengadakan kerjasama erat dalam hal ehwal berkaitan talent development (pembangunan bakat dan kebolehan). Kolaborasi antara Kerajaan Negeri dan SHRDC ini akan turut melibatkan UNISEL, KUIS dan INPENS.

74. Kerjasama ini akan melibatkan program – program seperti i – HIT (Internship High Impact Talent). Melalui program ini, pelajar – pelajar yang sedang berkuliah di UNISEL, KUIS dan INPENS akan diberikan latihan semasa cuti semester. Latihan ini membolehkan mereka diberikan kemahiran yang diperlukan oleh pihak industri.

75. Kerajaan Negeri juga melihat beberapa peluang untuk bekerjasama dengan SHRDC bagi menghantar bakat – bakat yang berminat untuk dilatih oleh SHRDC dalam bidang – bidang yang diperlukan oleh industri seperti industri Oil & Gas, merekabentuk kasut (footwear), semikonduktor, elektrik dan elektronik, teknologi ICT serta equipment & machinery.

76. Yang lebih utama lagi, Kerajaan Negeri juga telah mengenalpasti bahawa keperluan industri pada masa kini dan masa hadapan seperti industri big data, medical devices dan advance robotic juga memerlukan bilangan tenaga mahir yang amat besar. Maka itu, kolaborasi dalam menyediakan bakat – bakat dan kebolehan seperti ini akan dilaksanakan bersama SHRDC.

Tuan Speaker,

77. Kerajaan Negeri bersimpati terhadap nasib 446 peniaga di Kompleks Uptown, Seksyen 24 Shah Alam yang terlibat dalam kebakaran pada 15 Oktober lalu. Sebagai langkah jangka pendek, Kerajaan Negeri telah meluluskan sebanyak RM 3.5 juta bagi penyediaan tapak dan Marquee Tent sebagai tapak sementara peniaga – peniaga yang terlibat.

78. Bagi penyelesaian jangka sederhana dalam tempoh 2 tahun, Kerajaan Negeri melalui PKNS akan membina Kompleks Baru Uptown Seksyen 24 dengan anggaran kos sebanyak RM 18 juta. Reka bentuk kompleks ini akan mencerminkan ianya sebagai mercu tanda di Shah Alam yang memenuhi ciri – ciri keselamatan, keselesaan dan kemudahan moden untuk peniaga dan pengunjung.

79. Kerajaan Negeri juga menerima bantahan berhubung kenaikan kadar fi lesen perniagaan yang diluluskan pada tahun 2007 dan telah dikuatkuasakan pada tahun 2014. Bagi menjamin prinsip kepedulian kerajaan terhadap golongan peniaga terutamanya peniaga kecil, Kerajaan Negeri akan menyemak semula pelaksanaan kenaikan kadar fi lesen yang agak tinggi dan pembahagian kategori yang membebankan. Semakan ke atas 33 jenis perniagaan akan dibuat pada awal tahun 2015.

Strategi 4 : Pembangunan Kejiranan Hijau

80. Malapetaka yang berlaku di Cameron Highlands harus menjadi iktibar kepada pentadbiran di Negeri Selangor.

Firman Allah SWT dalam al Quran :

Telah kelihatan kerosakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf.( Surah al-Rum : 41 )

81. Justeru, Kerajaan Negeri komited untuk melaksanakan pembangunan Kejiranan Hijau demi menjamin kelestarian alam semulajadi dan juga usaha memulihara alam sekitar serta sumber dan warisan semulajadi di Negeri Selangor.

82. Untuk maksud itu, pihak berkuasa tempatan (PBT) diminta untuk memulakan inisiatif penyediaan laluan basikal yang mengambil kira aspek kebersambungan (connectivity), penyediaan laluan pejalan kaki yang boleh digunakan secara aktif termasuk bagi golongan orang kurang upaya (OKU), pembangunan kebun kejiranan yang melibatkan penyertaan persatuan penduduk, program pengkomposan sisa, sistem pengumpulan dan penggunaan semula air hujan (SPAH) dengan mewartakan Undang – Undang Kecil Bangunan Seragam, 1984 (Pindaan) 2011 supaya pemasangan SPAH dapat dikuatkuasakan melalui permohonan pelan pembangunan.

83. Saya mengucapkan tahniah kepada pengurusan bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri yang telah memulakan inisiatif ini. Kapasiti dan sistem tangki yang telah direkabentuk boleh menampung 100 meter padu air dan mampu menampung kegunaan seramai 1400 orang bagi tempoh satu – satu masa.

84. Kerajaan Negeri Selangor juga mengucapkan syabas dan tahniah kepada Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) yang menempa kejayaan di peringkat antarabangsa dengan merangkul Anugerah Emas dalam International Green Apple Awards 2014 di London pada 10 November 2014 di bawah tajuk Promoting Environmental Best Practice – The Biomass Way.

85. Untuk pelan jangka panjang, usaha pembangunan kejiranan hijau ini mensasarkan perubahan Negeri Selangor sebagai negeri rendah karbon serta persekitaran hidup yang sihat. Sebagai lanjutan, satu kempen proaktif yang melibatkan komuniti dan PBT boleh dilaksanakan segera untuk menanam pokok – pokok di setiap kawasan perumahan dan mengusahakan program tanaman semula hutan yang sudah rosak. Kerajaan Negeri yakin Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Institut Penyelidikan Hutan Malaysia (FRIM) boleh menjalin kerjasama dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) khususnya dalam memberikan khidmat nasihat berkenaan spesis pokok yang sesuai bagi menjayakan usaha ini.

86. Kerajaan Negeri juga mendukung sepenuhnya usaha Jabatan Perhutanan Negeri Selangor untuk menguruskan hutan simpan kekal dengan mengamalkan prinsip Pengurusan Hutan Secara Berkekalan. Sebarang usaha yang boleh merosakkan flora dan fauna tidak akan diberikan kelulusan oleh pihak berkuasa negeri demi menjamin ekosistem dan memulihara hidupan hijau Negeri Selangor. Justeru itu, Kerajaan Negeri memberi jaminan untuk mengekalkan jumlah keluasan 70 hutan simpan kekal di Negeri Selangor dengan keluasan 250,129 hektar yang merupakan 31.54 % dari keluasan tanah Negeri Selangor.

87. Nilai kawasan tanah lembap dan hutan amat tinggi kepada manusia sejagat dan tidak boleh ditukar ganti dengan wang ringgit. Kawasan hutan gambut merupakan ekosistem yang terpenting bagi menangani perubahan iklim. Kita bersyukur kerana Malaysia dikurniakan dengan keluasan kawasan hutan gambut yang ketiga terbesar di dunia. Oleh demikian, kita perlu menghargai dan menjaga hutan simpan dan hutan gambut yang masih wujud sambil memulihara kawasan – kawasan yang telah dicerobohi.

Strategi 5 : Menjana Industri Budaya dan Intelektual

88. Kita melihat kegiatan ekonomi secara holistik, tidak terbatas kepada pengeluaran produk bersifat fizikal. Kerajaan Negeri beriltizam membangunkan negeri ini sebagai hub kesarjanaan dan pusat kecemerlangan ilmu dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D), pembangunan sains, teknologi dan inovasi serta penerbitan. Pengeluaran dan pemindahan ilmu, produk budaya, hiburan dan sukan juga kegiatan ekonomi yang mempunyai aspek transaksi kewangan. Selangor mahu merancakkan soft sector ini dengan terlibat secara langsung dalam program penterjemahan sebagai wahana pemindahan ilmu.

89. Gerakan penterjemahan ini adalah strategi keilmuan serta kebudayaan yang dilalui oleh tamadun Islam yang mencetuskan The Baghdad Enlightenment – Pencerahan Baghdad di abad ke – 10. Kerajaan Negeri akan mencadangkan program penterjemahan karya antarabangsa dikawal selia oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor (PPAS). Kerajaan Negeri juga mencadangkan insentif diberikan kepada bakal – bakal penterjemah yang bekerjasama dengan PPAS.

90. Ekonomi ilmu ini berkait rapat dengan budaya membaca. Kerajaan Negeri juga akan memberdayakan PPAS dari segi prasarana dan koleksi bahan bacaan yang merangsang pembacaan, keilmuan dan menjadi pemangkin kepada percambahan pemikiran rakyat yang progresif. Bagi maksud ini, Yayasan Raja Tun Uda telah ditubuhkan untuk mengumpul dana daripada sektor korporat dan menambah koleksi bahan bacaan.

91. Dalam hal berkaitan, Kerajaan Negeri juga ingin mencadangkan agar waktu operasi bagi perpustakaan ini dilanjutkan kepada jam 10 malam dan dijadikan tempat forum dan wacana yang bersifat pencerahan.

92. Selangor adalah negeri yang menghimpunkan karyawan dan seniman paling ramai berbanding negeri – negeri lain. Ringkasnya, Selangor ibarat ‘rumah besar’ bagi para seniman negara. Kerajaan Negeri berazam untuk menjadikan negeri ini, khususnya kota – kota seperti Shah Alam dan Petaling Jaya sebagai ‘Kota Seni’.

93. Sukan juga mempunyai dimensi ekonomi yang perlu dimajukan. Atas azam yang tinggi, Kerajaan Negeri memperuntukkan RM 17 juta bagi tahun 2015 untuk tujuan pembangunan atlet dan prasarana sukan. Ini termasuklah penubuhan Perbadanan Aset Sukan Negeri Selangor yang akan mengurus dan menyelenggara prasarana sukan seperti Stadium Shah Alam, Stadium Kota Raja, Klang dan Stadium Selayang.

Strategi 6 : Menyemarak Ekonomi Desa

94. Perbahasan semasa berhubung jaminan bekalan makanan (food security) yang mencukupi, menuntut Selangor untuk mengambil langkah – langkah bagi meningkatkan kemahiran warga peladang, penternak dan nelayan untuk menguasai kemahiran teknologi terkini dalam bidang pertanian dan hortikultur.

95. Negara Belanda yang bersaiz Negeri Pahang berjaya menjadi pengeluar makanan kedua terbesar di dunia ekoran kemahiran teknologi dan menguasai global supply chain. Potensi pertanian di Negeri Selangor amat besar sekiranya kita bersedia untuk menggunakan teknologi yang berinovasi dan menguasai kemahiran.

96. Pada tahun 2015, Kerajaan Negeri meningkatkan peruntukan untuk sektor pertanian kepada RM 14.47 juta berbanding hanya RM 10 juta bagi tahun 2014.

97. Untuk pembangunan masyarakat nelayan dan petani, Kerajaan Negeri akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani untuk menjayakan program – program ekonomi nelayan tradisi, pemasangan sistem ais, pemulihan kolam sangkar, ‘Program Jom Bertani’ dan elaun sara hidup nelayan darat yang semuanya berjumlah RM 15.3 juta.

98. Kerajaan Negeri berasa bangga kerana Anugerah Khas Perdana MAHA 2014 anjuran Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah dimenangi oleh seorang penternak wanita dari Kampung Telok Penyamun, Bestari Jaya, Kuala Selangor yang terlibat dalam industri penternakan lembu pedaging, kambing pedaging, ayam kampung, itik, pemprosesan baja kompos dan pembuatan silaj.

99. Kerajaan Negeri turut prihatin terhadap keperluan pembangunan di kawasan luar bandar termasuk kawasan kampung tradisi terutamanya pembangunan infrastruktur dan sosial. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur luar bandar ini merangkumi aspek pembaikan dan pembinaan baru kemudahan awam desa seperti balai raya dan kemudahan sukan manakala kemudahan asas desa seperti jalan, longkang dan perparitan.

100. Bagi menjamin keselesaan penduduk di luar bandar, saya mencadangkan sejumlah RM 12 juta pada tahun 2015; kenaikan sebanyak 300% berbanding tahun 2014 bagi tujuan menaiktaraf jalan – jalan luar bandar dan peruntukan sebanyak RM 4 juta dicadangkan bagi tujuan menaiktaraf kemudahan awam desa termasuk balai raya.

101. Kerajaan Negeri sangat menghargai peranan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK). Mereka adalah daya penggerak kepada program Kerajaan Negeri yang diadakan di kampung. Sebagai pengiktirafan peranan mereka memaju dan menjaga keselamatan kampung, maka Kerajaan Negeri bersetuju menaikkan elaun Pengerusi JKKK bagi kampung tradisi dan kampung baru dari RM 800 sebulan kepada RM 900 sebulan. Seramai 446 Pengerusi JKKK akan menerima faedah ini berkuatkuasa 1 Januari 2015. Struktur Ketua Komuniti Kaum India sedang diperkemaskan bagi dicadangkan imbuhan yang munasabah.

102. Peranan masjid sebagai institusi masyarakat telah banyak membantu pembentukan umat madani. Selama ini, para Imam menerima elaun sebanyak RM 750 sebulan. Memandangkan tugas Imam semakin mencabar untuk mengimarahkan masjid maka Kerajaan Negeri ingin turut menyumbang ke atas perkhidmatan mereka dengan memberi tambahan elaun sebanyak RM 100 sebulan mulai 1 Januari 2015. Seramai 700 orang Imam akan mendapat manfaat ini.

PENUTUP

103. Hari ini, genap 63 hari saya diberikan amanah. Dalam tempoh yang begitu singkat, dengan dukungan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN), para pegawai serta anggota penjawat awam, kita telah berjaya menyelesaikan beberapa isu besar yang menghambat rakyat sekian lama. Kini, Negeri Selangor berubah wajah menjadi sebuah negeri yang bersih, rakyat yang harmoni, ekonomi yang berkualiti.

104. Dengan rasa tawadhu’, saya mengakui bahawa kita tidak mempunyai jawapan kepada semua permasalahan. Akan tetapi, kita telah memberikan urutan keutamaan kepada setiap masalah yang timbul.

105. Pentadbiran ini lebih responsif dan ‘hands on’ kepada permasalahan rakyat. Kami turun ke lapangan, kami terjun dan kami terjah demi menyantuni dan menyelami aspirasi rakyat.

106. Kerajaan Negeri sedang melaksanakan Pelan Tiga (3) Bulan Terakhir Tahun 2014 iaitu Program Total Clean PBT bagi memastikan semua masalah berkaitan kerja – kerja pembersihan awam dan sisa pepejal, sampah pukal, longkang tersumbat dan pokok – pokok di bahu jalan yang tidak diselenggara, diselesaikan segera untuk menjamin kesejahteraan rakyat.

107. Isu kebersihan ini amat penting untuk menyelesaikan masalah – masalah yang membelenggu rakyat seperti demam denggi, banjir kilat dan aduan awam berkaitan sampah.

108. Untuk tempoh 3 bulan ini, dari Oktober sehingga Disember 2014, perbelanjaan peruntukan MARRIS dioptimakan untuk kerja – kerja penyelenggaraan termasuk penurapan semula jalan, pembaikan dan pembersihan longkang, kerja – kerja pemotongan rumput / lanskap dan menyelenggara pokok – pokok di bahu jalan.

109. Kerajaan Negeri telah meluluskan sejumlah RM 31.2 juta kepada PBT untuk memastikan kesemua inisiatif ini dilaksanakan dengan berkesan dan efisyen dalam tempoh yang ditetapkan.

110. Bagi tahun 2015, Kerajaan Negeri akan membelanjakan RM 600 juta untuk memastikan kerja – kerja penyelenggaraan yang dibenarkan seperti Garis Panduan Tatacara Pengurusan Pemberian Penyelenggaraan Jalan Negeri (MARRIS) dilaksanakan sepenuhnya dengan efisyen dan bertanggungjawab. Kerajaan Negeri menggesa supaya PBT turut memberi penekanan terhadap penyelenggaraan jalan – jalan industri selain daripada pembaikan jalan di kawasan yang mempunyai tumpuan populasi penduduk yang tinggi.

111. Kerajaan Negeri amat prihatin dengan peningkatan kes demam denggi di Negeri Selangor yang mencatatkan jumlah kes terkumpul sebanyak 44,957 kes setakat 15 November 2014 berbanding hanya 23,852 kes terkumpul bagi tahun 2013. Jumlah kematian juga mencatatkan angka penambahan sebanyak 28 kes dengan jumlah keseluruhan kes kematian sebanyak 66 kes dan sebanyak 92 hotspot lokaliti wabak denggi yang aktif dikenalpasti.

112. Kerajaan Negeri telah mengambil usaha untuk melancarkan kempen besar – besaran; Kempen Terjah dan Musnah Aedes Negeri Selangor 2014 di semua daerah untuk menangani masalah demam denggi yang serius. Pada 16 November 2014, Kerajaan Negeri telah mengadakan Program Gotong – Royong Mega di 120 buah kawasan yang dijalankan secara serentak. Usaha ini akan dipertingkatkan melalui program pendidikan bagi meningkatkan kesedaran dan penglibatan orang awam seperti penubuhan Denggi Action Community (DAC), Denggi Action Kids (DAK) serta kempen Bas Sekolah Tanpa Aedes (BATAS).

113. Kerajaan Negeri juga bertekad untuk menyelesaikan beberapa isu besar yang berpotensi menggugat kesejahteraan dan keharmonian rakyat.

Industri Perkhidmatan Air Kembali Kepada Rakyat

114. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) pada 30 Oktober 2014 telah tidak bersetuju dan menolak permintaan dan syarat baru yang dikemukakan oleh Puncak Niaga Holding Berhad (PNHB) kepada Air Selangor. Kerajaan Negeri mendesak PNHB untuk menandatangani perjanjian pengambilalihan mengikut kaedah pembelian saham ekuiti PNHB di dalam PNSB (purchase of equity).

115. Antara syarat utama yang dicadangkan oleh PNHB dan ditolak oleh Kerajaan Negeri adalah pengambilalihan PNSB oleh Air Selangor dibuat menggunakan kaedah pembelian konsesi air (purchase of water concession business); penjualan berdasarkan ‘as is, where is basis’ dan keengganan PNHB untuk memberikan apa – apa waranti dan tanggungan ganti rugi; serta mengenepikan had RM 350 juta bagi pelepasan hutang di antara PNHB dan anak syarikatnya kepada Puncak Niaga (M) Sdn. Bhd.

116. Permintaan baru PNHB kepada Air Selangor, sekiranya dipersetujui, akan memudaratkan kepentingan Air Selangor khususnya dan rakyat Selangor amnya. Persetujuan kepada permintaan – permintaan PNHB juga akan meningkatkan kos pengambilalihan kepada Air Selangor yang pada akhirnya akan ditanggung oleh rakyat Selangor melalui tarif air yang lebih tinggi.

117. Setelah bertegas dengan pendirian untuk menolak permintaan saat akhir PNHB, Kerajaan Negeri berbesar hati mengumumkan bahawa anak syarikat milik penuh Kerajaan Negeri Selangor iaitu Air Selangor Sdn Bhd (“Air Selangor”) telah memuktamadkan pembelian saham dengan Puncak Niaga Holding Berhad (PNHB) seperti mana disyaratkan oleh Perjanjian Induk Penstrukturan Air Selangor (“Perjanjian Induk”) bertarikh 12 September 2014 yang dimeterai di antara Kerajaan Selangor, Kerajaan Persekutuan dan Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB).

118. Pembelian saham dari PNHB ini melibatkan dua syarikat pemegang konsesi air iaitu SYABAS dan Puncak Niaga Sdn Bhd (PNSB) yang dimuktamadkan pada hari terakhir tempoh masa yang telah disyaratkan oleh Perjanjian Induk.

119. Dengan pembelian saham ini, sebahagian besar operasi dan aset air akan kembali kepada rakyat yang membolehkan Kerajaan Negeri melalui Air Selangor mula mengambil alih dan menyusun semula operasi SYABAS dan PNSB. Tumpuan utama akan diberikan kepada usaha mengurangkan kadar air tidak berhasil (non – revenue water) yang merugikan rakyat serta memastikan bekalan air mencukupi secara berterusan untuk rakyat Selangor. Kerajaan Negeri berhasrat meningkatkan kecekapan perkhidmatan air yang lebih mesra rakyat dan responsif kepada pengguna di seluruh Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

120. Langkah seterusnya di dalam proses penstrukturan industri air ini ialah memuktamadkan pengambilalihan dua lagi syarikat konsesi iaitu ABASS dan SPLASH mengikut kerangka dasar yang menjamin kepentingan rakyat Selangor.

121. Walaupun beberapa perkara utama seperti kos dan terma pengambilalihan 4 syarikat konsesi (PNSB, SYABAS, ABASS dan SPLASH) telah diputuskan sebelum saya menjawat amanah sebagai Dato’ Menteri Besar Selangor, saya yakin ada ruang – ruang yang perlu digunakan sepenuhnya oleh pentadbiran Kerajaan Negeri yang baru untuk memastikan penstrukturan industri air ini memberi nilai terbaik kepada rakyat Selangor secara menyeluruh.

122. Ruang – ruang ini termasuklah memastikan pembinaan Projek Langat 2 (baik dari segi kapasiti, kos kejuruteraan dan pembinaan) di nilai secara objektif oleh wakil – wakil Kerajaan Negeri Selangor supaya tidak ada unsur – unsur pembaziran yang kelak akan membebankan rakyat.

123. Saya yakin dengan amalan keterbukaan dan ketelusan yang dititikberatkan oleh pentadbiran baru dalam proses penstrukturan air, Kerajaan Negeri akan berjaya mencapai persetujuan dengan semua pihak yang terbabit untuk menyempurnakan penstrukturan air dalam tempoh terdekat.

Toleransi Agama : Rahmat Untuk Semua

124. Kita menyedari suasana harmoni di kalangan rakyat, semangat toleransi dan saling hormat menghormati adalah penting untuk kesinambungan kemajuan Selangor. Justeru itu, isu rampasan Al Kitab yang menjadi kontroversi sehingga mengundang prasangka dan keharmonian antara agama telah diselesaikan dengan kesemua 351 Al Kitab yang mengandungi perkataan ‘Allah’ dipulangkan pada 14 November 2014 kepada Association of Churches in Sarawak (ACS) melalui Pengerusi ACS, Most Revd Archbishop Datuk Bolly Lapok.

125. Kerajaan Negeri menjunjung kasih ke atas DYMM Sultan Selangor sebagai Ketua Agama Islam atas pandangan jauh dan inisiatif Baginda dalam merundingkan dengan pelbagai pihak untuk kaedah terbaik bagi menyelesaikan masalah ini.

126. Pentadbiran ini akan mengusahakan pelbagai cara untuk menambahbaik dan memupuk persefahaman kaum dan toleransi antara agama di Selangor. Semua pihak perlu menghormati kedudukan Islam sebagai agama rasmi negeri ini dan hak mengamalkan agama masing – masing sebagaimana termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan Negeri ingin menegaskan sentimen pelampau (extremism), provokasi kaum dan fanatik agama tidak mempunyai tempat dalam pentadbiran Negeri Selangor.

127. Islam adalah rahmatan lil alamin – rahmat untuk semua manusia. Negeri Selangor adalah teladan dalam mendukung pendekatan kesederhanaan dan keadilan sekaligus mencipta lingkungan masyarakat harmonis supaya pembangunan lebih kondusif bagi merangsang kegiatan ekonomi.

Sistem Pengangkutan Yang Mesra Rakyat

128. Kerajaan Negeri prihatin dengan kegelisahan penduduk yang terlibat dalam projek Lebuhraya KIDEX. Sebagai sebuah negeri pembangunan, kita tidak menolak pembinaan lebuhraya. Namun, Kerajaan Persekutuan juga perlu terbuka kepada cadangan – cadangan lain yang boleh meningkatkan keberkesanan sistem pengangkutan awam.

129. Kerajaan Negeri berpendirian bahawa pembinaan lebuhraya dalam Negeri Selangor perlulah bermanfaat bukan sahaja kepada pengguna lebuhraya tetapi juga dinikmati oleh penduduk di mana lebuhraya itu dibina. Justeru itu, pihak konsesi KIDEX perlu memenuhi syarat – syarat berikut :

•Menyediakan Penilaian Impak Lalulintas (Traffic Impact Assessment) yang bebas, Penilaian Impak Sosial (Social Impact Assessment) dan Penilaian Impak Alam Sekitar (Environmental Impact Assessment). Kajian – kajian ini perlu membuktikan manfaat yang ternyata kepada pihak pengguna dan penduduk kawasan yang terlibat setelah mengambil kira kesan negatif yang timbul akibat pembinaan lebuhraya tersebut.

•Mendedahkan kadar tol sepanjang tempoh konsesi termasuk segala kenaikan tol yang ditetapkan dalam konsesi. Pihak konsesi perlu memberikan anggaran rasmi jumlah tol yang akan dikutip dan kadar pulangan kepada pelaburan (rate of return to investment).

•Mendedahkan perjanjian konsesi sepenuhnya untuk mematuhi dasar kerajaan Pakatan Rakyat yang menegaskan ketelusan dan kebertanggungjawaban.

Semakan Semula Gaji Anggota Pentadbiran

130. Kerajaan Negeri memutuskan untuk menyemak semula kenaikan gaji yang diterima oleh Menteri Besar, Speaker, Timbalan Speaker dan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN). Rang Undang – Undang Enakmen Anggota Pentadbiran dan Ahli Dewan Negeri (Saraan) (Pindaan) 2014 akan dibentangkan dalam sesi kali ini dan sekiranya diluluskan, ianya akan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2015.

Semakan Peruntukan Ahli Dewan Negeri

131. Peruntukan Ahli Dewan Negeri bagi tujuan Program Mesra Rakyat telah disemak semula untuk meningkatkan khidmat wakil rakyat kepada rakyat dan menjamin prinsip demokrasi. Maka, saya mencadangkan peruntukan Ahli Dewan Negeri Kerajaan ditingkatkan sebanyak RM 100,000 menjadi RM 700,000 setahun. Mulai tahun 2015, peruntukan Ahli Dewan Negeri akan turut dipanjangkan kepada Ahli Dewan Negeri Pembangkang dengan peruntukan sejumlah RM 200,000 setahun. Kerajaan Negeri juga mencadangkan sejumlah RM 100,000 setahun diperuntukkan kepada Penyelaras Parlimen yang dilantik oleh Kerajaan Negeri.

Menghargai Penjawat Awam

132. Kerajaan Negeri menghargai sumbangan penjawat awam. Sebuah kerajaan yang efisyen dan kuat adalah hasil daripada sinergi dan pemberdayaan pentadbiran awam. Pentadbiran sekarang akan mempertahankan hak dan maruah para penjawat awam di Negeri Selangor.

133. Atas sumbangan mereka melaksanakan dasar – dasar Kerajaan Negeri secara profesional dan berintegriti, Kerajaan Negeri bersetuju memberikan bonus satu bulan setengah gaji. Pembayaran bonus sebulan gaji telah dibuat pada bulan Julai tahun ini. Pembayaran bonus seterusnya akan dibuat pada 18 Disember 2014 untuk membantu penjawat awam membuat persediaan untuk persekolahan anak – anak.

134. Pentadbiran hari ini bersifat progresif, non discriminatory dan inklusif. Oleh itu saya dengan bangganya mengumumkan perlantikan Pegawai Daerah wanita yang pertama di Negeri Selangor, sebagai Pegawai Daerah Sepang. Sepang merupakan antara daerah yang paling pesat dari aspek pembangunan.

Pejabat Integriti Selangor

135. Kerajaan Negeri berikrar untuk melaksanakan pentadbiran yang mengamalkan prinsip ketelusan, kebertanggungjawaban, berintegriti dan tadbir urus yang baik. Untuk maksud itu, Kerajaan Negeri akan bekerjsama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO sebagai rakan kongsi, bukan sebagai musuh dalam sistem demokrasi untuk mencapai kecemerlangan dalam urus tadbir.

136. Kerajaan Negeri akan menubuhkan Pejabat Integriti Selangor dan juga menyambut baik cadangan daripada NGO supaya diwujudkan Pegawai Pejabat Hisbah (Ombudsman) yang bertugas untuk menyiasat aduan awam selari dengan dasar Kerajaan Negeri yang berpegang kepada prinsip pentadbiran yang bersih dan berintegriti.

Mendepani Cabaran Serantau

137. Sebagai negeri termaju dan penyumbang terbesar kepada ekonomi negara, Selangor perlu peka dengan setiap perkembangan di rantau ini. Tahun hadapan, kita akan memasuki era ASEAN Economic Community (AEC 2015) yang membawa pelbagai cabaran dan peluang baru. Dianggarkan kuasa ekonomi ASEAN berjumlah USD 3 trilion. Ekonomi Selangor perlu bersedia untuk mempersiapkan diri dan menyertai ekonomi serantau secara positif dan kreatif. Selangor sewajarnya menjadi pemimpin dan pengemudi ekonomi Malaysia diintegrasikan sepenuhnya dengan ekonomi ASEAN. Bermula sekarang, kita perlu melebarkan ufuk pandangan untuk menggarap dan merangkul keserantauan dalam pandangan ekonomi dan kebudayaan.

138. Negeri Selangor ibarat permata dalam mahkota. Permata tersebut semakin bergemerlapan di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat. Maka tidak menghairankan Barisan Nasional menggunakan segala helah, membuat makar dan tipu daya untuk merampas permata tersebut. Alhamdulillah, kebijaksanaan Pakatan Rakyat dan integriti pemimpin – pemimpin berjaya menghidu dan mengelakkan diri daripada jerangkap samar.

139. Keutamaan bagi kita adalah bekerja. Bekerja dan bekerja. Kita semua akan memerah keringat, berdedikasi untuk menjadikan Selangor sebagai Negeri Pembangunan yang bernafaskan semangat kepedulian rakyat.

Atas Bukit Melawati,

Meriam besi hala ke laut,

Keringat jatuh dalam negeri,

Bersama rakyat kita bertaut.

Tuan Speaker, saya mohon mencadangkan.

Kenyataan Akhbar

20 November 2014

Penyebaran Notis Palsu Bantuan Kewangan Pelajaran Anak-Anak Selangor.

Pejabat Dato’ Menteri Besar Selangor semalam mendapat beberapa aduan berkenaan penyebaran notis pengumuman menawarkan Bantuan Kewangan Pelajaran Anak – Anak Selangor di beberapa Institusi Pendidikan Tinggi di negeri ini.

Saya ingin menafikan notis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Dato’ Menteri Besar Selangor dan menganggap penyebarannya sebagai satu cubaan untuk menimbulkan kekecohan terhadap pentadbiran Dato’ Menteri Besar yang baru.

Walaupun Kerajaan Negeri mengambil perhatian yang amat berat dalam isu pendidikan, namun sebarang pengumuman akan dibuat menerusi saluran betul dan dihebahkan menerusi saluran media massa dan jabatan yang terlibat.

Kerajaan Negeri turut bakal mengumumkan senarai bantuan kepada pelajar Institusi Pengajian Tinggi dalam ucapan Belanjawan 2015 minggu hadapan.

Diharap semua rakyat di negeri Selangor dapat mengambil maklum perkara ini dan menunggu pembentangan belanjawan negeri pada 24 November depan.

Turut dilampirkan bersama kenyataan ini ialah gambar notis palsu yang disebarkan.

YB. Shuhaimi Bin Haji Shafiei

Setiausaha Politik kepada

Dato’ Menteri Besar Selangor

Ucapan YAB Tuan Mohamed Azmin Bin Ali Dato’ Menteri Besar Selangor

Majlis Sambutan Hari Inovasi Pentadbiran Kerajaan Selangor Tahun 2014

17 NOVEMBER, 2014 ( ISNIN )

3.00 PETANG

1. Bersyukur kita ke hadrat allah s.w.t kerana dengan limpah rahmat dan keizinannya dapat kita bersama-sama berkumpul pada hari ini sempena Majlis Sambutan Hari Inovasi, Pentadbiran Kerajaan Selangor Tahun 2014.

2. Hari Inovasi yang kita sambut pada hari ini adalah penzahiran kepada semangat warga perkhidmatan awam di negeri selangor dalam membina persekitaran yang berteraskan inovasi dan menyuburkan percambahan idea-idea kreatif serta inovatif. Dengan percambahan idea-idea kreatif dan inovatif ini juga diyakini mampu untuk terus memperkasa warga perkhidmatan awam yang lebih berdaya saing.

Hadirin yang dihormati,

3. Penghasilan inovasi telah banyak merubah landskap pemikiran masyarakat dunia melalui cetusan-cetusan idea unik. Cetusan-cetusan tersebut membolehkan orang ramai menikmati pelbagai kemudahan yang dahulunya hanya mampu dinikmati segelintir. Semakin hari, masa seolah-olah bergerak pantas dan tidak memberikan kesempatan kepada mereka yang lengah dan terperangkap dengan kerangka usang. Kegagalan untuk bergerak selari dengan tuntutan zaman menyaksikan beberapa syarikat gergasi seumpama Kodak dan IBM jauh tertinggal di belakang syarikat seperti Apple, Microsoft dan Samsung.

4. Kemampuan pengurusan dan pentadbiran mendakap zeitgeist atau semangat zaman untuk menetapkan perancangan inovasi selaras dengan hala tuju dan kepentingan organisasi serta mengutamakan kehendak pelanggan pastinya menghasilkan mutu perkhidmatan yang terbaik buat rakyat Negeri Selangor.

5. Justeru, dalam usaha membudayakan inovasi, Perkhidmatan Awam khususnya di Negeri Selangor hari ini perlu mengambil iktibar daripada kisah kemunduran Kodax dan IBM dengan menetapkan perancangan yang menyeluruh, struktur yang lebih teratur dan menepati kehendak serta harapan rakyat bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan kekal relevan dan seterusnya membangunkan negeri dan negara yang berdaya maju.

6. Bill Gates pernah menyatakan bahawa “never before in history has innovation offered promise of so much to so many in so short of time” yang jelas mencerminkan bahawa perancangan dan pelaksanaan inovasi yang tersusun mampu mengangkat martabat dan kesejahteraan rakyat Negeri Selangor. Dalam usaha kita untuk menyempurnakan agenda Negeri Pembangunan, aspek inovasi mestilah berteraskan kepedulian terhadap menyelesaikan permasalahan rakyat. Sayugia, limpahan kebaikan daripada dasar-dasar Kerajaan Negeri Selangor ini haruslah dirasai dan dinikmati sehingga ke akar umbi.

7. Kecanggihan dan kehebatan teknologi maklumat mutakhir ini serta percambahan idea-idea kreatif dan inovatif seharusnya tertumpu untuk menjalin connectivity dan menggerakkan mobiliti sosial rakyat Negeri Selangor. Kebijakan serta upaya yang digarap bukan sekadar memastikan tidak ada halangan antara hubungan desa dan bandar akan tetapi juga membolehkan rakyat dari pelbagai latar untuk keluar dari kesempitan hidup demi menikmati kehidupan yang lebih selesa. Pentadbiran yang baru ini memberi jaminan bahawa keseluruhan jentera kerajaan akan digembleng dan dijuruskan kepada usaha-usaha meningkatkan taraf hidup rakyat di samping menjamin keamanan, kesejahteraan dan keselamatan awam.

8. Jentera Pentadbiran Awam yang responsif terhadap pelaksanaan dasar secara berkesan pastinya memberikan perkhidmatan yang bermutu selari dengan perkembangan yang pesat berlaku di dalam dan luar negara. Dalam erti kata lain, Perkhidmatan Awam harus kekal relevan sentiasa dan berupaya untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah dijanjikan kepada rakyat.

9. Inovasi sentiasa berkembang dan bergerak pantas dalam dunia yang semakin mencabar dan sebagaimana yang disebutkan oleh Howard Gardner sebagai Minda Penciptaan atau The Creating Mind akan sentiasa menghasilkan sesuatu yang baru walaupun mungkin dianggap ‘gila’ bagi kebanyakan orang yang berfikiran biasa.

10. Kita boleh mengambil iktibar dan inspirasi daripada kejayaan tokoh seperti Steve Jobs; pengasas Apple, Larry Page dan Sergei Brin; pengasas Google, serta beberapa tokoh tempatan seperti Phua Khein Seng, iaitu pencipta pendrive yang berasal dari Sekinchan dan Jimmy Choo; pereka kasut terkenal.

11. Berkat idea kreatif dan inovatif serta keinginan individu-individu ini untuk mengubah kaedah pelaksanaan secara lazim, masyarakat dunia telah memperolehi manfaat daripada hasil inovasi mereka dalam kehidupan harian. Sehubungan itu, besarlah harapan saya agar kita memulakan langkah untuk keluar dari kepompong kebiasaan kita dan terus menghasilkan perubahan dan melaksanakan transformasi secara lebih berkesan.

ANUGERAH DAN PENGIKTIRAFAN

12. Mendasari perubahan-perubahan yang telah dilaksanakan oleh warga Perkhidmatan Awam di Negeri Selangor ini, Anugerah Inovasi Sektor Awam Negeri Selangor ( AISAS ) dan anugerah bagi Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif ( KIK ) telah menjadi antara pengiktirafan yang dinanti-natikan saban tahun. Anugerah ini diwujudkan dengan hasrat untuk melahirkan Innovator dan pemain-pemain inovasi yang mampu menyumbang kepada usaha-usaha untuk meningkatkan kecekapan dan mutu Perkhidmatan Awam di negeri ini. Sejak tahun 2010, anugerah-anugerah ini telah melahir dan mewujudkan pelbagai bentuk perubahan terutamanya cara bekerja yang baharu.

13. Saya juga difahamkan, buat julung kalinya pada tahun 2014 ini Pentadbiran Kerajaan Selangor telah memperkenalkan Program Cabaran My Innovation di bawah kerangka Program Jejak Inovasi dengan hasrat untuk menjejaki dan mencungkil ciptaan-ciptaan baru yang berinovasi dari seluruh Negeri Selangor. Walaupun baru pertama kali diperkenalkan, program ini telah menerima maklum balas dan penyertaan yang cukup luar biasa. Ini memberikan isyarat dan makna bahawa di Negeri Selangor ini kita tidak pernah ketandusan bakat-bakat kreatif dan inovatif asalkan mereka diberikan peluang dan ruang untuk menonjolkan dan membawa ciptaan-ciptaan masing-masing untuk diketengahkan.

14. Justeru, pada sambutan kali ini kita tidak hanya meraikan sumbangan dan hasil titik peluh warga Perkhidmatan Awam sahaja tetapi kita juga memberikan saat-saat manis ini kepada warga Negeri Selangor dari pelbagai lapisan masyarakat untuk bersama-sama diraikan dan sebagai tanda penghargaan kita terhadap usaha dan kesungguhan yang mereka tunjukkan.

PENUTUP

15. Sempena Sambutan Hari Inovasi Pentadbiran Kerajaan Selangor Tahun 2014 ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada individu, kumpulan dan organisasi yang bakal dinobatkan sebagai penerima anugerah-anugerah yang dipertandingkan dalam kategori yang telah ditetapkan. Semoga dengan kejayaan ini akan menggilap tekad untuk terus meningkatkan lagi kesungguhan demi mencurahkan idea dan merancakkan kreativiti serta mencipta kecemerlangan dalam perkhidmatan yang diberikan.

16. Sesungguhnya, kejayaan yang diraih oleh penerima-penerima anugerah kali ini perlulah dicontohi oleh semua anggota perkhidmatan awam di negeri ini dan menjadikannya sebagai tanda aras; benchmark dalam usaha merancakkan lagi pembudayaan inovasi dan kreativiti di jabatan dan agensi masing-masing. Besarlah harapan saya agar semua jabatan dan agensi meningkatkan program-program inovasi secara berterusan. Mekanisma yang sedia ada hendaklah aktif dan berupaya menggerakkan usaha-usaha inovasi.

17. Saya dengan lafaz ‘bismillahir rahmanir rahim dengan sukacitanya merasmikan Majlis Sambutan Hari Inovasi Pentadbiran Kerajaan Selangor Tahun 2014. Sekian, wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Kerajaan Negeri Selangor berbesar hati mengumumkan bahawa anak syarikat milik penuh Kerajaan Negeri Selangor iaitu Air Selangor Sdn Bhd (“Air Selangor”) telah memuktamadkan pembelian saham dengan Puncak Niaga Holding Berhad (PNHB) seperti mana disyaratkan oleh Perjanjian Induk Penstrukturan Air Selangor (“Perjanjian Induk”) bertarikh 12 September 2014 yang dimeterai di antara Kerajaan Selangor, Kerajaan Persekutuan dan Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB).

Pembelian saham dari PNHB ini melibatkan dua syarikat pemegang konsesi air iaitu SYABAS dan Puncak Niaga Sdn Bhd (PNSB) yang dimuktamadkan pada hari terakhir tempoh masa yang telah disyaratkan oleh Perjanjian Induk.

Dengan pembelian saham ini, sebahagian besar operasi dan aset air akan kembali kepada rakyat yang membolehkan Kerajaan Negeri Selangor melalui Air Selangor mula mengambil alih dan menyusun semula operasi SYABAS dan PNSB. Tumpuan utama akan diberikan kepada usaha mengurangkan kadar air tidak berhasil (non-revenue water) yang merugikan rakyat serta memastikan bekalan air mencukupi secara berterusan untuk rakyat Selangor. Kerajaan Negeri Selangor juga berhasrat meningkatkan kecekapan perkhidmatan air yang lebih mesra rakyat dan responsif kepada pengguna di seluruh Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Langkah seterusnya di dalam proses penstrukturan industri air ini ialah memuktamadkan pengambilalihan dua lagi syarikat konsesi iaitu ABASS dan SPLASH mengikut kerangka dasar yang menjamin kepentingan rakyat Selangor.

Walaupun beberapa perkara utama seperti kos dan terma pengambilalihan 4 syarikat konsesi (PNSB, SYABAS, ABASS dan SPLASH) telah diputuskan sebelum saya menjawat amanah sebagai Dato’ Menteri Besar Selangor, saya yakin ada ruang-ruang yang perlu digunakan sepenuhnya oleh pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor yang baru untuk memastikan penstrukturan industri air ini memberi nilai terbaik kepada rakyat Selangor secara menyeluruh.

Ruang-ruang ini termasuklah memastikan pembinaan Projek Langat 2 (baik dari segi kapasiti, kos kejuruteraan dan pembinaan) dinilai secara objektif oleh wakil-wakil Kerajaan Negeri Selangor supaya tidak ada unsur-unsur pembaziran yang kelak akan membebankan rakyat.

Saya yakin dengan amalan keterbukaan dan ketelusan yang dititikberatkan oleh pentadbiran baru Kerajaan Negeri Selangor dalam proses penstrukturan air, Kerajaan Negeri Selangor akan berjaya mencapai persetujuan dengan semua pihak yang terbabit untuk menyempurnakan penstrukturan air dalam tempoh terdekat.

MOHAMED AZMIN ALI

DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR

UCAPAN YAB TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI, DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR

PADA ISTIADAT KONVOKESYEN UNISEL KALI KE 9 TAHUN 2014

TARIKH

8 NOVEMBER 2014 (SABTU)

BISMILLAHIRAHMANNIRAHIM

Y.A.D RAJA TAN SRI DATO’ SERI ARSHAD ALHAJ BIN RAJA TUN UDA ALHAJ

CANSELOR UNISEL,

YANG BERBAHAGIA DATO’ SETIA DR. ANUAR BIN MASDUKI

PRO-CANSELOR UNISEL,

YANG BERBAHAGIA TAN SRI DATO’ SETIA ISMAIL BIN ADAM

PRO-CANSELOR UNISEL,

YANG BERHORMAT TUAN NIK NAZMI BIN NIK AHMAD

PENGERUSI TETAP PENDIDIKAN, PEMBANGUNAN MODAL INSAN, SAINS DAN TEKNOLOGI SERTA INOVASI.

YANG BERBAHAGIA PROF DR HAJI ANUAR BIN HAJI AHMAD,

PRESIDEN DAN NAIB CANSELOR UNISEL,

YANG BERBAHAGIA AHLI-AHLI LEMBAGA PENGARAH PENDIDIKAN INDUSTRI YAYASAN SELANGOR BERHAD (PIYSB), WAKIL-WAKIL DARI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM DAN SWASTA,

DEKAN-DEKAN FAKULTI PENGAJIAN DAN PEGAWAI-PEGAWAI UTAMA UNIVERSITI, IBU BAPA YANG DIHORMATI SERTA PARA GRADUAN YANG DIRAIKAN SEKALIAN.

1. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T dan tahniah kepada para graduan, class of 2014, kerana berjaya menggenggam segulung ijazah yang sangat bernilai.

2. Kejayaan yang diraikan para graduan pada hari ini juga adalah hasil dari pengorbanan dan doa ibu – bapa demi memastikan anak – anak mereka berjaya dengan cemerlang. Kepada para graduan, jangan sesekali melupakan pengorbanan ibu bapa dan para pensyarah.

3. Kejayaan menyempurnakan Konvokesyen Universiti Selangor kali ke 9 membuktikan UNISEL berjaya mendidik serta meningkatkan kebolehpasaran graduan untuk menjadi teras kepada pembangunan negara dan masyarakat.

4. UNISEL ditubuhkan dengan moto ‘shaping society’, sebagai wahana pembentukan masyarakat. Namun begitu, dalam kemajuan dan perkembangan teknologi pada hari ini, apakah bentuk masyarakat yang mahu kita bangunkan ?

5. Setiap agenda pembangunan masyarakat perlu berteraskan falsafah pembangunan yang jelas. Sebagai contoh, Universiti Stanford memilih kebebasan (freedom) sebagai teras kepada falsafah universiti. The winds of freedom blows yang digarap oleh David Starr Jordan, pengasas Stanford, membuktikan bahawa komitmen untuk menjadikan kebebasan sebagai teras pembangunan universiti telah berjaya menjadikan Stanford sebagai salah sebuah universiti yang terulung di dunia.

6. Bagi negeri Selangor, saya yakin UNISEL perlu menjadikan prinsip keadilan sebagai teras pembentukan masyarakat yang adil, a just society. A just society towards a just nation.

7. Masyarakat yang adil adalah sebuah masyarakat yang bertunjangkan tiga ciri utama ; equity, diversity, democracy. Ini selaras dengan gagasan untuk membangun negeri Selangor sebagai sebuah Negeri Pembangunan, yang mana pembangunan bukan sahaja dilihat daripada lensa pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dilihat daripada perspektif keadilan sosial.

8. Ini menuntut satu anjakan paradigma dalam pendidikan negara khususnya pendidikan tinggi. Umumnya pendidikan tinggi moden telah memisahkan mahasiswa dan realiti masyarakat. Maka adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menjalin semula dunia akademik dengan masyarakat sekeliling.

9. Keberanian intelektual (intellectual courage) mestilah seiring dengan keberanian moral (moral courage). Hanya dengan keberanian dan keinginan yang tinggi akan menjelmakan kreativiti dan inovasi yang akhirnya membawa kepada kejayaan sesebuah institusi pendidikan tinggi.

10. Kerajaan Negeri Selangor beriltizam membangunkan UNISEL sebagai hub kesarjanaan dan pusat kecemerlangan ilmu dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D), pembangunan sains, teknologi dan inovasi serta penerbitan.

11. Untuk melaksanakan hasrat dan cita – cita ini, kerajaan negeri akan terlibat secara langsung dalam program penterjemahan beberapa karya antarabangsa. Gerakan penterjemahan ini adalah strategi keilmuan serta kebudayaan yang dilalui oleh tamadun Islam yang mencetuskan The Baghdad Enlightenment – Pencerahan Baghdad di abad ke-10.

12. The enlightened caliphs, khalifah – khalifah pencerahan yang mengasaskan Darul Hikmah – the House of Wisdom – giat menterjemahkan karya – karya falsafah dan sains dari Greek purba kepada bahasa Arab yang membawa kepada kejayaan tamadun Islam yang menyinarkan dunia.

13. Keberanian untuk menjadi bijak ; Sapere aude, yang dilaungkan Immanuel Kant ditekankan oleh John Henry Newman pada 1854 dalam suatu syarahan yang berjudul The Idea of University. Bagi Newman, sebuah universiti bukan sahaja tempat untuk menyampaikan maklumat akan tetapi sebagai sebuah taman ilmu, buat para pelajar meresapi “the graces and accomplishments of a higher form of life.

14. Pensyarah dan mahasiswa seharusnya merancakkan wacana serta perbincangan demi mengungkapkan kebenaran. Perkembangan komuniti intelektual hanya dapat dicapai apabila universiti mengamalkan kebebasan akademik. Ini sejajar dengan pesan Al Quran, Surah Al Zumar ayat 9 :

adakah

Adakah sama orang – orang yang mengetahui dengan orang – orang yang tidak mengetahui?

15. Bagi membudayakan tradisi keilmuan di kalangan masyarakat, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sejumlah RM 60 juta bagi tujuan membaik pulih asrama UNISEL dan sistem pembentungan di Kampus Bestari Jaya bagi menjamin suasana pembelajaran yang kondusif. Bagi tujuan pembangunan ICT, satu peruntukan sebanyak RM 2.65 juta khas untuk UNISEL turut diluluskan oleh Kerajaan Negeri bagi menaiktaraf sistem rangkaian komputer.

16. Sementara saya komited untuk menjadikan pendidikan sebagai teras pembangunan negeri, saya cukup memahami keperluan kewangan yang diperlukan untuk membiayai pendidikan anak – anak dari desa dan keluarga berpendapatan rendah. Justeru, mulai tahun 2015, Kerajaan Negeri akan memperuntukkan sejumlah RM 10 juta setahun untuk Tabung Biasiswa Pelajaran khusus untuk pelajar UNISEL yang datang dari keluarga berpendapatan rendah.

17. Pada masa yang sama, Kerajaan Negeri juga memperkenalkan Dana Bantuan Sara Diri khas untuk mahasiswa UNISEL dengan peruntukan berjumlah RM 12 juta sebagai bantuan sebelum mereka mendapat pembiayaan pendidikan seperti pinjaman PTPTN.

18. Kerajaan Negeri juga akan meneruskan Tabung Kumpulan Wang Biasiswa Negeri Selangor berjumlah RM 10 juta yang memberikan kemudahan pinjaman boleh ubah (convertible loans) kepada pelajar cemerlang di Selangor.

19. Program Hadiah Anak Masuk Universiti di bawah program Merakyatkan Ekonomi Selangor (MES) sebelum ini akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak RM 8 juta, khusus kepada pelajar Sarjana Muda dan Diploma dari keluarga yang berpendapatan kurang RM 3,000 sebulan. Setiap mereka akan menerima RM 1,000 selepas mendaftarkan diri untuk tahun pertama di UNISEL.

20. Pengumuman – pengumuman ini menzahirkan komitmen kerajaan terhadap agenda pendidikan dan pembangunan modal insan di negeri Selangor. Dana yang diperuntukkan bagi tujuan pendidikan ini, bukan hanya merupakan pelaburan kerajaan demi masa depan, akan tetapi turut merupakan inisiatif permuafakatan bersama mahasiswa, para pensyarah, warga alumni dan masyarakat khususnya rakyat negeri Selangor.

21. Harapan kita, melalui permuafakatan ini, institusi pendidikan negara bebas dari belenggu barah excellence without soul seperti yang diungkapkan oleh Harry Lewis, sarjana dari Universiti Harvard. Kita berkeyakinan, UNISEL mampu melahirkan generasi muda yang mempunyai conscience , hati nurani yang mampu memberi nilai tambah dan impak positif, bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi juga kepada keluarga, masyarakat dan negara.

UCAPAN MAJLIS PELANCARAN PELAN TINDAKAN

YAB MOHAMED AZMIN ALI

DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR

SELANGORKU BEBAS DENGGI 2014 &

MAJLIS PERASMIAN PROGRAM GOTONG – ROYONG MEGA

”TERJAH & MUSNAH AEDES NEGERI SELANGOR 2014”

Saudara Pengacara Majlis

Yang Berhormat Puan Dr. Daroyah Binti Alwi Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan, Kebajikan, Wanita & Keluarga

Yang Berusaha Dato’ Mohammad Roslan Bin Sakiman, Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor

Yang Berhormat Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,

Ketua-ketua Jabatan, pimpinan masyarakat, warga media seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Saya amat berbesar hati kerana dapat bersama-sama para hadirin sekalian di Majlis Pelancaran Pelan Tindakan Selangorku Bebas Denggi 2014 & Majlis Perasmian Program Gotong – Royong Mega : Terjah & Musnah Aedes Negeri Selangor 2014 anjuran Jawatankuasa Tetap Kesihatan Negeri Selangor.

Majlis pada hari ini diadakan khas bagi memberi taklimat kepada pemimpin masyarakat Negeri Selangor mengenai program Mega yang akan dijalankan secara serentak di seluruh negeri Selangor pada 16 November 2014. Ini membuktikan bahawa Kerajaan Negeri Selangor amat komited untuk membanteras nyamuk aedes dan penyakit demam denggi.

Kehadiran pemimpin masyarakat Negeri Selangor yang terdiri daripada ahli majlis PBT, Tok Penghulu, dan ketua-ketua Kampung pada hari ini turut mencerminkan iltizam rakyat Negeri Selangor di dalam kes denggi ini.

Para hadirin sekalian, seperti yang kita maklum, wabak Denggi bukanlah epidemik yang baru di Negara ini. Namun, kesedaran terhadap bahayanya wabak denggi masih rendah di kalangan masyarakat tempatan.

Negeri Selangor kini menyumbang 60 peratus kes wabak denggi di Malaysia dengan jumlah kes yang tertinggi mengikut laporan status oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi minggu ke 43 tahun 2014 ini, setakat 25 oktober lalu, kes denggi yang dilaporkan adalah 1,008 kes menjadikan jumlah kes bagi tahun ini sahaja di negeri Selangor adalah 41,570 kes dan 58 kematian.

Para hadirin sekalian, Denggi ini adalah penyakit disebabkan oleh virus denggi DENV-1, DENV-2, DENV-3 dan DENV-4; dan dalam tahun 2013 ditemui satu serotype baru iaitu DENV-5. Vektor pembawa penyakit denggi adalah nyamuk, aedes aegypti.

Untuk membiak, nyamuk ini memerlukan medium air. Oleh sebab itu, nyamuk ini akan membiak di dalam tempat-tempat takungan air terutamanya air yang tidak mengalir dan jernih. Nyamuk aedes ini hanya memerlukan 7 hari sahaja untuk melengkapkan kitaran sebagai nyamuk. Dengan musim tengkujuh yang sedang melanda negara kita sekarang, maka wujud banyak tempat takungan air yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk aedes.

Laporan Keempat Panel Antara Kerajaan Untuk Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) pada 2007 telah mengesahkan bahawa iklim sedang berubah dan pemanasan buatan manusia telah mempengaruhi sistem fisikal dan biologi dunia. Perubahan iklim akan menyebabkan berlakunya gangguan kepada ekosistem sedunia, tempat manusia dan haiwan bergantung dan juga menyebabkan kesan-kesan kepada sistem kesihatan antaranya, peningkatan pesakit demam denggi.

Cuaca yang panas dan kelembapan yang tinggi sepanjang tahun telah menjadikan persekitaran dan iklim Negara ini amat sesuai untuk pembiakan nyamuk Aedes. Demam denggi merupakan isu alam sekitar dan untuk mengurangkan kesannya maka amat penting diwujudkan keadaan alam sekitar yang bebas nyamuk Aedes.

Dengan peningkatan suhu ambien sebanyak 2 darjah Celsius dan perubahan kadar hujan yang tidak menentu sehingga tahun 2050, pemindahan penyakit denggi dijangka semakin meningkat

Sikap masyarakat amat penting dalam usaha memerangi denggi. Saya mahu ingatkan kepada semua rakyat Selangor bahawa kesedaran mengenai kebersihan sekeliling amat perlu dititikberatkan oleh setiap individu. Dalam negeri yang pesat membangun seperti di Selangor, aktiviti ekonomi rancak perlu diiringi tanggungjawab menjaga kebersihan. Daripada halaman rumah ke kawasan pembinaan, kepekaan terhadap kawasan yang mungkin menjadi habitat nyamuk Aedes ini perlu menjadi sebahagian daripada pengetahuan am setiap individu dalam masyarakat.

Sikap sambil lewa masyarakat yang berpendapat berpendapat bahawa kerajaan perlu menjalankan fogging dengan lebih kerap bagi mengurangkan kes demam denggi perlu berubah. Fogging bukanlah penyelesaiannya. Aktiviti fogging merupakan langkah pencegahan yang terkakhir bagi membunuh nyamuk aedes dewasa dan bukannya langkah paling utama. Selaku individu, usaha memeriksa persekitaran kediaman selama 10 minit seminggu sekali adalah perlu untuk menghapuskan tempat pembiakan nyamuk.

Oleh sebab itu, Kerajaan Negeri Selangor mengambil pendekatan untuk turun bersama ke peringkat paling asas dan bersama dengan masyarakat bagi memastikan tiada tempat atau kawasan yang boleh dijadikan tempat pembiakan nyamuk aedes ini adalah melalui kebersihan.

Penglibatan individu, komuniti dan agensi harus ditingkatkan. Kerjasama antara agensi paling penting dalam program-program kesedaran dan pembasmian ini.

Pelbagai tindakan pencegahan telah diadakan sejak 2013 yang melibatkan pihak Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan semua Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor. Antara fokus bagi mengatasi masalah peningkatan demam denggi adalah pemeriksaan ke tapak pembinaan, kawasan projek terbengkalai, kutipan sampah haram, pemeriksaan ke rumah-rumah dan kawasan perindustrian, semburan fogging secara berkala dan sekiranya terdapat kes denggi di kawasan tersebut, menggiatkan aktiviti promosi dan kesedaran di sekolah rendah dan menengah di Negeri Selangor.

Salah satu program yang signifikan untuk mempertingkat kesedaran masyarakat berhubung isu denggi ini adalah program SPIN CLEANING yang pernah diadakan di Gombak dengan kerjasama Majlis Perbandaran Selayang. ‘Spin Cleaning’ merupakan program khidmat masyarakat bertujuan menumpukan kepada aspek kebersihan serta menyedarkan dan membentuk masyarakat kepada kesedaran gaya hidup dipersekitaran yang bersih dan sihat turut diadakan.

Secara tidak langsung, program ini menuntut anjakan paradigma pemikiran masyarakat serta keadaan fizikal kawasan yang dijadikan sasaran program. Saya berharap konsep ini boleh diterapkan dalam setiap aktiviti kita apatah lagi sekiranya mendapat sambutan dan sokongan daripada pihak swasta melalui program – program CSR.

Selain itu, program COMBI, yang singkatannya Communication for Behavioural Impact atau Komunikasi untuk Perubahan Tingkah Laku anjuran Jabatan Kesihatan Negeri perlu terus dipergiatkan oleh masyarakat. Program ini bertujuan untuk memperkasa peranan komuniti dalam mencegah dan mengawal kejadian penyakit khususnya penyakit demam denggi dengan memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai bahaya dan cara nyamuk Aedes ini membiak.

Melalui program ini, Ahli – Ahli Dewan Negeri dan pimpinan masyarakat harus memainkan peranan penting untuk mempertingkat partisipasi masyarakat bersama agensi – agensi terlibat untuk melaksanakan program ini demi kepentingan umum.

Pelan Tindakan Denggi Selangor 2014 yang akan dilancarkan ini adalah kesinambungan daripada pelan tindakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi – agensi berkaitan termasuk Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

Tiga bentuk pendekatan yang diberi fokus adalah ; Kawalan dan tindakan, aktiviti kesedaran dan promosi serta pemantauan secara berterusan bagi memastikan program ini sampai kepada matlamatnya.

Oleh yang sedemikian, Program Gotong-Royong Mega: Terjah & Musnah Aedes Negeri Selangor 2014 akan diadakan pada 16 November 2014 di seluruh Negeri Selangor secara serentak bagi membersihkan kawasan awam seperti, kawasan komersial, rumah kedai, kawasan tumpuan awam dan kawasan rumah kediaman.

Kerajaan Negeri Selangor yang komited untuk melaksanakan gagasan Negeri Pembangunan atau Developmental State akan turut memastikan elemen pembangunan masyarakat khususnya pemikiran, kesedaran dan perilaku masyarakat untuk memastikan kebersihan dan kawasan persekitaran sentiasa bersih dan bebas daripada wabak penyakit.

Kita sedar, sikap kebertanggungjawaban, nilai murni dan sahsiah masyarakat perlu dibangunkan seiringan. Kita tidak mahu Negeri ini maju, aktiviti pembangunan pesat, akan tetapi mutu kesihatan rakyat kian terjejas.

Saya berharap usaha yang dilaksanakan ini mendapat sokongan dan kerjasama yang konstruktif daripada Kerajaan Pusat. Sebelum ini saya ditemui oleh doktor di Hospital Kerajaan dan Swasta yang mengadu berhubung jumlah pesakit denggi yang begitu ramai sehingga tidak mampu lagi ditampung oleh pihak hospital. Justeru Kerajaan Negeri Selangor berpendapat langkah paling penting perlu diambil semua pihak di seluruh Negara ini adalah langkah pencegahan.

Justeru menjadi tanggungjawab kita untuk memupuk kesedaran masyarakat dan menyampaikan maklumat berkaitan Program Gotong Royong Mega yang akan diadakan untuk memastikan penglibatan dan partisipasi majoriti rakyat di Negeri Selangor.

Kita juga mengalu – alukan kerjasama dan usaha konstruktif warga media selaku agen sosialisasi masyarakat untuk turut mempromosikan kesedaran berhubung pencegahan dan bahaya wabak denggi kepada rakyat.

Maka, dengan lafaz Bismillahirahmanirrahim, saya dengan menyempurnakan Pelan Tindakan Selangorku Bebas Denggi 2014 & Program Gotong – Royong Mega : dengan tema : Terjah & Musnah Aedes Negeri Selangor 2014.

Sekian, Terima kasih.