Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

1. Alhamdulillah, saya berasa cukup bertuah kerana dapat bersamadi dalam Majlis Pelancaran Buku Coffee Table Permatang Kuarza Gombak Selangor.

2. Penerbitan Buku ‘Coffee Table’ Permatang Kuarza Gombak Selangor (PKGS)merupakan satu usaha yang gigih danmenuntut proses yang amat teliti termasuk pengumpulan data di tapak dan kajian literatur yang mendalam. Hasil penemuan kajian saintifik yang dibuat oleh Institut Kajian Bencana Asia Tenggara, Universiti Kebangsaan Malaysia juga menyumbang kepada usaha ini dan membantu Kerajaan Negeri untuk meningkatkan kesedaran awam bahawa aset geologi yang mempunyai nilai waisan yang tinggi dan perlu dipelihara kerana ianya adalah milik generasi akan datang.

3. Kerajaan Negeri akan memastikan tapak warisan yang bernilai ini terus dipelihara secara holistik tanpa unsur pencerobohan yang boleh melunturkan nilai warisan. Semua pihak harus bersama dalam menghargai dan menjaga khazanah alam semulajadi ini agar tidak musnah.Memetik kata pujangga,

“kita tidak mewarisi dunia ini dari nenek moyang kita, tapi kita meminjam dari anak cucu kita untuk dijaga”.

4. Bukuinimemuatkan beberapapenemuan biologi dan geologi untuk menjadi bahan rujukan di kalangan pihak-pihak berkepentingan, pengkaji, ahli-ahli akademik, agensi-agensi teknikal berkaitan dan tatapan generasi akan datang.

5. Buku ini juga adalah dokumen sokongan yang penting ke arah pengiktirafan PKGS sebagai Tapak Warisan Kebangsaan dan seterusnya pengiktirafan sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO(World Heritage Site), InsyaAllah.Sehingga kini, sebanyak 197 tapak semulajadi (natural site) telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia seperti Gunung Mulu National Park dan Kinabalu Park.

6. Di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005, Kerajaan Negeri juga mempertimbangkan Tapak Warisan Kebangsaan yang meliputi Bandar Kuala Kubu Bharu – bandar terancang pertama dengan konsep Bandar Taman yang berpotensi sebagai Tapak Warisan Bangunan Bersejarah;Bukit Melawati dengan aset warisan tinggalan sejarah lama sebagai Tapak Warisan Bangunan Bersejarah; danBandar Diraja Klang dengan nilai bangunan bersejarah pembentukan bandar dan penempatan awal sebagai Tapak Warisan Bangunan Bersejarah.

7. Kerajaan Negeri mahu PKGS diiktiraf sebagaiTapak Warisan Dunia dalam kategori warisan semulajadi (Natural World Heritage Site) memandangkan permatang kuarza (glass crystal) di Gombak merupakan sebuah tembok batuan semulajadi luar biasa di pinggir Banjaran Titiwangsa membentuk permatang sepanjang 14 km iaitu yang terpanjang di dunia dan 50m lebar. Permatang ini pada mulanya dinamakan sebagai Permatang Klang Gates sempena fungsinya sebagai pintu laluan Sungai Klang.

8. Pada 24 Jun 2015, Kerajaan Negeri telah bersetuju menamakanmya sebagai Permatang Kuarza Gombak Selangor (PKGS) berdasarkan locality kewujudan Permatang Kuarza ini di daerah Gombak dan meletakkan nama Gombak di peta dunia sebagai Natural World Heritage Site.

9. Sebahagian daripada PKGS mengelilingi Empangan Klang Gate dan hutan simpan yang kaya dengan bio-diversity. Kajian mendapati sekurang-kurangnya 265 spesis tumbuhan dan endangered wildlife species yang menjadikan PKGS sebagai habitat mereka.

10. Pembangunan urbanisasi yang tidak terkawal dan tidak dirancang dengan bertanggungjawab akan mengancam kesuburan PKGS. Kerajaan Negeri memandang berat ke atas pencerobohan alam sekitar dan akan berusaha untuk memastikan kawasan bernilai tinggi ini adalah sebahagian daripada Taman Warisan Selangor. Kawasan ini penting untuk dipelihara bagi maksud eco-tourism, R&D dan rekreasi yang mampan (sustainable).

11. Kerajaan Negeri telah menyediakan Kerangka Awal Pelan Pengurusan dan Pemeliharaan (Conservation and Management Plan, CMP) memfokuskan kepada elemen pengurusan, kawalan pembangunan di dalam buffer dan core zone, garis panduan, struktur pengurusan dan elemen lain bagi menyokong dan memperkukuhkan usaha ke arah pengiktirafan negara dan dunia.

18. Semoga pelancaran buku Coffee Table ini menjadi satu usaha awal kepada Permatang Kuarza Gombak Selangor menuju kearah Tapak Warisan Kebangsaan dan seterusnya ke Tapak Warisan Dunia.

19. Maka, dengan lafaz Bismillahir Rahmanir Rahim marilah kita sama-sama menyempurnakan Majlis Pelancaran Buku Coffee Table dan nama rasmi Permatang Kuarza Gombak Selangor.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Ucapan di Majlis Pelancaran Wifi Selangorku

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

1. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan keizinanNya jua kita dapat berkumpul di SACC Mall, Shah Alam ini untuk bersama-sama menyaksikan Majlis Pelancaran Wifi Selangorku.

2. Kerajaan Negeri Selangor akan terus merangka model pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi bagi rakyat Negeri Selangor. Inisiatif kebajikan rakyat dalam pembangunan sosial seperti penyediaan rumah mampu milik termasuk skim khas Pakej Pembiayaan Perumahan Selangor dengan kerjasama Maybank Islamic bertujuan membantu golongan berpendapatan rendah memohon pembiayaan menerusi produk pembiayaan-i Komoditi Murabahah untuk projek-projek terpilih Rumah Selangorku.

3. Kerajaan Negeri turut memperkenalkan skim mikrokredit HIJRAH untuk melebarkan golongan kelas menengah; biasiswa dan pinjaman pelajaran untuk pelajar-pelajar UNISEL dan KUIS dari keluarga berpendapatan rendah; program sokongan untuk wanita melalui One Stop Crisis Centre (OSCC) iaitu pusat sehenti untuk tangani mangsa keganasan domestik, rogol dan sebagainya; Skim Kesihatan Wanita Selangor dengan Program Pemeriksaan Mammogram Percuma Selangor (MammoSel); skim Program Air Percuma dan program-program Merakyatkan Ekonomi Selangor seperti Pandaftaran Tawas, Sikembar, Tunas dan Skim Mesra Usia Emas.

4. Program-program ini turut disokong dengan pelan pembangunan ekonomi termasuk peranan aktif Invest Selangor menjadikan Selangor sebagai Global Investment Hub, menubuhkan Selangor Digital Creative Centre untuk mendokong usahawan SME dan e-commerce; membina sumber daya manusia yang berkemahiran melalui kerjasama strategic dengan Selangor Human Resource Development Centre (SHRDC); pelaburan strategik dalam pertanian dan industri pelancongan kesihatan (health tourism).

5. Hari ini, Selangor terus melangkah ke hadapan ke arah membina ‘Smart City’ untuk mengurus cabaran pertumbuhan perbandaran (urban growth) dengan menyediakan kemudahan wifi bagi menjamin connectivity di antara bandar dan desa untuk mengelakkan digital divide di antara bandar dan luar bandar.

6. Bandarayayangmelaksanakan konsep ‘Smart City’ mempunyai impak sosio ekonomi. ‘Smart City’ meliputi pendekatan bersepadu untuk mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan dan mempertingkatkan pengurusan bandar secara efektif.

7. Konsep model ‘Smart City’ yang diperakui dunia termasuk yang dibangunkan oleh Center of Regional Science at Vienna University of Technology, kerjasama Siemens membangunkan Green City Index, dan Buenos Aires’ “Modelo Territorial”. Antara inisiatif-inisiatif di dalam konsep ‘Smart City’termasukSmart Economy, Smart Environmental Practices, Smart Governance, Smart Living, Smart Mobility dan Smart People.

8. Perlaksanaan konsep ‘Smart City’ berupaya untuk melibatkan citizen engagement dalam penggubalan dasar. Datuk Bandar Vancouver di Kanada melalui Greenest City Action Team telah berjaya melibatkan lebih 30,000 rakyat Vancouver dengan menggunakan media sosial dan teknologi digital bagi mempelopori gerakan massa, diskusi dan forum untuk menghasilkan Greenest City 2020 Action Plan yang berhasrat untuk menjadikan Vancouver sebagai bandaraya terhijau di dunia.

9. Input yang diperolehi daripada rakyat digunakan untuk membina sesuatu dasar bagi pembangunan bandar, daerah atau negeri. Bandar-bandar besar di Selangor seperti Shah Alam, Petaling Jaya, Subang Jaya dan Ampang boleh mengambil contoh sebegini dalam usaha untuk melibatkan rakyat menerusi citizen engagement dalam pembentukan dan perlaksanaan sesuatu dasar.

10. Kerajaan Negeri Selangor serius dalam usaha untuk melonjakkan taraf hidup rakyat dan konsep ‘Smart City’ bertujuan untuk mencapai hasrat tersebut. Melalui konsep ‘Smart City’ dan ‘Smart State’ ini, sasaran untuk menjadikan Negeri Selangor sebagai Negeri Serantau atau Regional State akan terlaksana.

11. Kerajaan Negeri akan menyediakan akses kepada internet jalur lebar kepada rakyat Selangor. Pemasangan 2,500 hotspot Wifi Selangorku di seluruh negeri akan memacu Selangor ke arah mencapai hasrat menjadi Smart City dan juga Smart State.

12. Semoga usaha murni kita bersama akan dapat mencorakkan agenda pembangunan di Negeri Selangor dan diberkati Allah SWT.

13. Maka, dengan lafaz Bismillah hir-Rahman nir-Rahim marilah kita sama-sama menyempurnakan Majlis Pelancaran Wifi Selangorku.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

1. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dapat menyaksikan satu inisiatif baru oleh Darul Ehsan Medical Centre (DEMC) untuk meningkatkan kemudahan perkhidmatan kesihatan untuk rakyat dengan terbinanya Women’s & Children Specialist Hospital.

2. Unjuran penduduk berasaskan kepada Banci Penduduk 2000 untuk Negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan populasi wanita di antara umur 15 – 64 tahun adalah 32.1% dan kanak-kanak di antara umur 0 – 14 tahun adalah 31.1%. Maka, amatlah wajar untuk menyediakan lebih banyak kemudahan kaunseling serta rawatan doktor-doktor pakar bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat di kalangan wanita dan kanak-kanak.

3. Kesedaran pencegahan awal dan pemeriksaan kesihatan yang rapi juga telah menyumbang kepada permintaan untuk menyediakan kemudahan yang canggih dan berteknologi tinggi.

4. Women’s & Children’s Specialist Hospital di Shah Alam ini merupakan satu-satunya hospital pakar swasta khusus untuk wanita dan kanak-kanak dan Kerajaan Negeri amat mengalu-alukan usaha yang murni ini.

5. Dengan terbinanya kemudahan-kemudahan ini, ia akan dapat menarik minat para doktor untuk menjadi doktor-doktor pakar dalam pengkhususan Paediatric terutama sekali Neonatology. Pada masa ini, negara menghadapi masalah kekurangan Neonatologist yang agak serius. Untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang mampan dan seimbang, latihan di dalam bidang kepakaran kesihatan harus dipertingkatkan.

6. Sebuah negara yang maju harus mempunyai first-class medical service dan kemudahan doktor pakar di hospital awam dan swasta bagi menjamin kesejahteraan rakyat.

7. Namun begitu, pada masa yang sama, kita harus menjamin rakyat yang berpendapatan rendah dan sederhana mempunyai akses kepada perkhidmatan kesihatan yang moden termasuk kemudahan doktor-doktor pakar dengan kos rawatan yang affordable. Usaha ini akan menyuburkan prinsip keadilan sosial dan distributive justice atau keadilan pengagihan dalam komuniti.

8. Dalam menghadapi kegawatan ekonomi dan krisis keyakinan dalam negara hari ini, kita perlu mempunyai courage of conviction untuk melakukan economic reform secara total.

9. Ini menuntut kepada keperluan mendesak untuk meletakkan asas governance yang kukuh yang berteraskan ketelusan dan kebertanggungjawaban dalam urus tadbir negara.

10. Usaha ini sudah pastinya akan meningkatkan produktiviti negara dan akan dapat mengembalikan ekonomi ke landasan yang kuat dan mampan.

11. Kerajaan Negeri akan meneliti setiap pelaburan yang masuk ke dalam negeri Selangor bagi memastikan ianya pelaburan yang berkualiti dan berasaskan kepada teknologi tinggi dan sumber daya manusia yang berkemahiran. Justeru itu, pembangunan yang diusahakan oleh DEMC ini pastinya mendapat dukungan Kerajaan Negeri.

12. DEMC Specialist Hospital telah beroperasi semenjak 1997 dan terus berkembang maju dengan mencatatkan pertumbuhan perolehan yang membanggakan melebihi 20% setiap tahun.

13. Sehingga kini, lebih 200,000 pesakit telah menerima rawatan di DEMC. Ini membuktikan bahawa Shah Alam mempunyai potensi untuk menjadi medical hub utama di negara ini.

14. Usaha DEMC membina hospital pakar untuk wanita dan kanak-kanak ini amat bertepatan dengan wawasan Kerajaan Negeri untuk menjadikan Negeri Selangor sebagai Negeri Serantau atau Regional State. Selangor harus menjadi medical hub di samping diangkat sebagai wilayah pilihan untuk pelaburan, aktiviti ekonomi serta sosial di rantau ini.

15. Health tourism di Malaysia berkembang pesat dan menjana pendapatan untuk negara. Selangor turut menjadi destinasi utama dalam industri health tourism lanjutan daripada peningkatan connectivity yang memudahkan perhubungan melalui kemajuan industri penerbangan tambang rendah di rantau ini.

16. Pada tahun 2014, Malaysia telah menerima 882,000 orang pesakit luar negara. Sehubungan dengan itu, saya ingin menggalakkan hospital swasta seperti DEMC untuk merebut peluang dalam industri health tourism dan mempromosi produk perkhidmatan kesihatan ke peringkat global. Kemudahan canggih dan berteknologi tinggi yang disediakan oleh Women’s & Children’s Specialist Hospital pastinya menjadikan Selangor sebagai destinasi health tourism yang kompetitif.

17. Menyedari pentingnya perkhidmatan kesihatan untuk mensejahterakan rakyat, Kerajaan Negeri menerusi Selgate Corporation sedang berunding untuk mewujudkan kerjasama strategik dengan DEMC dalam bidang healthcare dan medical services.

18. Semoga segala usaha murni kita bersama untuk mencorakkan agenda pembangunan Negeri Selangor akan diberkati oleh Allah SWT selaras dengan gagasan “Pembangunan Berkualiti, Rakyat Dipeduli”.

19. Maka, dengan lafaz Bismillah Hir Rahman Nir Raheem

marilah kita bersama untuk menyempurnakan Majlis Perletakan Batu Asas untuk Women’s & Children’s Specialist Hospital, Shah Alam.