1. Alhamdulillah, kita bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya, saya dan anak-anak qariah dapat berhimpun di Majlis Pecah Tanah Masjid Setia Alam yang dibangunkan oleh Kerajaan Negeri selaras dengan hasrat untuk memartabatkan syiar Islam.

2. Saya berada di sini demi melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang telah diperkenankan oleh DYMM Tuanku Sultan Selangor untuk saya menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Masjid Setia Alam dan juga pembangunan masjid-masjid di Negeri Selangor pada masa akan datang yang dibiayai oleh Kerajaan Negeri. Majlis pada hari ini turut dihadiri oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS).

3. Islam menegaskan bahawa masjid merupakan institusi terpenting umat. Apabila Baginda Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah al-Munawwarah dan membangunkan satu umat yang berdaulat, bangunan yang pertama dibina oleh Baginda adalah masjid. Ini membawa maksud, kemajuan ummah tidak boleh terpisah dengan peranan masjid yang berpaksikan prinsip tauhid dan ‘ubudiyyah – pengabdian kepada Allah SWT yang Maha Esa.

4. Justeru itu, masjid adalah institusi yang menghubungkan seseorang Muslim dengan Allah SWT ( ) dan pada masa yang sama menjaga hubungan sesama manusia ( ).

5. Apabila tamadun Islam berkembang, masjid turut memainkan peranan sebagai hub pendidikan untuk membentuk jati diri seorang Muslim sejati.

6. Sementara hari ini lebih banyak masjid dibina, namun cabaran dan amanah yang harus digalas adalah untuk memperkukuhkan kembali peranan masjid sebagai paksi perpaduan dan hub pendidikan umat Islam di Selangor.

7. Maka, untuk menjamin kelestarian perpaduan ummah, “wahdatul aqidah” – kesatuan aqidah perlu dipertahankan. Wacana pendidikan di masjid perlu disuburkan untuk memperkukuhkan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

8. Selain daripada merancakkan kegiatan ibadat, masjid perlu diimarahkan dengan majlis ilmu, dari ilmu-ilmu fardhu ‘ain sehingga kepada ilmu-ilmu yang berteras kitab-kitab turath. Melalui program pendidikan, nilai-nilai keadilan dan ihsan dapat disuntik dan diterap dalam budaya masyarakat Islam.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan ihsan”

(Surah An-Nahl : Ayat 90)

9. Apabila seseorang Muslim secara ikhlas mengabdikan dirinya kepada Allah yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, maka akan timbul rasa kasih dan sayang dalam masyarakat serta memupuk rasa peduli dan prihatin. Inilah cerminan Islam yang membawa rahmat kepada sekalian alam – rahmatan lil alamin.

10. Lima prinsip maqasid al-syariah yang dihuraikan oleh Hujjatul Islam al-Ghazali dalam kitabnya al-Mustasfa min ‘ilm al-usul merupakan asas penting dalam mendepani cabaran umat. Imam al-Ghazali mengungkapkan :

“Yang kami maksudkan dengan maslahah adalah penjagaan ke atas maksud syarak dan maksud syarak bagi manusia adalah menjaga agama mereka, nyawa mereka, akal mereka, nasab keluarga mereka dan harta mereka. Apa yang membawa kepada penjagaan kepada lima ini adalah maslahah dan apa yang mengabaikan prinsip yang lima ini adalah fasad.”

11. Penghayatan maqasid al-syariah hari ini menuntut kita menangani secara holistik setiap persoalan pokok yang mendepani ummah seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan hak asasi. Umat Islam juga berdepan dengan persepsi yang negatif terhadap Islam seperti gejala Islamophobia. Malangnya, prasangka dan bibit kebencian juga menular dalam masyarakat Islam.

12. Untuk menjawab cabaran ini, kita perlu meratakan kemakmuran dengan menjamin keadilan sosial. Pada masa yang sama, umat Islam juga harus diingatkan dengan konsep rahmatan lil alamin untuk memelihara keharmonian dalam masyarakat.

13. Pembinaan masjid bukan semata-mata pembangunan fizikal. Tetapi yang lebih penting adalah tujuan disebalik pembinaannya seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran :

“… sesungguhnya masjid yang telah didirikan atas dasar taqwa

dari mula (wujudnya),

lebih patut engkau bersolat di situ.”

(Surah At-Taubah : Ayat 108)

14. Masjid yang dibina atas asas taqwa akan menjalin perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat.

15. Atas keinsafan ini, Kerajaan Negeri telah memperuntukan sejumlah RM 418 juta untuk Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) bagi tahun 2017. Daripada jumlah ini, RM 128.5 juta diperuntukkan untuk pembangunan 7 buah masjid, beberapa buah surau, Sekolah Rendah Agama (SRA) dan 3 buah Maahad Tahfiz.

16. Pembinaan Masjid Setia Alam yang akan dibina di atas tapak seluas 5 ekar akan dibiayai oleh Kerajaan Negeri sebanyak RM 14 juta di samping sejumlah RM 4 juta ditambah oleh anak qariah.

17. Pembinaan masjid ini adalah mendesak memandangkan pembangunan perbandaran yang begitu pesat di Bandar Setia Alam yang ketika ini didiami oleh hampir 50,000 warga kota.

18. Akhir kata, sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dalam pembangunan masjid ini khususnya para waqif.

19. Maka, dengan lafaz Bismillahirrahmannirrahim, marilah kita bersama-sama menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Masjid Setia Alam.

YAB MOHAMED AZMIN ALI

DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR

Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur ke hadrat Allah SWT kerana dalam lawatan kerja saya ke Daerah Gombak pada minggu ini, saya dapat menyaksikan dan menyempurnakan Majlis Pelancaran Aset dan Inovasi Kenderaan Air Selangor seperti yang telah dicerakinkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif tentang inisiatif transformasi air Selangor yang telah dan akan dijalankan. Ini selaras dengan hasrat untuk melihat keperluan aset dan inovasi yang diperkenalkan bagi memperkemaskan lagi pengurusan Air Selangor.

Lanjutan daripada itu, saya bagi pihak Kerajaan Negeri bersama Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Dato’ Setiausaha Kerajaan Negeri, kita hadir untuk menzahirkan komitmen dan kesungguhan Kerajaan Negeri untuk bersama-sama dengan Air Selangor dalam menyediakan perkhidmatan dan pengurusan air yang terbaik kepada pengguna dan rakyat di Negeri Selangor, InshaAllah.

Walaupun penstrukturan industri perkhidmatan air ini belum lagi dimuktamadkan sepenuhnya memandangkan pengambilalihan SPLASH masih lagi di peringkat rundingan dan telah ditangguhkan sehingga Oktober tahun ini atas cadangan Kerajaan Persekutuan, namun Kerajaan Negeri bersama-sama dengan Air Selangor telah pun memulakan beberapa usaha untuk menjamin pengurusan yang lebih cekap, efektif dan perkhidmatan bekalan air secara holistik, efisyen dan tidak membebankan rakyato.

Mesyuarat Lembaga Pengarah Air Selangor semalam telah membincangkan beberapa inisiatif transformasi termasuk membina satu sistem baru untuk perkhidmatan pelanggan, pengguna dan kaedah pengebilan yang dinamakan ‘CRIS’ – Customer Information Service yang akan bermula pada Januari 2018 ini. Sistem baru ini akan menggantikan sistem lama di mana ianya mampu memberikan perkhidmatan yang lebih efektif, efisyen dan pengguna-pengguna dapat menguruskan akaun air masing-masing secara online.

Ini bertepatan dengan matlamat penyusunan semula industri perkhidmatan air di Negeri Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya apabila kita mengambil alih operasi rawatan dan juga pengagihan bekalan air daripada syarikat-syarikat pemegang konsesi yang sedia ada supaya Air Selangor dapat menguruskannya secara holistik dan dikawal oleh Kerajaan Negeri. Kita mahu memastikan penyediaan perkhidmatan bekalan air yang lebih efisyen dan efektif kepada pengguna di negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Air Selangor juga telah mempertingkatkan pembangunan persekitaran dan penghasilan idea-idea kreatif dan berinovasi untuk meningkatkan mutu dan perkhidmatan bekalan air di Negeri Selangor.

Saya mengambil sedikit masa untuk berkongsi tentang keputusan dan pendirian Kerajaaan Negeri kerana langkah dan tindakan yang kita ambil bukannya bersifat ad-hoc ataupun hanya ketika berlaku kecemasan atau bencana tetapi beberapa perancangan jangka masa panjang yang melibatkan pembiayaan yang besar semata-mata untuk menjamin satu perkhidmatan dan pengurusan yang lebih efisyen dan efektif.

Kita telah dan mendengar beberapa perkara yang akan dilakukan seperti yang diterangkan tadi. Pada masa yang sama, Air Selangor telah pun mempunyai tiga buah makmal dalaman untuk menguji semua sampel air di semua loji rawatan air bagi memastikan bekalan air mematuhi piawaian. GPS yang dipasang di semua lori dan tangki air bertujuan untuk mengesan pergerakan lori ketika operasi membekalkan air bantuan supaya perkhidmatan sokongan ini lebih efisyen jika berlaku gangguan bekalan air.

Selain daripada itu, kita juga harus mengambil maklum bahawa Kerajaan Negeri telahpun meluluskan peruntukan berjumlah RM 1.3 bilion untuk pembangunan dua buah loji rawatan air yang baru di Semenyih 2 dan Labohan Dagang serta juga penggantian paip-paip air lama sepanjang 422 kilometer serta projek mitigasi yang lain.

Biarpun jumlah ini merupakan peruntukan yang besar bagi sebuah kerajaan Negeri, namun kita mempunyai keupayaan kerana kedudukan ekonomi Negeri Selangor hari ini kuat dan utuh untuk membiayai projek-projek ini demi kepentingan rakyat dan pengguna.

Air Selangor juga telahpun melaksanakan pemeriksaan ataupun ‘due diligence’ – ‘latihan usaha wajar’ ke atas loji-loji rawatan air dan semua rumah-rumah pam dan kolam-kolam air di Negeri Selangor. Hasil daripada pengauditan tersebut, Air Selangor mendapati terdapat 129 rumah pam dan kolam air yang tidak berfungsi disebabkan kerosakan dan juga aktiviti vandalisme.

Justeru itu, sekali lagi Kerajaan Negeri bersama-sama dengan Air Selangor telah pun bersetuju untuk membelanjakan RM 20 juta dalam tahun 2017 ini untuk kerja-kerja membaikpulih 21 unit kolam air dan rumah pam.

Sekiranya kita berjaya membaiki serta membaikpulih 129 rumah pam dan kolam air, ianya mampu menyimpan air terawat sebanyak 457 juta liter air khususnya di kawasan perumahan dan dapat meminimakan kesan gangguan bekalan air sekiranya berlaku pencemaran ataupun bencana-bencana yang lain.

Sebab itu, Kerajaan Negeri melihat keperluan yang amat mendesak supaya rumah-rumah pam dan kolam-kolam air ini dibaik pulih segera kerana ianya mampu menyimpan air terawat untuk kesejahteraan pengguna.

Bagi mengurangkan kadar air tidak berhasil ataupun NRW daripada 32 peratus kepada 29 peratus menjelang tahun 2019, Air Selangor telah memulakan usaha mengurus NRW secara holistik yang membabitkan kawalan kualiti kerja. Air Selangor telah menubuhkan satu pasukan terdiri daripada 150 warga kerja sepenuh masa untuk mengesan kebocoran dirangkaian saluran paip agihan air untuk dibaiki.

Air Selangor juga telah mengenal pasti 84 hotspot, yang meliputi 422 kilometer laluan paip yang akan digantikan secara berperingkat mulai tahun 2016 dan akan berterusan sehingga dijangka akan siap sepenuhnya pada hujung tahun 2019.

Dalam Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negeri Selangor, Kerajaan Negeri telah mengambil maklum perkembangan usaha dan kita telah mengambil keputusan serta meminta semua PBT termasuk JKR untuk memberikan kerjasama yang baik kepada Air Selangor untuk menjayakan usaha mengganti paip-paip air yang lama ini.

Air Selangor juga sedang berusaha untuk memastikan semua sistem agihan sedia ada dapat berfungsi dalam merealisasikan matlamat untuk mewujudkan sistem agihan penyambungan salingan atau interconnection kerana melalui sistem ini pembekalan air kepada pengguna tidak akan terjejas sekiranya berlaku henti tugas mana-mana loji.

Satu perkara yang kita sering baca atau mendengar di dalam akhbar ialah tentang status pengambilalihan konsesi SPLASH dan Kerajaan Negeri berpendirian supaya usaha ini dapat dimuktamadkan segera dan kita mendesak supaya Kerajaan Persekutuan memuktamadkan perkara ini dengan menjamin perinsip yang telus dan terbuka.

Justeru itu, apabila Kerajaan Persekutuan bercadang untuk memulakan satu kajian penilaian bebas seperti yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri setahun yang lalu. Kita mendukung usaha tersebut kerana penilaian bebas ini dapat menentukan apakah harga yang berpatutan dibayar kepada SPLASH dengan berpegang kepada prinsip dan pendirian Kerajaan Negeri supaya tidak sekali-kali membebankan Negeri Selangor dan pengguna.

Maka, Kerajaan Negeri bersetuju apabila penilaian bebas dibuat oleh Kerajaan Persekutuan siap dibentang di dalam jemaah menteri kabinet. Pendirian itu akan kita rujuk semula kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk diputuskan secara kolektif demi kepentingan industri perkhidmatan air di negeri ini.

Akhirnya, saya amat gembira dengan prestasi yang telah ditunjukkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Air Selangor dan seluruh warga pengurusan Air Selangor yang telah bekerja dengan kuat dan gigih. Industri ini bukanlah suatu yang mudah untuk diusahakan, tetapi kegigihan, kesungguhan dan komitmen pengurusan Air Selangor telah memudahkan Kerajaan Negeri untuk menjayakan industri bekalan air ini bagi semua rakyat di Negeri Selangor ini.

Dengan semangat kerjasama yang kolektif ini, saya percaya usaha seperti aset dan inovasi kenderaan yang dilancarkan pada pagi ini adalah sebahagian daripada usaha kita bersama untuk melihat industri perkhidmatan air di Negeri Selangor muncul sebagai perkhidmatan yang terbaik di negara ini.

Maka dengan kata-kata itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita bersama-sama menyempurnakan Majlis Perasmian Pelancaran Aset dan Inovasi Kenderaan Air Selangor.

Y.A.B. Dato’ Seri Mohamed Azmin Bin Ali

Dato’ Menteri Besar Selangor


Menghadap

Duli Yang Maha Mulia

Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj

Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj,

Sultan dan Yang DiPertuan Negeri Selangor Darul Ehsan,

Dan

Duli Yang Maha Mulia

Tengku Permaisuri Selangor,

Tengku Permaisuri Norashikin.

Ampun Tuanku,

Patik mewakili Kerajaan Negeri menjunjung kasih di atas limpah perkenan Tuanku mencemar Duli berangkat ke Program Hari Tanpa Kenderaan & Sambutan Hari Bumi 2017.

Program ini merupakan kesinambungan inisiatif mesra alam yang amat dekat dengan Tuanku untuk memelihara alam sekitar dan menggalakkan gaya hidup sihat di kalangan rakyat.

Hari Tanpa Kereta adalah satu usaha awal mengurangkan pelepasan karbon di Bandaraya Shah Alam.

Hari Bebas Kereta Global telah dilancarkan secara meluas di Eropah sekitar tahun 2000 untuk mengurangkan kepanasan planet dengan menggalakkan orang ramai tidak menggunakan kereta.

Krisis minyak pada tahun 1973 turut membangkitkan kesedaran di kalangan rakyat bahawa kebergantungan kepada kereta akan membawa kesan negatif kepada alam sekitar. Maka, masyarakat mulai merencana hari bebas kereta di bandar-bandar besar di mana Central Business Districts ditutup untuk acara berjalan kaki dan berbasikal.

Hari ini, terdapat lebih satu bilion kenderaan bermotor di jalan raya seluruh dunia yang mencemarkan udara dengan pelepasan karbon secara meluas, mengganggu kedamaian dan ketenangan persekitaran dengan bunyi yang bising serta menjadi risiko besar kepada kesihatan.

Bandaraya Shah Alam hari ini telah menyertai bandaraya-bandaraya dunia dalam menyahut saranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) untuk melaksanakan Hari Bebas Kereta. World Car Free Day yang disambut setiap 22 September menggalakkan masyarakat untuk membebaskan diri dari kereta selama satu hari dan pada masa yang sama menggalakkan warga menggunakan pengangkutan awam, berbasikal atau berjalan kaki.

Program Hari Bebas Kereta ini perlu perancangan jangka panjang yang bersifat holistik demi mencapai kemampanan green and clean environment. Inisiatif ini juga perlu dijadikan sebahagian daripada agenda ekonomi yang mampan dalam konteks untuk merealisasikan Selangor sebagai sebuah Smart State.

Program ini akan berkembang dengan wujudnya penglibatan masyarakat yang menghayati konsep ini. Ini juga mampu membudayakan amalan gaya hidup sihat dan penggunaan pengangkutan awam khususnya mass transit di kalangan rakyat.

Kerajaan Negeri ingin mengurangkan kebergantungan kepada kereta yang menggunakan tenaga fosil dengan memperkenalkan penggunaan Bas Elektrik.

Inisiatif ini telah dimulakan oleh MBPJ di bawah Pelan Tindakan Teknologi Hijau dengan menyediakan 2 buah bas elektrik untuk perkhidmatan percuma Bas Smart Selangor. Selain itu, MBPJ juga mempunyai 5 buah motosikal elektrik

Justeru, pelancaran 2 buah bas dan 2 buah kereta elektrik MBSA pada hari ini adalah sebahagian daripada usaha berterusan Kerajaan Negeri untuk merealisasikan Pelan Tindakan Teknologi Hijau tersebut.

Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) juga berperanan bagi menyediakan prasarana untuk memudahkan masyarakat bergerak dan menjamin connectivity untuk berbasikal dan berjalan kaki. Pada masa yang sama, Shah Alam akan meneroka usaha penyediaan sewaan basikal seperti yang terkandung dalam perjanjian persefahaman yang telah ditandatangani antara Kerajaan Negeri dengan Pihak Berkuasa Bandaraya Taipei.

Ampun Tuanku,

Kerajaan Negeri bertekad untuk menyemarak inisiatif hijau di Negeri Selangor demi menjamin keharmonian dan kesentosaan rakyat secara keseluruhannya. Akhirul kalam, demikianlah sembah ucapan patik bersempena Hari Tanpa Kenderaan & Sambutan Hari Bumi 2017.

Patik dan sekalian rakyat memohon ke hadrat Allah SWT semoga Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri dikurniakan kesihatan, dipelihara keselamatan dan kesejahteraan yang berpanjangan supaya dapat terus memerintah Negeri Selangor Darul Ehsan dengan segala kemuliaan.

Doa sekalian rakyat juga dipanjatkan ke hadrat Allah SWT untuk Duli Yang Teramat Mulia, Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj, semoga berada dalam keadaan kesejahteraan, dikurniakan taufik dan hidayah, serta senantiasa dalam perlindungan Allah SWT.

Y.A.B. Dato’ Seri Mohamed Azmin Bin Ali

Dato’ Menteri Besar Selangor

1. Buat semua warga komuniti Sikh di Malaysia khususnya yang berhimpun pada malam ini, saya ingin dengan tulus ikhlas mengucapkan Jatta aai Vaisakhi !

2. Sebagai tanda ikhlas dan hormat saya kepada komuniti Sikh, saya juga ingin mengucapkan Sat Sri Akal !

3. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Penganjur Sambutan pada malam ini kerana menjemput saya untuk meraikan Sambutan Vaisakhi. Sesungguhnya jemputan ini merupakan satu penghormatan besar dan keistimewaan kepada saya untuk berada di sini.

4. Perayaan Vaisakhi menandakan permulaan tahun baru, sambutan bagi musim menuai yang sarat dengan kurnia dan kemakmuran, a celebration of harvest, of bounty and of good fortune. Oleh itu, perayaan ini adalah saat untuk komuniti Sikh bergembira untuk berpindah ke musim baru untuk lebih maju dan makmur.

5. Vaisakhi dalam erti sebenar adalah waktu untuk keluarga bersatu dan berhimpun kembali selepas perpisahan yang panjang. Ini menjadikan Vaisakhi sangat penting untuk memelihara nilai-nilai kekeluargaan, hubungan kasih sayang dan kemesraan yang diamalkan sejak turun temurun. Preservation of family values and recognition of the profound need to treasure traditional ties of endearment.

6. Dalam memburu kekayaan kebendaan, dalam arus kehidupan seharian serta dalam mendepani cabaran masyarakat yang dinamik, Vaisakhi perlu dilihat sebagai peringatan kepada hakikat kemanusiaan yang tidak harus kita dilupakan.

7. Let me say it again, in the pursuit of material wealth and well-being, in getting immersed in our daily occupations and in dealing with the normal problems of living in a society that is fast moving and changing, Vaisakhi must be seen as a timely reminder of our humanity that should never be forgotten.

8. Selain daripada itu, saya percaya Vaisakhi membawa maksud yang lebih besar untuk agama Sikh dan masyarakat Sikh bagi memperingati pengasasan persaudaraan Khalsa oleh Guru Kesepuluh, Guru Gobind Singh pada tahun 1699. Ini sungguh bermakna bagi komuniti Sikh bukan hanya di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia.

9. Adalah penting bagi semua komuniti untuk mengingati peristiwa sejarah komuniti masing-masing tanpa mengira kaum atau agama. Dalam konteks Selangor yang kosmopolitan, saya ingin menegaskan dasar kita adalah berteraskan kepada prinsip kesederhanaan dan keadilan. I want to emphasise that our policy is strongly founded on the principle of moderation and justice.

10. Justeru itu, adalah amat penting kepada semua komuniti untuk mengenali dan memahami etos, budaya dan sejarah antara satu sama lain. Dalam hal ini, kita sedar bahawa sementara Islam adalah agama rasmi persekutuan, kebebasan untuk mengamalkan agama-agama lain adalah dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan.

11. Untuk meraikan kepelbagaian serta menyemai semangat hormat menghormati di antara kaum, maka Kerajaan Negeri pada tahun 2017 telah memperuntukkan sejumlah RM 500 ribu kepada komuniti Sikh di Selangor bagi tujuan menambahbaik kemudahan tempat beribadat dan melaksanakan pelbagai program keagamaan.

12. Kerajaan Negeri juga telah menyerahkan bantuan kewangan sebanyak RM 10 ribu kepada Malaysia Armed Forces Sikh Veterans Association (MAFSVA) bagi membantu veteran angkatan tentera mempertingkatkan peranan mereka dalam masyarakat menerusi program-program kebajikan dan kemasyarakatan serta bersama-sama Kerajaan Negeri merealisasikan gagasan Membangun Bangsa dan Memakmur Negeri.

13. Justeru itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada penganjur atas jemputan ini. Semoga sambutan ini akan memperkukuh hubungan kita dan memperteguh kesatuan kita dalam kepelbagaian sebagai satu aset Negeri Selangor yang cukup berharga.

Sekian, terima kasih.

Tuhaadaa dhana Vaada !

Bohot Syukriah !

YAB MOHAMED AZMIN ALI

DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR

Tuan Speaker,

Syukur Alhamdulillah, persidangan kali ini telah sampai ke penghujungnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli-Ahli Dewan Negeri yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan usul menyembah ucapan terima kasih serta menjunjung kasih ke atas titah ucapan DYMM Sultan Selangor bersempena Pembukaan Persidangan Penggal Kelima, Dewan Negeri Selangor Yang Ketiga Belas Tahun 2017.

Saya menyambut baik saranan dan pandangan bernas YB Ahli-Ahli Dewan Negeri demi merealisasikan gagasan Membangun Bangsa dan Memakmur Negeri.

Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian telah menghayati dan responsif kepada titah DYMM Tuanku yang menyeru kepada perpaduan dan mengutamakan perkhidmatan kepada rakyat mengatasi politik partisan yang sempit.

DYMM Tuanku juga mengungkapkan falsafah politik yang jitu, iaitu politik bukanlah memburu kekuasaan tetapi politik dalam pengertian sebenar adalah usaha bagi mencapai urus tadbir yang cemerlang demi membangunkan negeri.

Kuasa adalah satu tanggungjawab bukan satu keistimewaan. Suasana politik hari ini menuntut kita bersatu untuk mengajak rakyat membuat pilihan sama ada menyuburkan demokrasi atau melindungi kleptokrasi. Kita tidak boleh bersubahat dan condong kepada kleptokrat.

Marilah kita bermula di sini untuk membudayakan amalan politik luhur yang berteraskan prinsip dan nilai. Titah Tuanku amat bertepatan dengan masanya. Jika kita menjunjung titah murni ini, “segala yang kusut dapat dirungkai, yang seteru dapat berdamai dan akhirnya negeri ini bertambah permai.”

Dewan Negeri Selangor merupakan institusi demokrasi. Kita berada di sini kerana dipilih oleh rakyat dan kita membawa mandat rakyat Negeri Selangor untuk bekerja. Maka, menjadi tanggungjawab Ahli-Ahli Dewan sekalian untuk memelihara mandat rakyat dan menyantuni aspirasi rakyat Negeri Selangor.

Tatkala saya menggulung perbahasan pada hari Jumaat lalu, 31 Mac 2017, Kerajaan Negeri bersetuju untuk memberikan pampasan sejumlah RM 8.5 juta kepada 8,953 pesawah yang menjadi mangsa serangan Bacterial Leaf Blight (BLB). Pengumuman ini akan disusuli dengan program menyantuni pesawah-pesawah ini dalam masa terdekat untuk menyampaikan terus sumbangan Kerajaan Negeri yang peduli rakyat.

Kerajaan Negeri juga telah meluluskan peruntukan sejumlah RM 2 juta untuk meneruskan penajaan anak-anak Selangor yang sedang melanjutkan pengajian di Jordan dan Mesir. Sekali lagi, pengumuman ini akan disusuli dengan tindakan di mana saya akan menyantuni pelajar-pelajar di Jordan dan Mesir pada hujung bulan ini.

Kerajaan Negeri senantiasa komited untuk menjamin kepentingan negeri dan rakyat. Sebagai sebuah negeri maju yang menyumbang RM 240 bilion setahun kepada Putrajaya, Kerajaan Negeri mendesak supaya Putrajaya menghormati dan mempertahankan prinsip dan semangat federalisme. Pada hari ini, Putrajaya menyumbang hanya 1.75% kepada Kerajaan Negeri Selangor – tidak adil kepada rakyat Selangor yang bekerja kuat untuk menyumbang kepada ekonomi negara.

Saya mahu Selangor terus menyediakan kepimpinan (leadership) dan menjadi model kestabilan dan penyatuan dalam pentadbiran, cekal dan berpandangan jauh serta melaksanakan dasar dan program yang mengutamakan rakyat. Dengan izin, “We must have moral leadership and the courage of convictions.” Sekiranya Selangor dapat mengekalkan momentum kekuatan ini seperti yang dipersetujui oleh MIER, rakyat bukan sahaja di Negeri Selangor tetapi seluruh Malaysia akan yakin untuk meletakkan kita di Putrajaya dalam bulan September 2017 untuk menyelamatkan negara dan membina Malaysia baru yang gagah.

YB Tuan Speaker,

Sempena dengan Istiadat Pertabalan Sultan Muhammad V sebagai Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong ke 15 yang akan dizahirkan pada 24 April 2017 (Isnin) di Istana Negara, saya serta pimpinan Kerajaan Negeri, seluruh penjawat awam dan rakyat Negeri Selangor ingin merakamkan ucapan tahniah serta menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V atas pelantikan dan pertabalan Tuanku sebagai Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong ke 15.

Selaras dengan kenyataan oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN) pada pagi ini, 3 April 2017 (Isnin) yang memaklumkan bahawa Kerajaan mengisytiharkan tarikh 24 April 2017 (Isnin) sebagai cuti umum iaitu Hari Kelepasan Am Tambahan, maka Kerajaan Negeri Selangor menyambut baik pengisytiharan ini. Kerajaan Negeri akan menyediakan kertas hebahan bagi memaklumkan perkara ini kepada seluruh jabatan dan agensi Kerajaan Negeri. Pengisytiharan ini adalah selaras dengan Seksyen 8 Akta Hari Kelepasan Am 1951 (Akta 369) bagi Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan.

Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada YB Dato’ Setiausaha Kerajaan Negeri, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai-Pegawai yang telah membantu menyediakan fakta dan keterangan untuk Kerajaan Negeri memberikan maklum balas dan jawapan kepada pertanyaan dan perbahasan Yang Berhormat Ahli-Ahli Dewan Negeri. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Setiausaha Dewan dan pegawai-pegawai dan pelapor-pelapor yang telah membuat persiapan yang rapi dan memberikan perkhidmatan yang cemerlang untuk menjamin mesyuarat berjalan dengan lancar dan mengikut peraturan mesyuarat.

Teks ini merupakan penjelasan YAB Dato’ Menteri Besar mengenai isu pengambilalihan SPLASH dalam Sidang Dewan Negeri pada 30 Mac 2017 bagi menjawab soalan YB Bukit Gasing.

Penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air Negeri Selangor adalah bermatlamat untuk mengambil alih semua syarikat konsesi air di Negeri Selangor dan menyusun semula industri perkhidmatan bekalan air ke arah satu perkhidmatan yang holistik di bawah satu operator yang dimiliki penuh oleh Kerajaan Negeri dan dikawal selia di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air Negara (WSIA) bagi merealisasikan perkhidmatan air yang efisien, efektif, berdaya saing dan mampan.

Pada 12 September 2014, Perjanjian Utama (Master Agreement) telah dimeterai di antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Selangor, Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd (Air Selangor) dan Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB).

Perjanjian Utama ini telah memperuntukkan terma-terma bagi pelaksanaan penyusunan semula industri perkhidmatan bekalan air di Negeri Selangor.

Pada 15 Julai 2015, Perjanjian Tambahan kepada Perjanjian Utama juga telah ditandatangani untuk menyelesaikan isu tanah Loji Rawatan Air Sungai Semenyih, Loji Rawatan Air Bukit Nanas dan aset-aset air syarikat konsesi (Concession Company Water Asset (CCWA)) bagi melaksanakan Perjanjian Utama. Susulan daripada Perjanjian Tambahan, pengambilalihan SYABAS dan PNSB telah dimuktamadkan pada 15 Oktober 2015 manakala ABASS pada 31 Disember 2015.

Beberapa siri rundingan telah diadakan di antara Kerajaan Negeri Selangor, Air Selangor dan SPLASH berhubung nilai yang berpatutan untuk pengambilalihan SPLASH memandangkan SPLASH pernah menerima tawaran bertulis daripada Kerajaan Negeri Selangor pada 25 Jun 2009 bernilai RM 2.975 bilion.

Pihak SPLASH telah menerima tawaran tersebut secara bertulis melalui surat bertarikh 20 Julai 2009 dan telah memaklumkan kepada KeTTHA melalui surat bertarikh 15 Oktober 2009. Tawaran yang telah dibuat oleh Kerajaan Negeri Selangor ketika itu dan dipersetujui oleh SPLASH adalah sebanyak RM 2.975 bilion iaitu dengan pecahan berikut:

Perkara RM (billion)
Nilai Ekuiti yang akan dibayar oleh Kerajaan Negeri kepada SPLASH 1.749
Jumlah liabiliti yang akan diambil alih oleh Kerajaan Negeri 1.266
Nilai Aset termasuk liabiliti (aset dan liabiliti termasuk bon yang digunakan khusus untuk perkhidmatan air sahajayang akan diambil alih oleh Kerajaan Negeri 2.975

 

Walau bagaimanapun, Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor selepas 23 September 2014, berpendirian bahawa penentuan nilai pengambilalihan SPLASH mestilah dibuat secara telus termasuk mendapatkan pandangan daripada Penilai Bebas demi menjamin kepentingan rakyat Negeri Selangor.

Sehubungan dengan itu, Kerajaan Negeri telah melantik penilai bebas. Hasil dapatan dari penilaian tersebut telah dikemukakan kepada Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) pada 30 Jun 2016.

Dalam rangka untuk memuktamadkan pengambilalihan SPLASH, pihak-pihak kepada Perjanjian Utama perlu menandatangani perjanjian tambahan kedua ke atas Perjanjian Utama untuk menetapkan terma-terma pengambilalihan SPLASH termasuk kaedah pembiayaan.

Namun demikian, sebelum perjanjian tambahan kedua dimuktamadkan, Kerajaan Negeri telah dimaklumkan oleh KeTTHA melalui surat bertarikh 17 Oktober 2016 mengenai keputusan Jemaah Menteri pada 5 Oktober 2016 untuk melantik penilai bebas antarabangsa bagi menilai dan mencadangkan nilai pengambilalihan SPLASH bagi pihak Kerajaan Persekutuan.

Di dalam surat yang sama, KeTTHA mencadangkan tarikh akhir untuk Air Selangor mengambil alih ekuiti dalam SPLASH dilanjutkan selama enam (6) bulan lagi kepada 06 April 2017.

Sehingga hari ini, Kerajaan Negeri Selangor belum dimaklumkan secara bertulis berhubung pendirian Jemaah Menteri terhadap hasil dapatan yang dibuat oleh Penilai Bebas yang dilantik oleh Kerajaan Persekutuan.

Kerajaan Negeri dikejutkan apabila menerima surat dari KeTTHA bertarikh 06 Mac 2017 yang antara lain meminta Kerajaan Negeri mengemukakan pendirian mengenai kaedah pembiayaan pengambilalihan SPLASH iaitu 60% dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan melalui PAAB dan 40% dibiayai oleh Kerajaan Negeri Selangor. Keputusan KeTTHA ini adalah premature memandangkan Kerajaan Negeri belum menerima pendirian rasmi Jemaah Menteri tentang dapatan Penilai Bebas yang dilantik oleh Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Negeri telah menjawab surat tersebut pada 17 Mac 2017 dan menegaskan sekali lagi pendirian Kerajaan Negeri Selangor iaitu:

i. TIDAK BERSETUJU dengan cadangan KeTTHA untuk menetapkan nisbah pembiayaan 60:40 di mana Kerajaan Persekutuan hanya membiayai 60% manakala Kerajaan Negeri diminta untuk membiayai 40%. Pendirian ini pernah disampaikan oleh YAB Dato Menteri Besar kepada Y.B. Menteri dalam pertemuan pada 27 September 2016; dan

ii. Kerajaan Negeri Selangor bersetuju untuk membawa semula kepada pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) setelah hasil kajian penilaian bebas yang dilantik oleh Kerajaan Persekutuan dibentangkan terlebih dahulu kepada Jemaah Menteri dan sebarang keputusan mestilah dimaklumkan secara bertulis kepada Kerajaan Negeri Selangor.

Kerajaan Negeri Selangor masih menunggu maklum balas Jemaah Menteri berhubung nilai pengambilalihan SPLASH yang dibuat oleh Penilai Bebas yang telah dilantik oleh Kerajaan Persekutuan.

Perkembangan yang terkini adalah pihak KeTTHA melalui surat bertarikh 14 Mac 2017 telah mengarahkan supaya pihak-pihak kepada Perjanjian Utama hendaklah melanjutkan semua perkiraan di dalam perjanjian yang berkaitan dengan Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor serta Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya kepada tempoh 6 bulan iaitu sehingga 05 Oktober 2017.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan tadi, adalah jelas kelewatan memuktamadkan pengambilalihan SPLASH bukan berpunca daripada Kerajaan Negeri tetapi tempoh lanjutan yang dicadangkan sendiri oleh Kerajaan Persekutuan bagi membolehkan Jemaah Menteri mendapatkan pandangan bebas dari Penilai Antarabangsa.

Apakah jumlah kos yang terpaksa ditanggung Kerajaan Negeri akibat kelewatan memuktamadkan pengambilalihan aset dan pengurusan air ? Jawapannya ialah tiada kos di pihak Kerajaan Negeri. Namun, ia akan memberi tekanan kewangan kepada Air Selangor memandangkan kos operasi seperti kadar bayaran pukal air (Bulk Supply Rate (BSR), Bayaran Tetap Bulanan (Fixed Monthly Payment (FMP)) akan terus dicaj oleh SPLASH. Jumlah ini akan meningkat setiap bulan. Sehingga 31 Disember 2016, jumlah tertunggak bagi BSR dan FMP telah meningkat kepada RM 3.7 bilion. Walau bagaimanapun, Air Selangor akan pastikan tekanan kewangan tersebut akan diuruskan dengan bertanggung jawab demi menjamin kepentingan pengguna serta tidak membebankan rakyat.

Justeru itu, Kerajaan Negeri sentiasa menegaskan kepada Kerajaan Persekutuan supaya pengambilalihan SPLASH ini dapat dimuktamadkan segera dengan menjamin prinsip yang telus dan terbuka.

Apakah kesan pengambilalihan syarikat konsesi air kepada rakyat ? Matlamat pengambilalihan semula industri perkhidmatan bekalan air adalah untuk mengambil alih operasi rawatan dan pengagihan bekalan air daripada syarikat-syarikat pemegang konsesi air sedia ada dan menguruskan secara holistik. Air Selangor merupakan syarikat milik penuh Kerajaan Negeri, akan dikawal dan diawasi oleh Kerajaan Negeri untuk:

i. Memastikan penyediaan perkhidmatan bekalan air yang lebih efisien dan efektif kepada pengguna di Negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya.

ii. Menyampaikan perkhidmatan dengan lebih sistematik dan berkesan terutamanya daripada aspek kualiti perkhidmatan, ekonomi, teknikal, sosial dan perlindungan hak pengguna dengan pemantauan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) selaku badan kawal selia air. Sistem komprehensif ini akan mewujudkan sistem tadbir urus yang lebih cekap dan telus di mana faedahnya akan dapat dirasai oleh semua rakyat Selangor dan pengguna.

iii. Menawarkan tarif yang tidak membebankan pengguna tertakluk kepada kelulusan SPAN.

Perjanjian konsesi yang lalu telah menetapkan tarif yang akan naik setiap tiga tahun sekali. Melalui penstrukturan semula, Kerajaan Negeri telah mengambil satu tindakan preventif kepada kenaikan tarif air iaitu dengan menghalang pihak konsesi melaksanakan kenaikan kadar tarif sejak 2008 lagi. Tarif air kali terakhir dikaji dan dinaikkan adalah pada tahun 2006. Sejak itu, tidak ada kenaikan tarif selama 11 tahun. Sekiranya penstrukturan ini tidak dilaksanakan, tarif sudah pun dinaikkan sebanyak 3 kali iaitu pada tahun 2009, 2012 dan 2015 iaitu kenaikan sebanyak 105% kepada RM 2.86 bagi setiap meter padu berbanding dengan RM 1.39 pada masa sekarang.

Apakah kos pampasan yang perlu dibayar oleh Kerajaan Negeri bagi menamatkan konsesi SPLASH dengan menggunakan kaedah Expropriation Clause ?

Jika dibandingkan dengan kos pengambilalihan ekuiti SPLASH, kos pampasan jika kaedah expropriation dilaksanakan adalah lebih tinggi. Melalui kaedah expropriation, segala bayaran BSR dan FMP yang tertunggak masih perlu dibayar oleh Kerajaan Negeri Selangor kepada SPLASH selain dari nilai aset dan modal berbayar SPLASH seperti yang telah dinyatakan di dalam Perjanjian Konsesi. Secara keseluruhan, kos pampasan setakat 31 Mac 2015 melalui kaedah Expropriation adalah dianggarkan sebanyak RM 4.9 bilion.

Sehubungan dengan itu, Kerajaan Negeri tidak bercadang untuk menggunakan kaedah ini kerana ia akan membebankan rakyat. Dalam kaedah yang sedang dirundingkan dengan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri melalui kaedah pengambilalihan ekuiti SPLASH, Kerajaan Persekutuan telah pun bersetuju untuk membiayai proses pengambilalihan SPLASH.

 1. Pada 4 November yang lalu, Negeri Pulau Pinang telah dilanda oleh Taufan Damrey yang membawa rebut taufan dan angin yang kuat sehingga Pulau Pinang dilanda bencana banjir yang besar ekoran jumlah taburan hujan yang terlalu besar dalam tempoh 15 jam tanpa henti. Saya telah bergegas ke Pulau Pinang untuk bertemu dengan Ketua Menteri Saudara Lim Guan Eng dan menzahirkan rasa solidariti Kerajaan Negeri Selangor bersama rakyat Pulau Pinang.
 2. Selesai taklimat ringkas di Komtar oleh Datuk Bandar dan Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, saya terus bergegas ke Seberang Perai Tengah jam 10 malam untuk menyantuni mangsa banjir di beberapa pusat pemindahan dan melihat sendiri kesulitan yang dihadapi oleh mangsa-mangsa banjir.
 3. Kehidupan mereka terganggu, harta benda mereka rosak dan mereka amat memerlukan bantuan.
 4. Sebagai tanda solidariti bersama rakyat Negeri Pulau Pinang, saya berbincang dengan YB Seri Kembangan dan Setiausaha Kerajaan Negeri tanpa berlengah segera menghantar pasukan Misi Selangor Prihatin yang terdiri daripada 185 orang anggota daripada 12 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Unit Pengurusan Bencana Negeri (UPBN). Pasukan ini telah bergegas turun dan berkampung di Pulau Pinang dengan pelbagai aset dan kelengkapan untuk membantu kerja-kerja pengurusan dan pembersihan pasca banjir.
 5. Saya secara peribadi ingin mengucapkan tahniah kepada pegawai-pegawai dan seluruh anggota PBT dan sukarelawan yang terlibat dalam Misi Selangor Prihatin di Pulau Pinang. Komitmen dan kesungguhan saudara sekalian adalah kebanggaan Negeri Selangor.
 6. Pada jam 10.52 pagi tadi, saya telah dimaklumkan bahawa Empangan Sungai Langat telah mencapai kapasiti 100% dan telah berlakunya limpahan / spill ke hilir empangan. Saya telah segera turun ke Kampung Batu 11 ½ Sungai Serai, Hulu Langat pada jam 12.30 tengahari tadi bersama-sama dengan YB Dusun Tua, Pegawai Daerah Hulu Langat, YDP MPKj dan semua agensi-agensi yang terlibat untuk melihat sendiri punca sebenar banjir kilat yang sering berlaku di Kampung Sungai Serai.
 7. Saya telah mengarahkan JPS dan Pengurusan Aset Air Berhad yang merupakan pengurus Projek Langat 2 untuk segera menaikkan paras ban sepanjang 1 kilometer di Sungai Langat berhampiran Kampung Batu 11 ½ Sungai Serai. Saya telah memberi jaminan untuk memantau secara peribadi kemajuan kerja-kerja menaiktaraf ban supaya masalah banjir tidak akan berulang dan menjejaskan kehidupan rakyat.
 8. Inilah jati diri Selangor. Kepedulian dan semangat setiakawan kita bukan sahaja di Negeri Selangor bahkan merentasi sempadan. Semangat yang ditampilkan inilah yang menjadi prinsip yang mendasari Belanjawan 2018 Negeri Selangor – fastabiqul khairat – berlumba-lumba melakukan kebaikan.
 9. Ahli-Ahli Yang Berhormat baru sahaja meluluskan Belanjawan 2018 Negeri Selangor di dalam Dewan yang mulia. Terima kasih saya ucapkan di atas semua pandangan dan segera untuk memandu kita merencana pembangunan Negeri Selangor.
 10. Belanjawan 2018 memberi tumpuan kepada Belanja Pembangunan yang besar dengan fokus untuk terus menyantuni golongan B40 yang merupakan golongan pekerja, petani, nelayan, veteran Angkatan Tentera dan peniaga kecil yang berhak mendapat pembelaan.
 11. Saya mewakili Kerajaan Negeri pada hari ini berikrar akan terus terjun ke lapangan untuk menyantuni rakyat dan melaksanakan amanah dan mandat rakyat dengan jujur dan ikhlas serta dibingkai oleh prinsip-prinsip nilai, integriti dan kebertanggungjawaban.
 12. Saya yakin, rakyat Negeri Selangor matang dan akan menilai kerja dan kegigihan kita. Yakinlah, rakyat akan terus bersama untuk menyokong Kerajaan yang senantiasa bermuafakat, bertanggungjawab dan tuntas berbakti demi kebajikan rakyat dan kemakmuran negeri.
 13. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Elya Marini Darmin, Setiausaha Dewan Negeri Selangor yang baru ini telah dinaikkan pangkat dan akan ditempatkan di tempat yang baru. Juga terima kasih kepada Setiausaha Dewan dan pasukannya yang senantiasa melakukan persiapan yang rapi demi menjamin perjalanan Persidangan Dewan Negeri Selangor berlangsung dengan lancar dan mengikut peraturan mesyuarat.
 14. Tuan Speaker dan Ahli-Ahli Yang Berhormat, persidangan kita telah pun tamat. Dengan ini saya mencadangkan supaya Dewan ini ditangguhkan sehingga ke suatu masa yang akan ditetapkan kelak.

Hari ini kita berhimpun sempena Festival Smart Trak Selangor dan pelancaran Garis Panduan Trak Bergerak Negeri Selangor 2017 sebagai salah satu inisiatif Kerajaan Negeri untuk memberdaya golongan usahawan khususnya generasi muda di Negeri Selangor.

Cabaran ekonomi semasa hari ini cukup getir. Ini menuntut peniaga dan usahawan agar lebih kreatif dan inovatif dalam memenuhi permintaan termasuk produk yang berkualiti, harga yang berpatutan dan perlu merangka strategi pemasaran yang lebih berkesan dan mudah akses kepada pembeli.

Perniagaan ‘food truck’ merupakan satu perkembangan baru yang menarik perhatian awam dan menjadi pilihan para usahawan hari ini. Konsep mobiliti ini memberi kemudahan kepada usahawan untuk bergerak ke lokasi atau destinasi yang mendapat tumpuan pelanggan dan permintaan yang lebih besar. Ini membolehkan usahawan meraih pendapatan yang lebih daripada perniagaan di premis.

Hari ini, ‘food truck’ merupakan trend yang berkembang seiring dengan perkembangan e-commerce sebagai salah satu medium pemasaran. Hal ini menjadikannya popular dan mendapat sambutan yang luar biasa daripada masyarakat khususnya dikalangan generasi muda atau Gen Y.

Gen Y atau “Millenials” mempunyai peranan yang amat penting dalam menentukan masa depan masyarakat. Justeru, Kerajaan Negeri tidak boleh meremehkan pandangan dan aspirasi mereka. Begitu juga dengan perniagaan dan perusahaan, ia harus memberi tumpuan kepada “Millennials” jika ia ingin terus berkembang dan maju.

Belia merupakan teras terpenting untuk memacu ekonomi negeri dan negara. Maka, menjadi tuntutan Kerajaan Negeri untuk melakukan yang terbaik bagi membantu perkembangan daya keusahawanan dikalangan generasi muda secara teratur dan tersusun.

Alhamdulillah, Negeri Selangor merupakan negeri yang pertama yang memperkenalkan garis panduan perniagaan Smart Trak yang merangkumi perniagaan makanan, barangan dan perkhidmatan untuk memastikan lebih ramai usahawan dapat menceburi perniagaan dan meraih peluang perniagaan yang teratur dan sistematik.

Garis panduan ini penting bagi memupuk kesedaran yang lebih tinggi tentang budaya kebersihan dan hygiene dikalangan peniaga. Jika kita patuh kepada garis panduan dan mematuhi peraturan asas untuk memastikan persekitaran yang bersih, kaedah penyediaan hidangan yang hygienic, sistem pelupusan yang betul serta sampah yang minima, saya yakin kita tidak akan hanya melihat syarikat dan perniagaan berjaya dan berkembang maju dari segi ekonomi tetapi juga lebih mesra alam dan kondusif ke arah pembangunan masyarakat yang bersih. Usaha ini juga akan merealisasikan matlamat pembangunan yang mampan.

Justeru itu, saya yakin garis panduan ini dapat membantu golongan usahawan muda supaya lebih produktif dan berdaya saing dalam usaha meningkatkan tahap sosio ekonomi rakyat di Negeri Selangor.

Kita mahu garis panduan yang disediakan ini menjadi panduan kepada usahawan untuk memberdaya perniagaan, menjamin keselamatan dan keteraturan serta menjadikan konsep perniagaan ini lebih menarik. Para usahawan boleh memberi maklum balas, idea dan pandangan dalam usaha memperkukuh garis panduan ini.

Saya berterima kasih di atas penyertaan para usahawan dari Pulau Pinang dalam program ini. Inisiatif ini secara tidak langsung akan merancakkan lagi usaha membangun dan memberdaya usahawan di Selangor dan Pulau Pinang untuk menyumbang kepada kedinamikan ekonomi negara.

Maka, dengan lafaz Bismillahirrahmannirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Festival Smart Trak Selangor 2017 dan seterusnya melancarkan Garis Panduan Trak Bergerak (Makanan, Barangan dan Perkhidmatan) Negeri Selangor.

Sekian, terima kasih.

Saya bersyukur dan gembira kerana pada hari ini kita dapat menyaksikan minat dan kecintaan rakyat Negeri Selangor terhadap buku dan budaya ini akan menjamin tradisi keilmuan terus utuh dan berkembang di Negeri Selangor.

Pesta buku merupakan wadah pertemuan antara peminat buku, penulis dan industri buku. Pesta Buku Selangor mencerminkan komitmen Kerajaan Negeri untuk membudayakan tradisi keilmuan melalui pembacaan buku-buku yang berkualiti demi Membangun Bangsa dan Memakmur Negeri. Kerajaan Negeri yakin, potensi industri buku dan penerbitan karya yang bermutu akan menyumbang kepada usaha meluaskan ufuk intelektual.

Kerajaan Negeri telah pun memulakan inisiatif ke arah mencapai matlamat ini melalui Agenda Pencerahan Selangor. Kerajaan Negeri mempelopori gerakan penterjemahan karya-karya antarabangsa yang akan meningkatkan korpus karya ilmiah dalam Bahasa Melayu. Kehadiran karya-karya dunia dalam Bahasa Melayu sudah barang pasti akan menjadi perangsang untuk kita merancakkan wacana intelektual.

Karya-karya agung dunia seperti “Abraham Lincoln: Tahun-tahun Di Prairie”, Biografi Presiden Indonesia “Abdurrahman Wahid: Dari Pesantren Ke Istana”, Biografi pemikir Rifa’a al-Tahtawi “Imam Di Kota Paris”, “Periklis: Anthens Dan Kelahiran Demokrasi” serta banyak lagi selesai diterjemahkan. Semua judul yang dipilih adalah penting bagi mendedahkan pemikiran besar dunia kepada masyarakat khususnya generasi muda.

Melalui Agenda Pencerahan Selangor, Kerajaan Negeri turut mempelopori satu inovasi strategik dalam penyebaran ilmu, idea dan karya bermutu di kalangan rakyat melalui penerbitan buku audio. Selangor bukan sahaja negeri pertama di Malaysia yang mempelopori penerbitan buku audio, bahkan tergolong sebagai antara negara di dunia yang menggunakan wahana ini untuk pencerahan rakyat.

Pada ketika ini, penyebaran buku audio didominasi oleh Audible, sebuah syarikat milik Amazon. Namun buku-buku audio yang dipasarkan melalui Audible terlalu bersifat American-centric, hanya memberikan tumpuan kepada novel, biografi dan sejarah tentang Amerika. Justeru itu, terdapat vacum yang besar dalam pengeluaran buku audio tentang Asia dan lain-lain rantau di luar Amerika.

Sebagai perintis, peluang tebuka luas kepada PPAS untuk mengisi ruang kosong dalam industri ini dan muncul sebagai pengeluar buku audio yang dominan setidak-tidaknya di peringkat serantau.

Melalui program penerbitan buku audio, Kerajaan Negeri akan memberikan nafas baru kepada karya agung persuratan Melayu seperti Hikayat Hang Tuah, Sejarah Melayu dan Tuhfat al-Nafis. Karya-karya besar dari sasterawan-sasterawan negara dan Nusantara akan menemui khalayak yang jauh lebih luas melalui buku audio. Mendengar tidak boleh mengganti membaca. Tetapi melalui buku audio, kelebihan mendengar akan diangkat menjadi wahana baru untuk pengalaman intelektual tinggi.

Kemunculan buku audio juga akan dapat memberi peluang kepada golongan kelainan upaya (OKU) penglihatan agar tidak ketinggalan dalam menambah ilmu pengetahuan melalui pendengaran buku audio.

Projek pencerahan Selangor akan disusuli pula dengan ikhtiyar untuk memperkukuh peranan perpustakaan di Negeri Selangor memandangkan sambutan yang semakin baik di kalangan rakyat Negeri Selangor.

Bagi memberdayakan lagi usaha merapatkan kecintaan masyarakat dengan buku dan ilmu, PPAS juga telah menyediakan tiga buah perpustakaan bergerak di samping empat buah lagi yang sedang disiapkan supaya dapat segera mula beroperasi dalam tahun ini.

Penekanan wajar diberikan bukan sahaja melibatkan aspek prasarana yang perlu ditambah baik, tetapi juga melibatkan judul-judul buku yang seharusnya merangkumi pelbagai bidang seperti falsafah, sejarah, biografi dan hal ehwal semasa.

Semua usaha yang komprehensif ini haruslah dilihat sebagai kesempatan terbaik untuk kita bersama-sama mengangkat darjat dan martabat ilmu di Negeri Selangor. Saya mahu Selangor muncul sebagai negeri yang maju di mana teras pembangunan negeri ini juga berpaksikan kepada ilmu pengetahuan.

Industri buku merupakan sebahagian daripada komponen di dalam ekonomi jingga atau orange economy yang menjadi antara penyumbang kepada kegiatan ekonomi di negara-negara maju.

Selepas 12 kali penganjuran, saya kira sudah tiba saat dan ketikanya, Pesta Buku Selangor memperkukuhkan jenamanya dan muncul sebagai sebuah pesta buku serantau. Bukan sahaja penerbit buku serantau perlu diundang untuk mempamerkan penerbitan mereka tetapi pameran juga perlu merangkumi segala jangkauan penerbitan.

Selain itu, pesta buku juga perlu dimaknai dengan kehadiran penulis terkenal, baru dan veteran, untuk membicarakan karya mereka dan mengupas persoalan trend idea dalam penerbitan.

Justeru, marilah kita bersama-sama menggembeleng tenaga supaya Pesta Buku Selangor menjadi tunjang kepada kejayaan memartabatkan tradisi keilmuan dikalangan rakyat.

Maka, dengan lafaz Bismillahirrahmannirrahim, marilah kita bersama-sama menyempurnakan perasmian Pesta Buku Selangor 2017 & Agenda Pencerahan Selangor.

Sekian, terima kasih.