Teks ini merupakan penjelasan YAB Dato’ Menteri Besar mengenai isu pengambilalihan SPLASH dalam Sidang Dewan Negeri pada 30 Mac 2017 bagi menjawab soalan YB Bukit Gasing.

Penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air Negeri Selangor adalah bermatlamat untuk mengambil alih semua syarikat konsesi air di Negeri Selangor dan menyusun semula industri perkhidmatan bekalan air ke arah satu perkhidmatan yang holistik di bawah satu operator yang dimiliki penuh oleh Kerajaan Negeri dan dikawal selia di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air Negara (WSIA) bagi merealisasikan perkhidmatan air yang efisien, efektif, berdaya saing dan mampan.

Pada 12 September 2014, Perjanjian Utama (Master Agreement) telah dimeterai di antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Selangor, Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd (Air Selangor) dan Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB).

Perjanjian Utama ini telah memperuntukkan terma-terma bagi pelaksanaan penyusunan semula industri perkhidmatan bekalan air di Negeri Selangor.

Pada 15 Julai 2015, Perjanjian Tambahan kepada Perjanjian Utama juga telah ditandatangani untuk menyelesaikan isu tanah Loji Rawatan Air Sungai Semenyih, Loji Rawatan Air Bukit Nanas dan aset-aset air syarikat konsesi (Concession Company Water Asset (CCWA)) bagi melaksanakan Perjanjian Utama. Susulan daripada Perjanjian Tambahan, pengambilalihan SYABAS dan PNSB telah dimuktamadkan pada 15 Oktober 2015 manakala ABASS pada 31 Disember 2015.

Beberapa siri rundingan telah diadakan di antara Kerajaan Negeri Selangor, Air Selangor dan SPLASH berhubung nilai yang berpatutan untuk pengambilalihan SPLASH memandangkan SPLASH pernah menerima tawaran bertulis daripada Kerajaan Negeri Selangor pada 25 Jun 2009 bernilai RM 2.975 bilion.

Pihak SPLASH telah menerima tawaran tersebut secara bertulis melalui surat bertarikh 20 Julai 2009 dan telah memaklumkan kepada KeTTHA melalui surat bertarikh 15 Oktober 2009. Tawaran yang telah dibuat oleh Kerajaan Negeri Selangor ketika itu dan dipersetujui oleh SPLASH adalah sebanyak RM 2.975 bilion iaitu dengan pecahan berikut:

Perkara RM (billion)
Nilai Ekuiti yang akan dibayar oleh Kerajaan Negeri kepada SPLASH 1.749
Jumlah liabiliti yang akan diambil alih oleh Kerajaan Negeri 1.266
Nilai Aset termasuk liabiliti (aset dan liabiliti termasuk bon yang digunakan khusus untuk perkhidmatan air sahajayang akan diambil alih oleh Kerajaan Negeri 2.975

 

Walau bagaimanapun, Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor selepas 23 September 2014, berpendirian bahawa penentuan nilai pengambilalihan SPLASH mestilah dibuat secara telus termasuk mendapatkan pandangan daripada Penilai Bebas demi menjamin kepentingan rakyat Negeri Selangor.

Sehubungan dengan itu, Kerajaan Negeri telah melantik penilai bebas. Hasil dapatan dari penilaian tersebut telah dikemukakan kepada Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) pada 30 Jun 2016.

Dalam rangka untuk memuktamadkan pengambilalihan SPLASH, pihak-pihak kepada Perjanjian Utama perlu menandatangani perjanjian tambahan kedua ke atas Perjanjian Utama untuk menetapkan terma-terma pengambilalihan SPLASH termasuk kaedah pembiayaan.

Namun demikian, sebelum perjanjian tambahan kedua dimuktamadkan, Kerajaan Negeri telah dimaklumkan oleh KeTTHA melalui surat bertarikh 17 Oktober 2016 mengenai keputusan Jemaah Menteri pada 5 Oktober 2016 untuk melantik penilai bebas antarabangsa bagi menilai dan mencadangkan nilai pengambilalihan SPLASH bagi pihak Kerajaan Persekutuan.

Di dalam surat yang sama, KeTTHA mencadangkan tarikh akhir untuk Air Selangor mengambil alih ekuiti dalam SPLASH dilanjutkan selama enam (6) bulan lagi kepada 06 April 2017.

Sehingga hari ini, Kerajaan Negeri Selangor belum dimaklumkan secara bertulis berhubung pendirian Jemaah Menteri terhadap hasil dapatan yang dibuat oleh Penilai Bebas yang dilantik oleh Kerajaan Persekutuan.

Kerajaan Negeri dikejutkan apabila menerima surat dari KeTTHA bertarikh 06 Mac 2017 yang antara lain meminta Kerajaan Negeri mengemukakan pendirian mengenai kaedah pembiayaan pengambilalihan SPLASH iaitu 60% dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan melalui PAAB dan 40% dibiayai oleh Kerajaan Negeri Selangor. Keputusan KeTTHA ini adalah premature memandangkan Kerajaan Negeri belum menerima pendirian rasmi Jemaah Menteri tentang dapatan Penilai Bebas yang dilantik oleh Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Negeri telah menjawab surat tersebut pada 17 Mac 2017 dan menegaskan sekali lagi pendirian Kerajaan Negeri Selangor iaitu:

i. TIDAK BERSETUJU dengan cadangan KeTTHA untuk menetapkan nisbah pembiayaan 60:40 di mana Kerajaan Persekutuan hanya membiayai 60% manakala Kerajaan Negeri diminta untuk membiayai 40%. Pendirian ini pernah disampaikan oleh YAB Dato Menteri Besar kepada Y.B. Menteri dalam pertemuan pada 27 September 2016; dan

ii. Kerajaan Negeri Selangor bersetuju untuk membawa semula kepada pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) setelah hasil kajian penilaian bebas yang dilantik oleh Kerajaan Persekutuan dibentangkan terlebih dahulu kepada Jemaah Menteri dan sebarang keputusan mestilah dimaklumkan secara bertulis kepada Kerajaan Negeri Selangor.

Kerajaan Negeri Selangor masih menunggu maklum balas Jemaah Menteri berhubung nilai pengambilalihan SPLASH yang dibuat oleh Penilai Bebas yang telah dilantik oleh Kerajaan Persekutuan.

Perkembangan yang terkini adalah pihak KeTTHA melalui surat bertarikh 14 Mac 2017 telah mengarahkan supaya pihak-pihak kepada Perjanjian Utama hendaklah melanjutkan semua perkiraan di dalam perjanjian yang berkaitan dengan Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Selangor serta Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya kepada tempoh 6 bulan iaitu sehingga 05 Oktober 2017.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan tadi, adalah jelas kelewatan memuktamadkan pengambilalihan SPLASH bukan berpunca daripada Kerajaan Negeri tetapi tempoh lanjutan yang dicadangkan sendiri oleh Kerajaan Persekutuan bagi membolehkan Jemaah Menteri mendapatkan pandangan bebas dari Penilai Antarabangsa.

Apakah jumlah kos yang terpaksa ditanggung Kerajaan Negeri akibat kelewatan memuktamadkan pengambilalihan aset dan pengurusan air ? Jawapannya ialah tiada kos di pihak Kerajaan Negeri. Namun, ia akan memberi tekanan kewangan kepada Air Selangor memandangkan kos operasi seperti kadar bayaran pukal air (Bulk Supply Rate (BSR), Bayaran Tetap Bulanan (Fixed Monthly Payment (FMP)) akan terus dicaj oleh SPLASH. Jumlah ini akan meningkat setiap bulan. Sehingga 31 Disember 2016, jumlah tertunggak bagi BSR dan FMP telah meningkat kepada RM 3.7 bilion. Walau bagaimanapun, Air Selangor akan pastikan tekanan kewangan tersebut akan diuruskan dengan bertanggung jawab demi menjamin kepentingan pengguna serta tidak membebankan rakyat.

Justeru itu, Kerajaan Negeri sentiasa menegaskan kepada Kerajaan Persekutuan supaya pengambilalihan SPLASH ini dapat dimuktamadkan segera dengan menjamin prinsip yang telus dan terbuka.

Apakah kesan pengambilalihan syarikat konsesi air kepada rakyat ? Matlamat pengambilalihan semula industri perkhidmatan bekalan air adalah untuk mengambil alih operasi rawatan dan pengagihan bekalan air daripada syarikat-syarikat pemegang konsesi air sedia ada dan menguruskan secara holistik. Air Selangor merupakan syarikat milik penuh Kerajaan Negeri, akan dikawal dan diawasi oleh Kerajaan Negeri untuk:

i. Memastikan penyediaan perkhidmatan bekalan air yang lebih efisien dan efektif kepada pengguna di Negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya.

ii. Menyampaikan perkhidmatan dengan lebih sistematik dan berkesan terutamanya daripada aspek kualiti perkhidmatan, ekonomi, teknikal, sosial dan perlindungan hak pengguna dengan pemantauan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) selaku badan kawal selia air. Sistem komprehensif ini akan mewujudkan sistem tadbir urus yang lebih cekap dan telus di mana faedahnya akan dapat dirasai oleh semua rakyat Selangor dan pengguna.

iii. Menawarkan tarif yang tidak membebankan pengguna tertakluk kepada kelulusan SPAN.

Perjanjian konsesi yang lalu telah menetapkan tarif yang akan naik setiap tiga tahun sekali. Melalui penstrukturan semula, Kerajaan Negeri telah mengambil satu tindakan preventif kepada kenaikan tarif air iaitu dengan menghalang pihak konsesi melaksanakan kenaikan kadar tarif sejak 2008 lagi. Tarif air kali terakhir dikaji dan dinaikkan adalah pada tahun 2006. Sejak itu, tidak ada kenaikan tarif selama 11 tahun. Sekiranya penstrukturan ini tidak dilaksanakan, tarif sudah pun dinaikkan sebanyak 3 kali iaitu pada tahun 2009, 2012 dan 2015 iaitu kenaikan sebanyak 105% kepada RM 2.86 bagi setiap meter padu berbanding dengan RM 1.39 pada masa sekarang.

Apakah kos pampasan yang perlu dibayar oleh Kerajaan Negeri bagi menamatkan konsesi SPLASH dengan menggunakan kaedah Expropriation Clause ?

Jika dibandingkan dengan kos pengambilalihan ekuiti SPLASH, kos pampasan jika kaedah expropriation dilaksanakan adalah lebih tinggi. Melalui kaedah expropriation, segala bayaran BSR dan FMP yang tertunggak masih perlu dibayar oleh Kerajaan Negeri Selangor kepada SPLASH selain dari nilai aset dan modal berbayar SPLASH seperti yang telah dinyatakan di dalam Perjanjian Konsesi. Secara keseluruhan, kos pampasan setakat 31 Mac 2015 melalui kaedah Expropriation adalah dianggarkan sebanyak RM 4.9 bilion.

Sehubungan dengan itu, Kerajaan Negeri tidak bercadang untuk menggunakan kaedah ini kerana ia akan membebankan rakyat. Dalam kaedah yang sedang dirundingkan dengan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri melalui kaedah pengambilalihan ekuiti SPLASH, Kerajaan Persekutuan telah pun bersetuju untuk membiayai proses pengambilalihan SPLASH.