AZMIN ALI

Day: April 18, 2015

Rumah Selangorku Terus Mendapat Sambutan Rakyat

TEKS UCAPAN YAB MOHAMED AZMIN ALI DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR MAJLIS PECAH TANAH DAN PELANCARAN PROJEK RUMAH MAMPU MILIK / RUMAH SELANGORKU KAMPUNG JAWA, KLANG

18 APRIL 2015

Yang Berhormat Dato’ Noordin Bin Sulaiman,
Pegawai Kewangan Negeri Selangor ;

Yang Berhormat Dato’ Iskandar Bin Abdul Samad,
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan, Pengurusan Bangunan dan Kehidupan Bandar ;

Ahli – Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ;

Yang Berbahagia Tuan Haji Azlan Md Alifiah,
Pengurus Besar PKNS merangkap Ahli Lembaga Pengarah Selaman Sdn Bhd ;

Yang Berusaha Puan Nor Azrina Dato’ Azlan,
Ahli Lembaga Pengarah Selaman Sdn Bhd ;

Yang Berusaha Encik Dzulkarnain Bin Ahmad,
Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Selaman Sdn Bhd ;

Yang Berusaha Puan Norzaton Aini Binti Mohd Kassim,
Pengarah Eksekutif Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor ;

Yang Berbahagia Dato’ Mohamad Bin Yacob,
Yang Di Pertua Majlis Perbandaran Klang ;

Yang Berusaha Tuan Haji Mohd Zainal Bin Mohd Nor,
Pegawai Daerah Klang ;

Yang Berhormat Ahli – Ahli Dewan Negeri Selangor & Parlimen ;

Ahli – Ahli Majlis dan pimpinan masyarakat, seterusnya saudara saudari sekalian.

1. Alhamdulillah, bersyukur kerana pada pagi ini, kita dapat bersama – sama berhimpun dan memberi dukungan kepada salah sebuah anak syarikat Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS), iaitu Selaman Sdn Bhd untuk membangunkan perumahan mampu milik sekaligus merealisasikan gagasan ‘Pembangunan Berkualiti, Rakyat Dipeduli’.

2. Dalam usaha kita mencapai sasaran pembinaan 15,000 unit rumah mampu milik dalam tempoh 3 tahun, penyertaan syarikat milik Kerajaan Negeri khususnya PKNS seharusnya terus digalakkan. Sehingga hari ini, Kerajaan Negeri bersama pemaju hartanah swasta telah memberikan komitmen untuk membina sejumlah 7,089 unit rumah mampu milik yang bermula awal tahun 2015. Ini membuktikan dasar perumahan mampu milik Kerajaan Negeri Selangor menepati keperluan rakyat hari ini.

3. Perkara ini disahkan oleh Laporan Pasaran Hartanah yang terbaru dikeluarkan oleh National Property Information Centre (NAPIC) minggu lalu di mana Negeri Selangor telah diisytiharkan sebagai pendahulu pembangunan segmen kediaman dalam industri hartanah dengan sumbangan 25% kepada pasaran. Laporan ini turut menunjukkan permintaan rumah mampu milik semakin meningkat. Pembangunan rumah mampu milik ini telah menyumbang 84% jualan dalam sektor hartanah.

4. Sebagai sebuah negeri maju yang menyaksikan pembangunan yang pesat, kita berdepan dengan cabaran kehidupan di bandar. Kadar jenayah semakin meningkat. Kawasan lapang yang hijau semakin berkurangan telah mengekang aktiviti sosial dan riadah. Sistem pengangkutan awam yang tidak bersepadu dan masih rendah menyebabkan tiada connectivity dan memisahkan serta mengurangkan interaksi komuniti (reducing community interaction within neighbourhood).

5. Kehidupan di bandar semakin tidak efisyen dan tidak sustainable. Fenomena baru iaitu kemiskinan bandar perlu ditangani segera. Kita perlukan idea baru bagaimana mensejahterakan kehidupan di bandar. Perumahan sering dikaitkan dengan bandar (new township).

6. Model pembangunan perumahan semakin mencabar. Keperluan visi baru untuk menyediakan perumahan bagi generasi akan datang dengan rekabentuk baru untuk memenuhi citarasa dan permintaan masyarakat hari ini termasuk lokasi yang convenience dan kemudahan pengangkutan awam. Kita perlu menawarkan a democratic and prosperous community living that is affordable for all. Maka harga yang berkemampuan dan kemudahan pinjaman adalah cabaran utama yang perlu diambil kira untuk menjayakan program perumahan mampu milik.

7. Kemudahan yang satu ketika dulu hanya dinikmati oleh golongan kaya seperti keluasan yang selesa (sekurang – kuranya 3 bilik tidur), kolam renang, perpustakaan awam, taman permainan perlu disediakan dalam konsep baru pembangunan mampu milik. Usaha ini akan membina visi baru for the affordable township of the future.

8. Demi menjamin mutu kehidupan yang lebih kondusif dan berkualiti, Kerajaan Negeri ingin mengesyorkan kepada pemaju – pemaju hartanah supaya lebih kreatif dan berinovasi dalam perancangan dan pembangunan rumah mampu milik dengan menumpukan ciri – ciri reka bentuk (convergence of design), kos yang efektif dan inovasi kewangan bagi mencapai kemampanan (sustainable development) dalam menyediakan perumahan yang selesa dan berkualiti.

9. Kita juga mahu perumahan rakyat yang dibangunkan memiliki kemudahan infrastruktur yang lengkap dan sempurna dengan perancangan yang holistik. Setiap perancangan untuk membangun perumahan harus juga mengambil kira perubahan cuaca global yang memerlukan sistem saliran yang baik dan berfungsi. Perancangan yang holistik ini akan memastikan kehidupan bermasyarakat yang lebih harmoni dan sejahtera.

10. Kita tidak mahu membangun rumah ‘sangkar merpati’ yang tidak memberikan keselesaan buat rakyat. Kita mahu pembangunan perumahan ini mengambil kira soal kemudahan dan prasarana yang mesra komuniti seperti kemudahan tempat letak kereta, jogging track, taman hijau serta ruang kemudahan child care centre untuk menjamin persekitaran yang kondusif dan kehidupan yang berkualiti.

11. Istilah mampu milik yang dikaitkan dengan kualiti rumah yang rendah, kemudahan yang tidak dilengkapi dengan penyelenggaraan yang baik, pembinaan yang tidak berkualiti perlu dikikis dalam persepsi awam.

12. Kerajaan Negeri sedar jumlah permintaan perumahan mampu milik yang begitu tinggi di Lembah Klang. Kos sara hidup yang tinggi menyebabkan permintaan rumah mampu milik bukan sahaja semakin mendesak dikalangan yang berpendapatan rendah tetapi juga dikalangan kelas menengah. Keluarga muda dan graduan muda bercita – cita memiliki rumah sendiri mendapati harga semakin mahal. Untuk maksud itu, Kerajaan Negeri akan membangunkan tanah – tanah rezab Melayu di Negeri Selangor untuk tujuan perumahan mampu milik yang sekaligus akan menaikkan nilai hartanah tanah rezab Melayu di Negeri Selangor.

13. Selain itu, pembinaan rumah mampu milik adalah ikhtiyar Kerajaan Negeri untuk menjana aset rakyat; sebagai wealth creation (penciptaan kekayaan). Industri hartanah mempunyai potensi pelaburan yang tinggi untuk mempertingkat kualiti hidup rakyat. Pegangan aset rakyat melalui pelaburan sebegini akan turut sama mempertingkatkan taraf hidup rakyat sekaligus membasmi kemiskinan di Negeri Selangor.

14. Kerajaan Negeri berharap lebih banyak pemaju swasta termasuk pemaju hartanah bumiputera yang akan mengambil peluang ini untuk bersama – sama terlibat dalam program perumahan mampu milik secara besar – besaran di Negeri Selangor. Bagi menarik lebih ramai pemaju hartanah menjalinkan perkongsian bijak (smart partnership) dengan Kerajaan Negeri, Skim Insentif Galakan Rumah Selangorku 2015 telahpun dilancarkan dengan menawarkan :

a. Bayaran premium tanah pada kadar 10% ;
b. Pengecualian caj pemajuan ;
c. Pertimbangan penambahan kepadatan (density) sehingga 120 unit per ekar ;
d. Kelulusan segera (fast track) bagi proses yang melibatkan agensi Kerajaan.

15. Skim ini telah menarik minat 38 projek oleh pemaju swasta yang meliputi lebih 13,000 unit Rumah Selangorku.

16. Pada pagi ini, Kerajaan Negeri berbangga dengan inisiatif Selaman Sdn Bhd dan PKNS untuk mendukung program pembangunan 84 unit Rumah Selangorku di Kampung Jawa, Klang. Kita mengharapkan agar ikhtiyar ini diteruskan demi merealisasikan hasrat dan impian rakyat untuk memiliki kediaman yang selesa dan sempurna.

17. Maka dengan lafaz , marilah kita bersama – sama menyempurnakan Majlis Pecah Tanah dan Pelancaran Rumah Selangorku di Kampung Jawa, Klang.

Ucapan Y.A.B. Dato’ Menteri Besar Selangor Majlis Perasmian Konvensyen Falak Selangor 2015 & Seminar Pemerkasaan Pendidikan Ilmu Falak

TEKS UCAPAN Y.A.B. DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR MAJLIS PERASMIAN KONVENSYEN FALAK SELANGOR 2015 & SEMINAR PEMERKASAAN PENDIDIKAN ILMU FALAK MASJID TENGKU AMPUAN JEMAAH, BUKIT JELUTONG, SHAH ALAM

4 APRIL 2015

YB Dato’ Dr. Hj. Ahmad Yunus Bin Hairi,
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Agama Islam, Adat Melayu & Warisan, Pembangunan Desa & Kampung Tradisi Negeri Selangor ;

YB Ahli – Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ;

YB Ahli – Ahli Dewan Negeri dan Parlimen ;

YAD Dato’ Setia Haji Mohamad Adzib bin Mohd Isa,
Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor ;

Sahibus Samahah Dato’ Setia Haji Mohd Tamyes bin Abd Wahid,
Dato’ Seri Utama Diraja Mufti Selangor ;

Y.Bhg. Dato’ Hj. Emran bin Kadir,
Dato’ Orang Kaya Maha Bijaya Petaling ;

Yang Dihormatkan Orang-orang Besar Daerah ;

Yang Berusaha Ketua – ketua Jabatan ;

Pimpinan Masyarakat, seterusnya hadirin dan hadirat sekalian.

1. Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, kita dapat berhimpun pada pagi ini sempena Konvensyen Falak Selangor 2015 & Seminar Pemerkasaan Pendidikan Ilmu Falak.

2. Penganjuran konvensyen ini mencerminkan komitmen pentadbiran Negeri terhadap agenda pendidikan dan pengembangan keupayaan serta kecendekiawanan di Negeri Selangor. Apatah lagi ilmu falak telah memberi sumbangan besar dalam era kegemilangan tamadun Islam pada masa dahulu sehingga ke hari ini. Justeru itu, konvensyen ini merupakan wadah terbaik untuk Negeri Selangor menjadi peneraju kepada perkembangan pendidikan ilmu falak demi kemaslahatan semua.

3. Ilmu Falak mulai menarik minat bangsa Arab pada kurun kedua hijrah. Para saintis ilmu falak telah berjaya menghasilkan beberapa karya penting.

4. Antaranya al-Biruni yang terkenal dengan tulisan seperti al – Qanun al – Mas’udi, al – Farghani, penulis Kitab fil Harakat al – Samawiyya wal Jawami’ ‘Ilm al – Nujum, Nasaruddin al – Tusi, al – Bitruji dan lain – lain. Kemajuan ilmu falak sampai dikemuncaknya apabila berlaku proses timbal balik penterjemahan dari bahasa Greek, Persia dan India ke dalam bahasa Arab. Sebaliknya, karya – karya ilmu falak yang ditulis di dalam bahasa Arab telah diterjemahkan ke dalam bahasa – bahasa Latin, Parsi dan India.

5. Pusat – pusat pemerhatian atau observatori telah berkembang dengan begitu meluas dalam dunia Islam. Ibn Yunus melaporkan al – Nihawandi telah membina sebuah observatori yang penting dalam pembangunan ‘ilmu falak di Gundishapur pada akhir abad kelapan hijrah. Sesungguhnya, ilmu falak mempunyai bidang kajian yang luas dan telah berjaya mempengaruhi dunia Barat sejak abad pertengahan.

6. Pengkaji-pengkaji sejarah sains di dunia Barat seperti Profesor Regis Morelon, Edward S. Kennedy, Juan Vernet, Bernard R. Goldstein dan lain-lain akur dengan kehebatan sumbangan asli saintis – saintis falak kepada tamadun manusia moden pada masa kini.

7. Menuntut ilmu merupakan satu kewajipan bagi umat Islam. Ini jelas diperintahkan dalam hadis Rasulullah SAW, Riwayat Ibnu Majah dan al – Baihaqi, yang menyatakan :

Maksudnya : Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim dan Muslimat

8. Risalah yang dibawakan oleh para Rasul dan Nabi menekankan kesepaduan antara tauhid dan ilmu (wahdatul ‘ilm) merupakan teras kekuatan umat Islam dengan membudayakan tradisi keilmuan. Lihat sahaja ketika mana Nabi Muhammad SAW diutuskan sebagai Rasul yang terakhir dengan pengisytiharan ‘Iqra’ yang bererti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah. Hakikatnya, keagungan kalimah ‘Iqra’ adalah menjangkaui segala sesuatu dan memberi penekanan mendalam terhadap kepentingan ilmu.

9. Adalah jelas bahawa penguasaan umat Islam dalam pelbagai bidang ilmu merupakan satu keperluan (darurah) pada hari ini. Saya cukup yakin, konvensyen yang bertemakan ‘Kembara Menelusuri Hikmah al-Khaliq’ mampu membuka paradigma pemikiran setiap peserta untuk melihat kepentingan (hikmah) setiap bidang ilmu yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta.

Malah, ia adalah sebahagian dari tuntutan pengisian maqasid syariah (tujuan utama syariah) yang harus menjadi kefahaman setiap umat islam dan dilaksanakan dalam kelompok masyarakat.

10. Setiap ilmu bukan hanya berperanan untuk pembangunan duniawi ( ) bahkan merangkumi hal ukhrawi. Disamping itu, ia juga menjadi panduan bagi setiap manusia untuk memenuhi tanggungjawab dan merealisasikan cita – cita (kekhalifahan di atas muka bumi). Ini penting bagi memastikan syiar Islam terus subur dan terpelihara.

11. Tanpa penguasaan ilmu, kita menjadi hina dan lemah. Ditegaskan oleh Almarhum Malik Ben Nabi, seorang tokoh pemikir Islam supaya kita terhindar daripada menjadi umat yang malas dan lemah berfikir. Oleh kerana itu, Islam merupakan agama yang sangat memuliakan darjat para ulama’ dan ilmuan seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT di dalam surah al-Mujadilah, ayat 11, maksudnya:

Wahai orang-orang yang beriman. Apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu (untuk orang lain) maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan (segala halnya) untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah, supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) – beberapa darjat. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan.

12. Ibnu Khaldun, tokoh ilmuan ternama dalam karya agongnya, al – Muqaddimah, banyak membicarakan soal ilmu pengetahuan. Rumusan daripada pandangan beliau, “…ilmu ialah sesuatu yang dapat dipelajari oleh manusia sama ada menggunakan akal fikiran, pancaindera, pengalaman, mahupun dengan pertolongan wahyu Ilahi”.

13. Beliau menulis karyanya tentang ketamadunan pada kurun ke – 14 Masihi, sedangkan di Eropah, perkataan civilisation hanya mula diungkapkan pada kurun ke – 18 Masihi.

14. Menyingkap khazanah sejarah silam, selepas wujud peradaban terutamanya Romawi dan Parsi, maka Tamadun Islam (al-hadarah al-Islamiyyah) telah mewarnai kehidupan, menguasai dunia selama hampir 700 tahun iaitu dari kurun ke-9 sehingga kurun ke-15.

15. Antara pusat kegemilangan Islam pada ketika itu selain daripada Mekah dan Madinah ialah Baghdad, Cordova, Bukhara, Damsyik, Marakesh, Samarkhand, Kufah, Toledo, Isfahan dan Granada. Sedangkan dunia Barat pula, pada masa itu berada dalam zaman kelam sebelum tibanya zaman pembaharuan.

16. Namun, mulai kurun ke – 15, dunia Barat mula mengambil alih, melakukan jajahan ke serata tempat. Maka, bermulalah era Tamadun Barat yang cuba disogokkan kepada kita. Walau bagaimanapun, Alhamdulillah, di Alam Melayu, kerana pegangan agama yang utuh, bahasa dan budaya Melayu yang kukuh, jati diri kita tetap teguh hingga kini.

17. Perubahan zaman pada masa kini telah menjadikan manusia kembali mencari jati diri masing-masing. Penekanan terhadap faktor modal insan telah menjadi keutamaan. Justeru, kita beriltizam membina sebuah generasi baru Muslim yang unggul seperti yang diungkap oleh Allah SWT dalam Surah al – Maidah ayat 100, sebagai generasi Ulul al – Bab, iaitu generasi yang mempunyai pemikiran yang bernas, menggunakan akal fikiran, cerdik dan bijaksana bagi membina sebuah kehidupan yang tinggi peradabannya.

18. Generasi Muslim yang sedang kita bina ini, diharap boleh menjadi insan yang berketrampilan dengan akhlak dan pekerti termulia, lengkap dengan ilmu yang luas – naqli dan ‘aqli serta tasawwur Islami yang serba komprehensif, malah pada ketika yang sama, mahir dalam pelbagai bidang. Mereka adalah generasi yang sentiasa kehausan dengan pencarian ilmu seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat al-Tibrani dari Ibn Mas’ud : “Dua keinginan yang tidak puas, keinginan menuntut ilmu dan keinginan menuntut harta.”

19. Dalam hubungan ini, saya berdoa semoga para graduan yang menguasai ilmu falak boleh membantu umat Islam secara profesional dalam pelbagai urusan. Menjadi harapan Kerajaan Negeri, ikhtiyar ini mampu membangunkan generasi baru yang mahir dalam pelbagai bidang ilmu profesional iaitu doktor pakar, akauntan bertauliah, jurutera, arkitek, peguam serta usahawan tulen.

20. Maka, dengan lafaz , marilah kita bersama – sama menyempurnakan Konvensyen Falak Selangor 2015 & Seminar Pemerkasaan Pendidikan Ilmu Falak.

Sekian, terima kasih.