AZMIN ALI

Month: May 2015

Misi Penggalakkan Pelaburan Negeri Selangor Ke Seoul, Korea

28hb Mei 201,Seoul – Kerajaan Negeri Selangor telah mengadakan Misi Pengalakkan Pelaburan Negeri Selangor ke Seoul, Korea yang diketuai oleh YAB Tuan Mohamed Azmin Ali, Dato’ Menteri Besar Selangor. Fokus utama lawatan ke Korea bagi tahun ini adalah bagi menarik pelaburan dari sektor industri farmaseutikal, sains hayat dan teknologi hijau selain mempromosikan kawasan perindustrian di Negeri Selangor.

YAB Dato’ Menteri Besar Selangor dan delegasi memulakan lawatan kerja di Seoul dengan mengadakan pertemuan dengan pengurusan tertinggi Hanwha Q-cells. Hanwha Q-cells yang merupakan salah satu anak syarikat Hanwha Group merupakan pengeluar terbesar solar panel yang mempunyai fasiliti terbesar di Cyberjaya, selain di China dan Korea. Syarikat ini telah menambah pelaburannya bagi memperluas dan menambah baik fasiliti di Cyberjaya dan dijangka akan memulakan pengeluaran tambahan bermula September 2015.

‘Seminar on Investment Opportunities in Selangor’ turut diadakan di The Plaza Hotel dengan kehadiran kira-kira 60 orang peserta dari lebih 20 syarikat yang berlatarbelakangkan pelbagai sektor industri. Seminar ini turut mempromosikan kawasan perindustrian Pulau Indah selain membuka ruang dan peluang pelaburan kepada syarikat yang terlibat dengan industri halal. Maklumbalas positif diterima dari peserta seminar yang ingin mendapatkan maklumat lanjut dari pihak Invest Selangor dan MIDA Seoul.

YAB Dato’ Menteri Besar Selangor turut meluangkan masa melawat Cheong Kye Cheon River yang terletak di tengah-tengah bandaraya Seoul. Sungai ini merupakan antara projek pemulihan
sungai yang berjaya merubah landskap kota Seoul selain menjadi pusat tumpuan pelancong tanpa mengira waktu.

Delegasi Negeri Selangor turut berpeluang menghadiri jamuan makan malam yang diadakan bersama persatuan-persatuan perniagaan di Seoul. Seramai 25 orang dari pelbagai persatuan perniagaan hadir bagi berkongsi idea dan peluang-peluang pelaburan yang boleh mengeratkan lagi hubungan antara negeri Selangor dan Seoul.

Disediakan oleh:
Invest Selangor Berhad

MAJLIS PELANCARAN AGENDA MAKMUR SELANGOR & DARUL EHSAN INVESTMENT GROUP (DEIG)

1. Hari ini, Kerajaan Negeri Selangor tampil untuk mendepani cabaran ekonomi global dengan melakar satu lagi kejayaan melalui pelancaran Agenda Makmur Selangor dan Darul Ehsan Investment Group (DEIG). Ikhtiyar ini merupakan hasil rasionalisasi semula aset dan perubahan strategik perniagaan anak-anak syarikat milik Kerajaan Negeri Selangor.

2. Menteri Besar Selangor (Pemerbadanan) atau MBI telah ditubuhkan di bawah Enakmen Menteri Besar Selangor (Pemerbadanan) Tahun 1994. Ia berperanan sebagai sebuah Badan Pemegang Hartanah dan amanah Kerajaan Negeri. Pada 1 Januari 2010, Kerajaan Negeri telah memutuskan supaya aktiviti-aktiviti serta kakitangan Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor (PSKS) diambil alih oleh MBI kerana fungsi kedua-dua organisasi yang bertindih.

3. Sejak beberapa bulan lalu, MBI telah melaksanakan penstrukturan semula aset-aset syarikat milik negeri (GLC) dan menyelaraskan strategi perniagaan anak syarikat untuk penciptaan nilai yang mampan (sustainable value creation).

4. Nilai tinggi yang bakal diperolehi melalui proses rasionalisasi ini akan membangun Negeri Selangor sebagai sebuah social state, seperti yang diungkap oleh Thomas Picketty tentang negeri yang melaksanakan keadilan dan pengagihan yang saksama.

5. Agenda Makmur Selangor yang menjadi teras rasionalisasi GLC Selangor mempunyai empat matlamat, iaitu :
· Menjana hasil yang tinggi untuk Negeri
· Mempastikan pertumbuhan lestari dan keadilan dalam pengagihan (distributive justice) ;
· Menjamin kehidupan berkualiti untuk rakyat ; dan
· Mencipta Pekerjaan Bernilai Tinggi.

6. Syarikat milik negeri melabur secara berhemah menurut amalan terbaik industri berpandu kepada cost benefit analysis serta risk management. Justeru itu, setiap Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) perlu melunaskan tanggungjawab mereka dengan penuh amanah dan berintegriti agar syarikat memberikan pulangan yang tinggi kepada Negeri.

7. Pelaburan syarikat-syarikat swasta yang berorientasikan keuntungan semata-mata berbeda dengan syarikat milik negeri yang berpaksikan prinsip menjamin keuntungan syarikat demi tujuan keadilan sosial. Ini adalah kerana pemegang saham dan juga stakeholder kepada syarikat-syarikat ini adalah seluruh rakyat Negeri Selangor.

8. Keuntungan dalam kerangka keadilan sosial adalah tonggak kepada falsafah Negeri Pembangunan atau developmental state. Tanpa kerangka keadilan sosial, kesenjangan ekonomi akan semakin melebar dan mampu menggugat kestabilan dan menggugat demokrasi.

9. Pembangunan berkualiti yang kita gagaskan adalah bersifat inklusif, merangkumi semua golongan, lokaliti dan gender. Tidak ada kaum atau daerah yang akan terpinggir dalam gagasan pembangunan ini. Sustainable development menjadi paksi kepada aktiviti-aktiviti ekonomi syarikat milik negeri berlandaskan Agenda Makmur Selangor.

10. Sebagai jaminan, Kerajaan Negeri tuntas melaksanakan kebijakan yang peduli rakyat berasaskan prinsip profitability with social responsibility. Pelbagai inisiatif dan program telah dijalankan, antaranya seperti Program Air Percuma yang melibatkan subsidi berjumlah RM 150 juta setahun, RM 80 juta untuk pemulihan projek rumah terbengkalai Bukit Botak, penambahbaikan infrastruktur UNISEL berjumlah RM 60 juta dan Program Pembiayaan Mikrokredit di bawah inisiatif HIJRAH dengan peruntukan RM 100 juta. Kesemua ini hanyalah sebahagian daripada usaha distributive justice.

11. Dalam usaha kita untuk mendakap kecanggihan teknologi dan inovasi pada hari ini, Kerajaan Negeri mahu turut serta dalam memenuhi permintaan industri yang mula beralih dari labour intensive kepada high technology and capital intensive industry. Kerajaan Negeri berhasrat untuk meneroka dan membiayai start up dan bidang–bidang baru yang socially productive seperti latihan vokasional dan kemahiran untuk membangunkan talent bank.

12. It’s not the business of government to be in business but it’s the government’s business to ensure strategic, effective and productive use as well as management of all its vital assets and resources including its corporate and business entities.

13. Syarikat-syarikat milik negeri harus bersifat dinamik seiring arus modenisasi abad ini. Selangor must be constantly exciting for investors. We must be in a state of permanent motion, with new things and novel ideas.

14. Harus ada anjakan paradigma dalam pemikiran pengurusan syarikat milik negeri. Sebagai penyumbang terbesar KDNK negara, tidak lagi mencabar untuk Selangor sekadar bersaing dengan negeri-negeri lain. Mulai dari sekarang, Selangor perlu tampil sebagai negeri global (global state) atau sekurang-kurangnya sebagai negeri serantau, a regional state. Harus ada imaginasi Selangor laksana sebuah negara. Aset Negeri Selangor yang unggul adalah jumlah rakyat terbesar yang diupayakan kemahiran serta digilap bakat mereka demi peningkatan produktiviti negeri.

15. ASEAN Economic Community menuntut Negeri Selangor untuk menyahut cabaran global supaya connectivity perdagangan dapat menjana pertumbuhan dan memakmurkan masyarakat ASEAN termasuk Selangor.

16. Syarikat milik negeri perlu mengemudi teknologi baru dalam mencipta connectivity dengan rakan-rakan perniagaan di negara-negara serantau dan terlibat secara aktif dalam bidang e-commerce yang meledak pada hari ini. E-learning, e-sports, e-fitness, e-fashion dan sebagainya adalah antara bidang-bidang e-commerce yang perlu kita ceburi secara lebih agresif.

17. Sejajar dengan hasrat menjadikan Selangor sebagai global state, Kerajaan Negeri sedang merangka satu ‘blueprint’ untuk menjadikan Negeri Selangor sebagai negeri pintar atau ‘Smart State’.

18. Antara inisiatif-inisiatif yang akan dibangunkan ialah sistem pengurusan air pintar, sistem pengawasan dan keselamatan, sistem pemantauan produk negeri seperti hasil perkilangan dan pertanian. Kita juga akan mewujudkan satu prasarana untuk berinteraksi dengan rakyat secara real-time yang dipanggil Citizen Pulse, yang antara manfaat utamanya adalah supaya setiap permasalahan di Negeri Selangor akan ditangani secara efisyen dan pantas. Dengan Blueprint Smart State ini sebagai landasan utama dalam Agenda Makmur Selangor, kita mampu menjadikan Selangor as the preferred state di rantau ini.

19. Bahkan, kita kini merancang agar institusi pendidikan tinggi seperti UNISEL berkembang menjadi sebuah universiti serantau dengan menubuhkan kampus-kampus di negara jiran dan mengadakan kerjasama konstruktif dengan universiti-universiti terkemuka dunia. Untuk mencapai hasrat membina talent bank, Selangor harus mengorak langkah untuk menjadi Hab Pendidikan (Education Hub).

20. Meskipun pendidikan adalah bidang kuasa Persekutuan, namun Negeri Selangor akan mengambil langkah pro-aktif untuk mempelopori latihan kepakaran dan kemahiran. Harus ada reformasi terhadap sistem pendidikan negara agar tidak hanya memberi tumpuan kepada kecemerlangan akademik, tetapi juga memiliki ketrampilan teknikal dan profesional.

21. Kita harus belajar dari Negara Jerman yang menjalankan sistem dua serampang dan menjadi teras kepada kejayaan perindustriannya. Justeru, kita sedang meneroka peluang kerjasama dengan institusi-institusi teknikal Jerman untuk mempercepatkan pengeluaran tenaga mahir dan berpengetahuan di Negeri Selangor.

22. As you know, just two days ago we launched the new brand for Selangor State Investment Centre (SSIC) – Invest Selangor Berhad, and in my speech I conveyed several key messages to the audience, a big segment of which are potential foreign investors – besides those from Asia, we also had business people and diplomats from the Middle East, Europe and America.

23. I want to reiterate two key points and I want all of us, and I mean everyone who has a stake in seeing the growth and prosperity of the State of Selangor – whether we are looking at it ‘bottom-up’ from the smallest subsidiary upwards or ‘top-down’ from the Parent Investment Holding company downwards. So, we are in this together – all of us – you and I.

24. The first point is about a change in mind-set about our state. For the purposes of economic expansion and advancement, I want you to shift from the current mind-set of Selangor Darul Ehsan as a geographically defined State in the country to Selangor as a global entity.

25. Taking Selangor Darul Ehsan global is not a pipe dream. It is a clear vision grounded on reality. But mere talk and no action will not take us there. Moving into this league requires clear vision, sustained commitment and a passion for success.

26. This leads me to my second point that is absolutely crucial if we want to make this paradigm shift to the global stage.

27. It concerns what has been called the silo-mentality syndrome. We must discard this silo-mentality or else risk being handicapped. People normally think of information silo and rivalry among departments but I am not talking about that.

28. We are a huge group of companies. We are therefore a massive extended corporate family. So, a silo mentality can happen not just at the departmental level but at inter-company level as well. This is not the best corporate culture for success. On the contrary, silo culture can lead to great wastage of resources and that is bound to negatively affect our corporate goals.

29. So, we must therefore tear down these walls or else we will miss the forest for the trees. Think not in terms of silos but in terms of systems. Look at the big picture by synthesizing all the different parts into a unified whole.

30. Now, coming back to my main point. We must row our boat in the same direction. The CEO and his or her teams cannot just grab a loudhailer and bark out orders on dry land. They must get their feet wet too. Hop on the boat and steer it in the right direction.

31. As the saying goes, “the devil is in the details”, it is crucial that we execute and measure. That’s why we need the Key Performance Index (KPI) because once we know where we want to go, we must reach there and we need accurate measurements for that.

32. Akhir kata, marilah kita sama-sama merealisasikan hasrat Kerajaan Negeri “Pembangunan Berkualiti, Rakyat Dipeduli” untuk kesejahteraan rakyat. Semoga usaha kita mendapat berkat daripada Ilahi.

33. Maka dengan lafaz , marilah kita sama-sama menyempurnakan Pelancaran Agenda Makmur Selangor & Darul Ehsan Investment Group (DEIG).

PM should table Parliament motion on Rohingya refugee crisis [Video]

PETALING JAYA, May 18 — Selangor Mentri Besar Azmin Ali called on Prime Minister Datuk Seri Najib Razak today to take more proactive action as the Association of Southeast Asian Nations (Asean) chair and to table a parliamentary motion to resolve the Rohingya refugee crisis.

“I ask the PM as Asean host to make a more effective statement and take a stern stand in Parliament this round on the matter,” Azmin told reporters after launching the Invest Selangor Berhad here today.

“We cannot just leave them on the boats just like that as many problems will arise in the long term. As Asean chair, we should be more focus on resolving this matter immediately,” the Gombak MP added.

National news agency Bernama reported Prime Minister Datuk Seri Najib Razak as saying Saturday that Malaysia must not be burdened with the “problem” of Rohingya refugees as it is an issue which needs to be addressed collectively by all Asean countries.

International newswire AFP reported that Myanmar, however, has rejected Thailand’s call for a regional summit on the migrant crisis on May 29, saying it was not their problem.

Migrant activists estimate that some 8,000 Bangladeshi and Rohingya remain stranded at sea after people smugglers abandoned ship following a Thai crackdown on human trafficking.

International newswire AFP reported yesterday diplomats and analysts as saying that Asean’s pledge of non-interference and its failure to curb Myanmar’s systematic abuse of the Rohingya — who suffer state-sanctioned discrimination and are denied citizenship despite having lived in Myanmar for generations — have contributed to the migrant crisis in the region.

Malaysia, Thailand and Indonesia have been turning away boats of migrants back out to sea as the International Organisation of Migration reportedly criticised the Southeast Asian nations for playing “maritime ping-pong” with people’s lives.

– See more at: http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/azmin-pm-should-table-parliament-motion-on-rohingya-refugee-crisis#sthash.vGOWhJNF.dpuf

Death sentence on Morsi – Egyptian judiciary sinks to new low

We denounce the latest decision by the Egyptian judiciary convicting Mohamed Morsi and sentencing him to death on charges of plotting a prison escape with Hamas and conspiring with foreign agents against the nation.

The ruling, which comes on the heels of a recent mass death sentence on over 100 people, represents a new low in the depths that the illegitimate government of Abdel Fattah el-Sisi has sunk to. This was a trial that has failed to meet even the basic requirements of due process and flouted every rule of evidence.

It is also a death sentence on democracy and justice underscored by the intense and massive accumulation of power by the military since the deposing of President Morsi in the July 2013 coup assisted by unseen hands in the region.

The powers that be have wasted no time in undoing the ground work that had been initiated under the representative government of Morsi and has unleashed a torrent of repressive and oppressive measures against independent civil society organisations, academia and the free media while driving the remnants of a vibrant opposition underground.

MOHAMED AZMIN ALI

Rohingya and Bangladeshi boat people – ASEAN must act swiftly on humanitarian grounds

The current plight of the Rohingya and Bangladeshi boat people is a humanitarian crisis of herculean proportions that is threatening to blow apart the unity of ASEAN members. This is not the time to engage in a blame game. Finger pointing by one party against another will only add to greater mutual acrimony.

All ASEAN members must for now set aside their nationalistic or parochial concerns and focus on the immediate task of helping save the thousands that are currently stranded in great need of food, medical care, and shelter.

There are no short cuts to solving a crisis of this nature involving boat people except a long-term strategic solution that must include swift and effective action on the part of maritime and security authorities.

In this regard, I fully support Malaysia’s leadership role as Chairman of ASEAN in 2015. As time is of the essence, Malaysia must call for an urgent and immediate meeting of the ASEAN Foreign Ministers (AFMM) to discuss the issue.

It is clear that Bangladesh is also a party to the crisis and it would only be right and proper that the AFMM invite the Bangladesh FM to join the meeting. The immediate objective of the AFMM will be to endorse a plan of action to avert the crisis from spiralling out of control.

I also urge Malaysia to concurrently respond to the urgent needs of the boat people in terms of safety, shelter and medical care and to mobilise the ASEAN countries for support. This is also the best time for civil society organisations to work hand in glove with the respective member countries in one giant humanitarian effort to relieve the plight of the boat people.

These are immediate concerns that must be resolved and, considering that Malaysia is the chair, I urge the Prime Minister to take the lead in these initiatives.

He must also ensure that, come November, the Rohingya and Bangladeshi boat people issue is placed high on the agenda of the ASEAN leaders’ summit. Among other critical issues, resettlement, repatriation, and security matters will feature prominently. The question of the role of Myanmar and Bangladesh (as push countries) and Indonesia, Malaysia and Thailand (as recipient countries) must also be thoroughly resolved. Undoubtedly because of the geographical proximity, Malaysia and Indonesia will bear the brunt of the proliferation of refugee camps. Brunei and Singapore too must willy-nilly play some significant role towards the long-term solution.

In any event, these problems cannot and should not give us any excuse not to act or to retard our response to this growing humanitarian crisis.

MOHAMED AZMIN ALI

Moving Selangor Onto The Global Map

1. First and foremost, let me say ‘thank you’ to all our guests for accepting our invitation. I just want to say that we are proud to have with us today members of the global business community, heads of government departments, and representatives from domestic and foreign business chambers as well as foreign dignitaries. I also want to acknowledge the presence of members of the media.

2. This occasion is very important to us and we are very honoured by your presence today.

3. You will recall that it was the exceptionally beautiful face of Helen of Troy “that launched a thousand ships” and “burnt the topless towers of Ilium” which, of course, changed the entire course of ancient Greek history.

4. Indeed, while we have no intention of starting any wars, I cannot overemphasize the significance of our ceremony today. When I press that button later to launch a new name and a new logo for the Selangor State Investment Centre Berhad, we will be embarking on a new odyssey that we hope will launch a new era for the future of investments and economic prosperity for Selangor.

5. As the record shows, for the last 15 years at least, many of you have been our partners in economic growth, working closely with our investment arm. Thanks to you as major players in trade and industry across the board, and the relevant bodies of the state as well, Selangor is the most advanced state in Malaysia contributing almost a quarter of the GNP.

6. As I have said before, this state is a driving force of innovation. A strong inflow of foreign direct investments has been vital to the economy while we remain at the same time the most diversified in the country. Our relationship with foreign investors has been symbiotic. This is a strength that we must continue to build on.

7. But as they say, in the language of innovation, 15 years is a long time. While we do not fix something that is not broken, there are times when we need to step back in order to see further ahead. We need to respond effectively and timeously to the changing dynamics in the structure of investments.

8. It is not about fixing anything. It is about renewal and re-engineering – this is vital for enduring and sustained success – and this is the time.

9. A message of change in our economic direction also requires a modern and agile institution to master such tremendous challenges. So, we decided that a stronger focus and clear message requires an unambiguous brand.

10. In 2015, we give you a highly motivated Invest Selangor Berhad to better reflect their mission of being the state’s foremost promoter.

11. As we launch our new brand, I invite you to shift from the old perception of Selangor Darul Ehsan as a geographically defined State in the country to Selangor as a global entity.

12. Moving into this league requires clear vision, sustained commitment and a passion for success. It also requires highly automated processes and increasingly skilled labour. So, I seize this moment also to remind ourselves that we must work tirelessly towards realizing our goal of creating a knowledge economy.

13. Attracting investments and promoting vibrant growth in order to catapult Selangor as a global entity cannot be the sole responsibility of Dato’ Teng, although being in charge of the Investment portfolio, he does and will continue to play a key role.

14. We need total team work and in this regard, I intend to mobilize the entire state machinery to help us realize this objective. We must therefore move in tandem with our current efforts to improve our infrastructure.

15. Selangor is already strategically poised – we have the largest sea port, the airports, the major highways and public transport systems and fast and reliable internet links.

16. The major institutions of higher learning – colleges and universities – are here to provide the intellectual hinterland. Having said that, I totally recognise that much more needs to be done to enhance the quality of our graduates and working talent pool. This has to start from first principles, which means we have to get our primary and secondary education on the right track from the beginning.

17. Enhancing education must also go hand in hand with the upgrading of research facilities, what more if Selangor is to embark on this global odyssey. The state must play a proactive role here working in sync with the private sector and the relevant stake holders.

18. We will also need an efficient management and control system of local authorities. We are stressing accountability and prudence while being poised to spur the economy and the prosperity of the people. Does that mean that administrative stringency will prevail over efficiency?

19. Certainly not. On the contrary, I would like to stress that regulatory processes within our jurisdiction must be speeded up. The heavy hand of bureaucracy must not be allowed to weigh down on efficiency and the promotion of business enterprise and economic growth. Globally, this is one of the key factors of competitiveness to attract foreign investment.

20. Another crucial factor and this is particularly so for emerging economies is the maintenance and management of industrial parks. In this regard, we have set in motion initiatives to re-organize them in a way that would have a great potential to address most of the daily concerns of investors, entrepreneurs and all stakeholders in Selangor.

21. It is a new model that emphasizes transparency and accountability while blazing the trail for a new form of industry-government collaboration. Furthermore, in line with advanced management approaches, we are moving towards decentralization.

22. Congratulations to Selangor Investment who has developed this model together with FMM Selangor and experts from Monash University.

23. On the social development side, we are on track in our program to promote a house-owning democracy under our “Rumah Selangorku” scheme. As you may have read, this month alone, I have officiated several ground-breaking ceremonies for projects to build homes priced below RM250,000.

24. While there is no doubt that our political economy is founded on free market capitalism, we will not abandon social justice imperatives. We are convinced that development and growth are not solely driven by unmitigated greed. It is, therefore, incumbent on us to strike a healthy balance between growth and prosperity on the one hand and societal welfare and harmony on the other.

Conclusion

25. Finally, let me reiterate that taking Selangor global is not a pipe dream. It is a clear vision grounded on reality. Let us not be constrained by the conventional thinking of competing among our sister states in Malaysia. That is a zero-sum game.

26. Let us chart our own market boundaries and build our own industry structure. Beyond the shores of the vast state of Selangor lies the Straits of Malacca and beyond that, the vast blue ocean of opportunities. Let us set forth on this venture together.

Thank you.

Selangor confident of exceeding affordable homes target

DSC_0233 DSC_0165 DSC_0186

Fariza Mohamad Jelani’s dream to own a house is going to become a reality with the launch of Rumah Selangorku in M Residence 2 in Rawang today.

The 31-year-old contractor said with the escalating property price and the high cost of living, she never thought that she could afford to buy a house.

“Those working in the private sector normally earn below RM5,000 and to buy a property anywhere near Kuala Lumpur is beyond our budget. Rawang is not too far from the city centre and the facilities here are quite advanced.

“I could not believe that I am able to buy a property so soon and at a very affordable price of RM170,000,” she said when met at the Rumah Selangorku groundbreaking ceremony in M Residence 2.

Fariza and more than 100 low-income and middle-income earners registered their interest for Rumah Selangorku during the ceremony.

Mah Sing Group, the developer of M Residence 2, have allocated two blocks of apartment with 488 units in their M Residence 2 project, 560 units in M Residence 1 and 490 units in their upcoming M Residence 3 project for Rumah Selangorku.

All the units have three bedrooms and two parking bays. The blocks are gated and guarded and complete with amenities such as communal playground, surau and multipurpose hall.

Selangor Menteri Besar Mohamed Azmin Ali who launched the ceremony said the support of the private developers was important to ensure that everyone in Selangor could afford to own a house.

“Owning a house is basic human rights and the Selangor government is working very hard to ensure that more affordable houses are built to fulfil the rising demand,” he said, adding that with the strong support of private developers, he believes that the state government could exceed their target of building 15,000 affordable homes in the next two years.

In fact, he said, more than 8,000 units of affordable homes had been launched in the last two months.

He added that private developers should ensure that the projects are of high quality and do not give rising cost as an excuse to compromise on quality.

Meanwhile, Selangor Housing, Building and Urban Settlers Management Committee chairman Iskandar Abdul Samad said claims by certain quarters that the state government was not looking at building more low-cost houses in the under RM42,000 category is untrue.

He said developers are only excused from building such low-cost houses if there is no demand or if there is no public transport in the area.

“We look at all aspects before accepting developers’ request to not build the low-cost houses. In areas such as Petaling and Ampang, there is no more land to build houses, hence the lack of low-cost houses there.

“However, the state government is looking at refurbishing old apartments for this purpose. We need the support of private developers to make this happen,” he said.

Also present at the launch is Mah Sing Group Berhad chairman General Tan Sri Yaacob Mat Zain. – May 15, 2015.

– See more at: http://www.themalaysianinsider.com/citynews/greater-kl/article/selangor-confident-of-exceeding-affordable-homes-target#sthash.YOX46Scd.dpuf

Luncheon Talk Ulasan Buku ‘Khalifah Umar Abdul Aziz’

13 MEI 2015

Saya mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) yang menyambut saranan saya untuk menganjurkan wacana ini supaya kepimpinan negeri dan pentadbir dapat menghayati nilai-nilai dan prinsip yang mendasari pemerintahan Umar Abdul Aziz.

Beliau dikenali sebagai khalifah yang warak, pemimpin yang tawadhu’, ilmuan yang sentiasa mendampingi ulama. Beliau adalah contoh transformasi diri yakni perubahan bermula dari diri sendiri. Kita tidak boleh mengharapkan rakyat berubah sedangkan kita sendiri tidak mahu berubah, menyuruh rakyat berjimat cermat sedangkan kita bergelumang dalam kemewahan dan amalan boros. Sebelum menjadi Khalifah, Umar Abdul Aziz adalah dari keluarga bangsawan yang kaya. Beliau menukar pakaian sebanyak tiga kali setiap hari. Setelah diangkat menjadi Khalifah, beliau telah menderma 40,000 dinar kepada Baitulmal. Beliau menggunakan wang sendiri untuk rakyat, bukan mengaut wang rakyat untuk diri sendiri dan kerabat.

Pemerintahan beliau sebagai Khalifah, meskipun hanya dua tahun dan lima bulan, amat berkesan, diingati dan menjadi inspirasi hingga sekarang. Beliau mempunyai keberanian keyakinan, the courage of conviction, bagi melakukan pembaharuan atau reformasi dalam pentadbiran yang bersifat pro-rakyat, memberikan keadilan untuk semua, meskipun ada kalanya langkah-langkah tersebut tidak disenangi oleh golongan elit pemerintah.

Meskipun beliau memerintah lebih 1,300 tahun yang lalu, kekhalifahan Umar Abdul Aziz sangat releven pada hari ini tatkala kita berhadapan dengan krisis kepimpinan dan urus tadbir.

Pentadbiran Negeri Selangor bercita-cita untuk mengambil iktibar daripada reformasi serta nilai-nilai murni dalam pentadbiran dan urus tadbir yang dipimpin oleh Umar Abdul Aziz agar kita dapat mengangkat martabat rakyat yang rencam.

Sebagai negeri yang termaju, kita bertanggungjawab untuk menyediakan kepimpinan yang berwibawa untuk mengurus ekonomi yang menjamin keadilan sosial dan kemakmuran negeri.

Kita sering mendengar kisah lilin dalam dialog antara Umar Abdul Aziz dengan puteranya. Pengajaran yang boleh kita ambil dari kisah tersebut adalah tentang keperluan membedakan antara hak milik awam dengan hak milik persendirian; antara kepentingan awam dengan kepentingan keluarga. Umar Abdul Aziz tidak mahu menggunakan lilin kerajaan untuk berbincang tentang urusan keluarga. Prinsip ini amat penting dalam pentadbiran. Penjawat awam merupakan pemegang amanah kepada harta dan kepentingan rakyat. Kita perlu menginsafi bahawa tugas dan tanggungjawab ini adalah satu amanah dan ibadah dan bukannya satu keistimewaan.

Khazanah negara tidak boleh dikhianati untuk kepentingan peribadi atau bertujuan untuk bail out syarikat tertentu termasuklah wang pendeposit Tabung Haji. Ulama, sarjana, pemimpin gerakan Islam dan rakyat keseluruhannya mesti berani bertanya; dan kita mempunyai tanggungjawab untuk memastikan pengurusan dan pentadbiran yang berhemah.

Dalam konteks ini, rakyat khususnya umat Islam menuntut satu penjelasan yang jujur dan terbuka supaya mereka yang bertanggungjawab mengkhianati amanah ini mesti meletakkan jawatan dan dibawa ke muka pengadilan. Sehingga kini tidak seorang pun yang bertanggungjawab dalam skandal ini dibawa ke muka pengadilan dan selagi forensic auditing tidak dilakukan kita tidak akan mengenal pasti tangan-tangan kotor yang mengkhianati pendeposit yang terdiri dari umat Islam yang berpendapatan rendah yang tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan rukun Islam kelima.

Umar Abdul Aziz juga memperlihatkan kepada kita agar berpegang kepada asas agama yang diterjemahkan dalam pentadbiran dengan menampilkan nilai jujur, amanah dan adil; nilai tawadu’ atau “humility” menjadikan Umar Abdul Aziz seorang pemimpin yang mengutamakan musyawarah dan bersedia meraikan pandangan yang berbeda.

Saya sendiri sangat terkesan apabila membaca kisah bagaimana Umar Abdul Aziz menyantuni seorang hamba wanita berkulit hitam dan berbangsa Yahudi, yang menulis surat mengadu tentang dinding reban ayamnya yang runtuh dan ayamnya dicuri orang.

Khalifah Umar menjawab surat hamba tersebut yang berbunyi: “Dari hamba Allah kepada Fartunah hamba si-Fulan. Saya telah menerima surat kamu mengadu tentang dinding yang roboh dan ayam kamu dicuri. Saya telah menulis surat kepada Ayub bin Sharhabil, Menteri di Mesir, supaya membina dan mengukuhkan dinding kamu agar kamu tidak lagi bimbang. InsyaAllah.”

Khalifah Umar Abdul Aziz telah menulis surat kepada Ayub bin Sharhabil, Menteri di Mesir, yang berbunyi “Dari hamba Allah, Amirul Mukminin kepada Ayub Ibnu Sharhabil. Fartunah, hamba kepada si-Fulan, telah menulis kepada aku mengadu tentang dinding yang roboh menyebabkan ayamnya dicuri dan mahukan dinding dibina dan diperkukuhkan. Sebaik sahaja surat ini kamu terima, kamu sendiri perlu pergi menemui beliau dan selesaikan masalahnya.” Apabila Ayub menerima surat tersebut, beliau terus pergi ke Jizah mencari hamba berkulit hitam itu. Bila Menteri tersebut menemui Fartunah, beliau mengesahkan telah menerima surat dari Khalifah yang mengarahkan masalah hamba tersebut diselesaikan.

Apa yang boleh kita pelajari daripada kisah ini adalah pemerintahan sesebuah negeri bertanggungjawab kepada semua rakyat tanpa mengira bangsa, agama dan kedudukan sosial.

Ini bukanlah sesuatu perkara yang mudah dilakukan kerana prasangka manusia; sama ada prasangka agama, kaum, warna kulit ataupun taraf sosial mudah mempengaruhi pentadbiran sehingga mewujudkan diskriminasi, peminggiran dan ketidakadilan sosial.

Mengurus masyarakat dan mentadbir negeri yang kosmopolitan memerlukan hikmah, kebijaksanaan dan menggunakan pendekatan siasah syari’yyah Sayyidina Umar al-Khattab, di mana beliau tidak bersetuju dengan pendekatan anaknya yang bernama Malik, untuk melaksanakan kebenaran (al-haq) dengan cara yang keras dan ekstrim. Katanya, “meskipun saya lambat dalam melaksanakan perkara yang benar, saya berharap Allah SWT akan melaksanakan kehendak saya.” Dengan kata lain, Sayyidina Umar tidak mahu menggunakan kuasa dengan cara paksaan ke atas orang ramai. Sebaliknya, pendekatan beliau adalah lemah lembut dan beransur-ansur (tadarruj). Beliau ingin menyelesaikan masalah rakyat dengan menggunakan prinsip hikmah. Kata-katanya yang masyhur: “Saya takut melaksanakan perkara yang hak kepada orang ramai sekaligus, takut-takut perkara yang hak itu, orang ramai menolaknya semua sekali.”

Dalam era pemerintahan Umar Abdul Aziz, dasar islah (reformasi) ternyata punya dampak yang kuat dan menyeluruh. Antaranya adalah:

a) Merampas semula harta-harta yang disalahgunakan oleh khalifah-khalifah sebelumnya untuk dikembalikan semula ke Baitulmal atau rakyat

b) Memecat pegawai-pegawai yang tidak cekap, salah guna kuasa, tidak layak atau dilantik secara pilih kasih sebelumnya

c) Menghapuskan pegawai-pegawai peribadi Khalifah bagi membebaskan beliau boleh bergaul mesra dengan rakyat jelata tanpa sekatan atau protokol

d) Gaji buruh dinaikkan supaya sesuai dengan keperluan hidup semasa.

Tatkala Negeri Selangor terpanggil untuk melabur dalam pendidikan, penyelidikan dan mencipta ekosistem yang meransang inovasi, kita didorong oleh gagasan Umar Abdul Aziz yang menyuburkan budaya ilmu dan menjalin jaringan atau networking pemerintah dengan ilmuan, antara umara’ dan ulama.

Kita mahukan Selangor stabil dan makmur. Antara warisan pemerintahan Umar Abdul Aziz adalah pemerintahan yang unggul, politik yang stabil dan ekonomi yang rancak berkembang sehingga sukar mencari orang yang berhak menerima zakat.

Hari ini, umat Islam di seluruh dunia sedang berhadapan dengan krisis kepimpinan umat yang sangat gawat. Kita melihat kontradiksi: gaya hidup mewah dan pembaziran bersebelahan kemiskinan; integriti dijadikan slogan tetapi rasuah semakin melebar.

Berdepan dengan krisis ini, kita wajar melakukan tela’ah ke atas perjalanan hidup Umar Abdul Aziz. Para pimpinan politik, pentadbir, pengurus, pemimpin masyarakat dan lain-lain profesyen wajar meneladani sahsiah beliau secara jujur dan tuntas. Jika kita mengambil sikap ini, kita boleh melakukan islah dalam institusi politik, pentadbiran, pengurusan dan lain-lain institusi.

Kajian kita terhadap Umar Abdul Aziz bukan untuk bernostalgia tetapi perlu dilihat dari kerangka anjuran Al-Qur’an kepada manusia agar menoleh ke belakang dan belajar dari sejarah. Allah SWT berfirman dalam Surah Yunus, ayat 13 :

“Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat kezaliman.”

Filasuf George Santayana berkata: Those who cannot remember the past are condemned to repeat it; barang siapa yang tidak mahu belajar dari sejarah, akan dihukum mengulangi sejarah.

Justeru itu, kita perlu memiliki kesedaran sejarah, a sense of history. Kita perlu belajar dari sejarah dan tamadun Islam, dan dari semua tamadun. Pengalaman dan pengajaran dari semua tamadun merupakan hikmah. Seperti yang ditegaskan oleh Baginda Rasulullah SAW:

Kalimah yang bijaksana merupakan barang yang hilang daripada orang mukmin, barangsiapa yang menjumpainya, maka ia berhak mendapatkannya.

Maka, kita juga boleh mengambil teladan dari Qin Shih Huang Di. Shih Huang Di adalah maharaja China yang pertama. Beliau menyatukan China buat pertama kalinya dalam sejarah, yang sebelum itu terdiri dari enam negeri, menjadi sebuah negara besar. Pemikir semasa, Francis Fukuyama menegaskan pembentukan sebuah negara China yang bersatu merupakan sebuah kerajaan (“state”) yang pertama dalam sejarah manusia. Tetapi kita mengambil sempadan, iktibar dari kezaliman Shih Huang Di, beliau memerintah secara kuku besi, amat zalim, termasuklah menanam hidup-hidup golongan ilmuan Konfusius. Akibat kebencian rakyat, kerajaan yang beliau satukan, runtuh sebaik sahaja beliau mati. Seperti yang dalam ayat yang saya sebutkan sebelum ini.

Tatkala menerima jawatannya sebagai Khalifah, Umar Abdul Aziz memberi pidato penerimaan jawatannya:

“Aku memikul amanat umat ini dan aku tangisi orang-orang yang menjadi amanat atasku, iaitu kaum fakir miskin, yang lemah dan lapar, ibnu sabil yang kehilangan tujuan dan terlantar, orang-orang yang dizalimi dan dipaksa menerimanya, orang-orang yang banyak anaknya dan berat beban hidupnya. Aku merasa bertanggungjawab atas beban mereka, kerana itu, aku menangisi diriku sendiri kerana beratnya amanat atas diriku.”

Khutbah ini seharusnya menyentuh hati nurani pemerintah. Justeru itu, pentadbiran Negeri Selangor telah melaksanakan program peduli rakyat termasuk pembiayaan skim mikro kredit, pemberian hak milik tanah kepada rakyat, menyediakan peluang dan akses pendidikan yang berkualiti dan menyediakan perumahan rakyat.

Namun, menjadi peringatan kepada semua supaya membaca sejarah pentadbiran Umar Abdul Aziz itu bukan hanya sekadar pemujian seorang tokoh masa lampau. Sikap ini akan membawa kita jauh daripada realiti dan membisukan diri terhadap kebejatan di depan mata dan kesengsaraan rakyat. Sekiranya kita benar-benar menghayati dan mengikuti jalan dan contoh dalam pentadbiran Umar Abdul Aziz, skandal seperti 1MDB tidak akan berlaku.

Dalam kontroversi seperti ini, kita bertanggungjawab dan perlu memiliki keberanian untuk mencabar dari aspek tata kelola korporat atau corporate governance. Pra-syarat pertama adalah kebertanggungjawaban korporat dan kewangan. Keduanya adalah ketelusan. Ini adalah prinsip-prinsip tata kelola korporat yang wajib dipegang dalam pengurusan ekonomi dan kewangan.

Pentadbiran Negeri Selangor pada hari ini komited untuk menjadikan Khalifah Umar Abdul Aziz sebagai qiadah mithaliyyah (role model) di dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan dalam pentadbiran. Kewibawaan yang dimiliki oleh sosok mulia ini wajar dijadikan panduan dan pedoman di dalam setiap perkara menguruskan tanggungjawab pemimpin kepada rakyat. Kerajaan Negeri Selangor sentiasa berusaha untuk menjamin kemakmuran, perkongsian kekayaan hasil negeri dan keamanan sejagat.

Menyedari akan hal ini, satu inisiatif perlu dimulakan untuk memastikan bahawa Kerajaan Negeri Selangor memiliki barisan pegawai-pegawai pengurusan yang berfikiran terbuka, bersikap dinamik, bersedia melakukan pembaharuan dan memiliki ketajaman ilmu pengetahuan dalam mencurah khidmat bakti kepada rakyat. Marilah kita bersama-sama berganding bahu memacu usaha mulia ini untuk menjadikan Selangor Darul Ehsan sebagai Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.

Rizab Simpanan meningkat RM3.6 bilion walaupun perbelanjaan kebajikan naik


Selangor percepat urusan beri hak milik tanah kepada rakyat

Oleh: NAEEM RAFFI

KUALA KUBU BHARU, 11 MEI: Rizab Simpanan Negeri meningkat kepada RM3.6 bilion berbanding RM3.4 bilion pada 28 Februari lalu walaupun perbelanjaan diperuntuk bagi pelbagai program kebajikan bertambah.

Dato’ Menteri Besar, Mohamed Azmin Ali berkata perkembangan itu membuktikan kerajaan pimpinan Pakatan Rakyat cekap mengurus kewangan bahkan menyalur kembali untuk pembangunan rakyat.

“Berkat berlaku adil kepada semua rakyat, hasil negeri berjaya ditingkat. Dalam tempoh empat bulan pertama tahun ini, kita berjaya mengutip hasil lebih RM1 bilion.

“Sekarang, wang simpanan Selangor sudah melonjak kepada RM3.6 bilion.

“Rezab yang besar tidak membawa apa-apa makna sekiranya rakyat tidak mendapat manfaat darinya. Jadi ia dikeluar dan diterjemahkan dinikmati rakyat,” katanya.

Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penyampaian Borang Notis 5A di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan, di sini, hari ini.

Beliau memberi jaminan pengurusan ekonomi dijalankan secara telus, bertanggungjawab dan tiada kebocoran akibat rasuah mahupun penyelewengan.

Sumber: Selangorkini

Azmin wants Ongkili to set date to resolve water deal deadlock

Selangor Menteri Besar Mohamed Azmin Ali wants Energy, Green Technology and Water Minister Datuk Seri Dr Maximus Ongkili to immediately set a date for both parties to iron out all disputes resulting from the restructuring of the water services industry in the state.

Mohamed Azmin said this included the demands made by the federal government in the water deal, including the taking over of Selangor assets in the Federal Territory.

“I am just adhering to the agreement that was signed. If there are different views, it’s better to talk,” he told reporters after presenting a cheque to fund the ‘Hijrah Selangor’ programme today.

It was reported that the date to finalise the proposed takeover of the water concession from Puncak Niaga (M) Sdn Bhd (PNSB) and Syabas by the state government had been delayed thrice.
It was initially set to be finalised on February 9, and later extended to March 9, and then to April 9. The latest date is tomorrow (May 11).

Asked whether the Selangor government would use legal avenues to resolve the water deal deadlock, Mohamed Azmin said he did not see the need for it as both state and federal governments agreed to certain terms and conditions on the water deal. – Bernama, May 10, 2015

– Source: http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/azmin-wants-ongkili-to-set-date-to-resolve-water-deal-deadlock#sthash.8mHrieWJ.dpuf