AZMIN ALI

Day: September 21, 2015

Perhimpunan Bulanan Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri Selangor

rsz_suk2 rsz_suk1 rsz_suk

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, dengan izin dan kurnia-Nya, pada pagi ini kita dapat meneruskan tradisi Perhimpunan Bulanan Jabatan Kerajaan Negeri Selangor, yang dianjurkan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) bagi mengungkap perancangan dan prestasi negeri.

Perancangan merupakan peranan terpenting pentadbiran Kerajaan Negeri. Namun begitu, tugasan penting ini ada kalanya dibelenggu dengan kerenah birokrasi dan prosedur lapuk yang menuntut perubahan bersesuaian dengan cabaran semasa.

Sebagai sebuah negeri maju, Selangor harus mempunyai economic blueprint yang komprehensif dan merangka perancangan pembangunan yang mampan.

Kerajaan Negeri melalui Jabatan dan Agensi harus menilai semula keutamaan atau priorities. Keutamaan seharusnya diperincikan dan pentadbiran harus menyenaraikan expected outcomes dengan jelas. Apabila kita merancang, kita juga harus jelas apakah objektif yang ingin dicapai. Outcomes yang dijangka ini haruslah konkrit dan dapat diukur.

Ini akan membolehkan expectation para pelanggan kita iaitu orang ramai dapat diuruskan dengan lebih bermakna.

Kita harus melibatkan keseluruhan penjawat awam untuk bertindak secara efektif dan produktif bagi menjayakan dasar Kerajaan Negeri yang telah diberikan keutamaan.

Saya menganjurkan kepada Jabatan dan Agensi dalam perancangannya bagi tahun 2016 untuk menyemak semula keutamaan berdasarkan peranan masing-masing.

Kerajaan Negeri bertekad untuk menjadikan Selangor sebagai sebuah “Smart State”. Ini bermakna kita harus membangunkan “Smart City” dalam usaha untuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      mengurus cabaran masa depan.

Dalam usaha untuk menyampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada orang ramai, kita juga harus memberi penekanan terhadap pendekatan “Internet of Things“. Kita harus menggabungkan peranan organisasi dan mengembangkan teknologi IT dalam pengurusan aset, inventori dan operasi.

Menerusi “Internet of Things”, peranan IT telah berubah. Kita mesti memikirkan di sebalik computer, jaringan dan pusat data. Penjawat awam harus memikirkan bagaimana perhubungan dengan orang awam dapat dipertingkatkan secara efektif hingga ke akar umbi melalui pendekatan Internet of Things.

Keduanya, ialah penubuhan sebuah fully digital government. Prinsip asasnya adalah bagaimana kita boleh menerimapakai global best practice dalam memperkukuhkan urus tadbir yang telus, responsif, people-centric dan service-oriented.

Ketiga, kita harus mempunyai tekad untuk mengangkat universiti kita bertaraf dunia. Universiti seharusnya melahirkan graduan yang bukan semata-mata mencari pekerjaan tetapi kita juga mahu graduan yang berkemahiran untuk mencipta pekerjaan.

Selangor tidak mampu untuk menjadi negeri maju sekiranya kita terus bergantung kepada buruh asing yang tidak mahir. Statistik menunjukkan bahawa 37% daripada 14 juta pekerja di Malaysia adalah buruh asing. Daripada jumlah itu, 97% adalah pekerja tidak mahir.

Kemampanan sesebuah ekonomi termasuk Selangor bergantung kepada 3 faktor utama iaitu produktiviti, tahap kemahiran dan governance.

Kita juga mesti berusaha untuk harus mengkaji bagaimana dapat memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan dengan menubuhkan delivery unit bagi memastikan sistem penyampaian disempurnakan dengan efektif bagi mencapai matlamat Kerajaan Negeri yang telah meletakkan priorities and outcomes.

Kita mesti melihat Selangor bukan hanya sebagai sebuah negeri tetapi menjadi pemain utama di global dan serantau.

Semoga usaha murni kita bersama untuk mencorakkan agenda pembangunan negeri akan memperoleh rahmat Allah SWT selari dengan teras “Pembangunan Berkualiti, Rakyat Dipeduli”.

Maka, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim marilah kita sama-sama sempurnakan Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri Selangor.