AZMIN ALI

Category: Selangor

Titah Ucapan D.Y.M.M. Sultan Selangor Di Istiadat Pembukaan Persidangan Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Yang Ketiga Belas Tahun 2017

 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera

Bismillahir Rahmanir Rahim

Beta, bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana dengan izin dan inayah-Nya, Beta dapat menyempurnakan Pembukaan Persidangan Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Yang Ketiga Belas Tahun 2017.

Sejak Pembukaan Persidangan Dewan Negeri pada tahun lalu, Beta telah menyaksikan ekonomi negeri Beta terus berkembang selari dengan agenda Membangun Bangsa dan Memakmur Negeri.

Sebagai penyumbang utama kepada KDNK Malaysia, Selangor merupakan negeri terpenting dalam memastikan Malaysia mencapai status negara berpendapatan tinggi, menjelang tahun 2020. Ekonomi Selangor menjadi indikator utama prestasi ekonomi Malaysia di mana Selangor mendominasi sektor perkhidmatan, pembuatan dan pembinaan.

Alhamdulillah, KDNK per kapita Selangor telah meningkat kepada Ringgit Malaysia Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sebelas (RM 42,611) dan melebihi paras nasional. Pendapatan isi rumah juga telah meningkat dan kini Selangor menduduki ranking ke 3 selepas Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Komitmen Kerajaan Negeri yang bersepadu dalam menangani masalah kemiskinan rakyat dilihat berjaya mengeluarkan Selangor dari belenggu kemiskinan dan mencatat insiden kemiskinan kosong perpuluhan dua peratus (0.2%) sahaja berbanding Malaysia pada kadar kosong perpuluhan enam peratus (0.6%).

Keadaan ini mencerminkan pencapaian ekonomi Negeri Selangor lebih baik dan kekal berdaya tahan meskipun berdepan dengan cabaran.

Beta yakin pencapaian ini terbina hasil daripada gagasan Kerajaan Negeri Beta serta sikap dan usaha Ahli-Ahli Dewan Negeri yang responsif kepada aspirasi dan tuntutan rakyat. Semangat ini wajar ditingkatkan lagi memandangkan senario 2017 yang mencabar. Ini menuntut semua Ahli Dewan Negeri memberikan tumpuan kepada isu-isu rakyat dan menjadikan Dewan yang mulia ini sebagai tempat untuk mengemukakan idea serta saranan yang progresif untuk mengekalkan momentum yang positif ini.

Beta berkenan Dewan Negeri Selangor telah meluluskan    Belanjawan 2017  berjumlah  Ringgit Malaysia   Tiga   Perpuluhan   Empat   Lima    Bilion   (RM 3.45 bilion), peruntukan terbesar yang pernah tercatat dalam Belanjawan Negeri Selangor.

Memanda Beta telah mengambil langkah bijak dan berani dengan meningkatkan peruntukan pembangunan kepada lima puluh dua perpuluhan dua peratus (52.2%). Ini bertepatan dengan konsep Selangor sebagai Negeri Pembangunan. Melalui langkah ini, rakyat akan mengecapi nikmat pembangunan yang melebar ke serata negeri.

Beta mengalu-alukan peningkatan peruntukan pembangunan dari tahun ke tahun.  Peruntukan pembangunan  pada  tahun  2015 yang berjumlah Ringgit  Malaysia  Satu  Perpuluhan  Satu Tiga Bilion (RM 1.13 bilion) telah ditingkatkan kepada Ringgit Malaysia Satu  Perpuluhan  Lapan  Kosong  Bilion  (RM 1.80 bilion) pada tahun 2017.

Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) bersama agensi pelaksana seperti Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) dan semua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) memikul tanggungjawab yang besar bagi memastikan projek-projek pembangunan disiapkan mengikut jadual. Pembangunan yang terancang akan membantu merancakkan aktiviti ekonomi Negeri Selangor.

Sayugia Beta mengingatkan Ahli-Ahli Dewan Negeri bahawa economic fundamentals bukan lagi tertumpu kepada persoalan balance of payments dan angka ekonomi semata-mata tetapi asas ekonomi hari ini mestilah merangkumi integriti, ketelusan, urus tadbir yang baik dan institusi yang berwibawa.

Beta amat sukacita apabila prinsip-prinsip yang Beta nyatakan tadi telah mendasari pentadbiran Kerajaan Negeri dan telah menyuntik keyakinan para pelabur untuk berlabuh dan mengekalkan Selangor sebagai destinasi pelaburan.

Menurut Laporan Malaysian Investment Development Authority (MIDA), sehingga 31 Disember 2016, Negeri Selangor telah mencatatkan jumlah pelaburan sebanyak Ringgit Malaysia Tujuh Perpuluhan Lapan Puluh Lapan Bilion (RM 7.88 bilion) dengan lebih lima puluh peratus (50%) pelaburan dikuasai oleh pelabur tempatan. Beta mahu pelaburan yang besar ini berupaya mewujudkan ‘value creation’ bagi memberi manfaat langsung kepada rakyat Beta.

Pelaburan ini telah mencipta enam belas ribu empat ratus dua puluh tujuh (16,427) peluang pekerjaan dan dua ratus empat puluh dua (242) projek perkilangan iaitu jumlah tertinggi yang direkodkan di Malaysia.

Beta yakin Invest Selangor akan terus mengekalkan kecemerlangan dan maju ke hadapan dengan mendakap gerakan Industri 4.0 yang meliputi kemajuan dalam digital fabrication technologies. Invest Selangor mesti menjamin hasil yang positif dalam lima kluster yang telah ditetapkan iaitu elektrik & elektronik, sains hayat, makanan dan minuman, peralatan pengangkutan serta jentera dan peralatan.

Invest Selangor harus meneruskan kerjasama dengan MIDA dan Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) bagi menjamin kedudukan Selangor sebagai gedung kuasa ekonomi negara.

Beta mengikuti kesungguhan anggota perkhidmatan awam Negeri Selangor khususnya di peringkat daerah dalam meningkatkan hasil bagi membiayai pembangunan negeri. Sebagai sebuah negeri maju dan berteknologi tinggi, usaha mempelbagaikan sumber pendapatan negeri perlu ditingkatkan termasuk mencari sumber baru dan tidak hanya bergantung kepada hasil tanah.

Beta mahu peranan dan fungsi syarikat-syarikat milik Negeri dimantapkan melalui rasionalisasi aset termasuk menyatukan dan menyusun semula aset-aset dan menetapkan strategi perniagaan untuk penciptaan nilai yang mampan (sustainable value creation).

Sebagai contoh, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) sewajarnya mempunyai keupayaan untuk bersaing dengan pemaju-pemaju swasta secara strategik disamping mengekalkan matlamat penubuhan PKNS untuk menyediakan perumahan rakyat yang mampu dimiliki dan berkualiti.

Kerajaan Negeri Beta telah melaksanakan dasar pendemokrasian pemilikan rumah (house owning democracy) bagi menjamin hak rakyat untuk memiliki sebuah rumah yang affordable dan berkualiti.

Untuk mencapai matlamat ini, peranan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) harus diberdayakan untuk berfungsi sebagai agensi yang merancang dan membangunkan perumahan serta kawasan perbandaran untuk mewujudkan persekitaran hidup yang berkualiti.

Beta difahamkan sebanyak lebih dua puluh ribu unit Rumah Selangorku sedang dalam pelbagai peringkat pembangunan semenjak dilancarkan pada tahun 2014 melalui smart-partnership dengan pemaju. Kemajuan ini perlu dipantau secara berkala untuk memastikan rakyat Beta dapat memiliki rumah dalam tempoh yang ditetapkan.

Beta berkenan masalah end-financing ditangani untuk membolehkan graduan muda dan kumpulan M40 memiliki rumah.

Malaysia Institute of Economic Research (MIER) melaporkan antara kekuatan Negeri Selangor adalah kestabilan dan penyatuan dalam pentadbiran, cekal dan berpandangan jauh serta melaksanakan dasar dan program yang mengutamakan rakyat. Kerajaan Negeri Beta tuntas melaksanakan program meningkatkan tahap sosio-ekonomi rakyat agar kemakmuran negeri ini dapat dinikmati oleh semua rakyat Beta.

Beta difahamkan bahawa rakyat Beta gembira tentang kejayaan pelbagai inisiatif Peduli Rakyat yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri.

Pada tahun lalu, rakyat Beta bergembira mendapat perkhidmatan percuma Bas Smart Selangor di kesemua dua belas (12) Pihak Berkuasa Tempatan. Perkhidmatan ini telah dinikmati oleh lebih enam pepuluhan empat (6.4) juta rakyat sekaligus meningkatkan mobiliti dan perhubungan masyarakat bandar dan desa.

Golongan peniaga kecil pula bergembira kerana Kerajaan Negeri Beta telah mengecualikan fi lesen perniagaan untuk gerai, pasar tani dan pasar malam. Orang-orang kampung dan pemilik rumah kos rendah bersyukur kerana Kerajaan Negeri Beta telah mengecualikan cukai taksiran selama dua tahun berturut-turut.

Ini membuktikan keprihatinan Kerajaan Negeri Beta terhadap kos sara hidup rakyat yang semakin tinggi sedangkan pendapatan mereka yang boleh dibelanjakan atau disposable income semakin menguncup.

Beta mengucapkan tahniah kepada Memanda Dato’ Menteri Besar yang terus tampil dengan idea-idea baru. Skim Peduli Sihat dan Peduli Siswa diperkenalkan dengan tumpuan khusus kepada golongan B40 dan mahasiswa. Program ini adalah cerminan rasa peduli Kerajaan Negeri dalam sektor pendidikan dan kesihatan rakyat.

Beta amat berbangga kerana negeri Beta merupakan negeri pertama memperkenalkan Skim Pembiayaan Rawatan Kesihatan Asas atau primary care kepada rakyat. Dengan pembiayaan Ringgit Malaysia Seratus Dua Puluh Lima Juta (RM 125 juta), dapatlah rakyat Beta melakukan saringan kesihatan secara percuma untuk mengesan tanda-tanda awal sekiranya seseorang itu menghidapi penyakit yang tidak berjangkit.

Program Peduli Sihat dapat menjamin rakyat Beta sihat dan bertenaga serta menyumbang kepada produktiviti negeri. Skim Peduli Sihat ini adalah terunggul di Malaysia dan hanya di Negeri Beta.

Beta ingin menasihatkan agar kegiatan sukan dipertingkatkan sebagai sebahagian daripada agenda negeri untuk mempertingkatkan mutu kesihatan rakyat.

Langkah proaktif Kerajaan Negeri menyediakan peruntukan sebanyak Ringgit Malaysia Sepuluh Juta (RM 10 juta) untuk Program Peduli Siswa pula telah memberi kemudahan kepada anak-anak Selangor di Universiti Islam Antarabangsa (UIA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Teknologi MARA (UiTM) untuk membiayai pengajian mereka. Sebagai sebuah negeri maju yang berteknologi tinggi, inovatif dan kreatif, Selangor memerlukan tenaga kerja berkemahiran dan berilmu.

Pada hemat Beta, pendidikan tinggi perlu menjalani transformasi dengan pembaharuan drastik dan menyeluruh. Selain daripada menghasilkan graduan yang cemerlang dalam bidang akademik, institusi pengajian tinggi juga perlu menyediakan modal insan yang berkemahiran tinggi.

Kecekapan, kepakaran teknikal, pemerolehan serta peningkatan soft skills dan hard skills akan memastikan keluaran graduan dapat memenuhi keperluan industri dan negeri. Ini penting untuk mencapai matlamat knowledge economy dan gagasan menjadikan Negeri Selangor sebagai Smart State.

Generasi muda mempunyai potensi untuk maju sebagai usahawan. Ekonomi Selangor yang rancak membuka peluang perniagaan buat mereka untuk menjana mobiliti, mengurangkan kebergantungan dan melebarkan kemakmuran di kalangan golongan yang terpinggir. Beta gembira Kerajaan Negeri komited untuk melatih dan mengupayakan generasi muda bagi membina kepakaran, memahami persekitaran perniagaan, pemasaran dan pengurusan kewangan termasuk melaksanakan Program Pembinaan Upaya Usahawan India Selangor dengan peruntukan sebanyak RM 1 juta.

Sementara itu, Selangor mencatatkan peratusan kebolehpasaran (employability) wanita yang lebih tinggi berbanding lelaki. Ini mencerminkan sikap daya maju wanita Selangor. Beta berkenan dengan penubuhan Institut Wanita Berdaya (IWB) untuk merencana dasar dan kebijakan yang lebih progresif demi memartabatkan wanita di Negeri Selangor.

Dua hari yang lalu, Beta telah berangkat menyertai usaha Kerajaan Negeri dalam Program Tanam Pokok sempena Hari Hutan Antarabangsa yang turut melibatkan rakyat Beta dan juga mahasiswa.

Hutan merupakan khazanah semulajadi yang amat kaya dengan pelbagai sumber asli dan biodiversiti. Khazanah hijau ini perlu dipelihara bagi menjamin ekosistem alam semulajadi dalam pembangunan yang mampan.

Pembangunan sungai berperanan untuk menjamin ekosistem alam sekitar yang mampan. Justeru itu, kebersihan sungai amat penting. Bertahun-tahun lamanya Sungai Klang sarat dengan sampah sarap terapung sehingga menjadi pulau. Beta amat gembira dengan kesungguhan dan kejayaan KDEB Waste Management yang telah membersihkan Sungai Klang dengan mengeluarkan lebih lapan belas ribu (18,000) tan sampah sehingga mergastua kembali dalam ekosistem tersebut.

Air adalah sebahagian daripada ekosistem yang harus dipelihara. Air adalah talian hayat kemanusiaan. Beta berkenan dengan sikap proaktif Kerajaan Negeri yang mengambil langkah-langkah untuk memelihara sumber air negeri.

Justeru itu, Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) yang merupakan agensi pengurusan sumber air mentah yang pertama mempunyai enakmen perlu memastikan pengurusan sumber air mentah dapat dibuat secara efektif, mampan dan strategik.

Beta berkenan semua pihak termasuk rakyat dan agensi Kerajaan untuk mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan air. Pelaksanaan Sistem Pengutipan Air Hujan (SPAH) adalah satu langkah permulaan yang positif ke arah konservasi air.

Pengurusan Air Selangor perlu meneruskan usaha memberi perkhidmatan air secara holistik, efisyen dan kos efektif serta mengambil peduli tentang keperluan rakyat dan industri.

Beta amat sukacita kerana Kerajaan Negeri telah meluluskan sejumlah Ringgit Malaysia Empat Ratus Juta (RM 400 juta) untuk menggantikan paip-paip air lama secara berperingkat sepanjang empat ratus dua puluh dua (422) kilometer demi memastikan kualiti dan bekalan air terus terjamin. Usaha ini dapat mengurangkan kadar air tidak berhasil (NRW) dan mengelakkan gangguan bekalan air yang berpunca daripada masalah paip pecah atau bocor.

Beta menyambut baik langkah proaktif Air Selangor yang telah membuat audit menyeluruh ke atas semua aset air dalam usaha untuk meningkatkan kelangsungan (reliability) sistem bekalan air. Kerajaan Negeri telah menyediakan peruntukan Ringgit Malaysia Enam Puluh Juta (RM 60 juta) untuk kerja-kerja baik pulih dan naik taraf rumah pam dan kolam-kolam air.

Beta mengucapkan syabas kepada Kerajaan Negeri yang telah mengambil keputusan untuk membina dua buah loji rawatan air yang menelan belanja Ringgit Malaysia Lapan Ratus Juta (RM 800 juta). Pembangunan ini penting untuk menampung keperluan air terawat khususnya di kawasan selatan Negeri Selangor termasuk Daerah Kuala Langat.

Pembangunan dua loji rawatan ini menggunakan konsep Off River Storage (ORS) yang mampu mengekalkan bekalan air mentah sekalipun berlaku pencemaran di sungai selain dapat berfungsi sebagai kolam takungan bagi mengelakkan risiko banjir di penempatan hiliran sungai.  Ini adalah antara langkah-langkah jangka panjang bagi menjamin kelangsungan bekalan air yang lestari untuk rakyat Beta.

Beta juga berkenan kerana Kerajaan Negeri telah menjalankan kerja-kerja secara menyeluruh dan mengambil langkah-langkah yang terbuka dan telus dalam memuktamadkan proses pengambilalihan syarikat konsesi air bagi memelihara kepentingan rakyat Negeri Selangor. Beta difahamkan Kerajaan Persekutuan turut mengambil langkah yang sama seperti langkah Kerajaan Negeri melantik penilai bebas untuk menentukan nilai pengambilalihan. Justeru, Beta berharap agar Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dapat memuktamadkan proses ini dengan menjamin kepentingan negeri dan rakyat.

Oleh itu, Beta mahu semua pihak mengambil sikap yang bertanggungjawab dan tidak mempolitikkan isu air semata-mata kerana kepentingan sempit kumpulan sehingga sanggup mengorbankan kepentingan rakyat.

Sementara kita bersyukur dengan kejayaan Selangor, janganlah kita lupa aspek kebudayaan dan jati diri. Rakyat Beta harus memahami sejarah dan asal muasal Kerajaan Negeri ini untuk memperkukuhkan kefahaman tentang konsep Raja Berperlembagaan.

Beta berbangga dengan sikap Memanda Beta yang tegas menjunjung prinsip Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Prinsip ini merupakan tiang seri yang menjamin kemakmuran negeri dan kesejahteraan rakyat.

Disini Beta ingin mengingatkan sekali lagi kepada rakyat Negeri Selangor yang dikasihi, supaya sentiasa hormat menghormati antara satu sama lain, baik dari segi agama dan adat resam, serta dapat hidup dengan aman dan damai di dalam satu negeri yang berbilang kaum ini.

Beta amat terharu dapat berangkat hadir untuk meraikan perpaduan rakyat pelbagai kaum yang terzahir semasa Sambutan Tahun Baru Cina baru-baru ini. Semangat ini perlu terus disuburkan demi kelangsungan sebuah negeri yang maju.

Kemajuan negeri perlu diseimbangkan dengan aspek moral dan kerohanian. Beta gembira Kerajaan Negeri giat membangunkan institusi agama Islam termasuk 60 projek pembinaan masjid, Sekolah Rendah Agama dan Kompleks Islam Daerah dengan kos lebih RM 174 juta sejak 2015 bagi mengembangkan syiar Islam.

Masjid perlu kembali berperanan sebagai pusat pengembangan dan kemajuan intelek serta mengekalkan masjid sebagai tonggak ibadah dan kerohanian. Umat Islam di Selangor perlu berpegang kepada ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang menekankan pendekatan kesederhanaan dan ilmu. Islam menganjurkan perdamaian dan hubungan baik sesama manusia.

Sekiranya Ahli-Ahli Dewan Negeri berpegang kepada prinsip kesederhanaan dan bersedia meraikan perbedaan, Beta menaruh keyakinan bahawa segala yang kusut dapat dirungkai, yang seteru dapat berdamai dan akhirnya negeri ini bertambah permai.

Sebelum Beta mengakhiri ucapan Beta ini, Beta ingin menyatakan bahawa politik bukanlah semata-mata untuk memburu kuasa. Politik dalam pengertian sebenar adalah usaha untuk mencapai urus tadbir yang cemerlang bagi membangunkan negeri. Dalam hal ini, Beta berkenan dengan pentadbiran Kerajaan Negeri yang stabil dan meletakkan agenda peduli rakyat mengatasi polemik dan politik sempit. Amat malang sekali, politik hari ini dicemari dengan kebencian, kemarahan, fitnah, menimbulkan salah faham antara satu sama lain dan perkauman sempit. Beta berkenan Kerajaan Negeri meneruskan amalan politik luhur yang berteraskan prinsip dan nilai.

Beta mendoakan semoga persidangan kali ini dapat menggembleng kesatuan tenaga dan pemikiran dengan satu matlamat untuk Membangun Bangsa dan Memakmur Negeri.

Maka, dengan lafaz Bismillahir Rahmanir Rahim, Beta dengan sukacitanya merasmikan Pembukaan Persidangan Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Yang Ketiga Belas Tahun 2017.

 

Selamat bersidang.

 

Sekian, Wabillahi Taufik Walhidayah,

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

[ UCAPAN ] RAPAT RAMADHAN BERSAMA PENJAWAT AWAM NEGERI SELANGOR

Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kekuatan untuk berhimpun dalam bulan Ramadhan sempena program Rapat Ramadhan bersama penjawat awam Negeri Selangor.

Saya cuba memikirkan apakah pengisian ucapan saya pagi ini. Amat sukar kerana saya tahu, apa juga yang saya bahaskan pagi ini, saudara hanya ingin tahu satu perkara; ada bonus atau tidak ? Namun, izinkan saya memulakan dengan kembali kepada tema kita hari ini iaitu Rapat Ramadhan.

Beberapa bulan yang lalu, kita sering membaca doa :

 

Ya Allah, berkatkanlah kami (limpahkanlah kasih sayang kepada kami) dalam bulan Rejab dan Sya’ban; dan temukanlah kami dengan bulan Ramadhan.

 

Alhamdulillah, doa kita dimakbulkan oleh Allah SWT dan hari ini, kita adalah di kalangan umat Muhammad yang terpilih untuk berada dalam bulan Ramadhan.

Ramadhan ini adalah bulan yang penuh barakah, satu-satunya bulan yang difardhukan ibadah puasa.

Apakah matlamat ibadah puasa ? Allah SWT menerangkan dalam firmanNya :

 

“Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa.”

 (Surah Al – Baqarah : 183)

 

Justeru, marilah kita menghayati Ramadhan dengan pelbagai usaha kebajikan (al-khairat) dan kebaikan (al-khair). Sesungguhnya, Ramadhan adalah Madrasah Ruhiyyah yang menawarkan tawbah dan ghufran (taubat dan keampunan).

Beberapa hari yang akan datang, InshaAllah, kita akan menyambut Nuzul Quran, yang mana Allah telah menurunkan Al Quran di bulan Ramadhan sebagai panduan mengatur cara hidup manusia demi mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Firman Allah SWT :

 

“Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah.”

(Surah Al – Baqarah : 185)

 

Ramadhan sarat dengan ganjaran daripada Allah SWT dengan syarat kita melakukan ibadat dengan ikhlas untuk mendapat redha Allah SWT. Kita digalakkan untuk meningkatkan ibadah kita seperti solat tarawikh berjemaah, bertadarus, bertadabbur, qiam dan bersedekah. Ini lah amalan yang akan dikurniakan ganjaran pahala yang besar oleh Allah SWT.

Ramadhan juga adalah bulan untuk memupuk silaturrahmi dan ukhwah sesama Islam dan sesama umat manusia.

Pada bulan Ramadhan, kita juga dikurniakan oleh Allah SWT dengan malam Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Ini merupakan satu keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa beribadat dan beramal secara ikhlas dan tuntas.

Sekiranya saya umumkan sesiapa yang bekerja hari Ahad akan mendapat bonus 3 bulan gaji, pastinya Bangunan SUK ini sesak dengan pegawai dan anggota perkhidmatan awam. Namun, pada hari Ahad semalam apabila saya datang bekerja di pejabat, hanya saya seorang di dalam bangunan ini.

Oleh itu, marilah kita menjadikan Ramadhan tahun ini sebagai peluang untuk kita beribadah dan meningkatkan amalan kita kepada Allah SWT.

Ramadhan ini bukan satu bulan yang melemahkan umat Islam.

Malahan, Ramadhan adalah satu bulan yang membentuk disiplin, menyuntik semangat perjuangan dan menjana kekuatan baru untuk beroleh kemenangan pada 1 Syawal. Ini lah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam Perang Badar. Ini membuktikan bahawa Ramadhan adalah peluang untuk kita menggilap semangat dan idealisme perjuangan serta memperkukuh perpaduan.

Maka, Ramadhan adalah satu bulan yang menuntut kita untuk cekal, gigih dan bersemangat untuk beramal bagi mendapat ganjaran daripada Allah SWT supaya kita keluar daripada Ramadhan ini sebagai manusia yang berjaya dan cemerlang dengan fitrah insani yang cintakan kebaikan, keadilan, kebenaran serta kasih dan hormat sesama manusia.

Selain dari perjuangan melawan hawa nafsu, ibadah puasa juga mempunyai dimensi pertanggungjawaban sosial. Ibadah puasa mempunyai makna yang amat mendalam kepada mereka yang memegang amanah sebagai penjaga dan pelindung harta dan khazanah negeri.

Satu lagi dimensi kemasyarakatan ibadah puasa adalah menyuntik sikap empathy, semangat merasai denyutan nadi kesusahan dan keperitan kehidupan orang lain. Sikap empathy atau saling merasai adalah asas kepada social solidarity.

Bagaimana mungkin kita dapat laksanakan keadilan sosial dalam masyarakat; kalau kita tidak mengerti apa itu kemiskinan. Saya bukan anak bangsawan. Saya adalah pengembala kambing tatkala berumur 15 tahun. Saya seorang pekebun tanaman kontan di Empangan Klang Gates. Saya juga pernah menternak ayam daging di kampung saya. Saya juga adalah buruh binaan dalam projek perumahan di Taman Melawati. Saya pernah bekerja di dapur Restoran Jepun ketika menunggu keputusan SPM.

Dalam  sebuah masyarakat majmuk dan rencam, dan Selangor adalah negeri yang paling majmuk penduduknya, kita perlu membina social solidarity. Semangat kesepaduan masyarakat ini telah kita terjemahkan dalam pelaksanaan program sosial seperti food stamp, mikrokredit HIJRAH, perkhidmatan bas percuma Smart Selangor, perumahan mampu milik dan lain-lain. Hasil dari segala program ini telah menjadikan Selangor semakin makmur dan rakyatnya bersatu padu.

Kejayaan pelaksanaan dasar Kerajaan Negeri yang peduli rakyat adalah hasil kesatuan antara eksekutif dan penjawat awam. Sejak saya mengambil alih kepimpinan selaku Dato’ Menteri Besar, saya bersyukur kerana dikurniakan sebuah pasukan penjawat awam yang berwibawa, produktif dan memiliki semangat untuk melaksanakan yang terbaik untuk Negeri Selangor.

Izinkan saya mencerakinkan beberapa kisah kejayaan Negeri Selangor.

Prestasi kutipan hasil negeri bagi tempoh 5 bulan 2 minggu telah mencatatkan RM 1.65 bilion iaitu 73.3% daripada RM 2.25 bilion yang diunjurkan dalam Belanjawan 2016. Pencapaian ini adalah yang tertinggi dalam sejarah kewangan Negeri Selangor.

Rezab Negeri pada 16 Jun 2016 mencatatkan jumlah sebanyak RM 4 bilion berbanding RM 3.23 bilion pada 31 Disember 2015.

Perbelanjaan mengurus sehingga 16 Jun 2016 mencatatkan 43.7% dan perbelanjaan pembangunan 28.3% dalam tempoh yang sama. Kerajaan Negeri akan terus memantau pelaksanaan perbelanjaan secara berhemah dan telus manakala pelaksanaan projek-projek pembangunan akan dilaksanakan mengikut jadual dan menjamin kualiti demi kesejahteraan rakyat.

Keyakinan pelabur asing dibuktikan dengan statistik MIDA yang melaporkan kejayaan Selangor mencatatkan kedudukan di tangga kedua dalam pelaburan sektor perkhidmatan dengan nilai pelaburan RM 2.36 bilion. Selangor juga berjaya menduduki tempat ketiga dalam pelaburan sektor pembuatan dengan jumlah pelaburan bernilai RM 7.96 bilion.

Lawatan kerja saya bersama Invest Selangor ke Negara Jepun bulan lalu telah menghasilkan kejayaan besar untuk menarik pelabur-pelabur Jepun mengekalkan Selangor sebagai destinasi pelaburan. Syarikat gergasi antarabangsa Toyota Motor Corp telah bersetuju membawa masuk pelaburan baru bernilai RM 2 bilion untuk membina kilang di Bukit Raja, Klang.

Ini merupakan pelaburan terbesar yang dibuat oleh pihak UMW Toyota Motor Sdn Bhd yang dijangka akan mengeluarkan 50 ribu unit kereta setahun bagi permintaan global.

Usaha ini akan dapat mewujudkan pekerjaan baru bagi rakyat Selangor khususnya graduan yang mempunyai kemahiran dalam sektor otomotif dan kejuruteraan.

Manakala, Yusen Logistics Co. Ltd. menerusi Tasco Berhad pula akan membangunkan kemudahan gudang bertingkat di Seksyen 22, Shah Alam dan di Westport, Pelabuhan Klang dengan pelaburan sebanyak RM 400 juta.

Sony Corporation akan membangunkan sebuah Pusat R&D di Bangi untuk menempatkan lebih 700 orang jurutera dan tenaga kerja profesional dengan jumlah pelaburan awal sebanyak RM 40 juta.

Ini lah kejayaan Selangor. Kita bersyukur, kita adalah sebahagian yang mencipta kegemilangan ini di Negeri Selangor.

Kegawatan politik dan kecurangan pengurusan ekonomi dan kewangan di Putrajaya memberikan imej yang sangat negatif di kalangan masyarakat antarabangsa.

Namun, alhamdulillah, Selangor terus muncul sebagai sebuah negeri yang menerima pelaburan dalam dan luar negara. Ini sudah pasti kerana Selangor memiliki kepimpinan (we provide a strong leadership) dan mempertahankan urus tadbir yang cemerlang dengan prinsip ketelusan, keterbukaan dan kebertanggungjawaban.

Sudah tentulah kejayaan dan kecemerlangan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan oleh setiap penjawat awam di Negeri Selangor. Ini termasuklah membudayakan nilai-nilai kerja yang baik seperti nilai integriti dalam profesionalisme perkhidmatan awam di Negeri Selangor.

Kita begitu berjaya sehingga ada yang cemburu dengan kejayaan kita bersama. Mereka melakukan fitnah dan tohmahan untuk menghakis keyakinan rakyat terhadap Kerajaan Negeri dan melemahkan semangat bekerja. Jangan lemah semangat.

Saya bersyukur tuan-tuan sabar, tidak tergugat dan terus istiqamah. Kita tidak perlu gentar dengan tindakan mereka yang cemburu dan hasad. Kita harus bekerja, bekerja dan terus bekerja dengan ikhlas dan jujur untuk rakyat.

Akhirnya, sekali lagi saya mengulangi rasa terima kasih dan penghargaan kepada penjawat awam di Negeri Selangor. Tetapi, tidak wajarlah hanya mengungkap ucapan terima kasih tanpa insentif sebagai pengiktirafan.

Sebagai tanda terima kasih Kerajaan Negeri dan setelah berjaya meyakinkan Pegawai Kewangan Negeri selepas solat tarawikh malam tadi, maka saya dengan tawaduk mengumumkan tiga insentif untuk anggota perkhidmatan awam Negeri Selangor.

Pertama, mengambil kira prestasi kewangan negeri yang stabil dan kukuh, saya mengumumkan Bantuan Khas Kewangan sempena Sambutan Eidul Fitr untuk seluruh anggota perkhidmatan awam Negeri Selangor sebanyak 1.5 bulan gaji.

Pemberian ini akan dibayar pada 1 Julai 2016 dan melibatkan pembayaran sebanyak RM 45.6 juta untuk menghargai khidmat 17,528 orang penjawat awam Negeri Selangor.

Kedua, Kerajaan Negeri amat prihatin di atas beban kos sara hidup yang semakin meningkat. Justeru itu, untuk meringankan beban kos sara hidup di kalangan anggota perkhidmatan awam, Kerajaan Negeri bersetuju untuk memberi dua kenaikan gaji bagi tahun ini iaitu satu kenaikan biasa dan satu lagi kenaikan khas.

Kerajaan Negeri akan menyediakan peruntukan sebanyak RM 6.83 juta bagi satu kenaikan gaji mulai 1 Julai 2016.

Insentif yang ketiga. Kerajaan Negeri bersetuju memperuntukkan sebanyak RM 11.2 juta untuk kenaikan baru bayaran Imbuhan Tetap Perumahan bagi penjawat awam Gred 41 ke bawah daripada RM 180 kepada RM 300.

Saya ingin mengingatkan agar kita sentiasa bersederhana dan berjimat dalam perbelanjaan. Kerajaan Negeri mempunyai keupayaan untuk memberikan insentif ini kerana pengurusan kewangan yang telus, berhemah dan bertanggungjawab.

Akhirnya, marilah kita bersama-sama dibulan yang mulia ini menggilap semangat kerja dan etika profesionalisme untuk membangunkan Negeri Selangor sebagai sebuah negeri Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur – Negara yang aman, makmur serta mendapat keampunan daripada Allah. Semoga Allah SWT menerima amalan kita semua, InshaAllah.

Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Eidul Fitr. Saya memohon ampun dan maaf sekiranya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab ini, sekiranya ada kelemahan dan kesilapan dalam tindakan dan tutur kata. Semoga Eidul Fitr tahun ini akan memperkukuhkan ukhwah di kalangan kita.

Saya juga menjemput seluruh anggota perkhidmatan awam dan keluarga untuk bersama-sama meraikan Majlis Rumah Terbuka Sempena Sambutan Hari Raya Eidul Fitr Perdana Peringkat Negeri Selangor 2016 pada 9 Julai 2016 (Sabtu), 4 Syawal 1437H, bertempat di Padang MPAJ AU 2, Taman Sri Keramat, Hulu Kelang, Gombak.

 

Tiga berita gembira hargai komitmen penjawat awam

SHAH ALAM, 20 JUN: Menteri Besar, Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali mengumumkan bantuan khas kewangan sempena Aidilfitri sebanyak satu bulan setengah gaji kepada kakitangan Kerajaan Negeri.

Beliau berkata, seramai 17,528 penjawat awam Selangor bakal menerima bantuan itu pada 1 Julai ini melibatkan peruntukan RM45.6 juta.

“Tidak wajarlah sekadar ucapan terima kasih atas komitmen penjawat awam tanpa sebarang insentif.

“Maka, kita bersetuju memberikan tiga insentif termasuk bantuan kewangan aidilfitri, kenaikan gaji sebanyak dua kali bagi 2016 dan kenaikan imbuhan tetap perumahan,” katanya di hadapan lebih 1,000 penjawat awam.

Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Rapat Ramadan Bersama Perkhidmatan Awam Selangor di SUK hari ini.

Hadir sama, Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Mohd Amin Ahmad Ahya, Datuk Bandar Shah Alam, Datuk Ahmad Zaharin Mohd Saad dan barisan Exco Negeri.

Himpunan Bulanan Penjawat Awam host MBSA MB Azmin Bonus (ASRI) (5)Mohamed Azmin berkata, penjawat awam bakal menerima dua kenaikan gaji iaitu kenaikan biasa dan kenaikan khas.

“Sejumlah RM6.38 juta sudah disediakan bagi kenaikan pertama bermula 1 Julai ini.

“Sementara itu, RM11.2 juta peruntukan untuk kenaikan baru imbuhan tetap perumahan bagi penjawat awam Gred 41 ke bawah, daripada RM180 kepada RM300,” katanya disambut sorakan hadirin.

Sumber : Selangorkini

[UCAPAN] Titah Ucapan D.Y.M.M. Sultan Selangor Di Istiadat Pembukaan Persidangan Penggal Ke-4 Dewan Negeri Selangor Yang Ke-13 Tahun 2016

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat Sejahtera
Bismillahir Rahmanir Rahim

Alhamdulillah, Beta bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana dengan limpah dan rahmatNya Beta dapat berangkat untuk menyempurnakan Istiadat Pembukaan Persidangan Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Yang Ketiga Belas Tahun 2016.

Beta berkenan kerana Negeri Selangor kini berkembang di peringkat serantau sebagai sebuah negeri yang maju, dinamik dan rakyatnya hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni.

Biarpun negara hari ini berdepan dengan cabaran ekonomi domestik dan global yang suram, Beta bersyukur kerana negeri Beta berjaya mencatatkan prestasi yang meyakinkan. Kejayaan ini dapat Beta saksikan apabila Kerajaan Negeri berjaya meningkatkan peratusan belanja pembangunan kepada lima puluh peratus (50%) dan mengurangkan belanja mengurus kepada lima puluh peratus (50%) demi kepentingan rakyat selaras dengan konsep Negeri Pembangunan atau Developmental State. Beta percaya keputusan ini diambil hasil kejayaan yang dicapai pada tahun lalu apabila negeri Beta mencatatkan lebihan hasil sebanyak Ringgit Malaysia Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta (RM577 juta).

Dengan pendapatan tersebut, rizab negeri Beta telah meningkat kepada Ringgit Malaysia Tiga Perpuluhan Empat Bilion (RM3.4 bilion), paras terbaik yang pernah dicapai. Beta amat berkenan dengan langkah Kerajaan Negeri menggunakan kedudukan kewangan yang mantap ini untuk melaksanakan keadilan dalam pengagihan atau distributive justice.

Beta berkenan Kerajaan Negeri meluluskan kemudahan mikro kredit sejumlah Ringgit Malaysia Seratus Juta (RM100 juta) untuk membantu rakyat Beta mengupayakan perniagaan mereka. Lebih daripada lapan belas ribu (18,000) peniaga telah mendapat manfaat yang melibatkan pembiayaan dari Kerajaan Negeri berjumlah Ringgit Malaysia Sembilan Puluh Dua Juta (RM92 juta). Beta berharap agar program ini diteruskan untuk membawa lebih ramai rakyat Beta keluar dari kemiskinan.

Dasar Bank Negara Malaysia memperketatkan kemudahan kredit membuat Kerajaan Negeri mengambil langkah yang lebih inovatif bersama bank tempatan dalam Skim Khas Pembiayaan Rumah Rakyat untuk membolehkan rakyat Beta yang berpendapatan rendah dan sederhana memiliki rumah kos rendah dan mampu milik.

Kerajaan Negeri Beta begitu prihatin dengan beban kos sara hidup yang tinggi di kalangan rakyat. Beta gembira di atas usaha Kerajaan Negeri mengecualikan cukai taksiran bagi tahun 2016 untuk pemilik rumah kos rendah dan rumah di kampung tradisi Melayu dan kampung baru Cina. Penjaja, peniaga gerai dan pasar juga menikmati insentif Kerajaan Negeri yang mengecualikan bayaran lesen bagi tahun 2016. Sebanyak Ringgit Malaysia Enam Puluh Empat Juta (RM64 juta) telah dinikmati oleh rakyat Beta dari pengecualian ini.

Rakyat Beta bergembira dengan langkah Kerajaan Negeri meluluskan sejumlah Ringgit Malaysia Sepuluh Juta (RM10 juta) bagi tahun 2016 untuk memperluaskan perkhidmatan Bas Smart Selangor ke kawasan luar bandar mulai pertengahan tahun ini dengan pertambahan sebanyak lima belas (15) unit bas. Kini terdapat empat puluh satu (41) buah Bas Smart Selangor yang sedang beroperasi dalam kawasan perbandaran dengan mempunyai kemudahan WiFi dan mesra Orang Kurang Upaya di enam (6) Pihak Berkuasa Tempatan iaitu Klang, Shah Alam, Subang Jaya, Ampang Jaya, Kajang dan Petaling Jaya.

Rakyat Beta hari ini dihubungkan oleh jaringan internet jalur lebar berkelajuan tinggi. Kesungguhan Kerajaan Negeri menyediakan dua ribu lima ratus (2,500) lokasi hotspot dengan kos Ringgit Malaysia Enam Belas Juta (RM16 juta) setahun bagi perkhidmatan percuma WiFi. Smart Selangor bukan sahaja akan memberi impak dalam usaha meningkatkan keupayaan digital tetapi juga dapat membantu golongan usahawan memajukan perniagaan mereka melalui e-dagang yang dibangunkan oleh Selangor Information Technology & E-Commerce Council (SITEC).

Pelaksanaan semua inisiatif yang memudahkan rakyat ini sememangnya menepati seruan supaya berlaku adil dan berbuat ihsan.

Prinsip keadilan dalam pengagihan ini amat penting supaya kekayaan negeri dapat dinikmati oleh sekalian rakyat Beta dan kekayaan tidak berlegar di kalangan golongan tertentu sahaja.

Amalan tadbir urus Kerajaan Negeri yang mantap, pengamalan prinsip ketelusan dan bertanggungjawab semakin memperkukuhkan keyakinan pelabur terhadap negeri Beta.

Berdasarkan laporan Malaysian Investment Development Authority (MIDA), Selangor berjaya mencatatkan kedudukan di tangga kedua dalam pelaburan sektor perkhidmatan dengan nilai pelaburan Ringgit Malaysia Dua perpuluhan Tiga Enam Bilion (RM2.36 bilion). Selangor juga berjaya menduduki tempat ketiga dalam pelaburan sektor pembuatan dengan jumlah pelaburan bernilai Ringgit Malaysia Tujuh perpuluhan Sembilan Enam billion (RM7.96 bilion).

Negeri Beta perlu terus maju. Justeru itu, Selangor sentiasa memerlukan pelaburan asing dan domestik untuk terus berdaya saing terutamanya pelaburan dalam bidang yang bersifat intensif modal dan dalam sektor teknologi tinggi. Demi merealisasikan hasrat ini, Selangor perlu memiliki ciri-ciri yang positif dan mesra pelabur di kalangan masyarakat perniagaan.

Pendekatan ‘bersemuka dan berbincang’ atau engagement yang dilakukan melalui dialog dan perkongsian pandangan bersama diplomat dan komuniti perniagaan menjadikan imej Negeri Selangor lebih kukuh di persada antarabangsa.

Beta menaruh keyakinan bahawa negeri Beta yang diterajui oleh pasukan Memanda Dato’ Menteri Besar dapat mengekalkan keyakinan para pelabur asing untuk melabur dan mengembangkan pelaburan mereka. Beta percaya keyakinan ini diletakkan kepada Kerajaan Negeri yang mempertahankan prinsip ketelusan, bertanggungjawab dan tadbir urus yang cekap serta efisien.

Selangor telah mencipta nama dalam beberapa bidang industri. Hari ini, Selangor merupakan nadi kepada industri aero angkasa dan berpotensi untuk dibangunkan sebagai pusat pembuatan komponen aero angkasa di Asia Tenggara.

Berdasarkan keupayaan Negeri Selangor menyediakan tenaga kerja mahir, human capital dan persekitaran kondusif yang mampu merangsang pertumbuhan, Selangor berada pada kedudukan yang strategik dalam ‘supply chain’ industri aero angkasa.

Menurut Laporan Asia Aerospace City Business Consulting Centre, lebih enam puluh peratus (60%) daripada pemain utama industri ini telah bertapak di Negeri Selangor.

Tambah kukuh lagi, Selangor mempunyai 3 buah Taman Teknologi Aero Angkasa yang baharu di lokasi yang cukup strategik. Ketiga-tiga taman teknologi aero angkasa ini dijangka akan menjana pelaburan bernilai Ringgit Malaysia Dua perpuluhan Lapan Tiga Bilion (RM2.83 bilion). Beta berkenan sekiranya negeri Beta ini dapat dibangunkan sebagai hub aero angkasa di rantau ini.

Beta menyambut baik hasrat Kerajaan Negeri untuk menjadikan Selangor sebagai centre of excellence dan hub pendidikan serantau. Namun, di samping berusaha mencapai kecemerlangan pendidikan, Negeri Selangor jangan terjerumus kepada gejala yang disebutkan oleh seorang Profesor Harvard, Harry Lewis, sebagai “excellence without a soul”.

Falsafah pendidikan bersepadu yang berteraskan gabungan antara kepakaran, ketrampilan dengan pegangan kepada prinsip dan nilai-nilai murni penting untuk melahirkan generasi baru yang bertanggungjawab dan mampu membina tamadun. Sebagai sebuah negeri industri, Selangor perlu menyediakan tenaga mahir yang secukupnya. Justeru itu, pendidikan vokasional dan latihan (VET) perlu dikembangkan.

Selangor perlu menjadikan pendidikan sebagai sumber yang menggerakkan masyarakat yang berdaya saing. Perbelanjaan dalam pendidikan, termasuk membina prasarana yang sempurna, perlu dilihat sebagai pelaburan sumber daya manusia dan tanggungjawab moral.

Kerajaan Negeri bukan sahaja bertanggungjawab menyediakan akses kepada pendidikan yang berkualiti, bahkan menyediakan ruang untuk masyarakat mendapatkan peluang pendidikan. Justeru, Beta berkenan dengan keputusan Kerajaan Negeri yang memperuntukkan sejumlah peruntukan yang besar bagi meningkatkan prasarana universiti dan meletakkannya di atas landasan menuju kecemerlangan. Peruntukan tambahan berjumlah Ringgit Malaysia Empat Puluh Empat Juta (RM44 juta) kepada UNISEL akan memberdayakan universiti tersebut demi memperkukuhkan kedudukan Negeri Beta sebagai negeri perdana pendidikan tinggi.

Negeri Selangor perlu bersedia untuk menghadapi cabaran masa hadapan dengan menyediakan tenaga kerja berpengetahuan dan mahir yang dapat meningkatkan produktiviti dan mempunyai daya saing yang tinggi. Beta mahu graduan universiti bukan sahaja menguasai kelayakan akademik tetapi juga diupayakan dengan kemahiran soft skills dan kapasiti intelek untuk berdepan dengan cabaran dalam pasaran.

Berdasarkan tuntutan ini, program Academic Boot Camp yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Beta akan mampu menggilap potensi dan kebolehan para graduan untuk meningkatkan tahap kebolehpasaran mereka. Program ini adalah signifikan sebagai jambatan yang menghubungkan sektor pendidikan tinggi dengan pasaran pekerjaan sekaligus memenuhi keperluan dan tuntutan gagasan Smart Selangor.

Sebagai negeri yang paling maju, Kerajaan Negeri perlu bersedia menghadapi cabaran dunia yang semakin rumit dan mempunyai banyak karenah. Tempo globalisasi akan lebih pantas dan teknologi akan merubah hubungan sesama kita dan dengan masyarakat lain. Perkembangan terbaharu seperti Internet of Things, Big Data, Advanced Analytics dan media sosial akan merobah asas perjalanan dunia.

Beta mahu Negeri Selangor bukan sahaja bersedia menghadapi suasana baru itu, bahkan sentiasa berada di hadapan dengan merangkul segala kesempatan yang terbuka melalui teknologi baru. Selangor jangan sekadar mengguna pakai perspektif lokal, tetapi mengambil kira perspektif serantau dan global dalam persaingan dengan persekitaran baru yang mencorakkan masa hadapan.

Selaras dengan gagasan Negeri Selangor menuju Smart State, maka Selangor perlu menggunakan penyelesaian teknologi inovatif, smart solutions kepada tuntutan kehidupan moden. Beta mahu negeri ini menjadi salah sebuah Smart State yang terkemuka di dunia.

Teknologi perlu diaplikasikan sebagai penyampaian perkhidmatan dengan kaedah baru kepada masyarakat, meningkatkan produktiviti dan memperkukuh penyertaan rakyat. Selangor perlu lebih responsif dan efisien dalam menawarkan perkhidmatan. Program Smart Selangor bukan sahaja berkenaan teknologi dan infrastruktur, tetapi juga tentang menangani isu-isu paling kritikal dan keperluan harian rakyat seperti pembenterasan jenayah, pengurusan sampah dan sisa pepejal, pengangkutan, laluan trafik, perkhidmatan kerajaan, pendidikan dan penjagaan kesihatan.

Beta percaya rakyat Selangor amat teruja untuk menyertai perjalanan menuju Smart Selangor. Maka ia perlu dimulakan dari sekarang. Beta mahu gagasan ini diterjemahkan segera kerana ia akan melonjakkan mutu kehidupan rakyat, meningkatkan peluang pekerjaan dan kemudahan dalam perniagaan serta meningkatkan daya tarikan Selangor sebagai destinasi bakat dan pelaburan melalui Smart Branding.

Perubahan suhu dan iklim dunia adalah fenomena baru yang menuntut Kerajaan Negeri untuk mengambil langkah proaktif supaya bencana seperti cuaca panas yang ekstrim dan kering, banjir kilat serta penyakit berjangkit dapat diurus dan ditangani supaya tidak memberi kesan kepada rakyat dan ekonomi.

Justeru, Beta berkenan menitahkan supaya Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) mengurus sumber air Negeri Selangor secara holistik ke arah kesejahteraan sejagat. Ini penting bagi memastikan sumber air mentah yang mencukupi di semua empangan untuk memastikan bekalan air bersih bagi kegunaan rumah dan industri tidak tergendala.

Beta juga mahu sumber air, sungai, perairan pantai dan alam persekitarannya berada di dalam keadaan yang terpelihara dan mampan bagi menyokong pembangunan sosio ekonomi negeri yang sentiasa berdaya maju. Beta mahu konsep manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi diterjemahkan dalam dasar pemeliharaan alam dengan penjagaan eko sistem, biodiversity, flora dan fauna anugerah Tuhan kepada manusia.

Beta mengambil maklum tentang nilai kekayaan biodiversity, kebudayaan, sains, rekreasi dan estetik yang tinggi di Batu Caves. Bukit batu kapur tersebut merupakan warisan geologi dan kaya dengan pelbagai hidupan tumbuhan dan haiwan yang perlu dikekalkan dengan inisiatif pemuliharaan.

Beta juga berkenan dengan usaha Kerajaan Negeri yang memperuntukkan sejumlah Ringgit Malaysia Dua Puluh Empat Juta (RM24 juta) kepada Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) untuk kerja-kerja penyelenggaraan kolam takungan bagi mengelakkan banjir kilat. Selain daripada peruntukan ini, JPS juga bertanggungjawab untuk menaiktaraf kolam takungan dengan anggaran kos sebanyak Ringgit Malaysia Tiga Puluh Satu juta (RM31 juta).

Beta juga berkenan di atas kesungguhan Kerajaan Negeri untuk menangani masalah banjir dengan memperuntukkan sejumlah Ringgit Malaysia Enam Puluh Juta (RM60 juta) untuk program pencegahan banjir bagi tahun 2016.

Bagi menjamin alam semulajadi di Negeri Selangor dipelihara, Beta berharap Kerajaan Negeri segera mendukung usaha Jabatan Perhutanan untuk mengurus dan membangunkan sumber hutan secara berkekalan serta mengawal dengan baik sumbangannya kepada pembangunan sosio ekonomi negeri.

Beta yakin jika Negeri Selangor terus memelihara jumlah keluasan hutan simpan yang kini meliputi tiga puluh satu perpuluhan lima enam peratus (31.56%) daripada keluasan tanah Negeri Selangor, kelestarian alam semulajadi dapat dipelihara dengan baik dan sempurna.

Beta juga berkenan supaya Kerajaan Negeri menyediakan Pelan Induk serta memajukan Taman Negeri Selangor dan Hutan Lipur Templer Park di samping mempromosikannya sebagai tempat riadah keluarga, perkelahan dan destinasi pelancongan. Kerajaan Negeri juga perlu mendukung usaha kejiranan hijau melalui program hutan tani dan aktiviti perhutanan bandar.

Beta gembira usaha Kerajaan Negeri memperkukuh Polisi Pengurusan dan Pemuliharaan Pokok Negeri Selangor termasuk melalui kegiatan menanam pokok bagi tujuan aktiviti riadah rakyat, mengelakkan hakisan tanah, pembiakan hidupan marin dan sebagai tembok penahan semula jadi.

Insya Allah, Beta berkenan untuk bersama-sama sekalian rakyat menghijaukan Negeri Beta dengan penanaman pelbagai jenis pokok bagi menjamin persekitaran hijau yang sihat dan pembangunan yang mampan.
Beta mengambil maklum bahawa Kerajaan Negeri telah mengambil inisiatif untuk mewartakan tapak seluas tiga puluh dua perpuluhan empat lima (32.45) ekar sebagai Taman Rakyat di Shah Alam. Taman Hijau yang bakal menawarkan kemudahan serta prasarana interaktif ini akan melengkapi kehidupan bandar yang berkualiti serta dapat memenuhi tahap ciri-ciri ‘livable city’ yang tinggi.

Negeri Selangor mempunyai kepelbagaian bangsa, budaya dan bahasa. Rakyat bebas mengamalkan kebudayaan mereka selagi tidak merosakkan perpaduan yang ada. Beta berkenan kepelbagaian ini menjadi satu unsur bagi Negeri Selangor mencapai kemajuan dan kejayaan yang lebih cemerlang lagi. Di Selangor juga, orang Melayu mempunyai nilai kebudayaan dan kesenian yang tinggi dan perlu digiatkan serta diperkembangkan semula demi memperkukuhkan identiti bangsa Melayu dan seterusnya dapat diwarisi dan dihayati oleh generasi akan datang. Oleh itu, langkah Kerajaan Beta memperkayakan kebudayaan adalah selaras dengan realiti Selangor sebagai negeri kosmopolitan.

Seperti yang termaktub dalam Perkara 38 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor, Beta sahajalah sebagai Sultan Negeri Selangor yang berhak menganugerahkan dan mewujudkan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat di dalam Negeri Selangor. Namun sejak kebelakangan ini, Beta dapati kegiatan memberi, menjual dan memakai Darjah Kebesaran oleh pihak individu yang tidak diiktiraf, baik daripada Istana atau Kerajaan Negeri Selangor telah berleluasa. Perbuatan memberi, menjual dan menggunakan Darjah Kebesaran yang tidak diiktiraf ini adalah satu penipuan yang salah dari segi undang-undang.

Untuk mencegah perkara memberi, menjual dan menggunakan Darjah Kebesaran yang tidak diiktiraf, Beta berkenan Kerajaan Negeri membuat pindaan yang sewajarnya kepada Enakmen Lambang-Lambang dan Nama-Nama (Mencegah Daripada Salah Guna) 1962 bagi menangani perbuatan dan pemakaian Darjah Kebesaran tanpa pengiktirafan Beta. Beta telah dimaklumkan oleh pihak Kerajaan Negeri bahawa pindaan yang dicadangkan melalui Rang Undang-Undang Lambang-Lambang dan Nama-Nama (Mencegah Daripada Salah Guna) (Pindaan) 2016 ini meliputi pindaan yang berkaitan dengan pencegahan penganugerahan Darjah Kebesaran yang tidak diiktiraf di samping penetapan kadar hukuman yang lebih berat bagi kesalahan yang dilakukan di bawah Enakmen tersebut. Beta berharap dengan pengenalan Rang Undang-Undang ini yang akan dibentangkan di Dewan Negeri Selangor pada sidang kali ini akan dapat membendung kegiatan yang tidak bermoral dan beretika ini sekali gus melindungi kedaulatan Beta sebagai Sultan Selangor.

Umat Islam di dunia hari ini berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti fahaman radikal dan gerakan militan dan ajaran sesat akibat dari salah faham terhadap ajaran suci Islam. Untuk menghadapi cabaran ini, umat Islam di Selangor mesti berpegang kepada ajaran dan amalan Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan menghayatinya dengan prinsip keadilan, ihsan, kesederhanaan dan toleransi.

Agama Islam sebagai rahmatan lil alamin yang diamalkan oleh Alam Melayu telah berjaya menjadikan Asia Tenggara rantau Islam yang terbesar di dunia, rantau Islam yang paling toleran, paling jelas dan paling maju dari segi kenegaraan, ekonomi, pendidikan dan sosial. Mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah juga mempunyai tradisi keilmuan dan kerohanian yang kaya, seperti yang diasaskan oleh tokoh-tokoh seperti Imam Abu Hasan al-Asya’ari, Imam al-Shafi’i, Hujjatul Islam al-Ghazali dan Fakhruddin al-Razi.

Beta mahu keharmonian dipelihara di kalangan umat Islam dan juga dalam hubungan antara kaum dan agama. Islam adalah agama yang berlandaskan ilmu, dan Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu dengan memberikan keseimbangan antara ilmu agama bagi memenuhi tuntutan fardhu ain dengan tuntutan ilmu duniawi bagi memenuhi fardhu kifayah sebagaimana telah disebutkan oleh Imam al-Ghazali.

Beta berkenan menjadikan Negeri Beta penanda aras kepada kemunculan rantau ini sebagai pemimpin peradaban dunia Islam.

Kesinambungan kemajuan sesebuah negara amat bergantung kepada urus tadbir yang mantap dan penerapan prinsip keterbukaan, integriti dan bertanggungjawab. Melalui kejayaan ini, hasil mahsul yang kaya tidak akan disalah guna atau hilang melalui budaya rasuah, sebaliknya akan dikembalikan kepada rakyat melalui program pembangunan.

Khazanah negara yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala pasti akan pupus sekiranya para pemimpin bergelumang dengan amalan rasuah, salah guna kuasa dan tamak haloba yang hanya memerah keringat rakyat. Hawa nafsu manusia tidak ada batasnya. Seperti mana yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, “The world has enough for everyone’s need, but not enough for everyone’s greed”.

Beta ingin mengajak seluruh rakyat Beta mengambil pelajaran dari sejarah. Ahli sejarah besar Edward Gibbon dalam karya agungnya ‘The Decline and Fall of the Roman Empire’ menceritakan bagaimana Empayar Rom yang begitu besar, kuat dan gemilang, runtuh dan hancur akibat budaya rasuah dan fitnah-memfitnah yang berleluasa dan menjadi barah di kalangan pimpinan tertinggi akibat daripada gaya kehidupan bermewah-mewah.

Beta mahu seluruh rakyat bersatu padu dan kekuatan perpaduan rakyat Beta digerakkan berlandaskan nilai dan prinsip yang murni demi kedaulatan negeri dan kesejahteraan rakyat.

Beta bersyukur kerana dalam tempoh yang singkat, hanya lapan belas (18) bulan, Negeri Selangor di bawah pimpinan Memanda Beta, Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali dengan dukungan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri telah berjaya menggerakkan negeri dan rakyat untuk bekerja sebagai satu pasukan yang memiliki kesatuan fikrah dan kesatuan amal demi mempertahankan kedaulatan negeri dan menjaga kesejahteraan rakyat.

Kesepaduan inilah yang menjadi pemangkin kepada kemakmuran negeri dan telah mengangkat maruah dan martabat rakyat Beta.

Beta melihat hubungan kerja pihak eksekutif dengan penjawat awam begitu erat. Kesefahaman eksekutif dan penjawat awam ini telah diterjemahkan dalam perlantikan Setiausaha Kerajaan Negeri baharu yang berlangsung secara teratur dan tenteram.

Beta mahu anggota perkhidmatan awam senantiasa berpegang teguh kepada Piagam Perkhidmatan Awam dan pihak eksekutif bekerjasama secara objektif dan profesional. Beta berkenan supaya semangat kerjasama di antara pihak eksekutif, pegawai kerajaan dan rakyat diperkukuhkan lagi untuk memajukan Negeri Selangor yang Beta kasihi ini.

Beta mendoakan semangat ini menjadi semakin kental agar negeri dan rakyat Beta terus maju, aman dan makmur sebagai sebuah negeri gemilang yang mendapat keampunan dari Allah Subhanahu Wata’ala.

Maka, dengan lafaz Bismillahir Rahmanir Rahim, Beta dengan sukacitanya merasmikan Pembukaan Persidangan Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Yang Ketiga Belas Tahun 2016.

Selamat Bersidang.

Sekian,
Wabillahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ucapan Perbahasan Belanjawan 2013 Negeri Selangor Darul Ehsan (Hansard)

DEWAN NEGERI SELANGOR YANG KEDUA BELAS
PENGGAL KELIMA
MESYUARAT KETIGA 

Shah Alam,  21 November 2012 (Rabu)
 

Y.B. TUAN MOHAMAD AZMIN BIN ALI :

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  Yang Berhormat Tuan Speaker, Yang Amat Berhormat Dato’ Menteri Besar, Ahli-ahli Yang Berhormat, Ketua-ketua Jabatan, Alhamdulillah pada pagi ini saya diberikan peluang untuk menyertai perbahasan Belanjawan 2013 Negeri Selangor yang berjumlah RM1.63 bilion. Sebelum saya meneruskan perbahasan saya ingin menyatakan di sini bahawa usaha Yang Berhormat Tuan Speaker untuk membawa perubahan dan reformasi di dalam Dewan ini termasuk dengan mengeluarkan perintah Tuan Speaker telah menarik perhatian Yang Dipertua Dewan Rakyat beberapa hari yang lalu dan beliau juga agak tertarik dengan sistem lampu isyarat yang digunakan dan ada kemungkinan Parlimen juga akan menggunakan sistem yang sama dalam sesi yang akan datang dan Yang Dipertua Parlimen mendapati ia cukup efektif untuk mengawal prosiding dalam dewan kerana apa yang berlaku pada dua hari yang lalu seorang Menteri menjawab selama 21 minit dan mendapat teguran daripada Yang Dipertua Parlimen dan beliau merujuk keberkesanan pimpinan Tuan Speaker Dewan Negeri Selangor.  Dengan kata-kata itu mungkin saya dapat lebih panjang masa pada pagi ini.

Tuan Speaker saya ingin merujuk kepada karya Amartya Sen di dalam buku beliau bertajuk The Idea  of Justice dengan izin saya quote any theory of justice has to give an important place to the role of institution so that the choice of institution cannot but be as central element in any plausible account of justice.  Sebarang teori perihal keadilan tidak dapat tidak mestilah memberi keutamaan kepada peranan institusi supaya institusi yang dipilih itu menjadi teras kepada maksud keadilan tersebut.

Saya yakin Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor tuntas membawa agenda reformasi demi kesejahteraan dan keharmonian rakyat.  Melaksanakan perubahan demi rakyat adalah satu kewajipan bagi pimpinan Pakatan Rakyat sebagai sebuah kerajaan yang peduli rakyat dan berteraskan prinsip kebertanggungjawaban, ketelusan dan tata kelola yang baik.  Insya-Allah kita yakin dengan usaha-usaha melaksanakan Islah dan perubahan ini rakyat akan melanjutkan mandat kepada kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor dalam pilihan raya umum yang ke 13 dan Insya-Allah akan menyumbang kepada kebangkitan rakyat menuju Putrajaya.

Belanjawan 2013 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Dato’ Menteri Besar memberi kesempatan kepada rakyat secara langsung untuk menilai prestasi dan keupayaan Kerajaan Negeri dalam mengurus ekonomi negeri. Sudah tentu Kerajaan Negeri sekali lagi memilih untuk menggunakan pendekatan reformasi dasar untuk mengubah struktur ekonomi dan memperbaiki kelemahan sistem dan institusi kerajaan supaya dapat mempertingkatkan lagi keupayaan ekonomi Negeri Selangor.

Pengauditan terhadap penyata kewangan Kerajaan Negeri bagi tahun berakhir 31 Disember 2011 adalah untuk memberi pandangan sama ada penyata itu menggambarkan kedudukan kewangan negeri yang benar dan saksama serta rekod perakaunan yang berkaitan telah diselenggara dengan teratur.  Secara keseluruhan, alhamdulillah analisis audit mendapati kedudukan kewangan Negeri Selangor adalah baik.  Penyata Kewangan Negeri yang berakhir pada 31 Disember 2011 mencatatkan baki kumpulan wang disatukan berjumlah RM1.9 bilion meningkat sejumlah RM357 juta berbanding RM1.6 bilion pada tahun 2010.

Jumlah kutipan hasil pada tahun 2011 telah mencatatkan peningkatan sejumlah RM62.5 juta manakala jumlah tunggakan hasil menurun sejumlah RM75.2 juta.  Akaun hasil disatukan negeri telah mencatatkan sejumlah RM180.5 juta berbanding RM124.2 juta pada tahun 2010.  Prestasi pembayaran hutang awam pada tahun 2011 adalah sangat baik kerana baki hutang awam telah menurun RM25.01 juta manakala tunggakan bayaran balik pinjaman mencatatkan penurunan sejumlah RM604.97 juta.  Laporan Ketua Audit Negara juga mengesahkan bahawa dua komponen terpenting dalam hasil Kerajaan Negeri iaitu hasil cukai dan hasil bukan cukai masing-masing telah mencatatkan peningkatan sejumlah RM46.18 juta dan RM202.91 juta menjadikan RM517.74 juta dan RM674.06 juta pada tahun 2010 berbanding dengan hanya RM471.56 juta dan RM471.15 juta pada tahun 2009.

Analisis audit juga menunjukkan hasil cukai dan hasil bukan cukai mencatatkan peningkatan yang menyumbang kepada peningkatan hasil secara keseluruhan iaitu sejumlah RM62.5 juta menjadi RM1.6 bilion pada tahun 2011 berbanding RM1.5 bilion pada tahun 2010.  Analisis trend mendapati hasil Kerajaan Negeri mencatatkan peningkatan yang konsisten dari RM1.2 bilion pada tahun 2007 kepada RM1.8 bilion pada tahun 2009.

Yang Berhormat Puan Timbalan Speaker, saya tidak perlu mengulangi angka dan statistik ekonomi negeri yang telah digariskan Yang Amat Berhormat Dato’ Menteri Besar dalam ucapan Belanjawan 2013 yang sekali gus mengesahkan bahawa asas ekonomi Negeri Selangor amat kukuh dan pengurusan kewangan yang berhemah.  Maka saya yakin unjuran yang dibuat bagi 2013 juga adalah realistik berdasarkan senario ekonomi global dan serantau yang akan memberi kesan langsung kepada ekonomi domestik termasuk Negeri Selangor.

Maka peringatan Yang Amat Berhormat Dato’ Menteri Besar di dalam ucapan Belanjawan baru-baru ini juga bertepatan dengan peringatan Nabi Yusuf a.s. iaitu tujuh tahun yang subur dan dituruti dengan tujuh tahun kemarau. Seven fat years and seven thin years.  Apabila Allah menganugerahkan sedikit kemewahan melalui kepimpinan yang amanah maka kita janganlah alpa dan janganlah kita boros di dalam urusan perbelanjaan.  Namun pengurusan ekonomi yang berhemah bukan sahaja diukur daripada keupayaan untuk meningkatkan pendapatan dan rizab yang kukuh tetapi kita juga harus berbelanja secara berhemah dan menumpukan kepada usaha ekonomi yang akan memberi kesan gandaan ataupun multiply effect di dalam ekonomi domestik khususnya di Negeri Selangor.

Sudah tentulah belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Dato’ Menteri Besar mempunyai perbezaan yang agak ketara dengan bajet yang dibentangkan oleh kerajaan Persekutuan di mana Menteri Kewangan telah gagal untuk mengemukakan dasar-dasar fiskal yang dapat membetulkan struktur ekonomi negara. Kebimbangan rakyat Negeri Selangor bertambah parah apabila pengumuman yang telah dibuat oleh Menteri Kewangan termasuk imbuhan-imbuhan kecil dan juga sogokan politik di dalam pilihan raya yang ke 13 tidak mengambil kira beban hutang negara yang semakin membengkak malahan pengumuman yang dibuat juga tidak mempunyai multiply effect ataupun kesan berganda untuk merancakkan kegiatan ekonomi.

Langkah-langkah fiskal yang perlu diambil untuk mengurangkan hutang negara dengan lebih effective tidak langsung dibincangkan dalam bajet Persekutuan termasuk usaha-usaha untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang lestari dan menjamin pengagihan kit ekonomi secara adil dan saksama.  Dalam usaha mengekalkan ekonomi yang semakin malap, kita tidak boleh bersandarkan kepada angka unjuran dan statistik semata-mata akan tetapi isu governance ataupun tata kelola yang baik ketirisan atau leakages kebocoran pembaziran akauntabiliti dan ketelusan merupakan paksi penting dalam belanjawan sesebuah negara.

Inilah yang cuba ditonjolkan di dalam pentadbiran Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Dato’ Menteri Besar.  Bajet 2013 Kerajaan Persekutuan juga gagal mengungkapkan unjuran serta situasi ekonomi global.  Kegagalan ini boleh menyumbang kepada kemungkinan unjuran yang terkandung dalam belanjawan 2013 Kerajaan Persekutuan akan mengalami nasib yang sama iaitu tersasar daripada unjuran asal.  Kita harus sedar bahawa ekonomi Malaysia adalah ekonomi yang terbuka dan sudah tentu ianya mempunyai kesan langsung akibat ekonomi global yang tidak menentu.  Dan kegagalan untuk mengungkap situasi ekonomi global ini pastinya akan menjejaskan keupayaan ekonomi domestik untuk menjana pertumbuhan yang lestari demi kepentingan masa depan.

Justeru itu di dalam mukadimah saya sebentar tadi saya telah menyatakan bahawa saya yakin unjuran yang dibuat bagi tahun 2013 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Dato’ Menteri Besar adalah realistik kerana beliau berasaskan kepada senario ekonomi global dan juga serantau yang pastinya akan memberi kesan langsung kepada ekonomi domestik.

Saya juga menyentuh kebimbangan rakyat Negeri Selangor dan rakyat Malaysia keseluruhannya terhadap hutang negara yang semakin membengkak yang pastinya juga akan memberi kesan kepada prestasi ekonomi negeri-negeri di dalam negara kita termasuk Negeri Selangor.  Dalam perbahasan di Parlimen baru-baru ini saya telah memetik laporan Market Watch yang menyatakan bahawa Filipina dan Indonesia hari ini dilihat muncul sebagai Harimau Ekonomi Asia Tenggara yang baru dan amat malang sekali Malaysia kedudukannya jauh di belakang.  Contoh yang diberikan hutang Kerajaan Persekutuan Indonesia sekitar 25% daripada KDNK dan Filipina pula sekitar 41% daripada KDNK.  Manakala hutang negara kita Malaysia sudah hampir mencecah 55% daripada KDNK.

Menteri Kewangan telah menyentuh isu KDNK dengan menyatakan pertumbuhan ekonomi negara akan berkembang pada kadar 4.5% sehingga 5.5% dan melepasi paras RM1 trilion.  Namun Kerajaan Persekutuan gagal untuk menerangkan bahawa kedudukan KDNK sesebuah negara bergantung kuat kepada prestasi ekonomi negara yang menyumbang ke arah ekonomi negara yang lebih baik.  Kita tidak dapat menyangkal fakta bahawa Negeri Selangor merupakan penyumbang terbesar iaitu 23% daripada KDNK hasil daripada tata kelola pentadbiran yang cekap, baik dan amanah yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Dato’ Menteri Besar.

Malangnya Selangor hanya menerima sejumlah RM367 juta untuk tempoh daripada Januari 2012 sehingga September 2012.  Saya ingin mengulangi kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Dato’ Menteri Besar di dalam Belanjawan 2013, di para 43 yang menegaskan bahawa Negeri Selangor terus kekal menjadi penyumbang terbesar kepada KDNK Malaysia melebihi 20% dari tahun 2008 hingga 2012.  Tetapi seperti yang saya nyatakan tadi pemberian yang dibuat oleh Kerajaan Pusat jauh lebih rendah daripada apa yang telah kita sumbangkan kepada Kerajaan Pusat.

Walau bagaimanapun Yang Berhormat Puan Timbalan Speaker, saya ingin mengajak Ahli-Ahli Yang Berhormat dan juga Kerajaan Negeri untuk tidak meremehkan teguran dan dapatan yang dibuat oleh Ketua Audit Negara.  Namun saya gembira dengan komitmen Yang Amat Berhormat Dato’ Menteri Besar ketika menjawab soalan lisan saya pada 19 November yang lalu bahawa kerajaan negeri cukup komited untuk memastikan bahawa segala teguran dan pemerhatian oleh Ketua Audit Negara akan diambil tindakan untuk membetulkan kelemahan-kelemahan dan mengambil tindakan pencegahan bagi memastikan kelemahan yang sama tidak berulang pada masa yang akan datang.

Antara teguran yang dibuat oleh Ketua Audit Negara ialah berhubung Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS) di mana projek Perhutanan Semula di Hutan Simpan Rantau Panjang dan Hutan Simpan Bukit Tarek.  Antara penemuan yang telah dibuat oleh Audit adalah kelewatan penyediaan Rancangan Penanaman Pokok yang tidak mengikut kelulusan, tanah lewat di pajak, pokok lewat ditanam selepas perjanjian ditandatangani, tunggakan hutang syarikat pemajak belum dikutip, pelantikan syarikat pemajak tidak teratur dan kekurangan pemantauan.  Ini adalah teguran-teguran yang telah dibuat oleh Ketua Audit Negara di dalam laporan yang telah dibentangkan di dewan ini dan juga di dalam Parlimen.

Saya juga ingin mengingatkan Dewan bahawa sebelum laporan Ketua Audit Negara ini dibentangkan saya pernah membahaskan perkara yang sama di dalam Dewan Negeri Selangor ini ketika membahaskan Belanjawan 2012, saya telah memohon penjelasan daripada Kerajaan Negeri berhubung status pulangan kepada Kerajaan Negeri berhubung projek menghutan semula kawasan akasia dengan projek tanaman sentang dan jati di Hutan Simpan Bukit Tarek dan Hutan Simpan Rantau Panjang, Daerah Hulu Selangor.  Daripada maklum balas yang saya terima saya mendapati bahawa pada 22 Februari 2001, Kerajaan Negeri telah menandatangani perjanjian konsesi dan pajakan dengan PKPS di mana PKPS diberi konsesi tanah Hutan Simpan Bukit Tarek seluas 5,000 hektar dan Hutan Simpan Rantau Panjang seluas 5,000 hektar untuk tempoh pajakan selama 60 tahun.  Antara perhutanan semula dijalankan oleh PKPS dengan usaha sama 7 syarikat swasta.

Antara syarikat swasta yang mendapat konsesi ini ialah Syarikat Sharedders Forrest Management Sdn Bhd untuk kerja penanaman pokok jati.  Salah seorang Ahli Lembaga Pengarah Syarikat ini ialah Tan Sri Dato’ Seri Sanusi Junid.  Syarikat ini telah diberi konsesi tanah Hutan Simpan Bukit Tarek seluas 5,000 hektar untuk tempoh pajakan selama 50 tahun.  Syarikat lain yang mendapat konsesi tanah Hutan Simpan Rantau Panjang seluas 1,000 hektar untuk tempoh pajakan selama 50 tahun ialah Syarikat In & Out Plantation Management Sdn Bhd.  Ahli Lembaga Pengarah Syarikat In & Out, dia In & Out yang mewakili syarikat ini menandatangani perjanjian konsesi dengan PKPS pada 16 Mei 2002 ialah Dato’ Abdul Rahman bin Palil (dewan menepuk meja).  Saya difahamkan maklumat kelulusan pemberian konsesi tanah seluas 1,000 hektar kepada Syarikat In & Out Plantation Management Sdn Bhd sudah tidak dapat dikesan di PKPS.

Syarikat-syarikat lain yang mendapat konsesi di Hutan Simpan Bukit Tarek dan Hutan Simpan Rantau Panjang adalah Syarikat Mega Forest Plantation Management Sdn Bhd 1,000 hektar.  Bagi kerja menanam pokok sentang Syarikat Mewah Ikhtiar Sdn Bhd 660 hektar, Syarikat Ekomurni Sdn Bhd 80 hektar, Syarikat Kayangan Rampai Sdn Bhd 100 hektar dan Syarikat Tropical Presentation Sdn Bhd 1,144 hektar.

Perjanjian konsesi di antara PKPS dan syarikat-syarikat pemajak telah menetapkan kadar pajakan royalti balak, hasil ladang termasuk cukai yang perlu dibayar kepada Jabatan Perhutanan Negeri. Menurut semakan awal saya unjuran pendapatan PKPS berbanding dengan syarikat pemajak menunjukkan untuk tempoh lebih daripada 20 tahun, PKPS akan mendapat pulangan sebanyak RM47 juta bagi pajakan tanah seluas 10,000 hektar manakala syarikat pemajak dijangka mendapat keuntungan lebih daripada RM400 juta.  Maka sekali lagi saya ingin mendapat penjelasan daripada Kerajaan Negeri bagaimana perjanjian yang ditandatangani oleh PKPS dengan syarikat pemajak bersifat berat sebelah dan tidak memberi pulangan yang adil kepada Kerajaan Negeri.

Apakah tindakan Kerajaan Negeri untuk memperbetulkan ketempangan dan penyelewengan yang berlaku dalam penganugerahan konsesi tanah di kedua-dua hutan simpan ini.  Dan sekarang Ketua Audit Negara sendiri telah menimbulkan perkara ini dalam laporan yang baru dibentangkan.  Saya difahamkan bahawa jumlah keseluruhan bayaran yang telah diterima oleh PKPS sehingga bulan Oktober 2009 bagi program perhutanan semula Hutan Simpan Bukit Tarek dan Hutan Simpan Rantau Panjang adalah lebih kurang RM700,000.00 sahaja.  Bagaimana konsesi tanah seluas 10,000 hektar untuk pajakan selama 60 tahun memberikan pulangan kepada kerajaan negeri hanya RM700,000.00 sahaja.

Satu lagi teguran yang perlu diberikan perhatian oleh kerajaan negeri adalah berkenaan pendidikan industri YS Sdn Bhd atau pun universiti Selangor (UNISEL). Antara penemuan Audit adalah berkenaan kemudahan Universiti yang tidak diselenggarakan dengan sempurna.  Hal ini juga telah saya bangkitkan di dalam Dewan yang mulia ini pada sesi yang lalu di mana Syarikat Jana Niaga Sdn Bhd mengaut keuntungan ekoran perjanjian konsesi yang bersifat berat sebelah.  Maka Kerajaan Negeri perlu segera meneliti teguran yang dilakukan oleh Ketua Audit Negara serta melaksanakan tindakan yang sewajarnya termasuklah cadangan dan penegasan yang dibuat oleh Laporan Audit bahawa dengan izin saya quote mengikut consession agreement cadangan pembangunan bina, kendali dan pindah kediaman pelajar lelaki dan perempuan, pusat pelajar, pusat komuniti pelajar, taska dan kediaman kakitangan, kos pembaikan asrama siswi ini ditanggung oleh pemaju.

Yang Berhormat Puan Timbalan Speaker, Belanjawan 2013 yang bertemakan Selangor Peneraju Ekonomi Malaysia merupakan suatu pengiktirafan kepada pengurusan ekonomi dan kewangan negeri yang benar-benar telus, berakauntabiliti serta mengamalkan perbelanjaan yang berhemah.  Sebab itu saya bagi pihak rakan-rakan Ahli-Ahli Yang Berhormat dan juga rakyat Negeri Selangor ingin mengucapkan penghargaan kepada Dato’ Menteri Besar yang telah mempertahankan rekod kewangan Negeri Selangor dengan membentangkan belanjawan berimbang selama lima tahun berturut-turut (dewan menepuk meja).  Namun seperti yang saya tegaskan tadi kita juga kena melihat semula kepada semangat perlembagaan Persekutuan oleh kerana Kerajaan Negeri merupakan penyumbang utama kepada KDNK Malaysia dengan satu jumlah yang cukup besar sebanyak 23%.

Maknanya setiap satu ringgit pendapatan Kerajaan Pusat 23 sen adalah sumbangan kerajaan Negeri Selangor kepada mereka.   Semangat perlembagaan persekutuan dengan jelas mengungkapkan Malaysia merupakan sebuah negara federelisma dan ianya adalah salah satu kepada asas kenegaraan.  Kalau kita merujuk kepada Senarai 1, Senarai 2 dan concurrent list atau senarai bersama menjadi garisan panduan kepada tanggungjawab bersama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri.

Federelisma harus dihayati sebagai sebuah negara yang tidak membenarkan kuasa mutlak oleh Kerajaan Persekutuan.  Maknanya setiap satu ringgit pendapatan Kerajaan Pusat 23 sen adalah sumbangan Kerajaan Negeri Selangor kepada mereka. Semangat Perlembagaan Persekutuan dengan jelas mengungkapkan Malaysia merupakan sebuah negara federalism dan ianya adalah salah satu kepada asas kenegaraan, kalau kita merujuk kepada senarai satu, senarai dua, dan concurrent list atau senarai bersama menjadi garis panduan kepada tanggungjawab bersama Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, federalism harus dihayati sebagai sebuah negara yang tidak membenarkan kuasa mutlak oleh Kerajaan Persekutuan tindakan Putrajaya menafikan hak Negeri Selangor merupakan satu tindakan yang mengkhianati semangat federalism ini namun saya agak kesal dan terkejut dengan kenyataan Ahli Parlimen dari Kota Belud, di dalam Parlimen baru-baru ini, yang mendakwa bahawa Kerajaan Negeri Selangor telah pun menerima RM67 bilion daripada Kerajaan Pusat maka Kerajaan Negeri bertanggungjawab untuk menyangkal dakwaan ini yang saya kira amat mengelirukan dan tidak bertanggungjawab namun izinkan saya melihat sedikit kepada perkara yang telah dibangkitkan berdasarkan perbahasan saya di dalam Dewan Rakyat baru-baru ini, di mana saya telah mencerakinkan pemberian persekutuan kepada Kerajaan Negeri Selangor mengikut perlembagaan yang sedia ada.

Saya mendapati ada tujuh jenis pemberian Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri, pertama pemberian jalan raya ataupun MARRIS, kedua pemberian berdasarkan tahap pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kesejahteraan hidup, ketiga pemberian bayaran perkhidmatan 10 peratus kerana penglibatan kakitangan Kerajaan Negeri dalam melaksanakan projek-projek persekutuan, keempat pemberian perbelanjaan mengurus jabatan persekutuan secara bersama seperti Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), Jabatan Kemajuan Masyarakat dan Majlis Sukan Negeri, kelima pemberian tahunan ekoran pemberian Selangor menyerahkan Kuala Lumpur dan Putrajaya, keenam pemberian mengikut bilangan penduduk ataupun capitulation grant dan ketujuh pemberian pertambahan hasil.

Namun sehingga September 2012, Negeri Selangor hanya menerima RM364 juta malahan beberapa jenis pemberian persekutuan masih belum dibayar oleh Kerajaan Persekutuan, sebagai contoh, saya dimaklumkan pemberian berdasarkan tahap pembangunan ekonomi yang dianggarkan berjumlah RM16 juta sehingga hari ini masih belum diterima oleh Kerajaan Negeri Selangor, pemberian perbelanjaan mengurus jabatan persekutuan yang berjumlah RM31 juta masih belum diterima oleh Kerajaan Negeri Selangor.

Kerajaan Persekutuan juga gagal menyerahkan pemberian pertambahan hasil yang dianggarkan RM24 juta sehingga hari ini, dakwaan Ahli Parlimen Kota Belud, bahawa sebahagian besarnya adalah pembayaran, emolumen ataupun gaji kepada anggota perkhidmatan awam di  Negeri Selangor, perlu dijawab oleh Kerajaan Negeri kerana mengikut semakan saya pembayaran emolumen ataupun gaji oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri, tidak timbul sama sekali.  Saya juga ingin memohon kepada Kerajaan Negeri apakah tindakan  untuk memastikan Kerajaan Persekutuan membuat pemberian ini mengikut jadual yang telah ditetapkan saya juga ingin mengetahui berapakah jumlah besar yang patut diterima oleh Kerajaan Negeri mengikut jadual penerimaan pembayaran persekutuan, dan jumlah sebenar yang telah diterima oleh Kerajaan Negeri, sehingga hari ini dan juga berapakah jumlah tunggakan sehingga hari ini.

Untuk tujuan pembangunan saya sedia maklum bahawa wujud peruntukan yang disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan pada setiap tahun melalui Kementerian dan agensi kerajaan, walau bagaimanapun penggunaannya harus di optimumkan melalui pelaksanaan pelbagai projek dan juga program yang telah dirancang di peringkat Kementerian dan juga agensi kerajaan dengan mematuhi peraturan kewangan yang ditetapkan.  Sebagai langkah untuk memperkukuhkan jentera penyelarasan perancangan dan juga pelaksanaan, Kerajaan Persekutuan telah menubuhkan suatu agensi penyelaras iaitu Pejabat Pembangunan Negeri atau disebut ICU, yang berperanan untuk menyelaras, melaksana, memantau dan melihat dan menilai keberkesanan program dan projek Kerajaan Persekutuan di peringkat Negeri.

Untuk memastikan pemantauan pelaksanaan pembangunan dapat diselaraskan dengan berkesan Majlis Tindakan Negara, dibentuk di peringkat pusat yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri, manakala di peringkat Negeri Majlis Tindakan Negeri dipengerusikan oleh YAB Dato’ Menteri Besar dan diurusetiakan oleh ICU Negeri, di peringkat pelaksanaan pula Jawatankuasa Kerja Tindakan Negeri pula dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri diwujudkan dan juga diurusetiakan oleh ICU Negeri, malangnya hal seperti ini tidak berlaku di Negeri Selangor, Majlis Tindakan Negeri, tidak mendapat kerjasama langsung daripada ICU Negeri,  maka Kerajaan Negeri telah menubuhkan semula Jawatankuasa Kerja Tindakan Negeri Selangor yang diurusetiakan oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri ataupun UPEN dan tidak mendapat kerjasama dari ICU Negeri Selangor di mana senarai projek-projek Persekutuan yang dilaksanakan di Selangor tidak diberikan kepada Kerajaan Negeri, bagi tujuan pemantauan dan ianya berlaku semenjak tahun 2008, bagi saya ini adalah satu pengkhianatan, kepada prinsip dan semangat federalism yang menjadi asas pentadbiran Negara ini.  Sebagai contoh pembinaan jambatan merentasi Sungai Kelang, projek yang menelan belanja sebanyak RM235 juta ini adalah kerja-kerja menaik taraf jalan sepanjang lima kilometer termasuk satu jejambat untuk menghubungkan Kelang Selatan dan Kelang Utara, yang akan menyambungkan jalan MRP ke lebuh raya Shapadu.

Seperti yang telah dinyatakan oleh YAB Dato’ Menteri Besar, projek ini telah pun dilancarkan pada 4 Mac 2008 hanya beberapa hari sebelum pilihanraya umum yang ke-12 dan projek ini telah diumumkan dan dilancarkan pelaksanaannya oleh Menteri Kerja Raya pada ketika itu Dato’ Seri S.Samy Vellu, dan turut dihadiri oleh Dato Menteri Besar Selangor pada ketika itu, Dato’ Seri Dr. Mohamad Khir Toyo.

Saya petik kata-kata Dato’ Seri S Samy Vellu, dengan code “the plan and desiring for the project has been complete and the tender will be call soon” itu kata-kata Samy Vellu.  Dia juga mengatakan bahawa ‘the third bridge is to be built over the Klang river here under a RM230 million project to be completed and in two and half years. Work on the project which would form apart of the Klang ring road is to begin in four months’ maknanya kalau dilancarkan Mac 2008 kerja-kerja ini akan bermula pada Jun 2008 dan dijangka siap dalam tempoh 2 setengah tahun, maknanya tahun 2010 jambatan telah pun siap.   Tapi seperti yang dikatakan oleh Dato’ Menteri Besar tiang pun tak nampak sehingga hari ini sehingga mendesak Kerajaan Negeri mengeluarkan peruntukan bagi kepentingan rakyat.

Y.B. TUAN NG SUEE LIM:    Puan Timbalan Speaker, saya minta penjelasan daripada Y.B. Bukit Antarabangsa berkenaan dengan isu yang dibangkitkan tentang Jambatan Tiga ini, upacara pecah tanah telah dilakukan dan akan disiapkan bila?

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI:     Dua setengah tahun

Y.B. TUAN NG SUEE LIM: Dua setengah tahun tetapi sampai hari ini tidak dilakukan ‘janji ditepati’ jadi ’janji capati’, maka dengan itu apakah Y.B. bercadang minta Barisan Nasional Samy Vellu bersama pihak pembangkang di sebelah sana, wajib minta maaf kepada seluruh rakyat Negeri Selangor Dan Malaysia, setuju atau tidak

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI:   Terima kasih, Sekinchan sebab itu tema ‘janji ditepati’ ini tak boleh pakai saya lihat kenyataan Seri Serdang semalam mengatakan projek ini terbengkalai sebab Barisan Nasional kalah, kalau Barisan Nasional menang di Negeri Selangor projek ini telah siap ini kata-kata yang tidak berapa waras kerana projek pembinaan jambatan adalah projek Kerajaan Pusat dan di peringkat persekutuan Barisan Nasional masih menang setakat hari ini bulan depan belum tentu, bila dah menang laksanakan tanggungjawab untuk membina jambatan ini, mengapa tidak dibina dan ini adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan selaras dengan semangat federalism yang telah saya kupas sebelum itu

Y.B. TUAN MAT SHUHAIMI BIN SHAFIEI:    Mencelah Bukit Antarabangsa, terima kasih semalam ini lah perkara yang saya cuba sebutkan dan saya telah sampaikan kepada Ketua Pembangkang Dun Selangor, tetapi malang sekali beliau mengatakan yang jambatan itu dijanjikan oleh pihak Kerajaan Negeri padahal dalam kenyataan yang disebut oleh Y.B. tadi ianya dikeluarkan oleh mulut seorang Menteri Barisan Nasional jadi soalan saya ialah disebabkan kegagalan ini dan jawapan yang diberikan oleh Ketua Pembangkang semalam wajar atau tidak kalau kita katakan Ketua Pembangkang Selangor ini adalah kepala pembohong dalam dewan ini kerana memberikan satu jawapan yang salah terlalu salah kerana seperti mana yang Y.B. sebutkan tadi quote kan tadi ianya dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan melalui Menteri Barisan Nasional.

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI:    Terima kasih Seri Muda, saya bersetuju dan saya kira walaupun Seri Serdang ini pembangkang namun perbahasan di dalam dewan ini harus berdasarkan kepada fakta dan tidak mengelirukan.   Saya telah tegaskan dalam perbincangan awal prinsip federalism ini mesti disuburkan bagaimana Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri dapat memainkan peranan apatah lagi bila kita melihat Selangor merupakan penyumbang terbesar kepada KDNK negara. Untuk makluman Sekinchan dan  juga Seri Muda bukan setakat jambatan ketiga yang diumumkan oleh Dato’ S. Samy Vellu pada 4 Mac 2008 oleh kerana kemaruk nak menang itu Dato’ Seri Samy Vellu juga in his speech on the launch the minister said that the ministry was planning a fourth bridge to facilitate users to the west coast expressway heading to the Klang and going from Klang to Banting.   

Maknanya bukan setakat jambatan ketiga dia lancar dan dia umum jambatan keempat, akhirnya mereka semua jatuh jambatan dalam pilihanraya yang lepas.  Jadi sebab itu saya berharap peranan ICU Negeri Selangor independent, profesional bersama-sama dengan Majlis Tindakan Negeri supaya kita boleh pantau projek-projek persekutuan kerana ini juga adalah wang rakyat sama ada membayar cukai di Negeri Selangor mahupun di negeri-negeri lain yang kita sumbangkan kepada KDNK dan tanggungjawab Kerajaan Persekutuan untuk menyumbang balik kepada negeri berkenaan melalui projek-projek yang saya berikan contoh tadi.  Sebab itu saya menggesa Kerajaan Negeri untuk meminta Kerajaan Persekutuan untuk menyenaraikan projek yang dikatakan bernilai lebih RM60 bilion yang telah disalurkan kepada Kerajaan Negeri Selangor kerana saya mencadangkan kepada Kerajaan Negeri supaya kita buat audit terbuka dan melantik juruaudit bertauliah sebab rakyat Selangor nak lihat kalau benar Kerajaan Persekutuan telah salurkan RM60 bilion projek kepada Negeri Selangor kita nak tahu siapa yang dapat projek berkenaan dan kita juga nak tahu apakah projek-projek ini telah dibuat secara telus, tender terbuka dan berapa nilai kos projek-projek berkenaan dan saya percaya kalau ini dilakukan Kerajaan Negeri dapat melihat satu lagi pembohongan yang dibuat oleh Kerajaan Pusat dalam isu projek-projek persekutuan.

Saya juga terpanggil untuk membicarakan soal air di Negeri Selangor kerana pada 30 Oktober 2012 yang lalu saya berkesempatan untuk berbahas secara langsung dengan Y.B. Dato’ Seri Peter Chin Fah Kui, Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air di dalam Dewan Rakyat berhubung isu air di Negeri Selangor.

Saya agak terkilan apabila Y.B. Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air menyatakan bahawa Kerajaan Negeri tidak ada kemampuan untuk melaksanakan model holistik dalam usaha untuk menstrukturkan semula industri perkhidmatan air dan yang kedua, Y.B. Menteri dan Timbalan Menteri menegaskan bahawa apabila Kerajaan Negeri melakukan program mitigasi itu secara langsung mengesahkan berlakunya krisis air di Negeri Selangor.

Izinkan saya Y.B. Puan Timbalan Speaker untuk menyatakan di dewan yang mulia ini bahawa perkara ini sekali lagi perlu diterangkan dan dijelaskan oleh Kerajaan Negeri,  khususnya apabila terlalu banyak kenyataan yang dikeluarkan oleh kementerian dan juga pihak UMNO dan Barisan Nasional yang amat mengelirukan dan saya percaya tujuan mereka memang untuk mengelirukan rakyat menjelang pilihan raya yang akan datang dan Kerajaan Negeri Selangor saya percaya cukup komited untuk memuktamadkan penstrukturan semula industri perkhidmatan air di Negeri Selangor ke arah perkhidmatan yang holistik, berdaya maju dan affordable  tariff untuk pengguna.

Cuma saya nyatakan kepada Y.B. Menteri pada ketika itu ia mestilah berasaskan kepada dua prinsip, pertama mestilah mematuhi undang-undang dan yang keduanya mestilah memberikan kebaikan dan tidak membebankan kepada pengguna khususnya di Negeri Selangor,  Kuala Lumpur dan juga Putrajaya.  Pada hari ini malangnya kementerian Tenaga Teknologi Air dan, Teknologi Hijau dan Air ini, saya melihat mereka bukan mempertahankan rakyat, tetapi mereka mempertahankan syarikat-syarikat kroni sahaja.  Kita telah meminta dan saya berharap Kerajaan Negeri terus mendesak kerajaan pusat untuk terikat dengan undang-undang yang sedia ada dalam menstrukturkan semula industri perkhidmatan air bertepatan dengan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 ataupun Akta 655 ataupun WSIA yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat yang memperjelaskan peranan Kerajaan Negeri sebagai peneraju industri perkhidmatan air.   Yang ini kita gagal memahami.

Sebenarnya sudah ada satu akta yang diluluskan oleh Dewan Rakyat yang disebut sebagai Akta 655, ataupun WSIA yang memperjelaskan peranan Kerajaan Negeri sebagai peneraju dalam industri perkhidmatan air dan apabila undang-undang ini diluluskan di dalam parlimen apa maknanya.  Maknanya Kerajaan Pusat sendiri mengaku bahawa program penswastaan industri perkhidmatan air ini telah gagal.  Industri perkhidmatan air yang diswastakan di Negeri Selangor ini kepada syarikat SYABAS secara tidak langsung diakui oleh Kerajaan Pusat telah gagal, maka Kerajaan Persekutuan sendiri membawa satu Rang Undang-Undang di dalam Parlimen untuk meluluskan WSIA ataupun Akta 655 ini yang mengembalikan semula hak kepada Kerajaan Negeri sebagai peneraju utama dalam industri perkhidmatan air dan kita di Negeri Selangor saya percaya Kerajaan Negeri juga cukup komited untuk menstrukturkan semula industri perkhidmatan air ini kerana apabila industri air ini diswastakan oleh Kerajaan Persekutuan dengan pentadbiran yang lama, ia terlalu fragmented ataupun celaru dan tidak efisien dan tarifnya kita sedia maklum terlalu tinggi membebankan pengguna dan rakyat Negeri Selangor.

Saya ingin memberi sedikit contoh, Kerajaan Pusat telah memberi kelulusan kepada SYABAS untuk menaikkan tarif air kepada 37% dalam tahun 2009 diikuti dengan kenaikan tambahan sebanyak 25% pada tahun 2012.   Sekiranya Pakatan Rakyat tidak diberikan amanah pada tahun 2008, tahun ini kadar tarif air di Negeri Selangor dinaikkan sebanyak 25% (tepuk meja) oleh kerajaan UMNO tetapi kalau kita lihat laungan mereka, di Batang Kali, di Permatang, hidup Melayu, rakyat didahulukan. Bagaimana mungkin rakyat Selangor boleh membayar satu tarif yang begitu tinggi pada tahun ini.  Air di Negeri Selangor dinaikkan lagi pada tahun 2015 sebanyak 20% dan 10% pada tahun 2018.  Ini bermakna pada tahun 2018 rakyat Negeri Selangor perlu membayar RM3.15 sen satu meter padu dan harga ini terus melonjak kepada RM3.83 sen pada tahun 2030.  Lebih mahal daripada minyak.  Puan Timbalan Speaker, lebih baik kita mandi minyak daripada kita mandi air supaya kita semua jadi orang minyak di Negeri Selangor ini.

Namun atas semua penjimatan ini apabila Pakatan Rakyat diberikan amanah tahun 2008, Y.A.B. Dato’ Menteri Besar meneliti perjanjian-perjanjian yang berat sebelah ini, yang lebih berpihak kepada kroni dan tidak berpihak kepada rakyat, maka Dato’ Menteri Besar telah memutuskan air bersih di Negeri Selangor ini adalah hak rakyat dan bukan hak syarikat.  Sebab itu beliau memberikan air percuma dan ia telah menjimatkan, yang ini juga harus dimaklumkan kepada rakyat Selangor.

Jumlah penjimatan yang telah dapat kita selamatkan semenjak Pakatan Rakyat diberikan amanah pada tahun 2008, jumlah yang dapat kita selamatkan ialah berjumlah RM500 juta dan saya percaya dan saya yakin Kerajaan Negeri akan terus mempertahankan prinsip ini walaupun pimpinan UMNO Negeri Selangor telah mengumumkan sekiranya UMNO menang dalam pilihan raya, mereka akan teruskan program pemberian air percuma.  Ini semua tidak masuk akal, dalam keadaan mereka menandatangani perjanjian dengan SYABAS dan syarikat-syarikat konsesi air, menetapkan tarif air yang tinggi, pada masa  yang sama mereka menjanjikan untuk memberikan air percuma. Samalah ….

Y.B. PUAN GAN PEI NEI:     Puan Speaker.

PUAN SPEAKER:   Rawang.

Y.B. PUAN GAN PEI NEI:    Puan Speaker. Nak minta penjelasan sedikit.  Saya ingin bertanya kepada Y.B. Bukit Antarabangsa, adakah logik kalau BN baru sekarang mereka janji kan, kalau dia menang dia tawarkan air percuma sedangkan sudah 50 lebih tahun mereka jadi kerajaan di Malaysia, sekarang baru dia nak tawarkan air percuma.

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI:   Terima kasih Rawang.  Memang tak masuk akal sebab itu kita tak percaya.  Sama juga berlaku di Batu Caves baru-baru ini bila Perdana Menteri sendiri turun ke Batu Caves sempena sambutan Hari Deepavali. Dia mengumumkan kepada masyarakat yang beragama hindu di Batu Caves, sekiranya BN dikembalikan kuasa di Negeri Selangor, dia nak batalkan projek pembinaan kondominium 29 tingkat.  Dia yang lulus, tahun 2007, minggu lepas dia pergi umum dia nak batal.  Ini cerita apa.  Kalau Presiden UMNO boleh memperbodohkan orang India, apatah lagi Ketua UMNO cawangan (tepuk meja).  Jadi sebab rakyat Selangor, saya yakin mereka cukup matang untuk melihat pembohongan-pembohongan ini.

Saya juga ingin menyentuh tentang bahawa satu perkara yang besar, yang baru kita, bahawa Selangor akan berlaku krisis air, ini perdebatan kami di dalam Parlimen.  Apa yang menggembirakan ataupun mencelarukan keadaan ialah Timbalan Perdana Menteri, ha ni tadi Perdana Menteri, ni Timbalan pula, Timbalan Perdana Menteri telah membuat kenyataan bahawa krisis air di Negeri Selangor akan berlaku pada tahun 2014.  Tetapi pada 30 Oktober 2012,  Menteri dan Timbalan Menteri telah menyatakan bahawa krisis air akan berlaku pada tahun 2017.  Seolah-olah tarikh krisis ini dia disesuaikan dengan tarikh pembinaan Langat 2.

Dia tengok bila Langat 2 itu siap, ha itulah tarikh krisis air.  Timbalan Perdana Menteri membuat kenyataan terbuka krisis air Selangor berlaku pada tahun 2014 tetapi Menteri dan Timbalan Menteri menyatakan dalam Parlimen bahawa krisis air berlaku pada tahun 2017.  Maka saya bertanya apakah ini cuba disesuaikan dengan tarikh pembinaan Langat 2 sebab Kementerian menyatakan mereka memerlukan 3 hingga 4 tahun untuk menyiapkan Langat 2, maka kalau dibina tahun depan 2013, siap 4 tahun 2017, itulah tarikh krisis air Selangor. Ini sekali membuktikan bahawa Kerajaan Persekutuan dan kementerian tidak ada satu data dan kajian yang menyeluruh tentang tahap keupayaan dan penggunaan air di Negeri Selangor tetapi mereka berbicara bagi pihak SYABAS, bagi pihak kroni mereka menjelang pilihan raya yang akan datang.  Saya ingin berkongsi sedikit statistik yang dapat saya kutip dan teliti bagi perbincangan dan perbahasan kita di Dewan yang mulia ini.

Di Selangor ini kita ada 34 loji rawatan air dan keupayaan pengeluarannya ya, maknanya kapasiti untuk kita keluarkan air di 34 loji rawatan ini adalah sebanyak 4832 juta liter sehari.  Pengagihan air terawat kepada pengguna di Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya yang dikendalikan oleh SYABAS, iaitu keupayaan yang boleh diagihkan oleh SYABAS adalah  sebanyak 4436 juta liter sehari.  Purata permintaan air terawat oleh SYABAS adalah sebanyak 4384 juta liter sehari.  Maka kalau kita bandingkan kapasiti pengagihan sistem SYABAS, kita masih ada reserve sebanyak 1.2%.  Baik, Kementerian berhujah 1.2% adalah terlalu marginal.  Namun jika kita bandingkan dengan potensi pengeluaran oleh 34 loji rawatan air, reserve bekalan air adalah sebanyak 10.2% iaitu 4382 juta liter sehari keupayaan pengeluaran.  Ditolak dengan 4384 liter sehari iaitu permintaan, kita ada reserve sebanyak 10.2%.

Saya lulusan matematik.  Saya kira semua.  Jadi saya minta Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air di dalam Parlimen, kalau ada percanggahan statistik, mari kita bincang.  Oleh sebab, Kementerian mendakwa mereka ada angka yang berbeza, kita juga ada angka yang berbeza dan Y.A.B. Dato’ Menteri Besar telah menulis surat kepada Timbalan Perdana Menteri tidak berjawab sehingga hari ini.  Pada ketika itu, Menteri mencadangkan kalau begitu, mari kita buat makmal.  Jadi saya nak tanya apa pendirian Kerajaan Negeri tentang cadangan Kementerian untuk mengadakan makmal bagi membincangkan perkara ini.  Bagi saya ini adalah satu taktik untuk melengah-lengahkan penstrukturan semula industri perkhidmatan air dan saya berharap Kerajaan Negeri kena bertegas tentang perkara ini bahawa kita yakin tidak akan berlaku krisis air.

Cuma satu perkara yang sering dipadamkan oleh Kerajaan Persekutuan dan Kementerian ialah isu air tidak berhasil, ataupun non-revenue water.  Untuk makluman dewan, saya melihat kepada perjanjian di antara, perjanjian konsesi ya, di antara Syabas dengan Kerajaan Pusat.  Di mana salah satu obligasi mereka ialah untuk menurunkan NRW.  Sekarang ini, jumlah penggunaan sebenar air di Negeri Selangor adalah sebanyak 2,957 juta liter sehari.  Ini bermakna terdapat kadar air tidak berhasil ataupun NRW sebanyak 32.6%.  Saya telah nyatakan tadi permintaan sebanyak 4,384 juta liter sehari tetapi penggunaan sebenar air hanya 2,957 juta liter sehari.  Ada perbezaan di situ sebanyak 32% atau 1427 juta liter sehari.  Maknanya, NRW ini, air tidak berhasil ini jumlahnya 1427 juta liter sehari.  Sedangkan kapasiti pengeluaran untuk loji rawatan air di Langat, yang sedang digembar-gemburkan oleh Kerajaan Persekutuan dan UMNO mesti laksanakan segera.  Mesti dibina segera.  Kapasiti Langat 2 hanya 1,137 juta liter sehari.   Sedangkan NRW, air yang bocor, paip air yang dicuri, yang tidak berhasil ini jumlahnya 1,427 juta liter sehari.  Mengapa tidak tangani NRW terlebih dahulu tetapi asyik mendesak untuk pembinaan Langat 2?  Tidak lain dan tidak bukan, mereka sudah kenal pasti kontrak ini akan diberikan kepada kroni-kroni UMNO menjelang pilihan raya.

Walaupun Timbalan Perdana Menteri telah mengumumkan Kerajaan Persekutuan akan terus membuka tender terbuka untuk menganugerahkan projek ini, saya akan mempertahankan pendirian Y.A.B. Dato’ Menteri Besar dan Kerajaan Negeri, kita tidak akan membenarkan pembinaan Langat 2 dalam masa yang terdekat ini.  Kerana kita yakin ia bukan penyelesaian yang terbaik.

Saya telah tegaskan NRW berjumlah 1427 juta liter.  Langat, kapasiti Langat 2 hanya 1,100 maka kita ada NRW, isu yang perlu kita tangani dan kita juga ada reserve 10% tadi.  Maka kalau kita boleh kurangkan NRW kepada 15% kita boleh selamatkan 20% ditambah dengan reserve tadi 10% maknanya kita ada lebihan 30% maka untuk masa ini tidak ada keperluan mendesak untuk..

Y.B. TUAN WONG KOON MUN:    Tuan Speaker

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI: Loji rawatan air Langat 2.

Y.B. TUAN WONG KOON MUN: Boleh saya celah sikit.  Saya nak tanya tadi di sesi pertanyaan bahawa Y.A.B. Dato’ Menteri Besar dia kata dia tak ada masalah.  Tak ada halangan.  Mengapa sekarang daripada Ketua Parti Keadilan, kata ia tidak dibenarkan?  Yang mana satu yang betul?

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI: Dua-dua betul.  Lain kali dengar betul-betul.  Baru dapat maklumat betul.  Saya telah nyatakan tadi.  Kita tidak ada halangan dalam pembinaan Langat 2.  Dan Menteri Besar sebut yang sama.  Bukan kerana kita menolak projek Langat 2, saya ada dalam nota saya.  Dan saya sebut di dalam Parlimen Kerajaan Negeri tidak menolak, malahan saya ingat keperluan untuk pembinaan Langat 2.  Kita tidak menolak.  Tetapi bukan pada hari ini.  Bukan kerana ada krisis air esok ataupun 2014 ataupun 2017.  Mungkin ada keperluan untuk pembinaan Langat 2 10 tahun yang akan datang ataupun 15 tahun yang akan datang.  Tetapi jangan digunakan alasan Langat 2 itu untuk mendesak Kerajaan Negeri memuktamadkan penstrukturan semula industri perkhidmatan air.

Bagi kita, penstrukturan semula industri perkhidmatan air mesti dimuktamadkan sekarang.  Tetapi jangan dikaitkan dengan Langat 2 kerana tidak berlaku krisis air kalau kita memberikan fokus kepada isu besar iaitu isu NRW sekarang ini 32.6%.  Dan kalau Yang Berhormat Kuala Kubu melihat perjanjian konsesi di antara kerajaan pusat dengan SYABAS,  salah satu syaratnya ialah, SYABAS mesti menurunkan kadar NRW sehingga 15% menjelang tahun 2015.  Itu di dalam perjanjian.  Maka sekarang ini sudah 2012, NRW masih 32%.  Kalau SYABAS ambil inisiatif untuk turunkan NRW kepada 15% maknanya kita sudah selamatkan air bersih 17% dan ditambah dengan ada reserve 10% di empangan, kita ada 27%.  Di mana keperluan untuk membina Langat 2 pada hari ini?  Kecuali ada alasan-alasan lain bagi kepentingan kroni.

Y.B. TUAN SULAIMAN BIN HAJI ABDUL RAZAK:   Boleh?

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI:    Ya.

Y.B. TUAN SULAIMAN BIN HAJI ABDUL RAZAK: Bukit Antarabangsa, ya, terima kasih.  Saya ada dengar ucapan Bukit Antarabangsa mengenai isu air, bukan sidang yang lepas, mungkin 2 – 3 sidang yang lepas.  Yang Berhormat Bukit Antarabangsa ada pernah membuat kritikan kepada SYABAS.   Saya masih ingat dan mungkin kita boleh semak di hansard.  Yang Berhormat Bukit Antarabangsa pernah sebut kata SYABAS mendapat soft loan daripada Kerajaan Persekutuan lebih kurang kalau tak silap saya RM300 juta.  Kerana SYABAS ada keperluan untuk menangani masalah NRW.  Dan waktu itu Yang Berhormat Bukit Antarabangsa nyatakan bahawa inilah Kerajaan Persekutuan bagi kroni pinjaman soft loan.  Sedangkan waktu yang sama hari ini, Bukit Antarabangsa memberikan beban itu kepada SYABAS.  SYABAS hanyalah sebuah syarikat yang mengendalikan operasi air yang membeli dari Kerajaan Negeri dan mengedarkan.  Yang bertanggungjawab sepatutnya untuk NRW ini ditanggung oleh Kerajaan Negeri.  Jadi Yang Berhormat nampaknya hari ini dok kritik SYABAS dulu waktu SYABAS mohon loan dan NRW sudah dijalankan beberapa tahun yang dahulu.  Tahun 2005, 2006, 2007 SYABAS ada menjalankan kerja-kerja NRW.  Tapi kenapa hari ini Yang Berhormat pusing pula cerita bahawa bila dapat loan, sebab SYABAS dapat loan daripada mana untuk kerja-kerja NRW.

Sepatutnya Kerajaan Negeri tampil sediakan dana dan dilaksanakan NRW ni kalau SYABAS jadi kontraktor, dia buatlah, kalau tak lantik orang lain untuk dia laksanakan kerja-kerja NRW.  Sebab isu air ini bukan isu SYABAS, isu ini ialah isu Kerajaan Negeri.  Menyediakan air terawat ialah tanggungjawab Kerajaan Negeri termasuk air mentah.  Cuba tengok, ini saya ingat, yang saya ingat Yang Berhormat pun confused dalam isu ini.  Dan NRW bukan isu yang boleh diselesaikan dalam tempoh yang singkat, bukan dalam tempoh setahun.  Yang Berhormat kena tahu, nak tukar paip air yang melalui jalan, melalui highway, all the services yang ada di bawah bukan perkara yang boleh diselesaikan dalam tempoh 5 bulan, 6 bulan, setahun.  Dan kosnya terlalu besar.  Dan juga terpaksa dapatkan kelulusan daripada PBT-PBT.  Sebab kalau misal kata paip air yang sudah lama dah lebih dibina 20 tahun 30 tahun dahulu, pada masa itu tidak ada bangunan.  Sekarang sudah ada bangunan.  Dulu paip air yang menyalurkan air tidak ada highway, sekarang sudah ada highway, dan perkara itu memerlukan kos yang tinggi dan kenapa Syabas mesti dibebankan dengan isu ini.  Sepatutnya isu NRW ialah isu kerajaan negeri yang mesti sama-sama dan menolong menyelesaikan masalah ini.  Saya ingat Yang Berhormat kena tengok balik fakta itu.

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI:    Terima kasih Yang Berhormat Permatang.

Y.A.B. DATO’ MENTERI BESAR:    Dari tadi Permatang tak membaca perjanjian.  Jadi saya dah baca.  Perjanjian itu tidak menyebut tentang adanya duit atau tak adanya duit.  SYABAS bertanggungjawab menyelesaikan masalah NRW.  Kalau tak boleh, SYABAS serahkan balik perjanjian itu kepada Kerajaan Negeri.  Itu, itu sebab Kerajaan Negeri sudah menulis surat kepada Syabas suruh memulangkan balik semua perjanjian itu kepada Kerajaan Negeri.  Itu sudah ditulis.  Jadi, jangan gunakan sebab itu.  Jadi maknanya ini bukan.  Kalau syarikat yang kita suruh tu, syarikat tak ada duit, tak ada kemampuan, itu salah negeri.  Negeri yang salah.  Kenapa negeri tak betulkan?  Takkan Syabas nak kata saya tak ada duit ?  Kenapa kita perlu supply kalau kita tak ada duit?  Dan jawapan saya, kalau dia tak ada duit, serahkan balik pada negeri supaya negeri cari duit.  Jadi jangan nak tolong orang yang tak boleh buat kerja.  Itu sebab Negeri Selangor ni selalu menolong orang, tetapi orang yang kita tolong tidak menolong rakyat Selangor.  Itu jawapannya.

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI:   Terima kasih Yang Berhormat Ijok yang membantu saya pada kali ini.

Y.B. PUAN TIMBALAN SPEAKER: Teruskan Bukit Antarabangsa.

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI:   Sebab itulah jangan cuba nak ganggu betapa solid nya Bukit Antarabangsa dan Ijok.  Saling bantu-membantu.  Sebenarnya, sebelum Y.A.B. Dato’ Menteri Besar memberikan penjelasan yang cukup jelas tadi, menegur Permatang untuk membaca perjanjian, saya dah sebut tadi.  Oleh sebab saya tahu Permatang tak membaca, saya peringatkan bahawa saya sebut kepada Permatang, saya sebut kepada Kuala Kubu Baru, bahawa di dalam perjanjian konsesi SYABAS dengan Kerajaan Pusat, menjadi obligasi SYABAS untuk menurunkan kadar NRW sehingga 15% menjelang tahun 2015.  Itu dalam perjanjian penswastaan.  Oleh sebab Permatang tak baca, saya tolong bacakan dan ingatkan.  Itu pun tak faham juga.  Itu yang Ijok mengamuk, masuk apa? Sebab, dahlah tak baca, dah beritahu tak faham pula.  Tu yang..yang keduanya, pandangan Permatang tadi, ini adalah tanggungjawab Kerajaan Negeri, tidak, sebab projek ini sudah diswastakan.  Sebab itu Y.A.B. Dato’ Menteri Besar telah menulis surat kepada Kerajaan Pusat mengatakan kalau SYABAS tak boleh menurunkan kadar NRW, tak boleh uruskan industri perkhidmatan air, pulangkan balik.  Dan kita telah mendapat jawapan daripada kerajaan, daripada Kementerian, apabila kerajaan negeri memberikan nilai yang perlu dibayar kepada syarikat konsesi air yang sedia ada, kita ambil perhatian supaya kepentingan pengguna itu terjamin.  Yang kedua, semua pihak tidak akan rugi termasuk syarikat konsesi.  Dan Kementerian bersetuju di mana saya nak baca apa jawapan Kementerian.  Kementerian amat peka kepada implikasi dan kesan pengambilalihan aset dan tanggungan pada harga yang tinggi dan tidak cost effective.  Dia setuju, Kementerian setuju dengan Kerajaan Negeri, supaya syarikat konsesi ini jangan meletakkan harga yang terlalu tinggi.  Ia akan menyebabkan kadar sewa pajak yang tinggi dan akhirnya akan turut dirasai oleh pengguna melalui kadar tarif air yang tinggi.  Oleh yang demikian, Kementerian ini akan memastikan keadaan tersebut tidak berlaku semasa proses pengambilalihan aset dan tanggungan air terutamanya yang melibatkan syarikat konsesi air.

Tetapi sehingga ke hari ini kesemua 3 syarikat konsesi air berdegil kerana mahu menuntut pampasan yang di luar jangkaan kita termasuk isu paip dan isu aset-aset yang lain.  Jadi, Permatang kena faham walaupun saya dah nyatakan tadi dan saya sudah jelaskan tadi, mengapa Kerajaan Persekutuan membawa satu akta baru di dalam Parlimen di dalam tahun 2005, tidak silap saya, untuk meluluskan akta industri perkhidmatan air ataupun WSIA ini ataupun disebut Akta 655 kerana Kerajaan Persekutuan tahu penswastaan yang mereka lakukan sebelum ini telah gagal kerana breach kepada syarikat-syarikat untuk menjalankan industri air ini gagal maka WSIA ini dengan jelas memberi definisi tentang peranan Kerajaan Negeri iaitu Kerajaan Negeri berhak menerajui industri perkhidmatan air.  Jadi jelas.  Cuma persoalan kita mengapa Kerajaan Negeri Selangor sekarang dihukum tidak dapat menerajui industri air.  Sedangkan Permatang, saya nak bongkarlah pada hari ini, bahawa, jemaah Menteri Kabinet yang bersidang pada 16 Januari 2008.  Kabinet bersidang dan meluluskan bahawa kerajaan negeri Selangor dibenarkan menerajui industri perkhidmatan air.  Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air keluarkan surat bertarikh 11 Februari 2008 kepada Kerajaan Negeri Selangor.  Dan merujukkan keputusan Jemaah Menteri.  Saya nak baca.

Kementerian Teknologi Tenaga Hijau dan Air, surat bertarikh 11 Februari 2008, telah memaklumkan Kerajaan Negeri Selangor bahawa melalui Mesyuarat Jemaah Menteri, pada 16 Januari 2008, telah menimbang dan memutuskan supaya Kerajaan Negeri Selangor diberikan hak untuk menyelenggara rawatan dan pembekalan air di negeri Selangor.

Yang kedua, Kerajaan Negeri Selangor, bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air dan pengurusan Aset Air Berhad dalam melaksanakan penstrukturan semula perkhidmatan air di Negeri Selangor.

Itu pada 11Februari 2008. sebulan selepas itu, kalah, terus Kementerian tidak mengambil tindakan seperti yang diluluskan. Bila saya tanya kepada Dato’ Seri Peter Chin di dalam Parlimen, apa kata Dato’ Seri Peter Chin.  Dia jawab, saya ada hansard di sini, dia kata, saya tidak tahu, ketika itu saya belum menteri. Apa punya jawapan. Ini bukan soal kamu menteri atau kamu bukan menteri. Ini soal dasar, Kerajaan Persekutuan. Keputusan Jemaah Menteri Kabinet.  Apakah sebagai menteri, kamu tak boleh merujuk keputusan  yang telah diputuskan. Mengapa Negeri Perak diberikan, Melaka diberikan, Negeri Sembilan diberikan, mengapa Selangor di anak tirikan. Sedangkan Jemaah Menteri Kabinet telah meluluskan pada 16 Januari 2008.  Tapi sebulan selepas itu, bila UMNO kalah, tewas, rakyat Selangor di hukum, dengan satu hukuman yang tidak adil dan saya berharap rakyat Selangor akan terus mempertahankan Kerajaan Pakatan Rakyat bukan sahaja di Selangor tetapi di Putrajaya, Insya-Allah. (Tepuk) Supaya kita boleh selesaikan masalah air ini dengan lebih cekap.

Saya nak teruskan perbincangan tentang isu perumahan, kerana banyak teguran yang dibuat oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab kononnya, khususnya PKNS  menjadi serangan.  Bukit Botak pun, PKNS jadi mangsa.  Baru-baru ini PKNS menjadi mangsa kononnya kita nak jual aset kepada orang bukan Melayu.  Dakwaan ini dibuat oleh Menteri. Dakwaan ini dibuat oleh seorang Menteri Kabinet. Namanya Dato’ Seri Noh Omar. Saya percaya  kita kenal Dato’ Seri Noh Omar, sahabat karib kepada Sekinchan. Dia membuat dakwaan bahawa anak syarikat PKNS, iaitu Worldwide Holdings Berhad, yang dikatakan merancang untuk menjual sebahagian pegangan sahamnya bernilai RM150,000,000.00 kepada syarikat bukan Bumiputera. Ini satu dakwaan yang tidak berasas dan fitnah.  Sebagai Ahli Lembaga Pengarah PKNS, saya tidak pernah dirujuk ataupun berbincang ada cadangan untuk menjual aset kepada bukan Bumiputera.

Untuk makluman Dewan, PKNS sekarang ini bukan PKNS 20 tahun dulu yang dipimpin oleh UMNO dan Barisan Nasional. Semasa zaman Jahiliyah, PKNS sekarang ini, sudah berusia 48 tahun. Dan untuk makluman Dewan, PKNS mempunyai nilai semasa berjumlah RM4.5 bilion, dengan lima aktiviti teras utama, iaitu pembangunan tanah, pelaburan hartanah ataupun real estate, hospitality and leisure, perkhidmatan pengurusan alam sekitar, pegangan pelaburan termasuk penjana kuasa bebas IPP dan lebuh raya. So, kita ada lima teras, dan kita ada nilai semasa kita sekarang ini RM4.5 bilion. Sudah tentu dia menuntut kepada pengurusan yang lebih progresif tidak menggunakan mekanisme cara lama. Kita menggunakan pemikiran-pemikiran baru, bagaimana kita nak pastikan jumlah aset yang sebegini besar dapat diuruskan dengan lebih bertanggungjawab bagi menjana kepentingan bumiputera di Selangor.  Saya beri contoh, dan nak menegaskan bahawa kita tak ada rancangan nak menjual, kononnya Worldwide Holdings Berhad kepada mana pihak. Dan saya nak tegaskan sekali lagi Worldwide Holdings Berhad ini masih kekal milik penuh PKNS. Dan saya harap rakan-rakan dapat memberikan penjelasan.

Apa yang kita nak buat sekarang ialah ini satu usaha ataupun inisiatif korporat yang sedang dilaksanakan dengan menubuhkan syarikat milik penuh PKNS, masih milik penuh PKNS. Namanya PKNS Private Real Estate Company Sendirian Berhad. Pemiliknya seratus peratus PKNS.  Tak sapa pun yang boleh memiliki PKNS Private Real Estate Company ini. Dia milik penuh PKNS, dan apa yang kita buat sekarang ialah supaya lima aktiviti teras tadi dapat kita fokuskan supaya dalam usahanya dalam bidang pelaburan dan pengurusan hartanah, ia dari segi pengurusannya, dari segi efficient, kecekapannya, dapat lebih  terjamin dan saya percaya ia dapat melonjakkan lagi yield atau pendapatan bagi PKNS.  Dan saya juga nak bagi tahu wakil-wakil Noh Omar di sini, tolong fikir. Nak tubuhkan anak syarikat Private Real Estate Company ini, dan kita nak pindah milik aset ini, dia perlu dapat kelulusan daripada Kementerian Kewangan dan Jabatan Perdana Menteri. PKNS tak boleh buat sewenang-wenangnya. Sebagai sebuah perbadanan, kami terikat dengan beberapa akta yang memerlukan kelulusan daripada Jabatan Perdana Menteri dan juga Kementerian Kewangan.  Dan dalam usaha ini saya nak nyatakan di sini, Kementerian Kewangan telah pun memberi kelulusan bertulis pada 12 September 2012. Jadi jangan serang PKNS. Jangan buat dakwaan bahawa kami ini nak jual aset kepada bukan bumiputera. Ini semua nak main sentimen Melayu menjelang pilihan raya akan datang.

Satu tuduhan fitnah yang cukup memualkan. Dan saya berharap Kerajaan Negeri dalam penggulungan kena lebih tegas lagi, apakah peranan PKNS hari ini. Sewajarnya mengambil pendekatan yang lebih progresif kerana cabaran-cabaran hari ini. PKNS hari ini bukan macam PKNS dulu, dapat tanah percuma, premium tak perlu bayar. Begitu juga dengan syarikat-syarikat TALAM yang lain. Dapat tanah, premium tak bayar. Kita dapat sekangkang kera kena bayar premium. Tak bayar premium kena rampas. Tapi kalau tauke tak perlu bayar premium. Di mana keadilan dalam pentadbiran UMNO dan Barisan Nasional. Jangan bicara soal keadilan dan pengagihan tanah, kalau kamu sendiri tidak adil kepada rakyat negeri Selangor ketika diberikan amanah. (Tepuk)

TUAN SPEAKER:   Bukit Antarabangsa, Batu Caves ingin mencelah.

Y.B. TUAN AMIRUDIN BIN SHARI: Belakang. Terima kasih. Saya kira dalam Dewan yang lalu kita telah membangkitkan beberapa isu berkenaan pengurusan PKNS. Dan salah satu contoh peningkatan yang dibuat ialah mengurus tadbir dan tidak lagi PKNS dipaksa untuk membeli tanah-tanah  daripada syarikat-syarikat untuk memberi keuntungan sebagaimana yang telah dinikmati oleh Nikmat Inai Sendirian Berhad, yang mana 30 peratus daripada sahamnya dimiliki oleh Ketua Pembangkang sendiri pada masa itu.  Jadi adakah urus niaga itu ada lagi pada masa ini dan apa komen Ketua BBC ataupun Yang Berhormat Bukit Antarabangsa dalam isu yang saya bangkitkan ini. Terima kasih.

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI :   Terima kasih Yang Berhormat Batu Caves. Saya bersetuju bahawa PKNS hari ini tidak seperti PKNS 10 tahun dulu ataupun 20 tahun dulu. Dulu PKNS dapat tanah sewenang-wenangnya, untuk dibangunkan, tetapi mereka mengadakan usaha sama dengan syarikat-syarikat kroni UMNO. Akhirnya projek terbengkalai ataupun pulangan kepada Kerajaan Negeri tidak setimpal dengan jumlah tanah yang di anugerahkan. Hari ini, untuk makluman Yang Berhormat Permatang sebagai wakil kepada Noh Omar, tolong bagi tahu PKNS tidak dapat lagi tanah-tanah percuma daripada Kerajaan Negeri.  Arahan Kerajaan Negeri hari ini, PKNS perlu bersaing dengan pemaju-pemaju yang lain. Kita kena bayar harga premium, seperti juga pihak-pihak yang lain.  Kerana PKNS hari ini dididik untuk maju ke hadapan bukan dengan sogokan dan bantuan mudah begitu tetapi dengan keupayaan, kapasiti untuk bersaing bukan saja pemaju di Negeri Selangor tetapi kami hari ini di cabar untuk juga bersaing dengan negara-negara luar.  Kita nak menjadikan PKNS ini sebagai pemaju hartanah yang terbilang bukan saja di negeri Selangor tetapi di rantau ini. Ini yang sedang kita lakukan.  Sebab itu pemikiran kita pendekatan kita, sudah tentulah berbeza dengan 10, 20 tahun yang lalu, dan ini cabaran yang kita buat, laksanakan. Tetapi saya memberi jaminan kita tidak akan korbankan kepentingan Melayu dan bumiputera di dalam negeri Selangor.  Saya, ya, Paya Jaras.

Y.B. DATO’ IR. MUHAMMAD BUSHRO BIN MAT JOHOR:   Terima kasih, Bukit Antarabangsa. Saya difahamkan oleh mengikut kata-kata Pengurus Perhubungan Awam PKNS, mengatakan bahawa restructuring, apa-apa yang dilakukan ini, aset PKNS ditubuhkan satu syarikat. Cuma saya ingin bertanya di sini syarikat yang dikendalikan anak syarikat tersebut, anak syarikat PKNS tersebut di mana difahamkan pengarahnya, pengarah asal telah bertukar kepada pengarah yang baru.  Cuma saya ingin bertanya, bahawa adakah saham-saham dalam syarikat tersebut masih dimiliki oleh bukan bumiputera, syarikat yang dinamakan tersebut seperti yang dinyatakan oleh Pengurus Perhubungan Awam PKNS.

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI :  Terima kasih Yang Berhormat Paya Jaras, yang membangkitkan soal apabila syarikat itu diambil alih, pengarah-pengarah itu akan kekal, tidak. Untuk makluman Yang Berhormat Paya Jaras, proses pertukaran nama pengarah serta pemegang saham ini sedang diuruskan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM dan juga Setiausaha Syarikat yang mengambil sedikit masa untuk ditukarkan dan dipindahkan pemilik sahamnya dan pengarahnya kepada PKNS. Saya dah beri jaminan awal bahawa PKNS Private Real Estate Company Sendirian Berhad ini, akan dimiliki sepenuhnya oleh PKNS. Bukan individu apatah lagi bukan bumiputera. Cuma shell company yang kita ambil alih ini, sudah tentulah kita sedia maklum proses pertukaran nama pengarah dan pemilik saham yang akan diuruskan oleh Setiausaha Syarikat, mengambil sedikit masa tetapi akhirnya ianya akan merujuk kepada prinsip yang saya nyatakan dengan tegas tadi bahawa PKNS menjadi pemilik penuh kepada PREC ini. Saya juga nak menyentuh tentang kononnya kita korbankan kepentingan bumiputera, PKNS sekarang ini tidak lagi menjaga kepentingan bumiputera. Saya nak memberi sedikit statistik, beberapa aset PKNS yang kita ada sekarang. Wisma Yakin, ada lot perniagaan 35, 30 disewa kepada bumiputera, lot pejabat daripada 42, 29 unit ataupun 69 peratus disewa kepada bumiputera. Kompleks PKNS Kuala Selangor, lot perniagaan ada 31 unit, 27 disewa oleh bumiputera. Lot pejabat ada 18 unit, 18 unit disewa oleh bumiputera. Kompleks PKNS Shah Alam, lot perniagaan ada 271 unit, maaf, 317 unit, sebanyak 271 unit disewa kepada bumiputera, 86 peratus.  Begitu juga Kompleks PKNS Bangi, ada 81 lot perniagaan, 77 unit ataupun 95 peratus disewa kepada bumiputera.  Jadi saya berharap, dalam keghairahan Noh Omar nak jadi Menteri Besar, jangan tukar, tipu fakta dan membuat dakwaan seperti ini. Saya tahu, saya kira Permatang lebih layak dan Tanjung Sepat lebih layak. Jadi saya harap perkara ini dapat kita…

TUAN SPEAKER:  Yang Berhormat Bukit Antarabangsa, jam di dinding sudah menunjukkan pukul 1.00 tengah hari. Jadi perbahasan akan disambung semula pada jam 2.30 tengah hari. Dewan ditangguhkan.

 ( Dewan ditangguhkan pada jam 1.00 tengah hari )
—–
(Dewan disambung semula)

 (Puan Timbalan Speaker mempengerusikan mesyuarat)

PUAN TIMBALAN SPEAKER: Perbahasan disambung semula.  Silakan Bukit Antarabangsa.

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI: Terima kasih Yang Berhormat Puan Timbalan Speaker.  Saya ingin merumuskan perbahasan pada petang ini berhubung  ……………….

Y.B. TUAN NG SUEE LIM: Minta penjelasan, minta penjelasan tadi.

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI: Sekejap bagi saya ………….

Y.B. TUAN NG SUEE LIM: Oh ok, ok.

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI: Berhubung dakwaan dan tuduhan Noh Omar dan hulubalang-hulubalang UMNO terhadap PKNS yang saya kira melampau dan keterlaluan dan saya berani menyatakan bahawa ini adalah serangan untuk memancing undi orang-orang Melayu menjelang pilihan raya yang akan datang.  Saya telah tegaskan tentang cadangan PKNS untuk menubuhkan Private Real Estate Company ini yang mempunyai matlamat yang cukup jelas bagi PKNS menguruskan aset-aset komersialnya supaya tertumpu kepada satu entiti yang bertanggungjawab dalam memastikan aset komersial yang dimiliki oleh PKNS ini berdaya saing untuk faedah penyewa dan juga rakyat keseluruhannya.  Saya juga telah nyatakan bahawa pada masa ini nilai semasa aset PKNS bukan satu jumlah yang kecil.  Ianya telah mencecah RM4.5 bilion. Sudah tentulah ianya memerlukan satu pengurusan yang cekap, yang amanah, yang bertanggungjawab, yang akan memberikan pulangan kepada penyewa dan juga rakyat negeri Selangor.  Sudah tentulah dengan penubuhan PREC ini, antara tujuannya adalah untuk kita membaik pulih dan menaik taraf aset-aset yang dimiliki oleh PKNS dan dengan kerja-kerja pembaikan, kemudahan asas di dalam aset yang dimiliki oleh PKNS ini, ianya dapat menarik lebih ramai lagi pengunjung dan sekali gus memberikan pulangan yang baik kepada penyewa dan juga penjual yang menyewa di premis-premis milik PKNS.

Y.B. TUAN NG SUEE LIM:    Puan Timbalan Speaker, minta mencelah sedikit.

PUAN TIMBALAN SPEAKER: Silakan Sekinchan.

Y.B. TUAN NG SUEE LIM:    Yang Berhormat Bukit Antarabangsa sebentar tadi telah berhujah dengan panjang lebar mengenai dengan niat jahat, serangan jahat daripada UMNO khususnya Menteri Pertanian, samseng Noh Omar di mana beliau telah mengeluarkan hujah menyerang PKNS.  Apa pandangan Yang Berhormat, sepatutnya sebagai seorang Menteri daripada Selangor, Menteri Pertanian, beliau sepatutnya memberi hujah-hujah, memberi pandangan, idea yang bernas kepada PKNS untuk membantu memajukan PKNS bukan mengeluarkan fakta-fakta yang tidak berasas.  Bukan fakta, auta, ya auta untuk menyerang PKNS, fitnah-fitnah kononnya menjual aset kepada bukan Melayu.  Saya  ni bukan Melayu, saya terasa.  Jadi saya nak tanya ya, sebagai Menteri sedemikian, belum cukup juga dengan serangan seperti ini.  Beliau juga gagal menyelesaikan isu skandal berkaitan dengan benih padi yang sah di mana RM168.4 juta benih padi dibolot oleh kroni Melayu yang kaya.  Melayu yang kaya, benih padi agih kepada mereka.  Pada masa yang sama, skandal juga berlaku di bawah Kementerian beliau.  Skandal tentang monopoli sarang burung walit……….

Y.B. DATO’ MOHD SHAMSUDIN BIN LIAS: Puan Speaker?

Y.B. TUAN NG SUEE LIM: Industri sarang burung walit menyebabkan sekarang penternak burung walit dalam keadaan susah dan Menteri sedemikian termasuk juga dalam soal tanah, tanah ternakan udang.  Jadi Menteri Pertanian tak jadi, jadi Menteri Udang.  Macam-macam lagilah.  Menteri ini memang cukup tertarik dengan berbagai skandal, maka dengan itu adakah wajar Menteri samseng ini, Noh Omar sepatutnya diminta letak jawatan?

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI: Terima kasih Sekinchan.  Saya kira kalau inilah berlaku di negara-negara maju termasuk Korea Selatan, Taiwan, Jepun, dah lama dah dia letak jawatan kerana mengambil tanggungjawab sebagai seorang pemimpin.  Namun kuasa di dalam sistem demokrasi ini ada di tangan rakyat.  Kalau dia tak mahu letak jawatan, kita letakkan dia dalam pilihan raya yang akan datang.

Yang Berhormat Timbalan Speaker, saya juga ingin membuktikan bahawa peranan PKNS dalam membantu sosioekonomi bumiputera di negeri Selangor ini.  Mulai Mac 2008 sehingga Jun 2012, saya tidak bicara sebelum 2008.  Kalau dakwaan dan tuduhannya semenjak Pakatan Rakyat mengambil alih, peranan PKNS itu juga telah beralih tidak lagi menumpukan kepada dukungan dan program sosioekonomi, ini juga satu tuduhan yang jahat dan tidak berasas.  Semenjak Mac 2008 sehingga Jun 2012, PKNS telah pun menganjurkan 13 program dalam usaha untuk membantu sosioekonomi bumiputera yang melibatkan 15,306 bumiputera sama ada secara individu atau pun syarikat.  Ianya mewakili 86% daripada program yang kita laksanakan.

Ini termasuk, sebagai contoh kontraktor, juru perunding, peguam, vendor,  peserta akademi dan juga satu lagi contoh yang wajar kita kongsi dalam Dewan ini.  Dalam tempoh yang sama, bilangan unit rumah dan kedai yang telah dijual oleh PKNS lebih 5,000 unit.  Daripada jumlah ini 4,261 atau pun 80% dijual kepada golongan bumiputera di negeri Selangor.  Jadi tidak timbul persoalan bahawa PKNS hari ini tidak  lagi memberikan tumpuan kepada usaha untuk membantu sosioekonomi bumiputera dan saya berharap rakan-rakan, ahli-ahli Yang Berhormat daripada UMNO dan Barisan Nasional supaya hentikan fitnah ini dan marilah kita sama-sama menumpukan usaha untuk melakukan perubahan yang lebih besar demi rakyat di negeri Selangor.

Saya juga nak merujuk, Puan Timbalan Speaker.  Ini jawapan rasmi yang saya terima daripada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Malaysia yang dihantar kepada saya ditandatangani oleh Dato’ Seri Peter Chin Fah Kui bertarikh 2 November 2012.  Antara lain yang dibangkitkan dalam surat rasmi daripada Kementerian ini ialah saya nak bacakan di sini.  Kementerian menuduh bahawa Kerajaan Negeri Selangor akhirnya mengakui bahawa adanya krisis air di negeri Selangor apabila Kerajaan Negeri bersetuju dalam program mitigasi 1 dan 2.  Ini saya harap Kerajaan Negeri dapat memberikan jawapan yang cukup tegas dalam Dewan ini.

Sekali lagi Menteri boleh berbohong dan mislead Dewan Rakyat dan hari ini saya bangkitkan di Dewan Undangan Negeri.  Saya baca apa yang disebut dalam Dewan Rakyat.  Ini oleh Menteri sendiri, the very fact, dengan izin Puan Pengerusi.  The very fact that you have agreed to the mitigasi 1 and 2, ini maksudnya you setuju kita masih tidak cukup air.  Ini jawapan Menteri.  Saya bangun untuk memberikan hujah dan meminta penjelasan.  Apa yang berlaku sebenarnya dan mungkin Y.A.B. Dato’ Menteri Besar boleh memberikan penjelasan yang lebih terperinci.  Apa yang berlaku ialah di negeri Selangor ini permintaan di sebelah utara itu tidak sebanyak jika dibandingkan dengan pengeluaran air yang dirawat.  Maka berlakulah program mitigasi ini untuk mengalihkan air daripada utara ke selatan negeri Selangor.

Saya juga menyatakan di sini bahawa program mitigasi ini untuk kita balance kan di antara pengeluaran dan permintaan.  Bukan kerana kita mengaku ada kekurangan air mentah atau pun air dirawat di negeri Selangor.  Saya telah menjelaskan dalam Dewan Rakyat sebab Kementerian mendakwa program mitigasi ini menelan kos yang besar RM606 juta.  Namun, program mitigasi ini bertujuan untuk menambah air atas Selangor, ini dakwaan Menteri tidak cukup air.  Tetapi kita kena jelas di sini, dalam Dewan ini bahawa program mitigasi ini merupakan intra state daripada Selangor ke Selangor.  Kalau dakwaannya Selangor tidak cukup air, maknanya air perlu dibawa daripada negeri Pahang atau pun luar negeri Selangor.  Tetapi kalau air itu dibawa dalam negeri Selangor daripada utara ke selatan atau pun intra state, di mana timbul dakwaan air tidak cukup.  Apa yang saya tegas tadi, pengeluaran air di utara Selangor itu lebih tinggi daripada permintaan.  Tetapi di selatan Selangor, pengeluarannya kurang daripada permintaan.

Apa yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri untuk seimbangkan pengeluaran dan juga permintaan, maka lebihan air di utara itu dibawa ke selatan negeri Selangor.  Tetapi Menteri sanggup membuat kenyataan dalam Parlimen bahawa ini membuktikan kekurangan air.  Tidak logik, kalau tak cukup air kita bawa daripada Pahang.  Tetapi air kita bawa Selangor ke Selangor, utara ke selatan.  Atau pun intrastate.  Jadi saya harap Dato’ Menteri Besar dapat mengupas perkara ini dan buat rebuttal statement terhadap Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Malaysia yang menjadi jurucakap kepada SYABAS bagi pihak UMNO dan Barisan Nasional.

Akhirnya, Yang Berhormat Puan Timbalan Speaker, saya ingin menyentuh tentang perumahan yang menjadi isu besar hari ini kerana bila saya membaca ucapan Y.A.B. Dato’ Menteri Besar.  Dia meluluskan dengan menggunakan rizab negeri untuk tahun 2013 untuk Klang, Kerajaan Negeri bagi RM300 juta bina jambatan ketiga Klang.  Tapi untuk rumah mampu milik RM50 juta.  Jadi saya minta tinggikanlah, kalau boleh naikkan ke RM100 juta sekurang-kurangnya untuk perumahan mampu milik sebab jambatan di Klang ini Kerajaan Negeri akan dapat balik.  Mungkin bulan depan atau pun awal tahun depan apabila Pakatan Rakyat sampai Putrajaya.

Y.B. DATO’ SRI SUBAHAN BIN KAMAL: Puan Timbalan Speaker, minta, minta laluan.

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI: Saya akan, nanti dulu, belum lagi, sekejap, sekejap.  Saya habiskan ayat dulu.  Takut dengar kita pergi Putrajaya.  Insya-Allah dalam masa terdekat ini kita akan luluskan, bayar balik.  Kalau Kerajaan Negeri belanja RM300 juta, kita bagi balik RM300 juta.  Jadi saya berharap Kerajaan Negeri dapat mempertimbangkan usaha yang lebih agresif untuk membina rumah mampu milik bagi rakyat di negeri Selangor.  Terima kasih.

PUAN TIMBALAN SPEAKER: Baik.  Silakan Taman Templer.

Y.B. DATO’ SRI SUBAHAN BIN KAMAL: Puan Timbalan Speaker, saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Bukit Antarabangsa.  Nampaknya kali pertamalah dalam lima (5) tahun saya menjadi ahli Dewan Negeri ini, pandangan yang begitu bernas kerana adakah Yang Berhormat bersetuju bahawasanya bajet yang dibentangkan oleh Y.A.B. Menteri Besar ini bajet yang langsung tidak mengambil kira kesusahan tentang kesusahan rakyat di luar yang tak mampu membeli rumah mampu milik dan dia lebih pentingkan kepada kawasan-kawasan tertentu di mana ada kroninya.

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI: Taman Templer, Taman Templer, memang benar Y.A.B. Ijok ada kroni.  Kroni beliau adalah rakyat negeri Selangor.  Dia akan bantu semua rakyat.  Jambatan di Klang tidak memberi manfaat kepada isteri Dato’ Menteri Besar atau pun anak Menteri Besar.  Dia memberi manfaat kepada seluruh rakyat di kawasan Klang.  Cuma saya minta tambahan.  Bukan Dato’ Menteri Besar tak peduli langsung masalah perumahan.  Ada, saya minta tambah.  Yang kurang kita tambahkan, itu sahaja.  Jangan, jangan marah.  Taman Templer takkan berjaya dalam usaha untuk memecahkan keutuhan Bukit Antarabangsa dan Ijok. Y.B. Perumahan merupakan satu keperluan asas dan sebenarnya perumahan ini juga adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan.  Kerajaan Negeri sekadar menyediakan tapak…

Y.B. DATO’ SRI SUBAHAN BIN KAMAL: Puan Timbalan Speaker, minta penjelasan.

PUAN TIMBALAN SPEAKER: Silakan.

Y.B. DATO’ SRI SUBAHAN BIN KAMAL: Saya nak tanya balik Y.B. Bukit Antarabangsa adakah Y.B. bersetuju dengan pandangan saya bahawasanya Y.B. akan menjadi Menteri Besar lebih baik daripada Y.B. yang ada sekarang.

Y.B. TUAN  MOHAMED AZMIN BIN ALI: Tidak boleh provoke saya.  Saya nak mengisytiharkan di dalam Dewan Negeri bertarikh 21 November 2012  di depan Y.B. Timbalan Puan Pengerusi tepat jam 2.47 petang saya menyatakan kesetiaan saya tidak berbelah bagi  kepada kepimpinan Y.A.B. Menteri Besar.

PUAN TIMBALAN SPEAKER: Teruskan Bukit Antarabangsa, teruskan perbahasan.  Y.B. minta bertenang ya.

Y.B. TUAN  MOHAMED AZMIN BIN ALI: Perumahan satu keperluan asas…

PUAN TIMBALAN SPEAKER: Y.B. kita masih dalam sesi perbahasan.

Y.B. TUAN  MOHAMED AZMIN BIN ALI: Sesi belanjawan ini ya, perumahan merupakan satu keperluan asas dan ianya menjadi tanggungjawab semua khususnya Kerajaan Persekutuan.  Namun sekali lagi semenjak tahun 2008 tanggungjawab ini telah dikhianati oleh Kerajaan Persekutuan oleh sebab rakyat Selangor menolak UMNO dan Barisan Nasional dan sekarang Kerajaan Negeri terpaksa menampung 1 kos yang begitu besar bagi membina perumahan-perumahan rakyat di negeri Selangor sekali lagi ada tuduhan untuk PKNS termasuk daripada Taman Templer kononnya membebankan rakyat, tidak fikir masalah rakyat dan beliau membangkitkan sekali lagi pembangunan di Bukit Botak.  Apakah Taman Templer lupa bahawa masalah Bukit Botak ini bukan masalah dalam tempoh 4 tahun ianya sudah berlanjutan lebih 20 tahun.  Kami baru diberi amanah 4 tahun, tapi dalam tempoh 2 tahun Dato’ Menteri Besar berjaya menyelesaikan masalah perumahan di Bukit Botak.  Baik, saya nak bagi fakta, tidak mahu beremosi pada petang ini ya.  Bukit Botak ini dia melibatkan kawasan 200 ekar…

Y.B. DATO’ SRI SUBAHAN BIN KAMAL: Minta penjelasan.

Y.B. TUAN  MOHAMED AZMIN BIN ALI: Bagi saya lagi sedikit latar belakang Bukit Botak ya, dan dia melibatkan pembinaan sebanyak 1,422 unit rumah berkembar 1 tingkat.  Pada asalnya Kerajaan UMNO yang bertemakan rakyat didahulukan, janji ditepati, hidup Melayu, hidup ketuanan Melayu menyerahkan projek 200 ekar ini kepada Delpuri Sdn. Bhd. pada tahun 1985.  Siapa pemegang Delpuri ini, Anwardi Jamil (8%), Ciptaan Antero Sdn. Bhd. (62%), Ahmad Nasarudin bin Othman (14%), Ler Cheng Koy (16%) hidup Melayu.  Siapa pengarah Delpuri Sdn. Bhd., Anwardi Jamil, Haji Sabihin Radiman (bekas Pegawai Daerah Hulu Selangor), Ahmad Nasarudin bin Othman, Ler Cheng Koy.  Siapa pula pemegang saham dalam Ciptaan Antero ini dia ada dalam Delpuri 62%, siapa pemegang saham Antero, ni kena tahu Lim Beng Huat, Azman bin Awang.  Siapa pengarah Ciptaan Antero, Datuk Idris Hashim (Ketua UMNO Bahagian Teluk Intan).  Itu yang rosak projek itu, UMNO ini makhluk perosak disentuh rosaklah tu.  Di mana ada UMNO di situlah ada kerosakan.

Y.B. DATO’ SRI SUBAHAN BIN KAMAL: Minta penjelasan.

Y.B. TUAN  MOHAMED AZMIN BIN ALI: Inilah, dengar fakta jangan meneruskan maki hamun cerita fitnah. Saya kalau boleh saya buat siasatan dan semakan dengan fakta saya percaya Taman Templer juga sebagai kawasan yang saudara wakili boleh kemukakan fakta seperti ini.  Baik, apabila projek ini gagal..

Y.B. DATO’ SRI SUBAHAN BIN KAMAL: Puan Speaker, Minta penjelasan.

Y.B. TUAN  MOHAMED AZMIN BIN ALI: Saya nak habiskan ya, pada tahun 2005…

Y.B. DATO’ SRI SUBAHAN BIN KAMAL: Tuan Pengarah.  Puan Timbalan Speaker.

PUAN TIMBALAN SPEAKER: Silakan Taman Templer.

Y.B. DATO’ SRI SUBAHAN BIN KAMAL: Terima kasih.  Puan Timbalan Speaker, saya nak bertanya kepada Bukit Antarabangsa sebagai seorang yang saya kiralah yang layak menjadi Menteri Besar sepatutnya beliau sendiri tahu tak salah kalau dia seseorang itu menjadi Ahli Parlimen ataupun Wakil Rakyat dia tidak boleh memegang jawatan dalam mana-mana syarikat kalau sekiranya Menteri atau Timbalan Menteri maka tak bolehlah melepaskan jawatan.  Tetapi, kalau sekiranya sebagai seorang korporat seorang politik tak salah dari segi undang-undang untuk memegang jawatan dalam mana-mana syarikat kalau beliau memang berniaga secara ikhlas maka tidak ada salah langsung kalau arwah Dato’ Idris ke sapa pegang, saya rasa tak ada masalah.

Y.B. TUAN  MOHAMED AZMIN BIN ALI:   Ya, tak apa sebab kita dah menuntut kemerdekaan, curi tanah pun tak apa.  Rompak tanah pun tak apa, bukan soal dia jadi Pengarah boleh atau tak boleh, soalnya mengapa projek ini terbengkalai sekian lama tidak dipedulikan oleh pemegang saham, tidak dipedulikan oleh syarikat, tidak dipedulikan oleh Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. 20 tahun, bukan 2 tahun.  Itu persoalannya, saya tidak mempertikaikan tentang Dato’ Idris Hashim ataupun pemimpin UMNO yang menjadi Ahli Lembaga Pengarah tetapi mengapa tidak digunakan kuasa sebagai Lembaga Pengarah dan kuasa sebagai Kerajaan Negeri untuk membela lebih 1600 keluarga Melayu di Bukit Botak.

Sehinggalah, Kerajaan Pakatan Rakyat diberikan amanah.  1 lagi fakta saya nak sampaikan di sini, tahun 2005 Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional mengarahkan PKNS untuk terlibat dan menyelamatkan projek terbengkalai ini dan membina rumah berkembar 1 tingkat dengan harga jualan seperti berikut, bukan semuanya RM42,000.00 seperti yang didakwa oleh Taman Templer semalam ya, yang berharga RM42,000.00 yang jenis A hanya 70%, dia ada jenis B dan jenis C, mencecah harga RM79,000.00 pada ketika itu.  Baik, PKNS terpaksa menanggung subsidi sebanyak RM140 juta.  Kalau nak melaksanakan arahan Menteri Besar UMNO ketika itu PKNS yang sepatutnya menjadi satu institusi bagi membela keseluruhan masyarakat dan rakyat Selangor, kerugian RM140 juta sudah tentulah PKNS tidak mampu menanggung beban yang sebegitu besar.  Maka bila Dato’ Menteri Besar Pakatan Rakyat diberikan amanah, beliau bersetuju tidak mungkin PKNS dapat meneruskan projek terbengkalai ini sekiranya terpaksa menanggung jumlah subsidi yang terlalu besar.   Maka bila kita lihat nilaian semasa hartanah di kawasan Bukit Botak dan kawasan sekitarnya kita merasakan nilai rumah siap pada harga RM250,000.00 itu amat bersesuaian dan berpatutan jika kita jualkan pada harga RM99,000.00 seunit dan sebenarnya kita enhance the value of the property.

Kalau saudara beli RM42,000.00 nilainya RM42,000.00, you tidak menaikkan nilai property tersebut tetapi yang kita cadangkan pada harga RM99,000.00 kita enhance value setiap unit rumah sekarang ini harga pasaran RM250,000.00 malahan kita buat tawaran kalau ada pihak yang tidak mahu terima harga tersebut kita tawarkan memberikan pampasan harga tanah mengikut kadar RM32.00 sekaki persegi untuk keluasan 2200 kaki persegi kita bayar RM70,000.00 kepada pemilik tersebut. Malahan sekarang saya dimaklumkan tidak ada pihak yang mahu menyerahkan kepada PKNS kerana dia tahu walaupun dia membeli pada harga RM99,000.00 mereka boleh menjual rumah tersebut pada harga RM250,000.00 kerana kejayaan Pakatan Rakyat untuk menaikkan nilai pasaran dan hartanah di sekitar kawasan tersebut malahan dengan, saya nak habiskan dengan skim baru ini PKNS tidak menanggung kerugian RM140 juta.

PKNS hanya mengeluarkan subsidi RM80 juta sahaja dan kita dapat membina rumah daripada 1367 unit kepada 1422 unit di Bukit Botak dan saya sebut tadi nilai rumah siap pada harga RM250,000.00 ini penduduk mendapat peningkatan nilai ataupun enhance the value sebanyak 152% daripada harga belian RM99,000.00. Pastinya ini program yang dapat mengangkat kuasa ekonomi orang Melayu, bumiputera dan masyarakat di kawasan sekitar dan inilah sebenarnya yang dilakukan oleh Y.A.B. Dato’ Menteri Besar dan sukacita saya memaklumkan bagi pihak PKNS kemajuan fizikal di tapak kini 97% yang terbengkalai 20 tahun ini, bulan Disember ini insya-Allah kita siapkan projek ini dan CF bolehlah diperolehi pada awal tahun depan insya-Allah.  Jadi ini satu kejayaan yang harus kita  bersyukur dan berterima kasih, namun saya berharap program-program seperti ini dapat diteruskan kerana kalau saya lihat statistik ya, projek-projek rumah mampu milik daripada tahun 2008 hingga 2012 yang di bawah penguasaan PKNS kita telah membina dan sedang membina 2,761 unit rumah dan subsidi yang terpaksa kita tanggung ialah RM134 juta untuk perancangan sehingga 2018, 5 tahun yang akan datang mulai 2013 sehingga 2018, Insya-Allah PKNS akan membina rumah mampu milik sejumlah 9,241 unit dan melibatkan subsidi sebanyak RM924 juta.  Maka subsidi yang terpaksa ditanggung oleh PKNS mencecah RM1 bilion untuk membina sejumlah lebih kurang 11,000 unit rumah kos mampu milik bagi rakyat negeri Selangor.

Oleh itu, saya ingin mencadangkan dan memohon pertimbangan Kerajaan Negeri supaya kita dapat melihat konsep baru rumah mampu milik ini yang bukan hanya mementingkan hardware dari segi bangunan, tetapi juga software itu manfaat dan kemudahan kepada pemilik dan juga penghuni seperti dewan, pusat tuisyen, tadika, keperluan orang kurang upaya, warga emas ini harus kita berikan perhatian dan sebagai contoh di Bangi, PKNS telah dan hampir siap membina 124 unit dengan keluasan sehingga 800 kaki persegi dan dijual dengan harga RM60,000.00 sehingga RM99,000.00, walaupun kos untuk membinanya setiap unit itu RM180,000.00.  Maka Kerajaan Negeri perlu meneliti perkara ini bagaimana kita dapat mengurangkan kos pembangunan sekali gus kita dapat menjual rumah mampu milik ini pada harga yang lebih berpatutan.

Berbanding dengan Kerajaan Persekutuan ya mereka juga meniru konsep pembinaan rumah mampu milik yang dipimpin oleh Kerajaan Negeri Selangor.  Tetapi rumah mampu milik yang dipelopori oleh Kerajaan Persekutuan diserahkan kepada PRIMA nilainya RM400,000.00 sebuah dan untuk membeli rumah RM400,000.00 kita seseorang pembeli perlu mempunyai pendapatan sebanyak RM6,150.00 sebulan.  Berdasarkan pinjaman dengan bayaran balik dalam tempoh 30 tahun.  Suka saya berkongsi di sini purata pendapatan isi rumah di Malaysia berdasarkan bancian pada tahun 2009, purata di peringkat negara Malaysia, pendapatan isi rumah baru RM4,025.00, kalau di Selangor RM5,962.00, di Kuala Lumpur RM5,488.00.  Jadi kita tidak memenuhi syarat untuk mendapat pinjaman di bank yang memerlukan sekurang-kurangnya RM6,150.00 sebulan untuk tempoh 3 bulan bagi membeli sebuah rumah yang berharga RM400,000.00.  Maka, sekali lagi dasar ini pastinya akan gagal.  Tidak akan memenuhi keperluan yang kita sasarkan iaitu memberi peluang kepada mereka yang berpendapatan sederhana dan rendah untuk memiliki rumah mampu milik.

Y.B. TUAN SULAIMAN BIN HAJI ABDUL RAZAK: Mohon  minta penjelasan boleh?  Terima kasih Bukit Antarabangsa, Puan Timbalan Speaker.  Penjelasan mengenai rumah mampu milik kerajaan persekutuan.   Bukan semuanya bernilai RM400,000.00 Bukit Antarabangsa.  Di bawah RM400,000.00.  Ada yang RM100,000.00 ke bawah, RM200,000.00 ke bawah dan ada yang di bawah RM300,000.00.  Tapi Bukit Antarabangsa nak kelirukan Dewan ini seolah-olah rumah mampu milik yang dibuat oleh kerajaan persekutuan semuanya RM400,000.00.  Jadi saya ingat fakta itu kena betul la.  Kena adil.  Jangan buat manipulasi dalam Dewan ini.  RM400,000.00 itu untuk yang mampu RM400,000.00 beli RM400,000.00, yang di bawah RM300,000.00, RM200,000.00 boleh beli ikut kemampuan.  Saya ingat saya nak minta penjelasanlah Bukit Antarabangsa.

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI: Pertama Y.B. Permatang, Yang Berhormat perlu melihat kepada konsep ataupun tujuan pembentukan PRIMA.  Saya ada sini.  Ini jawapan bertulis daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri di mana beliau menyatakan PRIMA ini ditubuhkan di bawah Akta Perumahan Rakyat 1 Malaysia 2012.  Perbadanan Program Perumahan 1 Malaysia adalah sebuah badan yang diberi kuasa untuk bertindak dan merancang membina, menyedia dan sebagainya perumahan premier untuk faedah dan kepentingan golongan rakyat berpendapatan sederhana di kawasan bandar.  Itu pembentukan PRIMA.

Tetapi, saya juga ada kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri sendiri.  Izinkan saya quote apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri baru-baru ini sebaik saja beliau mengumumkan inisiatif untuk membina rumah mampu milik dalam Bajet 2013.  Dengan izin Perdana Menteri said he had ask PRIMA to discuss with private developers to come out with another model.  Sekarang menjadi perbahasan di peringkat persekutuan, PRIMA yang sepatutnya menjadi satu badan kerajaan membina rumah mampu milik di arahkan oleh Perdana Menteri melibatkan pihak-pihak swasta.  Apabila pihak swasta terlibat, mereka ini berorientasikan keuntungan.  Mereka tidak lagi memikirkan masalah golongan yang berpendapatan rendah.  Sebab itu saya tekankan tadi perkara ini perlu diteliti semula walaupun matlamat asal pembentukan PRIMA itu adalah untuk memberi peluang kepada golongan

Y.B. DATO’ SRI SUBAHAN BIN KAMAL:     Minta…….

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI: Yang berpendapatan sederhana tetapi perkembangan yang terbaru ini apabila melihat kegagalan PRIMA di fasa pertama, sekarang kerajaan pusat cuba melibatkan pihak swasta bagi tujuan tersebut.  Bila swasta terlibat, sudah tentulah orientasi mereka / kiblat mereka ialah keuntungan, bukan kebajikan bagi rakyat yang berpendapatan rendah.

Y.B. DATO’ SRI SUBAHAN BIN KAMAL:     Puan Timbalan Speaker, saya ingin bertanya kepada Y.B. Bukit Antarabangsa kerana tadi bila beliau memberi ucapan beliau, beliau mengatakan PRIMA mengenakan bayaran RM400,000.00.  Itu sudah tentu mengelirukan ahli dalam Dewan ini kerana nyatanya bila sahabat saya daripada Permatang ini tanya, maka beliau pun mengeluarkan kenyataan tentang swasta dan sebagainya tapi tadi the main statement Yang Berhormat keluarkan mengatakan charge PRIMA tu RM400,000.00.  Ini saya ada bajet ni.  Bajet yang dibentangkan oleh Perdana Menteri ternyata jelas.  Ini bukan penipuan.  YB menipu RM80,000.00 seunit dan harga RM100,000.00 ke RM400,000.00 yang paling tinggi.  RM400,000.00 yang paling tinggi dan majoriti ataupun hampir 70% rumah yang dibina oleh PRIMA hanya RM80,000.00 sahaja.  Yang Berhormat tak cakap RM80,000.00, Yang Berhormat terus mengatakan RM400,000.00.  Jadi, nampak sangat Yang Berhormat ni mengelirukan Dewan la.  Menipu.

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI:    Y.B. Permatang, saya tidak mengelirukan Dewan.  Cuma saya bandingkan dengan pembentukan asal PRIMA untuk memberi peluang kepada golongan berpendapatan sederhana bagi memiliki rumah.  Memang benar asalnya untuk membantu mereka yang berpendapatan sederhana, tetapi setelah selesai belanjawan dan melihat PRIMA belum take off lagi dengan rumah mampu milik dan bila melihat ada kegagalan di pihak PRIMA, sekarang Perdana Menteri sendiri mahu pihak swasta terlibat di dalam pembinaan rumah mampu milik.  Apakah saudara nak menyatakan dalam Dewan ini bila swasta terlibat secara langsung dalam pembinaan rumah PRIMA, mereka akan berorientasikan kebajikan rakyat dan bukan keuntungan saya tidak mempercayai begitu.  Saya pasti pihak swasta akan memberikan tumpuan kepada keuntungan dan kebajikan.

Walau bagaimanapun, sekiranya Kerajaan Negeri ingin membina rumah mampu milik saya bercadang untuk melihat konsep-konsep lain yang wujud di negara-negara maju, bagaimana kejayaan mereka membina rumah mampu milik ini dan tidak dibebankan kepada Kerajaan Negeri ataupun anak-anak syarikat dengan kos yang terlalu tinggi.  Cuma saya juga nak menyatakan ada beberapa masalah yang kita dapati dan kedengaran daripada pihak pemaju tentang kekangan-kekangan yang terpaksa ditanggung oleh mereka dalam menyertai program-program seperti ini khususnya menyediakan rumah mampu milik ataupun rumah kos rendah.

Yang pertama, sekarang ini kedengaran pihak SYABAS seolah-olah cuba sabotaj kelulusan dengan tidak memberikan kebenaran atas alasan pressure yang tidak cukup, bekalan air yang tidak cukup.  Maka saya minta penjelasan daripada Kerajaan Negeri, apakah tindakan yang wajar diambil terhadap SYABAS yang dengan sengaja tidak bersama-sama dengan pihak PBT dan juga pihak yang berwajib untuk memberikan kelulusan kebenaran merancang dan juga untuk mereka mendapat CCC untuk mereka menduduki premis-premis yang berkenaan.  Kerana kalau ini berlaku, ianya akan melambatkan dan melumpuhkan pembangunan di Negeri Selangor.

Kita juga mendengar tentang aduan yang dikemukakan tentang masalah premium yang tidak konsisten.  Pada ketika ini bayaran premium di Negeri Selangor dikenakan berdasarkan penilaian harga tanah yang dibuat oleh JPPH (Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Hartanah).  Masalah yang kita hadapi sekarang ialah kadar yang dikenakan tidak konsisten dan berbeza-beza dalam kawasan yang sama.  Kita boleh beri contoh.  Sebagai contoh awalnya di Selangor Science Park 2, kadar penilaian tanah pajakan yang dikenakan kepada PKNS oleh JPPH adalah RM90.00 satu kaki persegi.  Manakala bagi tanah dalam kawasan yang sama dan bertaraf pegangan bebas (free hold) kadar yang dikenakan hanya RM60.00.  Bagaimana dalam kawasan yang sama JPPH membuat penilaian yang berbeza?  Dan ini pastinya akan memberikan satu kos tambahan kepada pemaju.  Premiumnya ditafsir berdasarkan kadar tanah (penilaian tanah) yang dibuat dan dengan kos infranya pastinya pemaju tidak dapat meneruskan projek tersebut.

Contoh yang kedua di Datum Jelatek.  Pejabat Daerah Gombak telah mengeluarkan Notis 5A kepada PKNS berjumlah RM52 juta.  Kadar premiumnya bernilai RM399.48 satu kaki persegi berbanding dengan penilaian yang dibuat adalah hanya sekitar RM168.00 satu kaki persegi (kawasan bersebelahan dengan Datum Jelatek).  Jadi sekali lagi, bagaimana dalam kawasan yang sama ada penilaian yang berbeza yang dibuat oleh JPPH?  Saya mencadangkan supaya pihak PTG dapat segera duduk dengan pihak JPPH bagi merangka satu dasar dan garis panduan yang lebih jelas dalam menentukan penilaian harga tanah yang dibuat di sesebuah kawasan.

Y.B. TUAN WONG KOON MUN:     Puan Speaker.  Boleh saya caras sikit?  Terima kasih kepada Bukit Antarabangsa.  Saya di sini ingin mencadang kepada Bukit Antarabangsa sekiranya JPPH itu penilaian tak seimbang / tak betul, boleh tak kita cadang kepada penilaian swasta (independent) kerana pengambilan Talam Corporation boleh pakai independent.  Mengapa ini kita tak boleh pakai independent?

Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALI:    Sebab itu Kuala Kubu Baharu saya telah mencadangkan supaya perkara ini dapat diselesaikan dengan ada rundingan di pihak PTG dan JPPH dan merangka satu garis panduan yang lebih jelas dan konsisten dan tuntas.  Sebab kalau garis panduan itu tidak jelas ataupun tidak konsisten, pemaju pastinya akan berhijrah ke negeri lain dan tidak mahu menumpukan pelaburan mereka di Negeri Selangor.  Sepatutnya kita mengambil peluang ini apabila hartanah di Kuala Lumpur terlalu tinggi dan mahal.  Mereka sekarang sedang melihat kemungkinan pelaburan di Selangor dan Kerajaan Negeri harus mengambil inisiatif untuk memikat mereka dan melabur di Negeri Selangor.

Yang keduanya kita juga melihat ada apa yang disebut sebagai capital contribution cost yang terpaksa dikeluarkan oleh pemaju ekoran sekali lagi garis panduan yang tidak konsisten di antara PBT.  Ada MBSA keluarkan garis panduan yang berbeza.  Berapa car park nya bagaimana (tempat letak keretanya), buffer zone nya juga walaupun sebelum ini sudah ada buffer zone yang telah ditetapkan sekarang ada tambahan pula untuk rekreasi dan sebagainya.  Jadi kalau garis panduan ini tidak konsisten dan tidak tuntas, maka pemaju akan terpaksa menanggung kos-kos tambahan dan ianya tidak menyumbang ke arah usaha kita untuk mengurangkan kos pembangunan dan sekali gus kita boleh transfer pengurangan kos ini kepada pembeli-pembeli hartanah yang berkenaan.

Akhirnya Y.B. Timbalan Puan Speaker, saya kira dalam usaha kita untuk membahaskan belanjawan yang telah dibentangkan oleh Kerajaan Negeri Selangor di bawah pimpinan Y.A.B. Dato’ Menteri Besar, kita harus bersyukur dan berterima kasih kerana Allah telah anugerahkan kepada kita pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab yang telah memikul dan menggalas usaha ini dengan sebaik mungkin.  Tapi pada masa yang sama, saya kira Dewan ini juga harus mengambil ketetapan tentang masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam di Wilayah Palestin di Gaza yang sedang diserang bertubi-tubi oleh kumpulan Zionis Israel.

Kita berharap Dewan yang mulia ini dapat mengambil ketetapan kerana serangan-serangan ini bukanlah baru, ianya telah berlarutan dan berulang kali dan kita telah menyatakan bahawa pihak Israel (Zionis Israel) ini mengambi keputusan untuk terus menyerang rakyat Palestin dan berani melakukan demikian kerana mereka mendapat restu dan perlindungan daripada Amerika Syarikat.  Pastinya Rejim Zionis Israel ini tidak akan bertindak sedemikian rupa kalau mereka tidak dapat perlindungan ataupun restu daripada Washington.  Masyarakat antarabangsa sekarang kelu tidak dapat bertindak, malahan gesaan untuk kita mengadakan sidang khas Majlis Keselamatan Negara tidak berlaku.  PBB juga tidak mengambil sebarang pendirian,  Presiden Obama yang kini berada di rantau ini juga tidak mengambil satu pendirian yang keras dan tegas untuk menghentikan kezaliman dan kerakusan Zionis Israel ini.

Jadi saya berharap Dewan yang mulia ini dapat mengambil ketetapan pada petang ini bahawa tindakan Zionis Israel ini harus dikecam dan harus dihentikan dan Israel adalah penjenayah antarabangsa yang telah membunuh rakyat Palestin, wanita dan anak-anak kecil.  Saya berharap perkara ini juga harus kita mengambil kira kerana rakyat Palestin di Wilayah Palestin di Gaza ini sekarang ini sedang dikepung atau apa yang disebut sebagai open air prison.  Mereka dikepung daripada udara, darat  dan laut dan tidak ada access road untuk kita menyampaikan bantuan.  Maka perkara ini juga harus kita berikan mesej yang jelas sementara kita mahu satu tindakan daripada pihak Majlis Keselamatan PBB, kita mahu juga satu laluan bagi kita menyampaikan bantuan kepada rakyat Palestin  yang sedang dikepung dan dipenjarakan di Gaza.

Dan saya juga berharap Dewan yang mulia ini dapat mengambil satu pendirian yang keras supaya pihak Zionis Israel ini dapat menghentikan penaklukan wilayah di Gaza ini atau apa yang disebut sebagai politics dispossesion kerana penaklukan wilayah ini telah berlanjutan terlalu lama dan kita harus kembalikan hak rakyat Palestin kepada mereka.

Jadi dengan kata-kata itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada    Y.B. Timbalan Puan Speaker.  Saya yakin Belanjawan Negeri Selangor 2013 ini bakal merealisasikan Negeri Selangor peneraju ekonomi Malaysia dan saya berdoa agar pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor (Pakatan Rakyat) akan terus dikekalkan agar kebijakan yang di taraf demi kemaslahatan rakyat dapat diteruskan.  Ayuh kita bersama-sama meraikan kegemilangan Negeri Selangor sebagai sebuah negeri yang harmoni dan sejahtera.  Yakinlah bahawa kegemilangan ini adalah berkat mandat yang diberikan oleh rakyat untuk sebuah kerajaan reformasi dan yakinlah bahawa kerajaan reformasi adalah untuk membina Malaysia yang gagah, rakyat yang bermaruah.  Terima kasih.  Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. 

Perbandingan prestasi antara kerajaan BN dengan PR

Oleh Merdeka Review

Selepas dekat tiga tahun berlakunya perubahan politik pada 8 Mac 2008, satu pengesahan kepada prestasi tadbir urus negeri di bawah pentadbiran Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat telah disediakan oleh Kajian Politik untuk Perubahan (KPRU).

Lima negeri dalam dua kategori berasingan, iaitu Johor, Pahang dengan Selangor; dan juga Melaka dengan Pulau Pinang, telah dipilih untuk membuat perbandingan dari tiga sudut: pengurusan kewangan, pentadbiran negeri dan pendemokrasian masing-masing.

PENGURUSAN KEWANGAN

Johor/Pahang dengan Selangor

Secara keseluruhannya, proses membaiki status kewangan negeri telah bermula di Kerajaan Negeri Selangor, namun langkah pemantapan prestasi kewangan Kerajaan Negeri Johor dan Pahang belum lagi mempamerkan perubahan positif. Tahap kemantapan pengurusan kewangan dapat dilihat daripada Laporan Ketua Audit Negara yang mengesyorkan supaya Selangor meneruskan perbelanjaan berhemat dan terus berusaha mengutip baki pinjaman boleh dituntut di samping usaha berterusan terhadap kutipan tunggakan bayaran pinjaman boleh dituntut, manakala Johor dan Pahang disyorkan perlu mempertingkat dan memperkukuhkan lagi prestasi kewangan (Johor), dan perlu mengamalkan perbelanjaan berhemat (Pahang).

Dari segi Nisbah Semasa, Kerajaan Negeri Selangor memperoleh nisbah lebih daripada 1, manakala Kerajaan Negeri Johor dan Pahang memperoleh nisbah kurang daripada 1. (Analisis Nisbah Semasa adalah untuk mengukur kedudukan kecairan tunai Kerajaan Negeri dalam membiayai jumlah Tanggungan Semasa. Sekiranya nisbah yang dihasilkan melebihi daripada 1, maka ini menunjukkan tanda yang positif dari segi kedudukan kecairan tunai.) Fakta ini menunjukkan bahawa kecairan tunai Kerajaan Negeri Johor dan Pahang adalah rendah untuk menampung jumlah tanggungan semasa.

Dari segi defisit, ketiga-tiga negeri mencatat defisit, iaitu Johor RM70.35 juta, Pahang RM42.27 juta dan Selangor RM65.96 juta. (Defisit dalam maksud ini mengambil kira perbandingan antara hasil dengan perbelanjaan mengurus Kerajaan Negeri bagi tempoh perakaunan semasa dan tahun sebelumnya untuk mengukur lebihan atau defisit bagi Akaun Hasil Disatukan.) Namun begitu, defisit Negeri Pahang dan Johor adalah lebih parah jika berbanding dengan Selangor apabila diambil kira faktor kutipan hasil. Read More

Perhimpunan Rapat Umum “Anwar Ibrahim Pengemudi Alaf-21” 19Nov 8mlm

Tuan/Puan dijemput hadir ke Perhimpunan Rapat Umum “Anwar Ibrahim Pengemudi Alaf-21” anjuran Majlis Pimpinan KEADILAN Negeri Selangor seperti berikut :

Tetamu Kehormat : YB Dato’ Seri Anwar Ibrahim, YAB Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, YB Mohamed Azmin Ali

Tarikh : 19 November 2010 (Jumaat)

Masa : 8.00 malam

Tempat : Auditorium MBSA, Tingkat 3, Wisma MBSA, Shah Alam

Orang ramai dijemput hadir.

Ucapan Mesyuarat Ketiga Persidangan Penggal Ketiga Dewan Negeri Selangor Yang Kedua Belas Tahun 2010

Tuan Speaker,

1.Saya ingin menyertai perbahasan Belanjawan 2011 Selangor Darul Ehsan yang dibentangkan oleh YAB Dato’ Menteri Besar pada hari Isnin yang lalu.

2.Izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Deepavali Nal Valthukal kepada semua rakyat Negeri Selangor yang meraikan Hari Deepavali dan juga Salam Eidul Adha untuk umat Islam.

3.Hari Deepavali atau Diwali merupakan satu perayaan cahaya menandakan kemenangan menegakkan keadilan dan menentang kezaliman.

4.Manakala, Eidul Adha menuntut kita untuk patuh kepada tuntutan Allah SWT dan bersedia berkorban tanpa keraguan seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail.

5.Atas semangat inilah kita berhimpun di Dewan ini untuk patuh kepada Tuhan, berkorban dan berjuang untuk menegakkan keadilan dan menentang kezaliman UMNO dan Barisan Nasional.

6.Inilah tanggungjawab yang digalas oleh YAB Dato’ Menteri Besar pada hari ini. Kedudukan dan amanah ini adalah Taklifun Wala Tasrifun. Tanggungjawab dan bukan keistimewaan.

7.Keupayaan YAB Dato’ Menteri Besar mengurus ekonomi Negeri Selangor dengan telus dan bertanggungjawab telah dicemburui oleh Sungai Panjang. Semakin lama saya mendengar perbahasan Sungai Panjang, semakin celaru perwatakannya.

8.Sungai Panjang memuji bajet Najib yang dibentangkan pada pertengahan bulan Oktober 2010 dengan menyatakannya sebagai bajet peduli rakyat. Persoalannya rakyat mana yang dipedulikan?

9.Ekonomi tidak boleh dipacu dengan hanya menghapuskan cukai seluar dalam berjenama. Ekonomi akan berkembang sekiranya pimpinan punyai upaya, ‘political will’ untuk perangi rasuah, memulihkan keyakinan awam terhadap badan kehakiman dan urus tadbir kerajaan yang telus dan baik, meningkatkan daya saing bagi menarik pelabur asing dan juga pelaburan dalam negara. Kesemua kriteria ini tidak disentuh oleh Perdana Menteri dalam Bajet 2011.

10.YAB Dato’ Menteri Besar Selangor memberikan perhatian khusus terhadarp prinsip-prinsip urus tadbir kerajaan yang baik, konsep ‘value for money’, pendemokrasian rakyat Selangor termasuk meluluskan Akta Kebebasan Maklumat, program kepedulian rakyat termasuk Skim Kredit Mikro yang terkandung dalam Fasa 3 Merakyatkan Ekonomi Selangor.

11.Sungai Panjang cuba mengelirukan Dewan dengan menyatakan bahawa Negeri Selangor mengalami defisit sebanyak 10%. Saya ingin merujuk kepada Lampiran V Penyata Akaun Hasil Disatukan yang terkandung dalam halaman 97 Laporan Ketua Audit Negara. Belanjawan 2009 adalah RM1.4 bilion manakala perbelanjaan sebenar mencatatkan RM1.9 bilion. Defisit Bagi Tahun 2009 yang dilaporkan oleh Ketua Audit Negara ialah RM65.9 juta. Jumlah ini tidak mewakili 10% defisit seperti yang didakwa oleh Sungai Panjang.

12.Sungai Panjang juga mendakwa bahawa Kerajaan Negeri terlalu kerap membawa Bajet Tambahan dalam Dewan seolah-olah Sungai Panjang tidak mengamalkan pendekatan itu. Read More

Azmin speaks (By Haris Ibrahim)

I just got off the phone with YB Azmin Ali.

I drew his attention to my post “Khalid, aye or nay?”, and the e-mail dated 5th April that he is said to have sent to MB Khalid.

Would he want to respond to this allegation, I asked.

In the strongest possible terms, Azmin denied having authored this letter.

I asked about the blog reports linked in my post that suggested that he had supplied the doctored photographs of Zaid that were used by UMNO during the Hulu Selangor by-election.

Again, and in equally strong terms, Azmin denied this charge.

We chatted for a while.

I told him that I would continue to blog on the information that I am constantly receiving about the goings-on in PKR, and in particular about allegations that he and Anwar are on a Muslim agenda, because the public have a right to know, but will avail to him the right of reply.

By Haris Ibrahim

September 13, 2010

– from Haris Ibrahim’s Blog

http://harismibrahim.wordpress.com/2010/09/13/azmin-speaks/

Azmin ingatkan k’jaan S’gor supaya berjimat

Joseph Sipalan | 12 Jul, 10 8:06pm (Malaysiakini)

Pengerusi Kelab Penyokong Selangor Azmin Ali hari ini mengingatkan kerajaan Pakatan Rakyat supaya jangan mengulangi kesilapan kerajaan persekutuan dalam menguruskan kewangannya.

Beliau mempersoalkan keperluan rang undang-undang bajet tambahan sebanyak RM186 juta, walaupun hanya tujuh bulan dalam tahun 2010.

Ketika membahaskan rang undang-undang tersebut, Azmin berkata beliau bimbang, jika amalan ini berlanjutan, Selangor akan berakhir dengan bajet defisit dan bukannya bajet seimbang.

Menurut Azmin, sebab utamanya mengapa kerajaan negeri terpaksa memperuntukkan RM57 juta untuk kos di luar jangkaan bagi 2010 ialah kerana kurangnya perancangan dan kawalan perbelanjaan.

Oleh itu, beliau yang juga naib presiden PKR, dan pengerusi PKR Selangor, mahu pemborosan dihentikan segera.

Azmin, yang juga ADUN Bukit Antarabangsa, menegur kerajaan atas perbelanjaan berlebihan untuk majlis kerajaan negeri, sehingga RM500,000 dibelanjakan untuk satu majlis rasmi.

Katanya, ini berlaku kerana jabatan yang terlibat tidak dibawa berunding terlebih dahulu sebelum yang dibawa ke dalam mesyuarat exco negeri.

Azmin berkata amalan pemborosan seperti itu mesti dihentikan segera untuk menjimatkan perbelanjaan di luar jangkaan kerajaan negeri.

Beliau juga meminta penjelasan daripada kerajaan negeri mengenai dakwaan kecenderungan menggunakan konsultan pengurusan acara dan tidak menggunakan perkhidmatan majlis tempatan dan pejabat daerah untuk menguruskan majlis-majlis anjuran kerajaan negeri.

Azmin ingin tahu syarikat-syarikat swasta yang dilantik untuk mengendalikan majlis-majlis kerajaan negeri dan jumlah yang dibayar kepada setiap syarikat terbabit.

Mengenai rezab kerajaan negeri, Azmin menegaskan bahawa langkah-langkah penjimatan perlu diambil untuk memastikan Selangor bersedia untuk menghadapi kemungkinan berlakunya kemelesetan berganda.

Beliau turut menyuarakan kebimbangannya mengenai rezab kerajaan negeri yang berada sikit di bawah paras RM800 juta, dan aset tetap bernilai RM700 juta.

Azmin mencadangkan agar kerajaan negeri mempertimbangkan untuk melanggan Amanah Pelaburan Hartanah (REIT) dalam usaha untuk meningkatkan pulangan daripada aset kerajaan seperti bangunan-bangunannya.

Menurutnya, kaedah REIT sedang dikaji oleh PKNS dan kerajaan negeri boleh menyumbang dalam usaha ini serta melihat keperluan untuk badan-badan berkanun seperti PKNS dan syarikat milik kerajaan negeri, untuk menerokai peluang tersebut.

Azmin berkata, kemelesetan ekonomi yang dihadapi oleh Eropah dan Amerika Syarikat menuntut kerajaan negeri bersiap dengan perancangan fiskal dan kewangan untuk memastikan rakyat bersedia menghadapi kemungkinan tersebut.

Kerajaan negeri, katanya, harus siap sedia untuk menghadapi kemungkinan kemelesetan berganda, dengan menghentikan amalan perbelanjaan yang lemah dan memperkukuhkan tabungan.