AZMIN ALI

Category: Ucapan

[Ucapan] Majlis Menandatangani Perjanjian Sempadan Antara Negeri Selangor Dan Negeri Pahang

Alhamdulillah, pada petang yang bersejarah ini, Pahang dan Selangor bertemu untuk merajut sejarah dan memeterai Memorandum Persefahaman dan Perjanjian Sempadan Antara Negeri Selangor Darul Ehsan dan Negeri Pahang Darul Makmur.

Bagi pihak rakyat Negeri Selangor, saya ingin mengalu-alukan YAB Dato’ Sri Diraja Haji Adnan Bin Haji Yaakob, Menteri Besar Pahang dan delegasi Kerajaan Negeri Pahang ke Shah Alam.

Perjanjian ini amat signifikan kerana ianya saling mengiktiraf kedaulatan kedua-dua buah negeri yang berjiran dan memuktamadkan keabsahan sempadan.
Pahang dan Selangor bukan sahaja berjiran, bahkan mempunyai silsilah persaudaraan dan saling membantu sejak zaman berzaman.

Sempadan merupakan garis penentuan daerah takluk dan kedaulatan sesebuah negeri dan negara. Sempadan yang jelas dan diperkenan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan akan menghasilkan hubungan yang harmoni dan produktif.

Sejarah mencatatkan bahawa asas penandaan dan pengukuran sempadan negeri antara Selangor dan Pahang adalah berdasarkan pertukaran surat menyurat di antara Setiausaha Residen Selangor dan Setiausaha Residen Pahang di antara tahun 1927-1929 dan Warta Kerajaan Persekutuan No. 112 dan No. 3199 pada 14 Januari 1911 berasaskan kepada keadaan kedudukan Legeh Utama (watershed).

Jajaran sempadan di antara Selangor dan Pahang bermula dari pertemuan sempadan Selangor, Pahang dan Perak mengikut legeh utama sehingga ke pertemuan sempadan Selangor, Perak dan Negeri Sembilan.

Pada 11 Julai 1994, satu Memorandum Persefahaman telah ditandatangani oleh Kerajaan Selangor dan Kerajaan Pahang untuk menerima pakai sempadan yang telah siap diukur sepanjang 60.4 kilometer.

Kedua-dua negeri berhasrat untuk melengkapkan kerja-kerja menanda, mengukur dan menentukan sempadan di antara kedua-dua negeri itu di dua kawasan sejauh 39.1 kilometer.

Setelah 107 tahun usaha ini bermula, pada hari Jumaat yang penuh dengan barakah ini, kita akan memuktamadkan perjanjian sempadan ini dengan jarak keseluruhan jajaran sempadan Selangor – Pahang sepanjang 99.5 km.

Pada hari yang bersejarah ini, kita akan menandatangani Memorandum Persefahaman dan Perjanjian Sempadan dengan menerima hasil ukuran tersebut.

Hari ini, kita sedang berada dalam zaman teknologi moden yang semakin canggih dan maju ke hadapan. Majlis menandatangani perjanjian sempadan ini adalah hasil pencapaian daripada kemajuan secara berperingkat melalui proses yang bercirikan ketepatan dengan peralatan canggih dan sistematik serta metodologi penandaan yang terkini, perjanjian bertulis dan sempadan yang diukur, dipetakan dan melalui dokumen-dokumen yang telah disahkan.

Asas penentuan sempadan antara negeri di Malaysia pada hari ini juga adalah berdasarkan konsep yang diperkenalkan oleh British seperti Treaty with the King of Quedah, 1800 (Confirmed 1802), Frontier and Boundary Treaties (Quedah 1831), Rumbowe Boundary Agreement bertarikh 9 Januari 1833, Johole 1833, Perjanjian 1867, The Boundary Convention bertarikh 20 Jun 1891 (ditandatangani di London), Award 1898, Perjanjian Bangkok 1899 [Perjanjian Sempadan], Federation of Malaya Government Gazette, Memorandum of Understanding, pertukaran surat menyurat di antara Setiausaha Residen, jajaran lot-lot sedia ada dan mengikut legeh utama.

Kita harus menerima hakikat bahawa hari ini kita berada dalam dunia tanpa sempadan. Sementara kita mengiktiraf keabsahan sempadan geografi dan fizikal, namun kita mesti memupuk semangat persefahaman, kerjasama dalam semua aspek penting kehidupan khususnya yang menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di antara dua buah negeri ini.

Selangor senantiasa mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk memakmurkan negeri ini termasuk menjalin kerjasama yang erat dengan negeri-negeri jiran. Dalam konteks ini, Selangor menerima Negeri Pahang Darul Makmur dengan semangat persaudaraan dan kejiranan.

Satu lagi manfaat daripada majlis yang bermakna ini adalah untuk kita bersama mengangkat kerjasama ekonomi yang wujud di antara Pahang dan Selangor ke tahap yang lebih tinggi bagi menyuntik dinamisme ekonomi sempadan.

Bagi pihak Kerajaan Negeri Selangor, saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia di atas usaha gigih untuk mengukur dan memuktamadkan sempadan antara Negeri Pahang dan Negeri Selangor.

Saya juga menghargai kerjasama daripada pelbagai agensi dari kedua-dua Kerajaan Negeri dalam usaha memuktamadkan sempadan ini.

Saya ingin memberikan penghargaan khusus kepada YAB Dato’ Sri Diraja Haji Adnan Bin Haji Yaakob, Menteri Besar Pahang yang telah memberikan kepimpinan dan sokongan untuk menjayakan usaha yang amat bersejarah ini.

Bagi pihak rakyat Negeri Selangor, saya ingin merafa’ sembah menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang telah memberi perkenan terhadap usaha penandaan dan pengukuran sempadan bersama di antara Negeri Selangor dan Negeri Pahang.

Saya juga menjunjung kasih Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang dan Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Pemangku Raja Pahang kerana di bawah payung kedaulatan Tuanku berdua, Negeri Pahang terus berdaulat dan makmur.

Saya berharap, pertemuan petang ini adalah lembaran baru bagi menjalin kerjasama yang lebih produktif untuk kemajuan negara dan bangsa.

Sekian, terima kasih.

[Ucapan] Majlis Pelancaran Manifesto Pakatan Harapan 2018

Sekian lama rakyat dimomokkan dengan mitos bahawa hanya UMNO & Barisan Nasional (BN) mampu memerintah dan membawa pembangunan. Mitos ini telah berjaya dihancurkan oleh kejayaan Pulau Pinang dan Selangor semenjak tahun 2008.

Kejayaan Pulau Pinang dan Selangor membuktikan bahawa Pakatan Harapan bukan sahaja mampu memerintah dan membawa pembangunan tetapi mampu memerintah dengan lebih baik dan menjana pembangunan yang lebih rancak.

Kita juga mampu mentadbir dengan ketelusan dan kebertanggungjawaban serta menjamin keadilan untuk semua.

Hari ini, rakyat bertambah yakin bahawa Pulau Pinang dan Selangor adalah masa depan Malaysia.

Selangor adalah sebuah negeri yang rencam dan kosmopolitan. Kepelbagaian agama, budaya dan etnik adalah khazanah yang amat berharga untuk Negeri Selangor. Selangor adalah microcosm of Malaysia.

Berdasarkan hakikat ini, pentadbiran Shah Alam senantiasa peka untuk memastikan dasar Kerajaan Negeri akan dapat membangun bangsa dan memakmur negeri.

Kerajaan Negeri Selangor bukan sahaja mahu membangunkan negeri ini sebagai negeri yang maju dalam sektor industri berteknologi tinggi dan kewangan tetapi kita juga bertekad untuk membangunkan Selangor sebagai Compassionate State atau Negeri Penyayang.

Untuk menjamin sebuah negeri yang makmur dan sejahtera, pentadbiran hari ini tuntas berpegang kepada prinsip tatakelola yang baik (good governance), trustworthy, ketelusan, berintegriti dan cekal menentang rasuah.

Antara contoh pelaksanaan tatakelola yang baik adalah proses perolehan secara tender terbuka. Proses ini menjamin prinsip ketelusan dan kebertanggungjawaban serta mengiktiraf international best practices untuk mengelak sebarang unsur rasuah dan salah guna kuasa.

Sejak tahun 2014 sehingga 21 Februari 2018, amalan ini telah berjaya merekodkan penjimatan sebanyak RM 615.1 juta.

Untuk memperkukuhkan prinsip ketelusan, Kerajaan Negeri mewajibkan setiap anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) untuk menandatangani borang pengisytiharan kepentingan (declaration of interest) untuk setiap kertas yang dibentangkan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) pada setiap minggu.

Tekad dan iltizam Kerajaan Negeri Selangor dalam mempertahankan prinsip good governance telah menjadikan Selangor sebagai destinasi utama pelabur asing dan domestik.

Kerajaan Negeri Selangor merupakan beacon of constitutional democracy dengan menghormati prinsip semak dan imbang antara eksekutif dan legislatif.

Dewan Negeri Selangor menggalakkan budaya contestation of ideas in the public arena seperti yang diungkapkan oleh Pemenang Hadiah Nobel, Amartya Sen sebagai asas kebebasan bersuara dan menghasilkan kedinamikan idea.

Select Committee on Competency, Accountability and Transparency (SELCAT) ditubuhkan atas prinsip ex-post accountability untuk memastikan setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan adalah telus, berintegriti dan menjamin kepentingan rakyat.

Atas prinsip ketelusan dan pentadbiran Kerajaan yang terbuka (open government), Enakmen Kebebasan Maklumat (FOI) telah diluluskan untuk membolehkan akses kepada maklumat.

Dalam konteks ekonomi negeri, Kerajaan Negeri Selangor berpegang kepada pendekatan mesra perniagaan dengan ekonomi berorientasikan pasaran. Walau bagaimanapun, imperatif keadilan sosial akan terus terpakai dan kebajikan rakyat akan terus diberi keutamaan khususnya dalam sektor kesihatan, perumahan dan pendidikan.
Hari ini, Negeri Selangor kekal sebagai pemacu dan penyumbang utama kepada ekonomi Malaysia. Pada tahun 2016, Negeri Selangor menyumbang 22.7% (RM 251.6 bilion) kepada KDNK negara berbanding pada tahun sebelumnya sebanyak 22.6% (RM 240 bilion).

Menurut MIDA, bagi tempoh Januari hingga September 2017, Negeri Selangor berjaya menarik pelaburan bernilai RM 3.049 bilion dengan 132 projek perkilangan dan mencipta 5,494 peluang pekerjaan. Sektor pembuatan dan perkhidmatan adalah dua sektor terpenting dalam ekonomi Selangor.

Kerajaan Negeri Selangor juga telah mengambil langkah yang berani dan bertanggungjawab untuk meningkatkan belanja pembangunan selama 4 tahun berturut-turut.

Belanjawan 2018 mencatatkan belanja pembangunan ditingkatkan kepada 53.2% berbanding belanja mengurus yang dikurangkan kepada 46.8% yang bermatlamat untuk menjamin pembangunan infrastruktur asas bagi menjana pertumbuhan yang memberi manfaat kepada rakyat.

Selangor juga adalah peneraju dalam membangunkan sebuah negeri pintar ataupun smart state berorientasikan perkhidmatan yang menyediakan penyelesaian multi dimensi melalui internet of things, big data dan artificial intelligence.

Negeri Selangor meletakkan gagasan untuk menyediakan negeri dan rakyat untuk memasuki Era 4th Industrial Revolution.

Kerajaan Negeri Selangor mengamalkan dasar keadilan sosial untuk kesejahteraan dan kestabilan sosial jangka panjang. Keadilan sosial tidak boleh dipisahkan daripada demokrasi.
Kesenjangan pendapatan jika dibiarkan berterusan akan menggugat demokrasi. Kekayaan tanpa agihan yang adil melahirkan ketidaksamarataan yang besar. Persaingan dan pertumbuhan tanpa keadilan akan menimbulkan pergolakan sosial.

Rather than just talking about distributive justice, in Selangor we have distributive justice in action.

Kerajaan Negeri Selangor telah melaksanakan 42 program Inisiatif Peduli Rakyat (IPR) yang mengembalikan khazanah negeri berjumlah RM 3.1 bilion secara langsung kepada rakyat.

Sehingga 27 Februari 2018, Kerajaan Negeri telah membiayai seramai 50,768 usahawan kecil dengan jumlah RM 363 juta melalui skim social financing HIJRAH yang bertujuan untuk melebarkan golongan kelas menengah.

Perumahan mampu milik atau Rumah Selangorku adalah agenda penting Kerajaan Negeri Selangor untuk membolehkan golongan millennials, B40 dan M40 untuk mendapat akses kepada pemilikan rumah yang berkualiti dan mampu dimiliki. Ini adalah usaha untuk menjayakan dasar house owning democracy di Negeri Selangor.
Kerajaan Negeri dengan kerjasama pihak swasta telah berjaya menyiapkan 3,620 unit Rumah Selangorku dan tambahan sebanyak 20,627 unit sedang dalam pelbagai peringkat pembangunan dan dijual dengan harga di antara RM 42,000 sehingga RM 250,000.

Hampir 70% daripada Rumah Selangorku yang dibina di Negeri Selangor adalah di bawah kategori harga kurang daripada RM 200,000. Najib, figures don’t lie.

Kegagalan pembeli mendapat pinjaman perumahan akibat prosedur kredit yang ketat telah menyebabkan rakyat biasa tidak dapat memiliki rumah.

Untuk menjayakan house owning democracy, Kerajaan Negeri telah melaksanakan Skim Smart Sewa untuk membantu rakyat berpendapatan sederhana menyewa kediaman sebelum mempunyai keupayaan untuk membeli rumah.

Melalui skim ini, penyewa akan mendapat kembali 30% daripada jumlah sewaan untuk digunakan sebagai deposit membeli kediaman baru.

Sementara itu, Kerajaan Negeri juga telah memperkenalkan skim Smart Selangor First Home Buyers di mana Kerajaan Negeri akan mendahulukan pembayaran deposit sebanyak 10% tertakluk kepada jaminan pembiayaan yang diperolehi oleh pembeli melalui bank atau institusi kewangan lain untuk pembelian Rumah Selangorku.

National Health and Morbidity Survey 2015 melaporkan 73% kematian rakyat Malaysia adalah berpunca daripada penyakit-penyakit tidak berjangkit atau non communicable diseases (NCDs). Menurut World Health Organization, cara terbaik untuk menangani NCDs adalah melalui pendekatan kesihatan asas – primary care approach.
Kerajaan Negeri Selangor telah memperkenalkan Skim Peduli Sihat untuk memberikan akses kepada rawatan kesihatan asas di klinik dan hospital swasta untuk rakyat yang berpendapatan rendah.

Sehingga 27 Februari 2018, lebih 1.2 juta rakyat Selangor telah mendapat manfaat daripada program ini termasuk mendapatkan suntikan vaksin utama.

Skim Peduli Sihat – yang terunggul di Malaysia dan hanya di Selangor – telah mendapat pengiktirafan daripada Persatuan Perubatan Malaysia.
Pada tahun ini, Kerajaan Negeri telah melancarkan Skim Rawatan Jantung Selangor melalui kerjasama pintar dan strategik dengan Institut Jantung Negara (IJN). Skim Rawatan Jantung Selangor adalah bagi memperluaskan skop perkhidmatan kesihatan berkualiti untuk rakyat Selangor.
Program ini adalah sebahagian daripada langkah proaktif Kerajaan Negeri melaksanakan Skim Penjagaan Kesihatan Bersepadu (integrated healthcare scheme).

RM 10 juta disediakan untuk membantu pesakit-pesakit jantung di kalangan B40 dan M40 rakyat Selangor untuk mendapatkan perkhidmatan dan rawatan jantung yang berkualiti di IJN.

Kerajaan Negeri mendukung usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan sistem pengangkutan awam yang efisyen dan affordable. Kita tidak mahu membebankan rakyat dengan membina lebuhraya bertol yang memberi keuntungan melampau kepada syarikat konsesi. Justeru, Kerajaan Negeri telah membatalkan projek lebuhraya KIDEX.
Kerajaan Negeri telah menyediakan Pelan Induk Pengangkutan Awam untuk meneliti dan merangka aspek sistem pengangkutan awam sedia ada, sistem jaringan jalan raya yang akan membantu sistem penyuraian trafik termasuk melaksanakan nisbah pengangkutan awam kepada penggunaan kenderaan persendirian iaitu 60:40 berbanding nisbah yang ditetapkan oleh SPAD iaitu 40:60.

Lebih 100 unit Bas Smart Selangor sedang beroperasi secara percuma di hampir 40 laluan untuk melengkapkan jaringan first mile dan last mile sistem pengangkutan awam.

Sehingga 31 Disember 2017, lebih 15 juta rakyat telah mendapat manfaat daripada perkhidmatan Bas Smart Selangor yang melalui taman perumahan kos rendah, sekolah dan kawasan industri.

Satu kajian oleh United Nations Childrens’ Fund (UNICEF) memberi gambaran yang membimbangkan tentang tahap kesihatan kanak-kanak di Projek Perumahan Rakyat di Kuala Lumpur. Kajian tersebut menyebut bahawa 22% kanak-kanak di bawah umur 5 tahun bantut, 15% underweight, 20% wasting dan 23% overweight atau mengalami obesiti.

Gejala ini berpunca daripada masalah pemakanan di kalangan masyarakat miskin di bandar.

Survei tersebut menunjukkan bahawa gejala bantut di kalangan kanak-kanak adalah lebih parah daripada yang terdapat di Ghana meskipun pendapatan per kapita KDNK Malaysia adalah 6 kali lebih tinggi.
Menyedari betapa pentingnya pemakanan di kalangan keluarga khususnya kanak-kanak, Kerajaan Negeri Selangor telah memperkenalkan Skim Kasih Ibu Smart Selangor (KISS) mulai awal tahun 2018 sebelum laporan UNICEF dikeluarkan.

KISS adalah pengiktirafan Kerajaan Negeri terhadap peranan dan pengorbanan ibu sebagai tonggak pembangunan institusi keluarga dan masyarakat.

KISS diistimewakan untuk ibu kerana ibu adalah insan yang tahu segala-galanya – mother knows best. Bersempena Hari Wanita Sedunia, saya ingin mengulangi tekad dan komitmen Kerajaan Negeri untuk memberdaya serta mengiktiraf peranan dan pengorbanan wanita.

Ibu merupakan insan yang paling terkesan dengan pelaksanaan GST dan kenaikan harga barang sehingga kadangkala wujud gangguan dan tekanan emosi.

Untuk membantu ibu bagi setiap keluarga yang berpendapatan isi rumah RM 2,000 ke bawah, maka Kerajaan Negeri memberi bantuan sebanyak RM 2,400 setahun, atau RM 200 setiap bulan bagi mendapat bekalan makanan yang berzat.

Pendidikan merupakan tunjang kepada masyarakat yang progresif. Sistem pendidikan yang kukuh dan komprehensif akan melahirkan sumber daya manusia yang berilmu, produktif serta mampu menyumbang kepada kemajuan masyarakat.

Peluang pendidikan untuk rakyat adalah amat penting dan menjadi tanggungjawab Kerajaan Negeri untuk memastikan proses ini direalisasikan.

Kerajaan Negeri sejak tahun 2017 telah melaksanakan Program Peduli Siswa untuk membantu anak jati Negeri Selangor di IPTA seperti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Universiti Putra Malaysia (UPM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Universiti Teknologi MARA (UiTM).
Program ini telah mendapat sambutan yang cukup baik di kalangan mahasiswa.

Justeru, program ini diteruskan dengan memperluaskan pembiayaan tersebut kepada mahasiswa di Timur Tengah dengan pembiayaan sejumlah RM 10 juta.

Kerajaan Negeri amat prihatin dengan cabaran yang dihadapi oleh generasi millennials untuk mendapat pekerjaan. Pengangguran di kalangan anak muda adalah 3 kali lebih tinggi berbanding dengan kumpulan umur yang lain. Antara punca utama adalah kekurangan kemahiran.

Untuk memberikan harapan kepada generasi muda, Kerajaan Negeri Selangor mengambil langkah proaktif untuk menyediakan program latihan bagi mereka memperolehi kemahiran termasuk hi-tech yang diperlukan oleh industri.

Maka, Inisiatif Kemahiran Teknikal dan Iktisas Smart Selangor (IKTISASS) telah diperkenalkan dengan peruntukan sejumlah RM 52 juta.

Anggota perkhidmatan awam Selangor adalah institusi penting yang menjadi paksi kejayaan Negeri Selangor. Seramai 17,000 anggota perkhidmatan awam Negeri Selangor komited untuk menjayakan dasar Membangun Bangsa dan Memakmur Negeri.

Komitmen mereka dizahirkan dalam bentuk keringat, pemikiran dan khidmat yang cemerlang, profesional dan berintegriti sehingga telah wujud budaya kerja baru dalam pentadbiran Negeri Selangor hari ini ; belum dipanggil sudah datang, belum disuruh sudah dibuat, belum ditanya sudah dijawab.

Justeru itu, Kerajaan Negeri telah menghargai khidmat mereka dengan memberikan bonus 3 bulan gaji. Kerajaan Negeri juga telah melaksanakan Skim Peduli Sihat Penjawat Awam Selangor untuk membantu anggota perkhidmatan awam Selangor mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti.

Skim ini merupakan skim takaful insuran yang menjamin perlindungan kepada lebih 10,000 penjawat awam Gred 44 dan ke bawah yang terdiri daripada pembantu tadbir, pekerja rendah awam, anggota penguatkuasa, pengawal keselamatan dan pemandu.

Kejayaan dan kemakmuran ini hanya boleh dinikmati apabila Kerajaan Negeri mempunyai keupayaan dan iltizam untuk membingkai muafakat, bertoleransi dan berpegang kepada prinsip moderation and justice.

Prinsip ini selaras dengan perintah Allah SWT di dalam Al-Quran :

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat ehsan…”

( Surah An-Nahl : 90)

Di Negeri Selangor, kita didorong oleh semangat untuk berlumba-lumba melakukan kebaikan, fastabiqul khairat, selaras dengan seruan Ilahi dalam Surah Al-Baqarah.

Teman-teman seperjuangan sekalian,

Kita akan terus berdepan dengan pelbagai bentuk cabaran. Musuh akan terus menyerang dengan fake news dan fitnah. Keyakinan dan kesabaran kita akan terus diuji to the limit.

Walau bagaimanapun, Negeri Selangor cekal dan tabah untuk menghadapi semua cabaran. Membujur lalu melintang patah. Kita sudah bersedia untuk maju ke Putrajaya.

Salam perjuangan untuk semua.

[Ucapan] Majlis Penyerahan Masjid Taman Tun Teja, Rawang

Saya bersyukur kerana pada hari Jumaat yang sarat dengan barakah ini, kita dapat bersama-sama dengan anak-anak qariah untuk menyempurnakan Majlis Penyerahan Masjid Taman Tun Teja kepada Jawatankuasa Masjid dan seterusnya bersama-sama untuk menunaikan Solat Jumaat yang pertama di masjid ini, InshaAllah.

Saya yakin majlis ini juga akan memperteguh ukhuwwah di kalangan umat dan menjadikan masjid ini pusat ibadah, pusat pendidikan dan pusat pengembangan syiar Islam sebagai benteng kepada aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Kita bersyukur kerana Negeri Selangor terus mencatatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang mampan. Hari ini, Negeri Selangor kekal sebagai penyumbang terbesar kepada KDNK Malaysia sebanyak 23%. Pada masa yang sama, Negeri Selangor juga tuntas mengekalkan prinsip keadilan sosial dan pengagihan yang adil.

Kerajaan Negeri Selangor mahu mengimbangi pembangunan yang pesat ini dengan keutuhan pembangunan kerohanian di kalangan umat supaya pembangunan di Negeri Selangor ini tidak tempang.

Seperti yang diperingatkan oleh Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah, ayat 143 :

“Demikian juga kami jadikan kamu (wahai umat Muhammad) umat pertengahan (pilihan lagi adil), supaya kamu layak menjadi saksi terhadap umat manusia (pada hari kiamat kelak) dan Rasulullah (Muhammad) pula akan menjadi saksi terhadap kamu.”

Untuk memperkukuh pembangunan kerohanian, Kerajaan Negeri senantiasa menggalas tanggungjawab untuk menyediakan sejumlah peruntukan bagi pembangunan institusi Islam termasuk masjid, surau, sekolah rendah agama, Maahad Integrasi Tahfiz Sains dan Teknologi (MITS) serta program-program yang dapat menyemarakkan kerohanian.

Walaupun Selangor memiliki masyarakat yang rencam dan kosmopolitan, namun Kerajaan Negeri bertekad untuk melahirkan umat Islam yang memiliki jati diri Islam yang kuat dan tidak tercabut dari aqidah dan akhlak. Berimbang bermaksud kita mempertahankan kesederhanaan dan dengan kesederhanaan kita menolak sebarang bentuk ekstrimisme.

Maka, masjid perlu memainkan peranan sebagai institusi ta’dib dan tarbiyyah untuk menyemai nilai-nilai murni Islam. Saya cukup yakin dan percaya, pengimarahan masjid akan dapat melahirkan umat yang sederhana dan berimbang.

Pembangunan “ummatan wasata” yakni umat yang berpegang kepada prinsip Al-Quran seperti keadilan dan kesederhanaan adalah paksi kepada kemajuan Negeri Selangor bukan sahaja maju dalam sektor industri dan kewangan tetapi juga seimbang dalam konteks pembangunan kerohanian. Keseimbangan inilah yang menjamin kejayaan Selangor.

Menjadi tanggungjawab kita khususnya anak-anak qariah di Taman Tun Teja ini untuk mengimarahkan masjid melalui pelbagai aktiviti dan program yang sarat dengan ilmu yang mengajar erti kesederhanaan dalam hidup, menolak fahaman ekstremis dan radikal yang boleh mengganggu gugat keharmonian masyarakat. Kita mahu masjid menjadi wahana yang membingkai muafakat di kalangan masyarakat yang rencam.

Dalam kegembiraan kita mendapat sebuah masjid baru, kita harus insaf dan sedar bahawa kita juga berperanan dan bertanggungjawab untuk memastikan masjid ini diimarahkan selari dengan peranan dan fungsi sebenar sebuah masjid.

Allah SWT telah menegaskan di dalam Al-Quran tentang kualiti insan-insan yang layak mengimarahkan masjid. Firman Allah SWT :

“Sesungguhnya hanyalah yang layak memakmurkan (menghidupkan) masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah, maka dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka mudah-mudahan mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk.”

( Surah At-Taubah : 18 )

Kita harus beringat bahawa masjid juga mempunyai peranan sosial yang penting dalam masyarakat. Kita harus menginsafi masih ramai di luar sana yang memerlukan perhatian dan pembelaan dari segi perlindungan, makanan asas yang sihat dan rawatan kesihatan yang berkualiti.

Masjid juga perlu memberikan perhatian terhadap persoalan ini sesuai dengan prinsip Islam sebagai ‘rahmatan lil alamin’.

“Tiadalah Kami mengutuskan engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.”
(Surah Al-Anbiya’ : 107)

Ini bermakna, selain daripada berperanan sebagai pusat ibadah dan kerohanian, masjid perlu meluaskan peranan sosialnya dalam menjamin kesejahteraan umat.

Melalui kegiatan ini, masjid akan menjadi cerminan kepada Islam sebagai agama yang penyayang. Inilah mafhum daripada sabda Baginda Rasulullah SAW:

مَنْ لا يَرحم لا يُرحم

“Barangsiapa tidak berasa belas kasihan terhadap sesama manusia, Allah pasti tidak akan menaruh belas kasihan kepadanya.”

( Riwayat At-Tarmizi )

Prinsip ini diterjemahkan dalam dasar Kerajaan Negeri untuk membina masyarakat penyayang dan ini dilaksanakan dalam pelbagai program Inisiatif Peduli Rakyat (IPR).

Pembinaan masjid ini adalah untuk memenuhi keperluan umat setempat memandangkan pembangunan taman perumahan dan kawasan industri yang pesat di Mukim Rawang. Jumlah penduduk di Mukim Rawang hari ini dianggarkan melebihi 100,000 orang termasuk di Taman Tun Teja yang didiami lebih 10,000 umat Islam.

Sejak lebih 30 tahun yang lalu, hanya terdapat 2 buah masjid di Mukim Rawang iaitu Masjid Ehsaniah, Kampung Melayu Batu 16 dan Masjid Nurul Iman, Kampung Kenanga. Maka, sejajar dengan prinsip peduli, Kerajaan Negeri melihat keperluan untuk membangunkan sebuah masjid baru bagi menjamin keselesaan dan kesejahteraan umat Islam untuk beribadat.

Pembinaan masjid baru Taman Tun Teja telah menelan kos sebanyak RM 10 juta dan pembinaannya telah dimulakan sejak November 2015.

Akhirnya, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dalam merealisasikan pembinaan masjid ini khususnya JKR Negeri Selangor dan pihak Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS).

Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan berterima kasih kepada rakyat di Mukim Rawang khususnya Taman Tun Teja yang senantiasa teguh mendukung usaha Kerajaan Negeri dalam menjayakan pembangunan ini.

Maka, dengan lafaz Bismillahirrahmannirrahim, marilah kita bersama-sama menyempurnakan Majlis Penyerahan Masjid Taman Tun Teja.

[Ucapan] Perhimpunan Bulanan Jabatan-Jabatan Kerajaan

Alhamdulillah, saya amat gembira dapat bersama-sama dalam satu rapat perdana anggota perkhidmatan awam Negeri Selangor sempena lembaran baru 2018.

Marilah kita menggilap tekad dan iltizam demi mencapai gagasan Membangun Bangsa dan Memakmur Negeri. Gagasan ini bukan sahaja untuk membangunkan Negeri Selangor sebagai sebuah negeri yang maju dan makmur dalam sektor industri dan kewangan, akan tetapi gagasan ini juga bermatlamat untuk membangunkan Negeri Selangor sebagai Negeri Penyayang dengan berpegang kepada prinsip keadilan sosial dan pengagihan yang adil.

Untuk menjamin pengagihan, ianya mesti bermula dengan pertumbuhan ekonomi yang mampan.

Tahun 2017 mencatatkan pelbagai kejayaan hasil penat jerih penjawat awam Selangor menterjemahkan dasar negeri dalam pelbagai bentuk program dan inisiatif. Sebagai mengiktiraf sumbangan, pengorbanan dan komitmen yang utuh dikalangan penjawat awam, Kerajaan Negeri telah memberikan bonus sebanyak tiga bulan gaji.

Bantuan khas kewangan diberikan atas pertimbangan merit kejayaan dan sebagai rangsangan agar saudara-saudari sekalian bekerja lebih kuat, lebih produktif dan lebih smart. Bagi Selangor, the sky is the limit. Saya tidak ada sebarang keraguan bahawa saudara-saudari sekalian boleh melakukannya dan layak mendapat yang terbaik.

Saya juga bersyukur kerana komitmen saudara-saudari amat konsisten dan tidak bermusim – bukan hanya di hujung tahun tetapi sepanjang tahun.

Seawal Januari 2018, kita telah mencapai kejayaan yang besar. We begin the year with a big bang!

Saya baru tiba dari misi pelaburan ke negara Jepun. Biarpun lawatan kerja singkat, tetapi kita pulang dengan hasil yang lumayan dan berjaya membawa pulang pelaburan baru berimpak tinggi oleh Oji Group bernilai RM1.26 bilion.

Syarikat Oji Group adalah konglomerat ketiga terbesar di dunia dalam industri corrugated carbonboard and various packaging solutions.

Pada 25 Januari 2018, satu perjanjian usahasama juga dimeterai antara Worldwide Holdings dengan GSPP yang merupakan anak syarikat Oji Group untuk membina sebuah loji rawatan air bagi tujuan membekalkan air terawat industri untuk kilang baru ini di Kuala Langat.

Perjanjian ini terhasil daripada proses perundingan yang intense and vigorous antara saya, UPEN, Worldwide Holdings dengan Oji Group.

Kerajaan Negeri bukan sahaja dapat menarik pelaburan yang besar, tetapi kita juga dapat meletakkan terma yang mampu mencipta nilai dalam pelaburan.

Selain itu, kita juga berjaya meraih pelaburan daripada Nippon Express yang merupakan antara pemain global dalam industri logistik dan pengangkutan serta beberapa syarikat Jepun yang lain dengan anggaran pelaburan mencecah RM 500 juta.

Ini memperlihatkan kecekapan dan kemahiran pegawai-pegawai kita dalam rundingan dengan pelabur asing yang akhirnya membawa kejayaan kepada Negeri Selangor.

Kewibawaan dan kepakaran dalam rundingan merupakan aset penting bagi Negeri Selangor. Gagasan Selangor sebagai regional smart state memerlukan kita melakukan rundingan dengan pelbagai pihak termasuk syarikat-syarikat gergasi global.

Kita meraikan pelaburan domestik dan asing. Namun, pelaburan mestilah memanfaatkan rakyat dan negeri serta tidak sama sekali menjejaskan kedaulatan dan kepentingan negeri. Justeru itu, Selangor perlu mempersiapkan pasukan pegawai yang wibawa, berkepakaran dan berintegriti untuk berunding dengan syarikat-syarikat gergasi dan ekonomi dunia bagi menjamin kelangsungan FDI serta pertumbuhan organik.

Sebagai sebuah ekonomi yang kecil seperti Malaysia, kita terdedah kepada suasana ekonomi global yang menuntut persaingan yang hebat dalam perdagangan serantau dan antarabangsa.

Dua minggu yang lalu, saya mengetuai delegasi Selangor ke Pameran Pelancongan Feria Internacional De Turismo di Madrid, Sepanyol untuk mengukuhkan jalinan kerjasama dengan penggiat industri pelancongan antarabangsa khususnya ECTAA – European Travel Agent and Tour Operators Association bagi memperluas dan memperkenalkan produk dan perkhidmatan pelancongan terkini kepada pelancong Eropah.

Dalam tahun 2017, sejumlah 1 juta pelancong Eropah melawat Malaysia dan sempena Tahun Melawat Malaysia 2020, Kementerian Pelancongan mensasarkan 2.5 juta pelancong Eropah. Kerajaan Negeri akan memainkan peranan yang strategik untuk menjadikan Selangor sebagai destinasi pelancongan yang penting dalam pasaran Eropah.

Keyakinan pelabur dibentuk atas keyakinan mereka terhadap dasar pentadbiran negeri yang telus, berintegriti dan bertanggungjawab. Prinsip ini terbukti mampu memacu perubahan besar dalam pengurusan ekonomi dan kewangan serta menjamin kesejahteraan rakyat.

Anggota perkhidmatan awam boleh berbangga kerana sehingga hari ini, Selangor terus melakar kejayaan dengan sumbangan terbesar kepada KDNK Malaysia sebanyak 23%. Pada masa yang sama, limpahan kekayaan ini kita kembalikan kepada rakyat melalui pelbagai program Inisiatif Peduli Rakyat (IPR) yang bertujuan untuk berkongsi khazanah negeri dengan rakyat.

Prinsip ini turut dikupas oleh John Rawls dalam adikaryanya berjudul A Theory of Justice di mana bagi menangani masalah ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dasar dan tindakan perlu di ambil supaya memberi manfaat maksima kepada golongan yang paling terpinggir dan kurang bernasib.

Kita tuntas melaksanakan program pemberian air percuma untuk 6 juta rakyat yang bernilai RM 180 juta setahun; kita telah memberdaya 48 ribu peniaga kecil melalui pinjaman Mikrokredit HIJRAH yang telah menelan belanja hampir RM 340 juta; kita menyediakan perkhidmatan percuma lebih 100 unit Bas Smart Selangor di 12 PBT; Skim Peduli Siswa untuk membantu anak-anak meneruskan pengajian di UNISEL, KUIS dan beberapa IPTA; Skim Peduli Sihat untuk 1 juta rakyat Selangor mendapat perkhidmatan kesihatan asas serta beberapa skim lain yang memberi manfaat secara langsung kepada golongan warga emas, Orang Kelainan Upaya (OKU) dan masyarakat desa.
Selain itu, Kerajaan Negeri juga meletakkan program perumahan rakyat sebagai salah satu agenda penting untuk rakyat mempunyai akses kepada rumah yang berkualiti dan affordable. Sehingga hari ini, pembinaan Rumah Selangorku telah melepasi sasaran awal sebanyak 15,000 unit. Kerajaan Negeri juga melindungi perjuangan hidup wira tani yang membanting tulang demi menjamin food security negara dengan melaksanakan Skim Takaful untuk 10,000 pesawah. Kerajaan Negeri telah mengecualikan cukai taksiran untuk rumah-rumah kampung selama 3 tahun berturut-turut yang memberi impak kewangan sebanyak lebih RM 200 juta.

Kita harus menginsafi bahawa apa yang kita laksanakan ini adalah dituntut oleh Allah SWT sepertimana seruanNya dalam Al-Quran – fastabiqul khairat – berlumba-lumba melakukan kebaikan. Dalam konteks Selangor, kita berlumba-lumba melaksanakan program-program untuk umat dan rakyat demi mencapai hasrat Negeri Penyayang melalui gagasan Membangun Bangsa dan Memakmur Negeri.

Kita dapat melihat bagaimana sambutan rakyat yang cukup luar biasa terhadap inisiatif-inisiatif ini termasuk pelancaran Program KISS di Tanjung Karang pada 23 Januari 2018 yang lalu.

Kejayaan ini bermakna, kita telah meletakkan keutamaan yang tepat dalam merencana dasar ekonomi negeri. Kita berjaya memastikan tidak ada golongan yang tercicir dalam pembangunan Negeri Selangor. Saya bersyukur, biarpun Belanjawan Negeri Selangor 2018 hanya mencatatkan sejumlah RM 3.2 bilion atau 1% berbanding bajet persekutuan yang mencecah hampir RM 300 bilion, namun kita berjaya menepati aspirasi rakyat dan mengangkat martabat umat. Inilah yang menjadikan Selangor sebagai loncatan ke Putrajaya.

Bayangkan sekiranya kita diberikan peluang untuk menguruskan belanjawan sebanyak RM 300 bilion. Saya yakin, kita mampu melaksanakan lebih banyak program yang boleh mengangkat martabat rakyat dan maruah negara.

Saya ingin menyatakan bahawa kejayaan ini tidak mungkin dicatat tanpa komitmen dan sokongan saudara-saudari. Bukan sahaja sokongan tetapi sokongan yang dibina dengan keyakinan moral, yang diperkasakan oleh profesionalisme dan kepakaran serta satu kesedaran betapa pentingnya menjaga dan memelihara khazanah negeri demi rakyat.

Ini termasuklah menjana pertumbuhan secara qualitative and quantitative. Kita perlu menjana kekayaan negeri secara exponential but in a transparent and accountable way.

Pada pagi ini, saya ingin melancarkan satu inisiatif baru khusus untuk penjawat awam Selangor iaitu Skim Peduli Sihat Penjawat Awam Selangor. Skim takaful kesihatan ini merupakan ikhtiyar Kerajaan Negeri untuk membantu anggota perkhidmatan awam Selangor bagi mendapat perkhidmatan kesihatan yang berkualiti.

Skim ini akan menjamin perlindungan kepada lebih 10,000 penjawat awam Gred 44 dan ke bawah yang terdiri daripada pembantu tadbir, pekerja rendah awam, anggota penguatkuasa, pengawal keselamatan dan pemandu.

Melalui skim ini, setiap penjawat awam akan menerima manfaat had rawatan kesihatan sebanyak RM10,000 setahun bagi menampung kos hospitalization selain daripada skop perlindungan yang meliputi manfaat kematian dan hilang upaya kekal.

Kebajikan penjawat awam senantiasa dekat di hati saya. Sementara ada suara-suara yang memberikan pandangan negatif terhadap perkhidmatan awam dan mahu ianya dikecilkan, saya mengambil pendirian yang berbeza.

Berdasarkan pengalaman saya di Kementerian Pendidikan seawal tahun 1988 dan kemudian diberikan tanggungjawab di Kementerian Kewangan dan Jabatan Perdana Menteri dan kini di Selangor, saya mendapati penjawat awam sangat berpotensi untuk maju. Justeru itu, saya memberikan komitmen untuk membuka peluang seluas-luasnya kepada penjawat awam untuk memperkasa diri mereka dengan ilmu, kepakaran dan profesionalisme dalam bidang pengurusan dan pentadbiran awam yang akan memungkinkan mereka memegang tanggungjawab yang lebih besar di masa akan datang.

Sebagai langkah proaktif, Kerajaan Negeri telah mewujudkan Selangor Business School untuk melahirkan kumpulan pegawai yang kompeten dan memiliki daya pemikiran strategik bagi menyumbang kepada sektor ekonomi dan urus tadbir negeri. SBS juga akan memainkan peranan untuk mencungkil potensi dan bakat intelektual serta iktisas yang sedia ada dalam perkhidmatan awam Negeri Selangor.

Saya juga ingin melihat peranan pegawai-pegawai wanita terus diangkat dan diberdayakan serta berada di saf terkehadapan dalam kemajuan dan pembangunan negeri. Ini adalah selaras dengan salah satu matlamat Kerajaan Negeri yang digariskan dalam Dasar Wanita Selangor.

Kerajaan Negeri telah mewujudkan Biasiswa Khas Dato’ Menteri Besar Selangor, satu inisiatif pendidikan berbentuk biasiswa kepada 20 pelajar cemerlang yang melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pengajian Islam, Bahasa Arab, Qiraat dan Perbankan Islam.

Pada pagi ini, kita akan menyerahkan surat tawaran Biasiswa Khas Dato’ Menteri Besar kepada 20 pelajar yang menuntut di Universiti Al-Azhar, Mesir.

Inilah komitmen saya untuk membela rakyat. Saya bertekad dengan penuh iltizam untuk senantiasa melakukan yang terbaik untuk rakyat dan negeri ini. Saya akan pastikan, kekayaan Negeri Selangor yang sedang dinikmati oleh seluruh rakyat akan dipertahankan dan tidak akan dirompak oleh mana-mana pihak yang lain.

Maka, untuk melaksanakan tugas yang berat ini, saya memerlukan sokongan dan dukungan anggota perkhidmatan awam sekalian untuk terus berkhidmat dengan jujur, ikhlas, berintegriti dan beramanah demi negeri dan rakyat.

Saya meletakkan harapan yang tinggi di atas bahu saudara-saudari untuk bersama membangunkan negeri, melawan korupsi dan membangunkan masyarakat yang berkualiti, Negeri Selangor yang maju, makmur dan disegani.

Sekian, terima kasih.

[Ucapan] Majlis Pelancaran Kasih Ibu Smart Selangor (KISS) 2018

Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurniaNya kita dapat berhimpun pada petang ini untuk menyaksikan satu lagi usaha Kerajaan Negeri Selangor untuk menzahirkan rasa hormat dan kasih kepada ibu-ibu di Selangor yang telah melahirkan kita dan membentuk jati diri bagi membangunkan Negeri Selangor.

Saya ingin membangunkan Negeri Selangor bukan sahaja sebuah negeri yang maju dan makmur dalam sektor industri dan kewangan, tetapi saya juga ingin membangunkan Negeri Selangor sebagai Negeri Penyayang dengan berpegang kepada prinsip keadilan sosial dan pengagihan yang adil. Untuk menjamin pengagihan, ianya mesti bermula dengan pertumbuhan ekonomi yang mampan.

Saya baru sahaja kembali dari lawatan kerja ke Madrid dan dalam sedikit masa lagi ke Jepun untuk membawa pelabur-pelabur asing meletakkan pelaburan berteknologi tinggi di Negeri Selangor dan mencipta nilai bagi mewujudkan pekerjaan untuk rakyat Negeri Selangor dan menjana pertumbuhan ekonomi.

Dasar pentadbiran negeri yang telus, berintegriti dan bertanggungjawab terbukti mampu membawa perubahan yang besar dalam pengurusan ekonomi dan kewangan serta menjamin kesejahteraan rakyat berbilang kaum di Negeri Selangor.

Sehingga hari ini, Negeri Selangor merupakan penyumbang terbesar kepada KDNK Malaysia dengan mencatatkan sumbangan sebanyak 23% manakala pada masa yang sama Kerajaan Negeri telah berjaya melaksanakan program Inisiatif Peduli Rakyat (IPR) yang bertujuan untuk berkongsi khazanah negeri dengan rakyat.

Antara kejayaan IPR adalah meneruskan pemberian air percuma untuk 6 juta rakyat Selangor yang bernilai RM 180 juta setahun; Skim Mikrokredit HIJRAH yang berjaya membantu 48 ribu peniaga kecil dengan hampir 70 peratus daripadanya adalah wanita untuk mendapat modal perniagaan dan latihan pengurusan kewangan yang menelan belanja hampir RM 340 juta; perkhidmatan percuma 100 unit Bas Smart Selangor di 12 PBT; Skim Peduli Siswa untuk membantu anak-anak meneruskan pengajian di UNISEL, KUIS dan beberapa IPTA;

Skim Peduli Sihat untuk 1 juta rakyat Selangor mendapat perkhidmatan kesihatan asas serta beberapa skim lain yang memberi manfaat secara langsung kepada golongan warga emas, Orang Kelainan Upaya (OKU) dan masyarakat desa.

Program perumahan rakyat juga menjadi agenda penting Kerajaan Negeri di mana pembinaan Rumah Selangorku telah melepasi sasaran awal sebanyak 15,000 unit. Kerajaan Negeri akan melaksanakan Skim Takaful untuk 10,000 pesawah di Negeri Selangor pada tahun ini bagi melindungi perjuangan hidup seorang pesawah yang membanting tulang demi menjamin food security negara. Kerajaan Negeri Selangor juga telah mengecualikan cukai taksiran dan rumah-rumah kampung selama 3 tahun berturut-turut yang bernilai lebih RM 200 juta.

Semua usaha ini adalah bertepatan dengan seruan Allah SWT di dalam Al-Quran – fastabiqul khairat. Ini bermakna kita berlumba-lumba mengamalkan dan melaksanakan kebaikan untuk umat dan rakyat demi mencapai gagasan Membangun Bangsa dan Memakmur Negeri serta membangunkan Negeri Selangor sebagai Negeri Penyayang.

Fastabiqul khairat bermakna beramal dan bertindak bukan sekadar jeritan dan slogan Islam.

Saya bersyukur, Belanjawan 2018 sekali lagi menumpukan usaha pembangunan dan meletakkan keutamaan program kebajikan rakyat. Belanjawan Negeri Selangor 2018 mencatatkan sejumlah RM 3.2 bilion berbanding dengan bajet persekutuan yang mencecah hampir RM 300 bilion. Walaupun belanjawan negeri hanya 1% daripada bajet persekutuan, namun kita berjaya memberikan manfaat kepada semua rakyat. Tidak ada golongan yang tercicir dalam pembangunan Negeri Selangor.

Bayangkan, sekiranya kita diberikan peluang untuk menguruskan dana sebanyak RM 300 bilion. Saya yakin dan percaya, lebih banyak program yang boleh mengangkat martabat rakyat dan maruah negara.

Saya bersyukur kerana hari ini, Negeri Selangor menjadi negeri contoh dan telah menarik perhatian banyak pihak untuk melihat model Selangor sebagai loncatan ke Putrajaya.

Pada petang ini, saya menunaikan dan melaksanakan janji Kerajaan Negeri dalam Belanjawan Negeri Selangor untuk melancarkan program raksasa yang dinamakan KISS – Kasih Ibu Smart Selangor. KISS akan memberdaya golongan ibu untuk mengurus kewangan bagi keluarga masing-masing. KISS mengiktiraf peranan ibu sebagai tonggak pembangunan institusi keluarga dan masyarakat.

Mengapa program KISS diistimewakan untuk ibu ? Kerana ibu yang tahu segala-galanya – mother knows best.

Institusi keluarga amat bergantung kepada peranan ibu yang bukan sahaja mendidik dan membesarkan anak tetapi juga sering memikul tanggungjawab untuk mengurus kewangan bagi keluarga.

Justeru itu, ibu merupakan insan yang paling terkesan dengan pelaksanaan GST dan kenaikan harga barang seperti bawang, cili merah dan ikan kembong sehingga kadangkala wujud gangguan dan tekanan emosi. Ramai ibu yang terpaksa membantu suami untuk mendapat pendapatan tambahan untuk menampung kos sara hidup keluarga.

Kita tidak berada di sini tanpa seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu terhadap anak dan keluarga tiada penghujungnya.

Untuk membantu ibu bagi setiap keluarga di atas pengorbanan dan perit jerih mereka khususnya yang berpendapatan isi rumah RM 2,000 ke bawah, maka Kerajaan Negeri mengiktiraf setiap ibu yang layak untuk menerima bantuan sebanyak RM 2,400 setahun, atau RM 200 setiap bulan. Peserta KISS akan mendapat bekalan makanan asas seperti beras, minyak masak dan tepung serta peralatan dan pakaian sekolah untuk anak-anak di lebih 500 buah pasaraya dan kedai runcit berdaftar seperti Giant Hypermarket, 99 Speedmart dan Pusat Pakaian Hari-Hari.

Untuk Daerah Kuala Selangor sahaja, terdapat 36 pasaraya dan kedai runcit yang telah berdaftar dengan Kerajaan Negeri untuk memberikan akses yang mudah kepada ibu-ibu di Kuala Selangor.

Program KISS akan dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri dengan implikasi kewangan sebanyak RM 72 juta.

Tidak ada mana-mana negeri di Malaysia yang melaksanakan program istimewa untuk ibu. Hanya di Selangor ada KISS kerana Kerajaan Negeri mengangkat martabat ibu dan wanita yang merupakan faktor penting dalam pembangunan masyarakat dan negeri.

Melalui pemberdayaan ini, ibu dan wanita Selangor akan berada di saf terkehadapan dalam kemajuan di kalangan wanita Malaysia. Ini juga selaras dengan salah satu matlamat Kerajaan Negeri yang digariskan dalam Dasar Wanita Selangor untuk meningkatkan status sosio ekonomi dan autonomi wanita yang terpinggir.

Saya bersyukur kerana program KISS telah mendapat sokongan yang luar biasa dari ibu-ibu di Negeri Selangor. Ini membuktikan bahawa dasar dan program Kerajaan Negeri menepati aspirasi rakyat dan berjaya mencapai matlamat memberdaya golongan ibu dan wanita.

Justeru itu, ibu dan wanita di Negeri Selangor bertanggungjawab untuk mempertahankan sebuah Kerajaan yang bukan sahaja peduli pembangunan ekonomi dan kewangan tetapi juga sebuah Kerajaan yang peduli rakyat, peduli ibu dan peduli wanita. Maknanya, Kerajaan hari inilah yang berpegang kepada prinsip ini dan akan meneruskan agenda peduli rakyat.

Saya komited dengan agenda membela rakyat. Saya berikrar untuk melaksanakan yang terbaik, dan akan meneruskan gagasan peduli rakyat. Saya bertekad untuk memastikan kekayaan Negeri Selangor yang sedang dinikmati oleh seluruh rakyat akan dipertahankan dan tidak akan dirompak oleh mana-mana pihak yang lain.

Maka, untuk melaksanakan tugas yang berat ini, saya memerlukan sokongan dan dukungan rakyat khususnya para ibu dan wanita Selangor. Akhirnya, dengan lafaz Bismillahirrahmannirrahim, marilah kita bersama-sama menyempurnakan Perasmian Kasih Ibu Smart Selangor (KISS).