Majlis Pelancaran Program Inisiatif Kemahiran Teknikal & Ikhtisas Smart Selangor (IKTISASS)

Hari ini kita menyaksikan satu lagi detik bersejarah dalam transformasi Selangor ke arah regional smart state di mana kita terus mencipta nilai tambah masyarakat dan negeri, menjana pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sistem pendidikan hari ini mewujudkan jurang ketara antara keluaran atau hasil akademik dan pengajian tinggi dengan keperluan industri, khususnya dalam bidang kemahiran pembuatan dan perkhidmatan. Fenomena ini adalah antara faktor yang menyumbang kepada kadar pengangguran yang tinggi khususnya di kalangan anak muda.

Kebanyakan negara maju memiliki nisbah 50:50 dari segi tenaga kerja yang berkelulusan akademik dan TVET. Malah, terdapat juga negara maju yang mempunyai jumlah tenaga kerja dalam sektor TVET yang jauh lebih ramai daripada yang berkelulusan akademik.

Di Jerman misalnya, sebanyak 80 peratus tenaga kerjanya adalah tenaga mahir dalam industri pembuatan berteknologi tinggi. Berbanding dengan negara-negara maju serantau, Malaysia hanya mempunyai 28% tenaga mahir. Jumlah ini masih rendah berbanding Singapura, Taiwan dan Korea Selatan. Justeru itu, Kerajaan Negeri Selangor sangat komited dalam memastikan jumlah tenaga mahir dipertingkatkan agar mencapai sasaran 50% dalam tempoh beberapa tahun akan datang bagi memastikan Selangor kekal gah sebagai negeri perindustrian berpendapatan tinggi.

Dalam proses anjakan paradigma ini, kita perlu membina dan mengukuhkan infrastruktur modal insan demi menyediakan sumber kemahiran bagi pelbagai industri. Ini termasuk kemahiran yang diperlukan untuk highly automated processes and highly skilled labour, industri pembuatan impak tinggi dan hi-tech and knowledge economy.

Hari ini kita melancarkan program yang menyeluruh dan holistik iaitu program Inisiatif Kemahiran Teknikal dan Ikhtisas Smart Selangor, yakni, IKTISASS.

Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sebanyak RM 52 juta untuk program ini yang mewakili 51 peratus daripada peruntukan untuk pendidikan tinggi yang berjumlah RM 101.73 juta.

Usaha ini adalah untuk memenuhi aspirasi millennials demi menjamin kebolehpasaran. Ini menunjukkan betapa seriusnya Kerajaan Negeri Selangor membangunkan latihan kemahiran teknikal, vokasional dan profesional – satu strategi baru demi memperkasa kualiti pendidikan dan kemahiran inovasi.

Melalui program ini, Kerajaan Negeri akan membiayai sepenuhnya 2,000 anak muda Selangor dalam pelbagai kemahiran dengan rakan strategik termasuk kepakaran Strand Aerospace, INPENS, Selangor Human Resource Development Centre (SHRDC), dan SST & Consultancy Academy.

Sebagai regional smart state, Selangor bukan sahaja memerlukan satu lonjakan bakat untuk mendepani cabaran teknologi semasa, tetapi perlu senantiasa ke hadapan untuk memperbaiki tahap persaingan negara di rantau ASEAN dan seterusnya “move up the Global Competitiveness Rating.”

It is not a question of choice anymore but one of utmost necessity. With technological advancement moving at such a rapid pace as we face the Fourth Industrial Revolution, it is no exaggeration to say that to remain static is to move backwards.

Selangor perlu mengambil inisiatif untuk melakar ke hadapan dalam knowledge economy, beranjak dari aktiviti berasaskan tenaga buruh kepada amalan pembuatan pintar atau Smart Manufacturing Practices.

Sebagai gedung kuasa ekonomi negara, Selangor mesti menerajui inisiatif untuk menyediakan modal insan yang diperlukan dalam menghadapi cabaran Industri 4.0 yang akan mendatangkan pelbagai ‘disruption.’

Mulai tahun 2018, program IKTISASS dilaksanakan dan akan menjadi touchstone dalam perkembangan kemahiran teknikal, vokasional dan profesional bukan sahaja di peringkat negeri tetapi juga di peringkat nasional.

Sebagai contoh, antara cabaran Industri 4.0 ialah kekurangan kemampuan firma pembuatan ‘design and build’ di Malaysia. Kebolehan ini merupakan teras dalam industri “high impact manufacturing” terutamanya dalam industri aeroangkasa. Dengan kemampuan ini, firma pembuatan akan mempunyai keupayaan serta daya saing dalam mendapatkan kontrak pembuatan komponen rumit dari syarikat antarabangsa.

Di sinilah Strand Aerospace memainkan peranan penting dalam menyiapkan dan melatih sumber manusia yang dapat menyokong industri pembuatan nilai tinggi.

Strand Aerospace akan bersama-sama UPEN sebagai rakan industri dalam bidang latihan kejuruteraan nilai tinggi. Kejayaan mendapatkan lebih banyak kontrak serta pelaburan asing melalui kemampuan kejuruteraan teras ini akan menjadi pemangkin kepada perkembangan industri berimpak tinggi di Negeri Selangor dan seterusnya kepada negara keseluruhannya.

Penubuhan Aerospace Council membuktikan kesungguhan Kerajaan Negeri untuk membina Selangor sebagai hub aeroangkasa di mana label 3S merangkumi Subang, Sepang dan Serendah telah menjadi jenama antarabangsa kepada lokasi strategik dan kemudahan lengkap untuk memajukan industri apex ini.

Kerajaan Negeri komited untuk memperluaskan bidang Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) dan menarik lebih banyak pelabur untuk melabuh di Selangor. Kita berpotensi menjadi peneraju serantau dalam sektor ini.

Melalui rangka kerjasama dengan SHRDC, IKTISASS mengorak langkah ke arah penguasaan kemahiran aras tinggi atau high level TVET dengan kerjasama langsung pihak industri melalui syarikat-syarikat multinasional dan syarikat SME utama di Selangor.

Konsep demand-driven talent building paradigm juga merangkumi bidang kemahiran asas dan pertengahan akan memberi penumpuan kepada pembangunan sistem automasi serta artificial intelligence, sistem pembuatan pintar atau smart manufacturing dan aplikasi Big Data Analytics dengan jaringan capaian Cloud Computing.

Ini merupakan agenda pembaharuan sektor pembuatan yang menjadi nadi sektor industri di Selangor. Visi IKTISASS melalui SHRDC adalah untuk merobah lanskap sektor industri di Selangor ke arah sistem pembuatan dan perkilangan pintar.

Dengan menaik taraf rantaian nilai atau value chain, serta menggunakan pelbagai aplikasi selaras dengan Industri 4.0, sektor perkilangan di Selangor akan mampu dipertingkatkan setaraf dengan negara-negara maju seperti di Eropah dan Jepun.
Kerajaan Negeri turut menggalakkan sistem perantisan aras tinggi atau high level apprenticeship di kalangan pihak industri yang terlibat. Melalui sistem ini, pihak industri akan turut serta secara aktif dalam melatih bakal pekerja dengan konsep pelaksanaan place-and-train, yang ternyata memanfaatkan semua pihak yang terlibat.

Dalam mengejar arus kemodenan, Kerajaan Negeri sama sekali tidak melupakan para belia yang kurang bernasib baik serta tidak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Program IKTISASS ini turut mengambilkira keperluan tenaga mahir dan separa mahir di kalangan belia lepasan SPM.

Sejak tahun 2015, program Youth Enhancement Strategy (YES) Selangor telah berjaya melatih para belia di Selangor dalam bidang teknologi kejuruteraan dan pemasangan sistem solar. Program YES Selangor ini turut diserap dan dijenamakan semula dalam inisiatif IKTISASS, yang menyaksikan lepasan pelatih program solar kini turut melaksanakan pelbagai projek di rantau Asia Tenggara.

Melalui program ini, para belia dilengkapi dengan kemahiran teknikal asas yang membolehkan pihak syarikat melantik mereka ke jawatan sokongan teknikal dan meningkatkan peluang kerjaya bagi jangkamasa panjang.

Program IKTISASS ini turut memberi penekanan kepada pembangunan kemahiran di kalangan graduan. Graduan lepasan universiti pada hari ini berdepan dengan masalah pengangguran di mana pihak majikan lebih memilih golongan pekerja yang berpengalaman.

Melalui program IKTISASS di SHRDC, para pelajar teknikal dan kejuruteraan didedahkan kepada sistem pembuatan pintar dengan kerjasama Swiss Smart Factory di Biel, Switzerland. Program jangka pendek yang dilaksanakan semasa cuti semester dibuka kepada semua anak Selangor yang sedang mengikuti pengajian di universiti tempatan bagi melengkapkan mereka dengan pengetahuan dan kemahiran terkini, selaras dengan cabaran Industri 4.0.

SHRDC juga sedang berganding bahu dengan Selangor Business School untuk meneroka kemungkinan memperkenalkan Master’s in Apprenticeship atau MBA dengan Pengkhususan dalam Perantisan.

Kerajaan Negeri percaya bahawa melalui inisiatif-inisiatif dan kaedah ini, kita mampu mencipta talent pool of skilled and knowledge workers yang akan menarik minat lebih ramai pelabur asing berteknologi tinggi untuk beroperasi di Selangor.

Program IKTISASS ini juga melibatkan kepakaran INPENS sebagai institusi latihan kemahiran di bawah Kerajaan Negeri, yang lengkap dengan infrastruktur dan alat bantu mengajar bertaraf industri dan mampu melahirkan seramai 900 tenaga mahir setahun.

Diiktiraf sebagai penyedia latihan bertaraf 5 bintang oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia, di bawah IKTISASS, INPENS akan menawarkan latihan meliputi bidang-bidang kemahiran berimpak Industri 4.0 dalam lingkungan fundamental and practical skills seperti automatif, elektrik, penyaman udara, elektronik dan sistem komputer.

Progam IKTISASS ini perlu juga dilihat sebagai sebahagian daripada pendekatan utama yang bersepadu termasuk STEM, inovasi kreatif dan R&D merangkul beberapa bidang industri yang telah dikenalpasti berpotensi untuk berkembang seperti e-commerce, bioteknologi, aeroangkasa dan industri halal.

Sudah sampai masanya, universiti melakukan transformasi secara menyeluruh. Our universities need to be re-designed and re-engineered.

Silibus yang diajar berdasarkan paradigma lama menjadi makin tidak relevan dan usang. Kaedah pedagogi perlu dikaji semula dan kurikulum perlu dirombak.

Selain daripada kemahiran utama yang diajar oleh penyedia latihan kemahiran seperti yang disebutkan di atas, kemahiran lain yang diperlukan dalam Industri 4.0 termasuk critical thinking, complex problem-solving, cognitive flexibility and inter-personal communication.

Universiti kita perlu menghadapi cabaran masa akan datang dan memberikan fokus kepada pengajaran kemahiran-kemahiran tersebut yang begitu penting untuk meningkatkan pekerjaan.

Akhir kata, di samping menjadi teras kepada transformasi negeri, program IKTISASS juga merupakan sebahagian dari proses social re-engineering and democratization of career opportunities bagi rakyat khususnya millennials supaya mereka dapat turut menikmati kejayaan ekonomi Selangor di bawah Kerajaan Negeri hari ini yang bertekad untuk Membangun Bangsa dan Memakmur Negeri.

Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita bersama-sama menyempurnakan Pelancaran Inisiatif Kemahiran Teknikal & Ikhtisas Smart Selangor (IKTISASS).

Sekian, terima kasih.

Article by Azmin Ali